Obrazy na stronie
PDF
ePub

Sequitur Catalogus notarum ferè duobus scribis (M,, M,) in Codice scriptarum. Cf. Prolegomena, ,

pp. XXVII-XXVIII.

1

8

8

ν

34 6.

μ ..κε..από...οικ επ...

[ocr errors]

.

σ

8

.

[ocr errors]

ωσ

476.

ασ

8

νετε

:

[ocr errors]

σ

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ad summam paginam leguntur, M; scriptore. 28 6. του θερισμο και τον αποστολον ΙΙ7 6. ...ιτ8 βασιλησκ8

287 6. Η ερμηνία τελΐουμενον παραμα + 33 6. ..κ γενεασ ωμυα εστιν πεδυς 118 6. ..ρι τ8 παραλυτυκ8

288 α. θερμϊνία περί ζωησ
πορϊμεν
I22 6. ...ρι τον πεντε αρτο"

288 6. Η ερμϊνηα το υστερον επϊτυχανα σαβασιν

I24 6. πι (i.e. περι) τ' περιπατουντο

289 α. Η ερμϊνία + μϊ ωμοσησ εαν ωμο35 6. ξιραν εχοντοσ χιραν εν τι θαλασσ+

σίσ φανερουτε + 37 6. βασιλιασ του θυ 128 b. Duae lineae erasae, nec lectu

289 6. Η ερμηνία τρίτον παραμα εχϊσ 38 6. τον γραμματεων και φαρισεον

faciles.

λ....ω

επί χηρίσε 39 6. παραβολι σε το πλυο 129 6. τησ ΐσκηνοπυηα

290 α. η ερμϊνήα ου δυνϊ ψευσασθ εν 42 6. παραβολιν παρεθίκεν αυτεσ λέγο

[132 6. τησ πεντικοστισ: scripsit M].

(rasura incidit inter 0 et e: forsan de η βασιλια τον ωρανον ανθροποι σπιροντ +

138 6. ....ιτ8 τυφλ8

primò). 43 6. λιν παρβολιν περι κον σιναπεο 145 6. ..ρι το λαζαρ

290 6. Η ερμϊνία +λωγοσ ζοησ και φα45 6. ..δτ° βασιλε

σίσκααϊ+
184 0. περϊ τισ παρθεν° (ΜΙ).
πετε αρτο

291 α. Η ερμίνα +ταπίνοσον καϊ γη19ο 3. θ συμεων (M) κν τισ προ

Η , 48 6. ...ερίπαττοσ ισ τιν θα

φιτιδο (M,): eadem manu f συμεων

P1.

291 6. Η ερμινια + δυναμιν μεγαλών 49 6. ...φαρίσεον... 12 marg.: cf. Proleg. p. XXVIII.

προσδοκα +

78
...Ζ αρτν
I9I 6. περι τ' κυ τισ πεδηα ιω [γ]ε-

292 α. Η ερμενία + λανβανϊσ τιν χαρίν 52 6. ...τον φαρίσεον... νομενοσ.

ek ou (avß super rasuram rescripto). 53 6. ...τι τινα με λεγόσιν ανθροπο

192 6. ιωανν° το βαπτιστ ετι πεντε
b.

292 6. Η ερμϊνηα + απο λυπϊσ ησ χα55 6. ...ταμο..φοσεοσ

ΚΑΙ
dekat“ [inepta quaedam ascripsit recens

ραν
57 6. των μαθητε...λεγουμθη αρα
manus, ut et ad caput 193 a].

293 α. η ερμίνια + μετα δεκα ημερασ 194 6. η ηροδο το8 ιωνν8

(τ eras. τισ μις!

γίνετε + ante n). 59 6. τ το' ρπροβατο

293 6. θερμϊνηα + το ζητίσ ευρισκετε 197 6. Η ισ πιρασθεισ υπ τπσ ν... (α6ο6. ...πο βασιλησ ηθελισεν συναριν

294 α. Η ερμϊνήα + μί παρακουσία του scissa sunt a bibliopego caetera). λογον μετα τον δολον αυτο"

λογου + . 6.

20o 6. ...τισ...στουχύ ο" (ρανtim eras.)

