Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

1. 21

1. 20

item l. II init. o et σ η τοισ 1. 13 αν τη κατοικούσαν eras. 8. mm. 1. 18 αυ elot. sub εν p. m.

supra ωραν, supra lineam την αnte ενατη, ν' post evarn, o post in sequens, (etiam ' supra και 1. 22 ?) C, ut videtur. ιδου, 1. 27 αυτων punctis supra positis abrogat s. m.

1. 26 υ η αυτων eras. 1. 29 supra lineam ante cowy Α. 1. 30 εισ 8αρια lineam post -τασ, suprα ιν C. 1. 33 ν και αnte είπεν

ruit. 1. 13 υ ριο ν τη χωριον Β.
1. Ι4 ν supra lineam post ηνεγκε Β. 1. 17
υ τη σαφφυρα η ιrertit 8. m.
'supra e in uepeo aliena manus, casu ut
videtur. 1. 23 προσ ......ν e 1. 22
elot. suό ο σατανασ την ρ. 10.

in
μέσον,

1. 30 ω pro ου μη εψεύσου Β. 1. 29 το supra lincαm αnte πονη

1 22

1. 26 ν

1. 31

[ocr errors]
[ocr errors]

ρον Ε.

1. 10 1. 30

[ocr errors]

431 5. 1. 9 € supra δη Α. προσ supra lineanm αnte αυτην C. η pro ι η πληθι Ε.

1. 31 ιεισ supra τ η κατα, et σ supra lincan post κατα Ε.

432 a 1. 14 que punctis supra positis abrogat s. m. 1. 17 a elot. sub e in e am p. m.

432 b. 1. 4 supra lineam K post de B, ξ post περι Ε? 1. 13 ε ριο η ίη ηθεντο H. 1. Ι6 ε pro α secund. η ανεωξαν Η. 1. 3ο δε supra lineam supra και Α. 1. 31 εν (υίκ εγ) post ευρομεν cras.

C.

tum;

S. η.

γενηται D.

424 a. G etiam habet l. 13 in supra lineam ante id; l. 18 di supra ie in cot tie;

1. 23 u supra o prim.: per lineolas (!!) etiam supra positas abrogat 1. 17 autem secund., ll. 29 init., 33 et. 424 6. 1. 24 τ 8για linean post στοα

427 a. 1. 6 1 elot. sub e in samuel P. m. G etiam habet 1. 12 n supra et in -dicetur; l. 14 ns supra ui (non t) obelo deletum; l. 16 u supra b obelo deletum ; 1. 25 ua supra lineam post ser; l. 26 n in erant obelo deletum; 1. 33 i supra e prim. in pontefex obelo deletum. s in sunt punctatum (p. m.?), forsan casu: sic etiam Ċ prim. 428 a. l. 31 et σ prim. 428 6. 1. 8.

427 6. 1. 24 init. 7 praefigit ante o ôcôC.

1. 30 Te supra lincam post tov C. 1. 3Ι οισ ριο ων αυτων Β.

428 a. G etiam habct 1. I a supra i in caifas, et n supra oa in io athas; l. 3 init. et in marg., et n supra et in -isset; 1. 1o i supra a (obelo deletum) in -facio, is supra e in hominem, i ante -um per 1 abrogatum; l. 18 s supra m obelo deletum; l. 22 n in quondam obelo dele

1.
23

b pro c in suc; l. 25 u supra b obelo deletum ; l. 34 h et obelo et puncto supra posito abrogatum.

1. 61 primo pro o in spo p. m. (ut videtur).

428 6. 1. 3 υ eras. sub ν η σημειον p. m.: forsan v potius A correctori dandum est. 1. 4 αι τη γεγονεναι et 1. 25 nu secund. eras. s. M. 1. 8 α pro είη επιλησ- Ή.

1. 20 μη supra lineam ante λαλείν Ε.

429 a. I. II fin., forsan casu scriptum p. n.

1. 19 u (non eras.) sub n in nos, etiam p. m.: cf. 428 α. 1. 6. non supra lineam ante loqui E: cf. Gr. et 420 α. 1. 25. 429

6. 1. 5 ε suprαι η καινα C. 1. 15 π pro γ η αγιασ, λ supra ια posito, A. 1. 18 supra lineam ante lo, 1.

19 ι για εν τη γενεσθαι, 1. 27 η supra lineam post nv C. 430 a. 1. I omnia elot. sub mare

433 α. 1. Ι7 t inceptum p. m. suo 9 prim. in -isset. 433 6. 1. 4 οιτο ρο:ο ηται

iri 1. Το γα η ηγαγαν cras0, ε pro o habet D. Ibid. ou supra lineam ante jeta Cvel E. 1. 13 αρχι supra linean ante ϊερευσ Ε: cf. Tabul, 111. 6. 1. 15 fin. post toutw addit Β. 1. Ι8 π pro φ η εφαγαγειν Η. 1. 19 τουτ Ιαεδ scripsit super: εκειν eras. Η. 11. 20, 21 transponit s. m. per initio linearum: sic etiam (non eâdem manit) 434 α.

1. 20 ( supra lincam post δε Α.

1. 25 δεξια ριο δοξη Β. 1. 27 των post αφεσιν, 1. 28 αυτου post εσμεν, supra lineas E.

1. 27 εν αυτω, 1. 29 παντων punctis supra posilis αυτοgat s. m. 1. 30 de supra linean post πνα C: ν ctiam η ον αυte εδωκεν eras.

J. 20

e

8. ι.

