Obrazy na stronie
PDF
ePub

ανηρ p. m. proculdlibio τησ συναγω λαbebat (7 v' yw vestigiis restant), oculo ad lineam sequentem vagante; yno TEOW adhuc leguntur: post avnp H vel L correxit w ovoua aipoo kal ad vers. Latin. 219 a. l. i hiat pergamena: sic 219 b. .

:

. 1. Ι.

1. 24 s prim. in dismisiti partim eras. S. m., item i ultim. eras. 219

1.
3 σα supra

lineam

p. mm., me judice: pro ου p. m. scriptor: primo ον vel wv dedisse videtur. 1. 33 λ supra κα 1m καιετε D.

220 a. 1. 7 profluuium sanguinis e lineâ sequente clot. sub tunicam ejus p. m.: unde fluxit error linearum: cf. Prolego

. 1

..

.

post elo supra lineam B. 1. 31 fm. ν post exovor in textu D.

248 6. 1. Ι8 Λ τη λειμοσ tantum non A p. m.: notαι S. m.

1. 26 αυ supra linean post εδιδου Α.

249 6. ν supra linean 1. 2 post ηλθε Β: sic etiam 1. 6 και αnte κατεφ-, 1. Ι2 την αnte στoλην.

250 α. 1. 31 ad ille respondens e 1. 32 elot. sub pater autem eius e s. m.

25ο 5. 1. 6 ει . ., sed rescripsit K. 1. 20 ω pro οι τη εγνοιν Β; sic 1. 27 β pro δ η καδουσ.

25 I 0. 11. II, 19 ω supra o η μαμονα B; sic to supra lineam post ano l. 27. 1. 31 fin. Ķ post autov addit B, me judice: cf. 249 6. 1. 6. :

b. . . 252 a. 1. 19 s in servire casu punctatum, m secund. p. m., sed i inceptum primò. 1.

31

d clot. sub t prim.

[ocr errors]

sum.

mena.

11. 20,

.

[ocr errors]

229 a. 1. 27 1 elot. partim ante g, partim sub

8 p. m. 229 6. 1. 4 σε supra εν τη περιεπεν C. 11. 8, Ιο, Ι2 supra lineam ante ιδων Α. 1. Ι8χ pro κ (scalpro eras.) η πανδοχει Α.

230 6. 1. 26 o supra α ίη μεσανυκτιου Α. 231 a. I. 9 nos per puncta supra posita

9 abrogat s. m. 232 a. l. 1 e in eius casu quodam era

1. 10 r ? elot. sub s in serp- p. m. 232 6. 1. 8 υ supra linean post αυτο Β. 1. 28 ι ιnsertum inter: ρο et Β.

233 a. 1. 4 custo rescripsit K. 23 post p. m. ordinem corrigit etiam K: cf. Prolegomena. 1. 33 in per punctum

. supra positum improbat s. m.

2 33 6. 1. 17 εστιν per puncta Supra posita improbat s. m. 234 5. 1. 17 τα secundd. τη δυσβακτατα

1. 19 a post y B?, primae manús lectione prorsus erasa.

235 6. 1. 3 εται elot. sub ησε p. m. 1. 8ο ριο θ, Ιευι lined erast, 8. m.

236 α. 1. 16e ante suffoe- elot.

238 6. 1. 4 αυ η αυτου eras. (p. m. αddit θυ).

κ pro γ η ανεγ-, 1. 14 σ supra ε η εται Κ.

1. Ι5 pro η η ημων Β: cf. 2273. 1. 5. 239 α. 1. 5 . hiat

peogammenα.
6. 1. 7ση εκεινοσ p. n.,

sed φαιlulum supra lineam.

1. ΙΙ

2 20 6. 1. 2 ω suρια ου η κατελουν Ε. 1. 9 νι supra lineam post μηδε Ε.

1. Ι2 o et v in ragav erasis, nt vel vt supra lineam inter a et a ponit K. 1. 33 η in -pwono super laesam pergamenam.

. 22 I a. 11. 21, 22 domum intraueritis ibi manete e ll. 19, 20 elot. sub non acceperint uos , exeuntes p. m.