' ...οσ και γυνεκοσ

294 6. Η ερμϊνίαν + ακουλουθησον και 63 . .. πιοτον προσενε εκθεντ° τω

202 6. 7 το παραλυτικ8

καλον συ γίνετε + (α secund. super: Yasu204 6. τ8 τυφολ8 το λευγιτό

b. κ +

ram rescripto). 64 6. ...νπελνοσ παραβολ... 205 6. δαυγι ωτε ισηλθεν εν το θυ

295 α. θερμινία + ουκ εχίσ αμαρτιαν 66 6. ...ιβ αποστολον και τον υων ζεβεσιασ τιρης και φαγαν τοσ αρτοσ τισ προσ

ηστω παρομα + θεσ δεον

295 6. Η ερμϊνια + μιζον προκωπί και 67 6. ...β τυφλο"

206 6. τον μαθητο" αυτ8

χαρα γηνεται 68 6. eras.: Supersunt ad fin....ον 236 6. (ad calcem ραg. ; + ad 1. 33

296 α. η ερμανία + δϊ σε λανβανϊν την [69 5. 1. 17 marg. .... κεσ fers periit] Ι7

]
posito) + περι πολύσι8 +

χαριν + (λ rescripto super: δ primo). 252 6. (marg. 1. 3) η πλουσ* και λαζα

. 7o 6. ιερο τισ αντον εν πυα εξουσηα

)

296 6. η ερμενηαν + τεληουμενον παργ

μα καλον +

257 6. (marg. 1. 33) η επερoτισεοσ 71 6. 'πελονοσ τον β τεεκνον (ε secund.

297 α. η ερμϊνία + απροσδοκητον παργeras.). αρχοντο κτ8 ζαχεου +

μα γηνομενον + 73 6. καλεσαντεσ τουσ κεκλϊκοτασ + Ad calcem paginae per S. Marci Evan

297 6. Η ερμινιαν + πιστεσον οτη το 75 6. κ πιραζον αυτον και λεγον πυα gelium, haec sequuntur, M, (ut videtur)

παργμα καλον εστιν + scriptore, nisi mavis M3. εντολι +

298 α. Η ερμίνια + εαν ποησ τουτω το [84 6. Ν carbone ΠΑΡΘ...]

285 6. B (i.e. προσ) ερμηνία αφεσ μι

παραμινον + και ευξε το θεο φίλονίκησεισ

298 6. Η ερμηνία +- δηα χορϊσίσ (Η ερ Quae sequuntur ferè scripsit Mą. 286 6. Η ερμϊνία το γηνωμενον τελϊουτε

super ras. rescript.).

287 α. η ερμϊνία ουκ επιτυχανϊσ του ΙΙ4 6. ...τησ σαμαρητιδο

299 α. η ερμινια + αποταξε και από

गी ΙΙ6 6.

παργματοσ ερι τ8 θερισμ8

στρεψαν

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

315 α. η ερμϊνηα + αλλο πραγμα ζητϊ

σον +

[blocks in formation]

315 6. Η ερμϊνη α + περί σωτερηασ σωζεται +

316 α. θ ερμίνηα + δευτερoσε εχίσ το ππραγμα + (α τη ραγ super rasunam rescripto).

316 5. Η ερμίνηα + απο κίνδυνου σωθηöï +(c in klv super v? primò).

317 α. η ερμϊνηα + περί σοτερίασ και κερδου +

317 6. Η ερμϊνηα + μι απαρνίση αλλ ομολογίσον +

318 α. θ ερμηνία +- ίδε υγησ γεγονασ μϊκετϊ αμαρτανε + ϊνα μι τι χιρον συ γίνετε +

318 6. Η ερμϊνηαα + καλον εστίν το εργον το τελϊοντί+ (α prim. cloto).

319 α. η ερμϊνηα + καλον πραγ...(alscissa sunt a bibliopegâ nonnulla, ut etiam in sequentibus).

319 6. η ερμϊνηα + το ενθυμίμα γήνετε κ (i. e. κ) καλον συ εστιν

320 α. η ερμϊνηα + μεταβουλη καλί

32ο 6. η ερμϊνηα + ακωη καλη συνερ χετε τω...(und lined abscissά).

321 α. θ ερμϊνη α+ δη ανυθύνε...clotd etiam linea antecedente, quae in -ete + de

-ετε + sinit.