434 a. 1. 2 s elot. sub n in sermones. 1. 20 ni supra on in honibus E: cf. 4 29 α. 1. 20.

434 6. 1. 6 ι ριου τη εαυτουσ 8. . 1. 12 ει pro η prim. προσεκλήθη, σαν supra lineam A.

1. Ι4 διελυ eraso, ανηρ8upra lineam D.

1. Ι 5 ft. διελυθησαν post αυτω αddit F. ELOLV punctis supra positis improbat s. m. 1. 31 κ supra lineam post μηποτε Β. 1. 32 επειστ εσ (und litera ante επειστ,

56

τουτο

1. 28 του τη ρηcto notat p. m., forsan casu.

. 1. 29 το τη secund. punctis supra positis abrogat s. 1n.

425 α. 11. 7, 12 a supra b ohelo notatum; l. 10 b pro u in uases; l. 13 supra do; l. 21 m in petrum obe'o notatum (u praecedente in o irutato), n ultim. in iohannen et obelo et puncto supra posito abrogatum : haec omnia per G. 1. 33 in iudicio elot. sub tis in iudi p. m.

425 0. 1. 3 του, 1. 4 θελοντοσ, 1. 31 twv punctis supra positis abrogat s. m. 1. 6ι η φονεια, 1. 13 οτι ενας. 8. . 1. 1Ο η ριού η υμεισD: C etiam halet 1. Ι2 ον supra linean post τουτον; 1. 18 το supra lineam ante πονηρον. w supra o sccund. in

χρονον

Α. σ elot. sub νέη προφητην p. .

426 a. G etiam l. 4 voluit per lincolas (" ") supra positas abrogat: 1. 6 u supra b (obelo notatum) ponit, etiam m post homicida; l. 14 A (pro a) supra ue in que; l. 17 scimus supra quia ; l. 33 b pro u in -tauit.

426 6. 1. Σε pro ου η εμου Β (cf. 1. 7). 1. 7 i supra lineam post o habet B, e in -ησεν pen: eundem in a mutato. 1. 8 y elot. sub στη τασ p. nn. ν in ην Β: sic 1. 16 ν ριο σ secund. τη

1. 15 w supra T ante aroo G: sic 1. 20 τ pro ι ιη και per: eundem. 1. 2 4 ι η επει partim eras.: 8. m. etiam abrogat, punctis supra positis, και 1. 255 τε 1. 29; ημερας 1. 30.

11. 10, 13 abscissa est perga

1. 24 punctum in d. i p. m. casu scriptum.

43o 6. 1. 5 υπηρχον ρυnctis supra positis abrogat s. m.

1. 6 Init. και eras., et e super k (prorsus deperdito) B, qui etiam a pro e in teo habet (quasi legeret εφερον τασ): idem porro pro ντ ιη πιπρασκoντων (ντ prorsus deperdito) με scripsit, legens -ouerwv (e pallidum initio lineae per se correctoris H esse diceres). 1. 10 fin. w bibliopegus tantum non ope

1. 29 1. 33

p. m.

anemα.

1. Ιο σ pro

εκάστοσ.

1. 22

Suprα οσ Β.

1. 12

ρασ C.

l. 17

O

1,17

1. 23

1. 27 ΚΑΙ

κατα

1. Ι4 σ

σ εισ

να

ραιοσ Β.

quatuor ferè ante eo deletis) lego; nihil 4+0 b. Chemicis miserè foedatur haec eras. S. η η φωνην et μεγαλην. 1. 28 amplius restat p. m.; nec quid scripserit pagina. 1. Ιη pro o η τοτε, ι ctiam η pro ει ίη στησεισ Η. conjecturâ assequi possum (errant Mill.

1. 2. Hanc lineam uncis

444 α. 1. 22 i pro e in -ntes 8. η. Wetst.): θησαν habet B? post επεισ, θ su- (< >) abrogat s. m. 1. 5 εισ cras. 444 6. 1. 2 τησ supra linean post χωper t posito, co eraso. 8. η.: Sic etiam l. 29 και ct γαρ.

1. 4 ιncis (1) abrogat 8. m. : 435 5. 1. 2 και προσκαλεσαμενοι 434 0. ουτωσ και et υσεν erasit, αη εφυγα η ε" sic (<>) 1. Ι6. 1. 5 ε 8αρια νκ άου 1. 33 elot. sub

μη
λαλειν επει τω ονο p. m.
mutavit H. 1. 15 o pro ω τη δυω Η.

συνκομισαντεσ Ε: σ fm. eras. 8. m. : sic 1. 14 τη αd fm. post διακονια F. 1. 16. 1. 16 ρ" pro στη πλησθεντων, ε pro α τη etian 1. Το σφιim. eras. 1. 13 τ super Hanc lineam uncis (3) improbat s. m. αυτω (υ eraso), ν pro η ιη ετη (ετ eras.) λ prim. καλελθων Η: υία cuna Wetst. δε supra lineam ante 01 A. 1. 26 Β. l. 17 o supra lineam post opovo

καθ- p. m.

1. 17 supra lineam δε οι T supra lineam ante autno C?

Β? 1. 2Ο και eras. 8. m. post αυτου, οχλοι αnte τοισ, του αnte φιλιππου, αddit 436 α. 1. Ι4 pi° pro cup 8. m., forsan sed k periit omninò. 1. 27 αι pro ον etiam opodu (ou eraso) ad fin. lineae C. C. 1. 16 punctum supra e secund. casu τη λυσον D? : o periit omnino.

1. 28 1. 18 θυμ" δ η ταsurά αnte ον C, το fortasse scriptum. .