221 b. I. 13 punctum in medio t casu scriptum videtur.

1. Ι8 υτοισ post αυTOLO delet s. m. 1. 29 inter v et 1 in avtovo macula (1) casu intercidit: cf. 1. 13

222 a. l. 2 hoc ego clot. sub quo ego p. m.: item l. 9 ses elot. sub seo P. M.

222 6. 1. II sub οτι p. m. elotum est TLÔ ut videtur,

1. 23 σεα supra ον η ανθρωπον, etiam η loco αι crasi ίη κερδησαι et απολεσαι 1. 24

Α. 223 α. 1. 19 sa elot. sub an p. m. 223 6. 1. 17 μεν supra lineam post

l. 28 Tö arctatum in linea post ceagav A, o puncta ab L addita (...) recipiente.

224 6. 1. 32 ι supra εκ τη μεκροτ- Β.

226 b. l. 1 O elot. partim sub o init. p. m., partim in marg.

1. Ι4 θυ elot. sub κύη κυ ρ. η.

1. 20 Ô supra lineam ante αν Α, δε η testu eraso: τπρώτον etiam per puncta supra posita abrogato. 1. 32 t supra lineam ante ovo C ?

227 6. 1. 5 ϋ ριο η η ημειν B, 1. 17 ύ

supra η C. 1. 19 n tert. (ante ewo) CYCLS. 8. η.

228 6. 1. 25 ονομα clot. sub νομω p. mm.: TL supra lineam A, forsan etiam p. m. (cf. vers. Latin.).

239

ποιησω C.

p. m.

. 240 6. 1. 2 πατηρ p. m. Tescripsit Η.

2410. 1. 3 συνο ο ίη -ταο forsam etiam p. . 1. 22 μ Supra απ τη συνκαπτουσα D.

242 6. 1. 4 τ post φα Β, p. m. lectione prorsus erasa.

244 6. 1. 2 supra lineam ante conte Α: cf. 229 6.

1. 27 τον supra linean ante εσχατον D.

245 a. l. 26 n in incipiens et obelo et puncto supra posito abrogat s. m.

245 6. 1. 16υ η ου δε οι obelo et puncto supra posito abrogat s. m. 1. 31 ftin. θεισ post γεισ αddit D.

246 5. 1. 3 εν supra lineam post γεγον Α. 1. Ι2 π τη πεισει η μ mutat A: u supra a scribit B.

247 0. 1. Ι4 χε εμφια ε προσδεται D ? sic etiam l. 24 v postelow et Tov

1. 23

25 2 5. 1. 2 νelot. sub σ secund. η πλουσιοσ p. m. 1. 20 fin. o post übaró addit A, nec delet.

253 a. I. 21 e elot. sub i in refrigp. .

253 5. 1. 16 πτε suγια ιπτ η εριπτο Ε. 1. 20 επτακισ μετανοηση (e 1. 21) elot. sub μετανοηση αφεσ p. m. ησ τη μετανοησω eras. S. m.

254 a. 1. 26 c in sicut formâ ad g proximè accedit.

254 0. 1. 19 ίη -ευεσθε puncta identur: esse P. n., literam e abrogantis: cf. vers. Lat. 255

6. 1.Ι ο clot. sub κ η και . η. 1. 15 supra ôl (inter ò et i) B. 1. 26 v supra lincam post en\0B.

2 50 5. 1. το να εινα εγ η εγρω Β, forsan A. 1. 15 εκει συ[ναχθησο) νται ο 1. Ι4 clot. sub ελεγεν δε και παραβολο. η.

257 6. 1. 17 v supra lincam post etuπτε Β.

supra lineam ante αυτον Β.

258 0. 1. 9 ημ. η. η μητερα rescrisit K.

259 a. et b. l. 33 hiat in foramine pergamena.

259 5. 1. 7 ται clot. sub θν p. m. τη εθνεσιν. 1. 27 fin. v post elte addit D.

260 a. l. II i ante nihil et obelo et puncto supra posito abrogat s. m.

1. 21

[ocr errors]
[ocr errors]

1. 24

lam III. 4.

1. 31

bit p. mm.