σε +

305 3. Η ερμϊνία + τουτο εκ θευ δοτον εστιν +

3ο6 α. θερμϊνηα + αποταξαι +

306 6. η ερμϊνϊ α + •περη ερϊσμου μί ερίσησ

307 α. η ερμηνία + εαν δηκαζί υπερ σου αλον πένψων +

3II 5. Η ερμϊνηα + κεροσ εστίν ϊνα γείνε τε ο ζιτισ +

312 α. η ερ μίνια +περ πραγματοσ καλό+ (asure incidit post ερ).

312 6. θερμϊνηα + εισ αναπαυσιν ερχετε ων ζιτισ +

313 α. θερμίνια + αποξενου ερχετε αλίφασισ + 313

6. Η ερμϊνηα + μι απηστίσησ τουτο καλον εστιν +

314 α. θ ερμϊνηα + αν απελθίσ επιτυνχανισ+

314 6. θερμίνηα + εαν ακουσϊ μη δεξί αυτιν +

N.B. Leguntur M, xxxiiies; M2 xxii ies; (M; et M2, 190 ); M3 lxixies ; M 132 b; N 84 b.

1

Editionis Kiplingianae errores typographici. Cf. Prolegomena, p. XII.

.

, .

In Praefatione.

p. xiii. ελθατo et ελθετο.

In Textu: 63.

66. 1, 12 ιωανησ 9 6. 1. 13 φροφητου 12 6. 1. 32 χοδραντην 13 α. 1. 12 irasitur ibid. l. 15 fatri ibid. l. 32 quadrantē

6. 1. 20 ορχουσ 14 6. 1. 4 σιαγωνα 27

6. 1. 26 γεινωσκετο 28 6. 1. 32 deest τα secund. 29 a. 1. I nunquam 3o 6. 1. 13 γενηται

31 α. 1. 4 cogitare

.
33 α. 1. 7 consommasset
53 α. 1. 5 manducauerunt
79 α. 1. 5 domum
ibid. 1. 17 graviora
83 α. 1. 28 init. e
89 α. 1. Ι4 situi
97 α. 1. 20 completum
98 6. 1. 20 γονευπετήσαντεσ
100 6. 1. 31 8. m. του
ΤΟΙ α. 1. 23 a

supra lineam
119 α. 1. 20 calilaeam
ibid. 1. 24 natoria
125 α. titul. ιώhan
13o 6. 1. 30 εκεισ
131 6. 1. 22 init. ουν
157 6. 1. Ι ευε

ibid. 1. 27 ετομάσαι
Ι6Ι 6. 1. I ύαμσ
163 5. 1. 3 υμεν
Ι66 α. 1.

9

deest a ante deo I82 α. 1. 17 discipulus 186 α. 1. 8 aneilla 196 6. 1. 19 ασρων 211 6. 1. 5 ηγγιξεν 215 6. 1. Ι9 επηρωντων 219 α. 1. 24 dismisit 227 α. 1. 25 domu 243 a. titul. lucam 246 α. 1. 24 neccesse 257 6. 1. τ6 οφθααμουσ 259 6. 1. 21 υιε 268 6. 1. 4 Επρηωτησαν 274 α. 1. 20 sustcit

13

[ocr errors]

b.

[blocks in formation]

.

.

[ocr errors]

.

Sectiones Ammonianae per marginem Cod. Bezae insertae, cum receptis apud Tregellesii

N. T. collatae. Cf. Prolegomena, p. XX.
Τ.

, p. . S. Matth. cap. ii. 5 pro υ. 4; λυ. 7 XV. 23 pro υ. 24; ρμε ibid. 24 pro ν. 25; φα ix. 16 ριο υ. 17; ρα ibid. 48 pro pro υ. ΙΙ ; μ ν. 44 pro υ. 43; π. χ. 8 pro ρμη xvi. 15 pro υ. 14; ρν ibid. 20 pro υ. 44; ρλθ xiii. 5 nmed. pro υ. 8 med. ; ρξη υ. 7; qδ x. 33 pro υ. 32 ; ρνγ χίν. 35 pro υ. 23; ρνβ ιδίd. 32 pro υ. 31; ρνε xvii. xiv. 21 pro υ. 20; ρξθ ibid. 27 nmed. pro υ. 34; ρξα ΧV. 39 pro xvi. Ι; ρξβ xvi. 4