εφ' pro ου Β ( η τοποσ Tescripto). (forsan potius te) post ov eraso: Wetst. 436 6. 1. 2 ν minutum post παρμενα Α,

1. 30 Ιγ (i. e. μου) supra lineam post legit ενιζoντo p. m., Mill. ομαδον το. me judice. . 1. Ιο αυ potius quam αν

λαου, et αι supra ε η εγυπτω Ε: cf. 1. 20 απο αnte πολλοισ (σ eraso) H, p. mm. (periit litera secunda) eras. S. m. 16o 6. 1. 6.

lectione (fortasse [ap]a) deletâ. αd . και ασιασ post κιλικιασ αddit B: 441 a. l. 9 u semi-scriptum pro e in

και supra lineam αnte χωλοι Β. cf. Tabulam III. 3. 1. 2Ι supra

iudicem. 1. Ι6 et secund. eras. 8. η. ad finem lincae post Mayevwv addit B. η επ, 1. 23 ν supra linean post ου Β. 1. 26 us elot. sub a e in facta est p. m. 1. 28 LOTWY B inter e et to: p. m. lectio 1. 24 α pro ε (jam prorsus deperdlitum) 441 b. l. 3 punctum supra T secund. deperiit. εξεστανε p. m.Wetst. in -τεσ Β. 1. 32 a secund. in p. m., forsan casu.

1. 8 init. o eras. 445 α. 1. 5 a in quae eras. s. m. ends. S. η. 8. m. ; sic 1. 13 ει δη ωσει.

11. 23—25 lacuna in pergamenam inci437 a. 1. 11 p puncto notatum p. m.

supra ου η ακουεσθε A, forsan p. m. (cf. dit. 1. 26 i secund. in uiri et obelo et

vers. Latin. et 439 6. 1. 33). 1. 16 fin. 437 6. 1. 3 ω supra o prim. ναζο

puncto supra posito abrogat s. m. του post αγγελου αddit F. 1. 29 το in 445 6. 1. 9 και cas. 8. m., sic 1. ΙΙ ν 1. 6 και ατενισαντε απηγoντo eras 8. m., π η ν mutat A:

η εξεισταντο. 1. Io pelot. sub w παντεσ Β. 1. 13 °ι pro η αδελφη γα p. n., me judice.

prim. p. m. 1. Ι9ιιη επι eras.,

etiam 1. 19 ε pro η ίη εξηλθε, εκ pro απ 44 2 6. 1. 8 εκεινα pro ι[τα μερη (ut ι pro α η ουδενα D

1. 23 εσ" pro ου (o eraso) H. Ι. 19 ει prim. eras. 8. m., videtur) D. 1. Io nit. εν eras. 8. m., η επετιθουν Α υel B.

1. 28 ε pro α quae etiam punctis supra positis kau etiam e prim. in matepeolv: secund. in τη προσήνεγκαν D. 11. 21, 23 abrogat.

1. 22 θε supra

a mutat D. 1. II . ει ριοι τη 446 α. 1. 4 m prim. partim eras., sic lineam post κακεί Β.

1. 23 ι ριο η

μωϋσι D. 1. 12 ρατ ίη ναsurd deesse 1. 28 a prim. in paecunias. τη μετωκησεν Β.

αυτο

[ocr errors]
[ocr errors]

videtur : ντυ ιααιίis scribit D pro πα 446 6. 1. Ι Το τη marg. ante αργυριον, 438 α. 1. 4 "supra iterum ponit G, ut (quasi legeret τον τυπον), υp, m. ante π etiam oou supra lineam ante ouv D. videtur. 1. 26 i pro e tert. in herede- eraso: προσωπον p. m. Wetst. malo : anne 1. 2 fin. v elot. sub o secund. in evouco ao tatis s. m. potius παρατυπον ? cf. Stephani Thesaur.,

1. 3 α elot. sub ω τη χρηματων 438 b. 1. 10 o supra lineam ante čakws qui Schol. in Aristoph. Acharn. 516

1. 5 γαρ Supra lineam αnte καρΒ. 1. 15 punctum supra ν σοφιαν citat. 1. Ι4 fin. νίη ίησουν eras. 8. m. δια C. 1. 7 ε ριο η prim. ιη αφηθη2. m., forsan casu: sic etiam t in -tioni1. 19 v supra lincam post eupe B.

σεται, etiam ιριου η σου Β. 1. 9 εισ bus 439 α. 1. Ι4.

ι pro υ τη μου Η. 1. 33 και punctis pro ην, νριο σ (σ, ut videtur) πικριασ, 439 a. I. S b per rasuram in u mutat supra positis abrogat s. m.

σ Supra linean post χολη, ον pro ω τη 1. 16 is pro ae in regae s. M., 443 α. 1. ο 5 punctum supra c prim. συνδεσμω Β.

σε clot. sub δε forsan A.

forsan casu.

. 1. 19 s in scons- p. m. ίη δεηθητε, ι pro ε secund. semi439 6. 1. 19 K ad fin. post papaw addit et obelo et puncto supra posiło abrogat scripto p. m.: περ pro περι Β. B vel D. 1. 20 αυτον ε supra το αυτ

ω supra o in oν Β. 1. 15 lineam uncis C. 1. 21 πασ η σοφια (αν, τ, ν et ν 443 6. 1. Ι οι πατερεσ υμ" pro εκεινοι (9) abrogat s. m.: 1 etiam pro v in erasis) s. m.