1. 19

νια Β.

p. m.

[ocr errors]

7 sub

14

1. 29

26ο 5. 1. Ι τοτ p. m. Tescripsit K. 6. 1.Ι

271 b. l. 2 ek per puncta supra posita 1. 18 η pro οι ίη ημυσοι, υ proι

in
μου

Ή. abrogat s. m. 1. 22 ι supra η 261 a. l. 16 hominem elot. sub introi

αυτοσ Α.

272 a. l. 6 punctum supra e secund. 261 b. l. 4 ev in evereuya- et obelo et forsan casu, nisi maculam malis: sic punctis supra positis abrogat s. m.

etiam c τη sacellum 274 α. 1. Ι2, α η v supra lineam post noe A hic (cf. βασιλευσ 279 6. 1. 8. 1. ι6 qui τη 257 6. l. 17; 262 b. 1. 11).

marg. 'et ^supra em in semini, recentis-
.

, 262 6. 1. ΙΙ ν supra lineam post βηθα

simá manu, fortasse Bentleii. 1. 34 εαν ο superYasurano re- 272 6. 1. 4 ν elot. sub ισ αυτοισ scripsit p. m.

1. 27ι suρια θη η εσθητε Α. 264 a. l. 2 s p. m. elot. inter pi et 1. 29 τασ supra lineanm αnte ιβ. Α? asset. 1. s p. m. in sepaem

274 a.

1. delot. sub t in emet p. m. litera (t?) est elota, a etiam et obelo et 274 6. 1. 2 marg. o errore in sectione puncto supra posito abrogat s. m. 1. 8

Ammonianá.

1. 9 v elot. sub o in e elot. sub t in te p. m. 1. 24 quid -μενοσ p. n. 1. 23 quid sibi velit o. ad facerent [ei] e l. 27 elot. sub eum perdere fin. lin., spatio post v vacuo, parum scio: eum p. m. ob ebant antecedens, unde Kipling. legit ou pro o., vix satis rectè.

. οι σ

. fluxit error linearum: cf. Prolegomena.

1. 28 στη εξεστ- ct obelo et puncto Supra 1. 27 d e l. 28. init. elot. sub e in et: lic posito abrogat s. m. locorum error detectus.

275 b. 1. 3 et a supra lineam, e ante 264 6. 1. 16 μ supια απ, 1. 24 στ Supra

ιδουσ, α post ιδουσ Α ; sed 1. Ι2 σ supra ει η -πειλ. Β.

ετ η ετιν Β. 1. 6 αυτον per puncta 265 a. l. 32 illum secund. abrogat

α.
1

.

suprà posita abrogat s. m. s. m., puncto inter l et u posito.

πετρω elot. sub ρω και υφ. η. 267 α. 1. 31 ua elot. sub ia p. m.

fin. ιη -ητει eras. 8. m. 267 6. 1. 20 σ η παντεσ forsan A

276 α. 1. Ιr prim. Yescriptum p. mm. potius quam p. m.: p primò scriptum sed p. .

1. 20 d in ad- et obelo et punctis supra eras., non elot.

ll. 14–16 trans has positis abrogat s, m. lineas literae quaedam crassae (ηνφειυει ?)

276 6. 1. 9 με supra ον η ευρον Ε. alienâ manu imprimuntur potiùs quam

1. 31 fin. ων clot. suό ον τη γεινομενον scribuntur. 268 a. l. 7 m in dexteram puncto su

277 6. 1. 6 init. a punctis supra positis pra posito abrogat s. 1. 27 η

abrogat s. m. 1. 28 αυ supra lineam munera dei c l. 28 elot. sub sti de abund αnte τον Ε.

278 a. l. 16 s secund. in missi et 268 0. l. 25 supra lineam ante

obelo et puncto supra posito abrogat

1. Ι6 ω

1. 32

279 6. 1. Ι4 φ elot. suύ βρ. m. πι supra επ η επλησoντι D. Cf. Tabu

ει pro η παρατιθημι D.

280 a. Sub titulum scripsit G, ut videtur, p p ds a quo [sic].