4 26 pro 25 med. νη; νθ Fol. 168 0,ρ bis υ. 28; ρογ ίδid. 32 med. pro υ. 33; ρος pro υ. 2; ρξγ. bid. 6 pro υ. 4; ρξδ ιδίd. abscisso. Desunt post pšv xviii, 13 usque

.

ibid. 37 pro v. 36 med.; poś ibid. 37 7 pro υ. 5; ρξε ιδid. 13 pro υ. 7; ρξς ad fin. Johann.

med. pro 37 init. ; ροη ίbid. 39 pro υ. 38; .

ριου ibid. 16 pro υ. 13; ρξε ιδid. 20 pro υ. 17; . S. Lucae. β i. 5 et 35, γi. 36, pro β ροθ ibid. 40 pro ν. 39; ρπ ίbid. 4I med.

. ρξη ιθid. 22 pro υ. 20; ρξθ ibid. 24 pro ii. 6, γ ii. 8; ιζ iv. 8 pro υ. 14; λη υ. 26 pro v. 41 init.; pra ibid. 43 med. pro

. . ρπα .

. υ. 22 ; ρο ibid. 27 pro υ. 24; ροα xvii. I pro υ. 275 μβ vi. 4 med. pro υ. 6; ρα ix.

. υ. 43 init. ; ρπγ ibid. 45 pro υ. 46; ρπε pro xvi. 27; ροβ xvii. 9 pro xvi. 28; ρπδ 44 med. pro υ. 43 med. ; ρκς xi. 15 pro

.

ibid. 49 med. pro v. 50; pis ibid. 50 pro

. . . ; ρπς . xviii. 17 pro υ. 16; σκη xxiii. 5 pro υ. 4 ; υ. Ι4; ρκζ ibid. 15 mcd. pro υ. 15 init. ; υ. 51; ρπζ ιδid. 33 med. pro υ. 53 init. ; σκθ ιδίd. 8 pro ν. 55 σλ ibid. 12 pro ρξε xiii. 14 pro υ. το; ρπ xiv. Ι6 ριο pqy ibid. 63 med. pro v. 64; pqš ibid. υ. 8; σλα ibid. 13 ριο υ. ΙΙ; σλβ ιδίd. 2. Ι2; ρπα ιδid. 25 pro υ. Ι6; ρπβ ibid. 72 med. pro υ. 72 init. ; σδ Χν. Το pro 15 pro υ. Ι4; σλγ ιδid. Ι6 pro υ. 15;

28 pro υ. 25 ; ρπγ ιδίd. 33 pro ν. 28; υ. Ι1; σε ibid. 13 pro υ. 15. Desunt ouß xxiv. I vinculo operitur; oša xxiv. ρπδ ibid. 34 pro ν. 33; ρπε XV. I pro post xv. 16 usque ad fin. Marci. 38 pro υ. 37; σοδ xxvi. 2 pro υ. 1; σου χίν. 34; ρπς ΧV. 3 pro υ. Ι; ρπζ ιδid. 6 Casu paulum de loco motae sunt paß ibid. 20 pro υ. 21; τμβ xxvii. 47 pro pro υ. 3; σκα xviii. 29 pro υ. 28; σκε Matth. xviii. II; ovo xxiv. 30; oqš υ. 48; τμγ ιδid. 48 pro υ. 5ο; τμδ αθid. xviii. 43 med. pro xix. 1; (of inseritur

. . Ι; (σξς

Χxvi. 41; τλα Χxvii. 32; qβ Johann. Χ.

. 5o pro υ. 51; τμε ibid. 51 pro υ. 51 xxii. 19, versu suo xxii. 20 penitus omis- Ι6; ρκο xiii. 26; ρμγ XV. 22 ; ε Luc. ii. med.; τμς ιδίd. med. pro υ. 54; τμή 80); σού Χxii. 45 errore pro σπο; σπς 48; ξα vi. 44; qα ix. Το; qη ix. 27; ρι ibid. 54 pro υ. 55 και τμη ibid. 55 pro ibid. 47 med. pro υ. 48; σαβ bid. 58 pro Χ. 4 ; ριο Χ. 9; ρπε Χν. Ι; ροβ xiii. 28;. υ. 57; τμθ bid. 57 pro υ. 59; τν ιδid. υ. 57; τμ Χxiv. 37 pro υ. 36.