1. 28 α pro ε 10 ημυνετο F. 1. 3 τησ supra lineam post περι C. διελυμπανεν ponit. 1. 27 τινοσ ιncis Β ? 1. 33 ου supra lineam post δε Α 1. 5 τεινε elot. suύ νεσ ελ p. m. 1. 9 (' ') abrogat s. m. 1. 28 αυτησ οσ pro (cf. vers. Lat.). Te punctis supra positis abrogat s. m.

Voces supra lineas, ev ante 440 α. 1. 3 4 η praetio eras. 8. m. και 1. ΙΙ ν supra lincan post ειδε Β.

ιερουσαλημ 1. 29, και αnte καθημενοσ 1. 30, sic l. 22 a in

quae. . 1. 14 t elot. sub s α supra η ηνεωγμ- Α. 1. 26 δε αυτου post αρματοσ 1. 3 Ι Β. secund. in esset p. m.

supra linean post θεισ Α. 1. 27 νfm. dialysin bis habet p. m.

p. m.

p. m.

1. 25

8. η.

1. 12

υ

1. 14

8. m.

αυτου Β.

1. 14

1. 32 472 b, 474 b, 476 6.

1. Ι7 α

[ocr errors]

1. 24

να

11

ι

τωσ χρηματιστα

1. ΙΙ

455 b. Supra lineas n post eu l. 7, O 460 a. l. 31 Punctum supra n in noli, post αναστα 1. Ι7 C. 1. 8 e in ecdov et forsan casu. obelo et dialysi supra i positâ abrogat s. m. 46ο 6. 1. 15 υ ριοιιη αυτοισ Β. 1. 19 456 5. 1. Ι σ ριο ν ιη ίοππην Α, ut

ι pro α η πνα Β.

1. 26 σα supra αν videtur, ut et l. 12 fin. w pro ō in auto η εδοξαν Β. 1. 30 του punctis supra ( eraso). 11. 14, 15 ωσ φunctis supra positis abrogat s. m. positis abrogat, vouerw post ou addit F

461 α. 1. 1 tim tres uiri p. m., Yescript. (ut videtur) 1. 14, idem l. 15 habet auto pro και prim., εισηλθεν pro εισελθων (τε

461 6. 1. 5 ιστασ pro ασ ιη ελληνασ F. sequente eraso), ευρεισ ριο ευρεν. 1. 16

1. 13 της,

1.
23 ωσ,

1. 27 και τοτε punctis προνο φ η εφιστασθαι Β? 1. Ι7 στη

supra positis abrogat s. m.

1. 2Ιτ αθεμιστον, etiam τε 1. 26, eras. 8. m.

pro θ θαρσον Η: F' αυτον αddit ad 1. 19 δε supια ην η μηνα Α.

fin. 1. 23 post παρεκάλεσεν et 11. 26-28 τεταρ ριο τησ τρι Β ?

ila refingit E: 457 0. Supra lineas ν post oυ 1. 4, σε

η εκκλησια και διδαξαι αnte προσ 1. 5 C. 1. 7 δου (i.e. δ' ου: συναχυθηναιτοχλον ϊκανον et ita Wetst.) p. m. lectio esse videtur: sed gov habit A, ou” *o eras.) C cum

και τότε πρωτων χρηματιστα εν αντιοχεία

του μαθητασ χρειστιανουσ ("' ordine vers. Lat.

1. 8τρο στη σου prim. C: idem θυ παρεσμεν supra ακουσαι, decem

mutato). puncta supra Boulojevol habet.

462 a. I. 32 n in erant et obelo et fin. αι pro ενοσ Β? Supra lineas τησ puncto supra posito abrogat s. m. post ολησ 1. 19, αυτό post έχρισεν 1. 22

462 6. 1. Ι ονοματι αγαβοσ p. m., reC.

1. 32 peta punctis supra positis scripsit K. 1. 3λη supra αν τη μεγαν abrogat 8. m., ν την et τριτην,

C. 1. 9 ν pro σ secund. η αποστειημερα erasis.

1. 33 μ supra lineann λαστεσ D? 1. 17 η ριο α tert. ante εν secund. C (i.e. αυτω μεν: Kip

1. 28 περι αυτου punctis ling. minùs rectè auto's. m.).

supra positis abrogat s. m. 458 6. 1. 4 αν supra νε τη συνεστρα- pro ου μη κοιμουμενοσ Η. φημεν Β. 1. 20 του supra lineam αnte 463 a. 1. 30 u supra o secund. (obelo

1. 2 2 γλωσσασ και μεγαλυ- notatum) in prodocere s. m., forsan A. VOVTW laxiùs scribit D? ante v tov Ov, 463 6. 1. Ιν ευρυα lineam post αλυσεσι p. m. lectione scalpello prorsus deperditâ. C. 1, 2 δ elot. sub θ η θυρασ p. m. Lacerrore versionis Latinae conjicias kevalo 1. 6 ν? elot. suo λ η πλευραν ρ. ι. (i. e. καιναισ) αnte γλ. p. m. (“ ποικιλαισ 1. 16 ε? elot. sub γ secund. αγγελου seu mαυίς ετεραισMill.) ...... και μεγα

1. 28 υ elot. sub γ prim. η λυνεινWetst.

1. 24 υσ ουριαλ αγγελον p. m. 1. 33 ν supra νo τη κωλαι E, "supra τισ et 'supra δυναται ιωανου C. (ordine mutato) s. m. 1. 3ο πι pro 464 a. l. 9 t elot. sub u in autem p.m. δια Α. 1. 33 T in marg. ante oi, o

1. 10 verba dividas calcia te. supra lineam post ou D.