28ο 6. 1. Ι4 ει supra η πραξη Ε. 1. 28 ε supra α τη «σαν Α.

281 a. 1. 17 eius elot. sub ihu p. m.

281 b. l. 1 a et vyev elot. sub v et ισειτο ρ. .

1. 21 αυ η αυτουσ et obelo et puncto supra posito abrogat s. m. 1. 26 fin. nu secund. elot. p. m. των supra lineam post παντων D.

282 6. 1. Ι6 ημεραν τη roce σημεραν lineâ delet K.

283 6. 1. 3 ε pro α secund. τη παραβΑ. 1. 9 ων δε elot. suo οντω p. m. 1. 13 νelot. sub ο ιη ειπον p. m. 1. Ι6 η γραφ elot. sub τασ γρ p. . 1. 28 εινα ούelo delet 8. m.,. Suprα ι posito. 1. 30 ε nitio lineae, αnte ιδετε A vel B.

284 a. 1. 33 ti in videtis, etiam et in ετι 284 5. 1. I, Tescript. 8. m.

284 0. 1. 4 ι supra linean post κα Α. 1. 9 στη πλησθηναι η ρ" mutat B. .

η P 285 0, 286 α. 11. Ι-3 Tubro, initio

b, . . Evangelii.

285 b. Supra lineam C scribit tw post εν 1. 13, η Supra ε η καμε- 1. 15, υ post το 1. 26, η supra ε ευδοκ- 1. 3ο. 1. 25 ε supra ιιη ισ Α ; ο ριο η in

την, etiam o pro ω ιη -νων 1. 28 D.

286 a. l. 31 sanctus elot. sub eiecit eum p. m.

286 0. 1. 6 βα prim. Τη βαβασιλεια eras. S. η. 1. 15 σ poim. προσβασ obelo delet s. m. 1. 26 και supra linean αnte ουχ Β. Ibid. τ η γραμματεισ tantum non periit.

I

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

269 a. 1. 2 m in lapidem et obelo et puncto supra posito abrogat s. m.: etiam in parie- p. m., sed mutatum videtur. 1. 29 s elot. sub e in omnes 2. m.

278 6. 1. 2 ftm. των post αυτων και

1. 23 τ pro θ η μασθοι D. 1. 33 : Tka sectionis Ammonianae index hic in textu ab L insertus, post sectionem τκ legendus est : sub εξ αρισTepw ad calcem paginae (TK in margine posito: Tkß ad 279 6. 1. 2 ablegato) habet idem L

287 6. 1. 6 α η πνευνα erasit 8. m. 1. 25 ι ιη ηιδισαν eras. 8. m. cf. Prolegomena. 1. 30 χo elot. suo ξε p. m. τη προσηυξετο. 1. 31 nit. τε portono, sed etiam το p. η.

288 6. 1. 22 χ pro κάη συνηκθησαν A, me judice: o contrario, σ p. m. 29ο ύ. Ι8: cf. etiamo 293 6. 27, 31.

289 6. 1. 4 init. π pro τι primo, sed τι p. m. 1. 5 τασ per puncta Supra posita abrogat s. m.

o supra lineam post πασ Α.

269 0. 1. 9 α supra το ίη τoρη Β. 1. 28 αι ριο η αnte

Α. 27o 6. 1. 4 σ clot. suόλη προβαλωσιν

1. 5 ηδη prim. per puncta supra posita abrogat s. m. 1. II linea transversa in T secund. rescripta videtur. 1. Ι6 νι prim. ενιφνιοσ erasit 8. η. 1. 25 - super σ η ηυλησετο scripsit A. 1. 31 ν supra υτ η εφοβουτο A vel Β.

τε

τκ

p. nm.

ο δε ισ ελεγεν πατιρ
αφεσ αυτοισ ου γαρ οι

δασιν τη ποιουσιν
cf. ανναγνωσμα την παρασκευγην :
279 b. l. 14 marg. et Prolegomena.

279 a. 1. 33 litera erasa sub t in
autem p. m.

εισ

1. 22

κακοι C.

292 α. 1.Ι

p. m.

[ocr errors]

1. 21

[ocr errors]

1. 32

291 a. 1. 23 n secund. in nonuum et obelo et puncto supra posito abrogat s. m.