ραθ xvii. 3; σιδ xvii. 37; σιε xviii. Ι4; 58 pro υ. 6ι; τνα ιδid. 61 pro υ. 62; S. Marci. κη iii. 12 pro υ. ΙΙ med. ;

.

σπη xxii. 51; σαα xxii. 54; σας xxii. 67; τνβ ibid. 62 pro υ. 66.

Desunt post λβ iii. 21 wed. pro υ. 22; μι iv. 36 pro τιδ xxiii. 24; τιε Χxiii. 26; τκγ xxiii. 35 TVB xxvii. 62 usque ad finem S. Mat- υ. 35; ν ν. 25 pro vi. Ι ; νη vi. 15 pro pro υ. 36; τλς Χxiv. Ι; ζ Marc. 1, 13 thaei.

υ. Ι6; ξ ibid. Ι8 pro υ. 21; ξγ ibid. 32 pro υ. 15; θ 1. Ι4; οε vii. 36; o viii. S. Johann. Desunt a usque ad § (i. pro υ. 34; ξδ ιδίd. 4I pro υ. 35; ξε Ιο; ρι Χ. 29; ρμγ xiii. 14 pro υ. 15; I-16); λθ ν. 5 pro υ. 11; νε vi. 35 med. ibid. 54 pro υ. 53; οζ viii. το pro υ. ΙΙ; ραθ xv. J. pro υ. 37; ρλβ xiv. 25 pro υ. 26; ρμό

;

.

.

[ocr errors]

To the Addenda, p. lxiv, add the following:--
p. xxxii, 1. 14. (cf. tristega Gen. vi. 16 Vulg.)
p. xiiii, 1. 28. We read israhel also in Matth. ii. 6; 20; Χ. 6; 23; xix. 28; Luke 1. 54; 68 ; xxii. 30.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

BY THE REV. F. H. SCRIVENER, M.A.

TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE;

RECTOR OF S. GERRANS, CORNWALL.

A PLAIN INTRODUCTION TO

TO THE CRITICISM OF THE NEW Testament. With numerous Facsimiles. For the use of Biblical Students. 8vo. 15s.

We must say that it was not without some feeling of wonder that we examined the volume before us, so minute and accurate is the detailed information it contains, and so comprehensive and enlarged in the view which it takes of the extensive field of Biblical criticism.”—ENGLISH CHURCHMAN.

[ocr errors]

NOVUM TESTAMENTUM GRÆCUM, TEXTUS STEPHANICI, 1550.

Accedunt variæ lectiones editionum Bezæ, Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, et Tregellesii. Small 8vo. 4s. 60.

An Edition on Writing-paper, for Notes. 4to. Half-bound. 12s.

“One of the admirably printed pocket series of Greek and Latin Texts

Those portions of the text of which various readings are given at the foot of each page are printed in a thicker character of type, so as to be readily perceived.”—ENGLISH CHURCHMAN.

A FULL COLLATION OF THE CODEX SINAITICUS, WITH THE

Received Text of the New Testament, to which is prefixed a Critical Introduction. Small Svo.

58.

“Mr Scrivener has now placed the results of Tischendorf's discovery within the reach of all in a charming little volume, which ought to form a companion to the Greek Testament in the library of every Biblical student."-READER.

AN EXACT TRANSCRIPT OF THE CODEX AUGIENSIS, GRÆCO

Latin Manuscript in Uncial Letters of S. Paul's Epistles, preserved in the Library of Trinity College,
Cambridge. To which is added a full Collation of Fifty Manuscripts containing various portions of the
Greek New Testament deposited in English Libraries: with a full Critical Introduction. Royal
8vo. 26s.

A FULL AND EXACT COLLATION OF ABOUT TWENTY GREEK

Manuscripts of the Holy Gospels (hitherto unexamined) deposited in the British Museum, the Archiepiscopal Library at Lambeth, &c., with a Critical Introduction. Svo. 6s.

Cambridge: DEIGHTON, BELL, AND CO.

London: BELL AND DALDY.

« PoprzedniaDalej »