464 6. Madore pessimè foedatur haec 459 a. 1. 29 d elot. sub i in ihu pagina: sic etiam 466 b, 468 b, 470 b,

supersunt), v supra lineam post autn C?
1. ΙΙιεupra εσ p. m., me judice (Α. αρud
Κύρι.). 1. 15 εξ, 1. Ι6 και, 1. Ι7 ινα
et ol ante v finale crus. S. m.
8. m. post cely super a (p.m. ut videtur):
sequuntur duo ferè literae prorsus deper-
ditae. Perperam Mill. του σιγαν p. m.
1. 28 Procul dubio αποκτανθηναι p. m.,
sed perierunt omninò o et T: deinde ax
pro οκταν Α: postremo αχθηναι supra
lineamm B, θηναι p. m. in textu per puncta
supra posita abrogato.

465 6. 1. Ιο η pro αι τη φωναι Η. 1. Ι4 σ supra lineam αnte κωληκοβ- Β. 1. Ι6 η pro ε prim. ευξανε Η; scd ν supra lineam post evčave C. 1. 8υ pro α, et α pro e tert. η απεστρεψεν Η. 1. 20 και pro τoν, et 1. 28 του pro και prim H.

1. 25 ην και supra linean post οισ C.

466 a. 1. 27 e partim elotum ante u in que p. n.

466 6. 1. 3 "supra πνσ, 'supra αγιου (ordine mutato) s. m. 1. Ιo init. Forsan και περιελ- p. m. (και et ρ, nitio lineae apparent) et ita Wetst. ; kal me eraso, o super p habet H.

1. 14 fin. Forsan βαρϊησουαν vel cum Wetst. «σουαμ (cf. 467 6. 1. 32 et vers. Lat.) p. m. : ν pro α in fine H, v vel le sequente deperdito. 1. 18 και, etiam 1. 30 ουσασ, φunctis supra positis improbat s. m.

1. 19 o vel potius a periit inter et et il: lu pro 7 D: “lu post rasuram laxè. Bent. apud Ellis., Crit. Sacr. p. 24. 1. 23 uncis (?) hanc lineam improbat 8. m. 1. 27 πασησ supra lineanm post και Β: qui ctiam e pro oc in iloc habet: cf. Tabulam

1. 31 punctum supra η p. m., ut videtur.

467 a. 1. 27 omnes supra lineam post et, B: cf. Graec.

in

μαχαιρα D?

1. 32 ω

αγιου C.

Fuit ετοιμασ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1.I μενου αρκου 459 6. 1. Ιν suprα ατ ιη εδεξατο, 1. 2 rescripsit K: anne u supra lineam ante supra ι η ικανου, 1. 3 εν pro αι η αρκου p. m. sit (ut judicat Κίρι.), parum ηθελησαι, 1. 14 θ supra τ η κατεξησ, scio. 1. 4 fin. πυλωνοσ vel facit vel reforsan etiam l. 26 o supra lineam post scripsit F? post tov: p. m. lectio amplius αναστα Ε.

1. I2 OUV secund. eras. spatium complexa est: vix cum Wetst. ew

1. 16 ev supra lineam post elõov, primae manus esse diceres. 1. 3ο δε supra lineam post εγενετο Α, ut punctis supra positis abrogat s. m. 1.9 videtur. 1. 21 τ ρι·ο θ η αθενισασ τον supra lineam ante πετρον C.

1, τοι Η. τα supra lineann 1. 22 αnte τετρα- Supra lineam ante δε, προσ pro ελεγον ποδα, ctiam 1. 23 αnte ερπετα C.

cras. (cujus verbi e prim. et yov adhuc

467 6. 1. 13 ν η την eras. 8. m., quae etiam τισ 1. 18, τη 1. 28, punctis supra positis improbat. 1. Ι8 σ ριου τη λογου Α. 1. 27 και supra lineam αυτοισ αnte της, αυ post

p. m.

pro δια Ε.

1. 33

γην Ε.

S. m.

1. 8 και

468 6. 1. I supra lineam μ αnte ε, τα ταυτα post ε ιη εωσ D. 1. Ι9 ν 1η επληρoυν eras. 8. m. : ν Supra αν η ιωανησ Β. 1. 2 Ι τ pro θ τη μεθ Η. 1. 27 fin. αυτησ (ut vidctur) p. no., 8cd η

γοντεσ Β.

1. 32

deperiit omnino: F habet autwv, addens τουτον αγνοουντεσ.

1. 28 Quae p. m. scripta adhuc supersunt, dcdimus: forsan primo μη συνιενταιστασ γραφασ, fero cum Wetst.; υια αγνοησανταισ τασ γραφασ, ut judicat Kiplingius, aut ayvcouvtalo cum Millio: prima enim litera M non A fuisse videtur. H, erasâ p. m. lectione, kal tao pw' ante ao substituit. ητησαντο πιλατον ανερεθηννη (uncis <> postea improbatum) addit F.

469 6. 1. Ιι supra lineam αnte εισ, et εσ pro ου Α. 1. 2 ftη. εισιν eras. 8. m. : Sic etiam 1. 6 και. 11. 3, 4 ιncis () improbat s. m. 1. 8 ινου punctis supra positis improbat s. m. pro να τη πλειονασ Η ?

470 a. l. 25 ta elot. sub ci in suscitauit

Η ? 1. 31 των supra lineam post τουTWY B?: evanuit atramentum.

479 α. 1. 27 α elit. suo a in judum p. m.

479 6. 1. 2 ται (sic) post ποιειν αddit E. 1. 6 εν ημερασ ολιγαισ uncis () >) improbat s. m.

1. 8 γα supra αγ τη συνα

1. Ι4 οντεσ πλ e 1. 12 elot. sub και επεστ p. m., etiam εισ elot. sub ιξα p. m. 1. 18 προσ supra lineam ante autovo [sic p. m.] A.: cf. Tabulam ΙΙΙ. 2.

1.
23

nit. και eas. S. m. : και supra lineam post μετα Ε: κυ post του ad fin. F?

480 a. l. 3 t semi-formatum pro s sccund. 1. 33 s elot. sub c in discesserunt p. mo

48ου. Supra lineas του αnte κυ 1. 9, των αnte αποστολων 1. 30 (tantum που I pro T bis) E.

481 a. I. I a Graecè elot. sub a in ad

[ocr errors]

1. 9υ

[ocr errors]
[ocr errors]

η επι

[ocr errors]

470 b. l. 4 v supra lineam post o prim. Α. 1. 9 ftη. μεν pro τε A, me judice: cvanuit atramentum ; te pro certo lcctio est prius scripta. 1. τ8 σε 10 διηγηgetal punctis supra positis improbat s. m. 1. 22 τα supra lineam ante ρηματα Ε. 1. 28 το (τε judice TVetstenio) Oorto eras. s. m. ; 0 vel e periit: cf. Fol. 191 6. 1. 24.

471 a. ll. 4, II turpiter abscissa est Pergammeλα.

471 0. 1. 3 fin. τοισ post λογοισ αddit F; Tulo ante logolo lincolâ supra positâ abrogat K.

1. 6: σα supra αμ τη παρρησιαμενοσ A, me judice; Sic etiam 472 1. I. 12 : possunt tamen esse p. m. 1.8 γο Supra ν η λον C.

1. 9 δε supra lincan post επιδη Β. 1. Io e supra d, αι supra ε secund. τη κρεινατε Β. 1. 13 pro κεν D.

481 0. 1. 5 οι ριο ην η γενομενην Η. 1. ΙΟ "supra ωφθη, 'suprα τω 8. η. 1. II fin. ην αddit post τισ Ε. 1. 18 .. supra n forsan casu: va supra ax in αχθεντεσ, etian 1. 20 ν supra απ τη νεαπολιν Ε. 1. 23 pro n secund. in ημην Η: τ prim. etiam η ταυτη 1. 23, ut et σ η ηκουσεν 1. 33 eras. 8. m. 1. 33 κ clot. sub θαη θν p. m.

482 a. l. 21 i secund. in indie eras. s. m.

482 6. ν supra lineam post παρεκάλεσε 1.

4 Β?, post παρειχε 1. 12. Ε. οσ pro α η πυθωνα Α: Tecto υίdit Wetst. 1. 13 δια τουτου uncis ('') immprobat s. m. 1. 15 και eras. 8. m.: pro ο ιη εκραζον Η.

1. Ι6 ανοι supra lineam ante douloi E. 1. Ι7 σ τη ευαγγελιζοντεσ, 1. 32 τα et ν εθνη

1. 25 fin. Punctum in medio loco addit s. m. 1. 28 ε pro α tert. τη προσαγαγοντασ Α: cf. 1. ΙΟ.

483 α. 1. 8 (sic 484 α. 1. 19) 2 in quae eras. S. m. 1. 16 homini supra lineam post hi E (cf. Graec.). 1. 24 i in ispes eras. S. η. 1. 28 b elot. sub p tulissent

483 6. 1. 3 puncta supra ας μη κραζοντεσ 8. m., forsaw casu.

1. 4 και 1. Ι2 ν η ησφαλισαντο, λυ η ανελυθη 1. 20, etiam και 1. 23, eras. 8. m.

νυκτον pro μεσον τησ νυκτοσ (ντησ eras.), ct 1. Ι6ι supra

τε ημίν

[ocr errors]

in op

p. m.

pro Τοτε Η.

TO

αν

τα

8. ι.

1. 12

1. 29 ων

τησ αnte πολεωσ C.

1. 23 και, 1. 26 η
τη -παηθεισ eras. 8. m. 1. 24 λεγοντεσ
pro φωνoυντεσ (φων et υ erasis) D. 1. 29
Tov punctis supra positis improbat s. m.
1. 33 ν supra linean post ειασε, π'
pro κατα (κα eras.) C.
474 6. 1. 4 fin. σ p. m., Tescriptum

1. 5 fin. τασ αddit post καρδιασ
F. Supra lineas 1. 9 δε αnte αυτων,
1. τ6 ων ουρια εσ, 1. 2η εισ αnte ελθειν Β.
1. Ι2 και, 1. Ι8 ν η την φιλctis supra
positis improbat s. m.

1. Ι6 ν ρου secund. η αυτου Η. 1. 19 συν αnte Tw H: p. m. lectio deperiit.

475 a. l. 12 lineolam supra is ponit K.

475 6. 1. 2 marg. : legas 25 pro 23.
1. IO AUTOLO semi-erasum s. m.
v supra lineam post nuvše C.
supra oισιη αυτοισ C.

476 a. 1. 30 c (ut videtur) elot. sub n
in hanc p.12.

476 6. 1. 5 ε* pro ο η παρεδόθησαν, αλ
supra γω η μεγωσ Β. 1. 7 σ η
απηγγειλαντεσ eras. 8. n., sic και 1. 18.
1. 13 T supra o in oe forsan C: evanuit
atramentuny. 1. Σ7 α pro ε prim., α
pro η ανεστησεν (η prorsus deleto), εν
Crcea

H, ut fat αναστασ: εν πνι etiam
punctis supra posilis improbat s. m.
1. 20 fin. ev post apxalwv addit A. 1. 21
του supra lineam post δια C.
supra lineam post duv B vel C: evanuit
atramentum.
477 6. 1. 2 στη πιστευσομεν, 1. 17 δε

1. 7ν secund. τη βαρναβαν
eras., υ pro ν η παυλον H, φui etiam
1. 8 ωpro οι habet.

1. 15 τ Suprα lineam ante outwo (o eraso) C, no etiam τη συνφωνησουσιν eraso. 1. 24 ο η tectu ante ποι, etiam ων pro ησει Η.

478 a. 1. 14 punctum supra u ultim. casu ponit p. m. 1. 20 a Graecè elot. ante a secund.

4786. 1. 2 init. ε eras. 8. m.: literae
ferè tres (xec?]. deperditae inter ĉ et ev.
1. 4 ασ ιη εδοξασεν et obelo et φunelis
supra positis improbat s. m.

1. 13 τα
supra lincam post ka B: cf. 479 6. 1. 8.
l. 15 punctum supra o casu ponit p. m.
1. 17 es secund. punctis supra positis im-
probat 8. η.: legας υμασ. 1. 19 α pro
ο τη διεστειλομεθα D.
αυ τη ταυτα Β. 1. 30 ϋ pro η ημειν

1. 25 0

1. 14 ''supra φωσ, 'supra Tecla (ordine mutato) s. m. 1. 22 α pro ο

in παρωτρυνον Ε. 472 6. 1. 12 σα supra αμ

in παρησιαμενοι Α.

1. 15 ων super' ου η αυτου, forsan etiam p.m., nisi mavis A: evanuit «tramentum. Cf. 47ο 6. 1. 9. και, 1. 25 εισ, ]. 32 τησ φunctis supra positis improbat s. m. 1. 24 ο ριο ω τη λυκαωνιασ 8. m.

473 a. l. 19 r in ter secund. lineola supra positâ improbat K.

473 6. Titul. IIP vinculo papyraceo obtegitur. Supra lineas l. 5 in ante φωνη, 1. 9 λευκα λοη ανηλατο, 1. 17

eras. S. in.

μεσο

1. 23

1. 28 α supra

1. 13

11. 12, 13

tio lineae. 1. 4. Quae restant p. m. scripta (a Kiplingio post Wetst. perperam lecta tote yallwv) dedimus: D ita supplet: και ουδεν τουτων ταnte ω γαλλιω, νι εμελ αnte εν. 1. Το προσ eras. ante ευχην: ο periit omnino.

1. Ι5 δ pro τ τη τε, ο pro ω η αυτον Η.

1. Ι8μ pro ò in de, ep secund. etiam eras. H. 1. 19 Super spatium scalpello erasum καμψ Ιακό scripsit Η: υια ρκαψ p. m., ut judicat Wetst. 1. 20 ησ ριο ου η του Η.

1. 25 θ ριο τη κατεξησ D.

1. 21

1. 33

[ocr errors]

8. ι.

α τη

α

[ocr errors]
[ocr errors]

1. 21

1. e.

μο τη δεσμοι C.
1. 31 προσ τουσ ποδασ

489 a. l. 10 t elot. sub n in uellint punctis supra positis improbat 8. m.

p. m.

l. 18 hiat pergamena antes 484 6. 1. Init. και eras. S. m. 1. 9 final.

. ο supra λυ η ελυσεν Β.

489 b. l. I supra lineam i post ka, o init. και p. m. (cf. vers. Lat.) scalpello post τα τη κατα, σ supra ν erasum τη prorsus deletum.

οροθεσιαν Ε.

1. 3 fin. ν post αυτο 485 b. l. 1 αυ eras. 8. m. , σοι post αυ

addit D.

4 α 10 ευρoισαν (σ 1η ε TOL punctis supra positis improbat alius: etiam mutato) obelo improbat s. m., quae postea eras. 1. 19 σ secund. η παρα

eliam T in I transfert. 1. 5 w supra καλεσαντεσ, etiam 11. 21, 24 και, et 1. 24 o (obelo notat.) in ov, 1. 6 w supra n in σ poim. εισωθοσ eras. 8. υ.

αυτη C?, etiam υπαρχων αd fin. 1. 5 αddit και supra lineam post κατηλθον C, puncto

Ε.

9

του prim. τουτου οbelo p. m. supra δ ιη απολλωνιδα forsan casu improbat 8. m. : εν ευρυα γο τη γοσ C. posito: sic supra n in -unt 486 a. 1. 21. 1. 12 OUTE punctis supra positis abrogat 1. 28 τον supra lineam post οτι Ε.

1. Ι6. τα τησ η ταυτησ ( proυ 486 ο. 1.Ι τω (vel τω) Σιλεα marg. 8. m.) eras.,

etiam l. 17 pro K recentissime. 1. 9 scalpello delentur trapidwv D (.. supra i addito). 1. 18 literae non minus tres (forsan avt errore) ίνα obelo transfigit, α pro ε ιη παντεσ

habet D. 1, 28 ευη εκολληθησαν eras., post επιστ. 1. II fin. v secund. in iowvav

εντεσ pro ησαν D. 1. Ι2 α pro ε τινεσ Β.

490 6. Nonnulla in hâc paginâ (11. 19 1. 15 ELOLV punctis supra positis improbat

— 21), madore pessimè foedatâ, recenti α ριο -εσ ιη ακουσαντεσ

manu rescripta sunt.

. 1. 3 οτ Supra Β. 1. 25 o supra lineam post el secund.

θα του εληλυθα Β. 1. 5 fta. ν pro σ η C. 1. 32 o pro o secund. εχει Β

κλαυδιοσ Α. 1. 7 α pro ε ιη κατωκηvel H.

σεν Α ?, 1. 8 οιριο ω Β.

1. 13 punc487 6. 1. 2 ιδ suprα νω η ελληνων, και

tum supra υ υ του p. m., for:sam casu. ad fin. lineae addito, B: E pro kal

1. Ι4 και eras. 8. m. : Sic etiam τ prim. habet: 1. 3 ων

1. 17 init., υ secund. διαμαρτυρουμενοσ 1. Ι8.

1. 22 nit. αν pro ε (ut conολιγοι ριο εσ και γυναικεσ H, praeeunte E in 1. 2.

11, 27-31. Quae adue 1. 4 uncis (') improbat jicere licet) D. 1. 6 supra linear o ante λογοσ,

leguntur, declimus: Kiplingius ex vers.

Lat. restituit 1. 27 [φ υμω]: του αnte θυ Ε.

1. 7 και, 1. 8 εισ αυτην eras. 8. m. 1. 9 ρα supra ασ η τασ

[απο του ακυ]λα (immo potius [δε απο σοντεσ Β.

ακυ]λα: 1. 30 [εισ] αnte ηλθεν et τον 1. Τ4 θιστω ίααίus scribit 1. 23 σ Supra

[o][κο]ν: 1. 31 τ[ο]σ (υία του ut Wetst. Super ταστανο eras. Η. lineam post αυτου et 1. 29γ ευρυα ύχ, αν

putat) post ovoua: B ita omnia refingit: supra χο τη παρατυχοντασ C.

1. 24 καθαροσ εγω απο του To supra

lineam ante zva, et l. 26 v supra νυν εισ τα εθνη πορευομαι και in ouyaywyn D, nisi mavis C.

μεταβασ εκειθεν βαλ' pro λαβ η συνελαβον Α.

ηλθεν εισ οικιαν τινοσ οι minutum pro η τη θελη Η ?

ονόματι ιουστου σεβομενου τον θν 488 6. 1. Ιν η οιδεν, etiam 1. 29 οτι 1. 4 Tov supra lineam ante 491 α.

1. 20 cto p. m. rescripsit s. m. 1. 6 διδ clot. sub υπο p. η.

491 6. 1. 8πριο σ secund. τη σειωσησ, no ad finem verbi addito D.

1. 30 τα 1. Ι8 ανθε pro διιστο (“ απιστο p. m. ut supra lineam post Šnt nua D. videtur" Wetst. malè) E.

1. 2Ον

pro ε prim., α proυτη απελυσεν D. supra lineam post n B.

492 6. Scalpello rasa sunt nonnulla secund. η κατοικοι Η. 1. 27υ supra 11. Ι; 2; 4; Io; 18; 19. 1.Ι επι ρΓΟ οδ Ε. 1. 28 fin. addit τι αυτοσ Η. απο την απολαβομενοι D (α prim. periit). 1. 29

pro ο αnte δουσ, 1. 33 σ ευρυα οτ 1. 2 init. οταν (Ussher:.) vel μετα (Mill. A vcl B.

Wetst. Kipl.) periit omninò, prceter | ini

493 a. l. 9 punctum supra s (etiam ante h l. 32) p.m. : forsan casu. 493 6. 1. 2 ν supra αν η ιωάνου,

1.

3 ου pro η ίη ητοσ, et τη supra linea post ev D: cf. Tabulam III. 5. 1. 4 και prim. eras., & pro o secund. τη ακουσαντοσ, etiam de supra

lineam ante αυτου Α. 1. Ι5 ν η πολυν eras. 8. m. 1. 27ι supra lineam post ουδε (i. e. ουδ ει) B. Supra laußavovoi eras. eo habet D, έστιν, ηαη

εσ 1. 28 erαsum est. 1. 32 τρ. η. τη μετανοιασ, sed Γ (ut videtur) primò.

494 a. I. 27 est addit D post accipiunt punctis supra positis improbatum. Cf. 493 3. 1. 27.

3 TOU supra lineam ante KU (sic) C. 1. 5 o supra lineam post ETCθεντο Β. 1. 6υ pro ι η αυτοισ, 1. 7 init. e ante lalovu D. 1. 15 punctum supra e prim. p. m., forsan casu. w post e prim. penitus eras., v etiam in ασιαν p. m., Scd σ semi-formatum αnte ν. 1. 22 init. n (ut conjicere licet) periit omninò. 11. 21-23 ita corrigit D, mutatis mutandis.

ναικων

secund. Yu

OVK

494 b. l.

[ocr errors]

1. 29

1. 2Ι

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

ιουδαιου και ελληνασ 1. 24 τριοδη δε D.

[ocr errors][ocr errors]

1. 31- (i. e. v) supra w in fine lineae addidit s. m.

495 6. 1. Ι του supra lineam αnte κυ C. 1. 9"supra εξελθειν, 'supra κηρυσσει 8. m., cf. vers. Latin.

1. 10 k supra lineam αnte ειπεν D.

1. 15 ε prim. εισχυO EV obelo abrogat s. m., dialysi etiam supra i posita. 1. 18 ν supra lineam post πασι, 1. 31 post ηύξανε D.

1. 25

« PoprzedniaDalej »