291 6. 1. 15 υ pro ν η αυτον, 1. 17 μ Supra -αμ- Β. 1. 22 λεσα elot. sub κτει p. m. : et o (ut videtur:) elot. sub ε η απολεσωσιν 1. 31.

no elot. suo qu p. m. 1. 6 primò u pro b p. m. in introibit. cf. Tabulam ΙΙ. 1. Ι.

292 6. 1. 21 λ supra ελ η αποστελη Β. 1. 27 αυτου elot. sub του τακ . η. 293 a. l. 6 n elot. sub t in faciebat

1. 23 m et obelo et puncto supra posito abrogat s. m. 293 6. 1. 5 σ ριο ν τη γραμματειν Β.

in 1. 6 σαι secund. eras. 8. η. 1. 7 αι in εξεσταται eras. 8. m., τ praecedente inι mutato (εξεσται 8. m.). 1. 19 τριο θ τη μεμερισθαι Η fortasse.

294 5. 1. 15 θ pro τ η καθησται Α: aliter: 293 6. 1. 19. 1. 25 σ ιη εξανεστειλεν οbelo abrogat 8. m.

295 6. 1. ΙΙ ακουωσιν e 1. T2 clot. sub βλεπωσιν p. m. 1. 13 ϊ supra νω τη συνωσιν Β: Sic etiam 1.

Ι4 ω supra o

in αφεθησομαι, εθ et μαι punctatis. punctum supra i prim. forsan casu tantum positum.

296 α. 1. 5 gn elot. suo ng p. m.
296 5. 1. 2 στη μεριμναισ obelo αδιogat
b2

abrogat l. 33 marg. y sub ò sectionis Ammonianae apparet: utrumque scripsit L.

297 6. 1. 3 init. σ Supra o prim. H, ι η οτι enaso. 1bid. σ pro νη μεικροτερον C?, qui etiam per supra sequens

μεν εστ scripsit, sed jev postea est erasum. v supra lineam post emelve B. 17 iter eras. S. m. in allai et local πολλαι.

298 α. 1. 27 a eras. suo i in sile p. m. 298 6. 1. 2 ν elot. sub στη γερασηνων

1. Ι6 αnteI Ιδων Η. 1. 2I post ιηυ

addit minutum A. 299 α. 1. 5 legας spa. 1. 13 d clot. sub t in et p. m. ; sic l. 30 u elot. sub a in eanus.

Ε. 1. 21 φ elot. sub τη -ιεται p. mm. 1. 24 ad finem addit ται Ε.

1. 28 εν supra lineam post ovo C.

309 6. 1. 5 ν elot. sub σ η ασυνετοι p. m. 1. 15 ou supra lineam ante

1. 23 ν, 1. 28 οι supra lineas p. m. me judice: aliter Kipling. l. 25 ωσ, 1. 26 και per puncta Supra posita abrogat s. m.

31ο 0. 1. Ι α nceptum elot. sub είη κε p. m.

1. 25 οι δε per puncta supra posita abrogat s. m.

3II 6. 1. 22 ε prim. μελεγαδα η α mutatum, le erasum, ante ò insertum ab A, ut videtur.

312 a. l. 19 a elot. sub r secund. in terram p. .

312 6. 1. 20 συν per puncta Supra posita abrogat s. m., quae etiam puncta scripsit supra ισ κ in βλεπεισ και 1. 28. haec forsan casu.

α τη -θαν-, 1. 22 ιαρακαλ p. m., rescripsit K.

313 6. 1. Ι4 fin. ωelot. sub o in oιση. η.

314 a. 1. 20 r elot. sub t secund. in tertia p. m., sic l. 22 h elot. sub b in obiurgare p. m. 314 6. 1. 1

supra lineam ante autou Α. 1. 6 γαρ per puncta supra posita improbat s. m. 1. Ι4 Primo τινε ωδε (sic) potius quam τινεσ δε, sed δε eras. 3. m.: win o mutato per H: B habet wòe supra lineam αnte εστηκότων. supra lineam post λια Β.

315 6. 1. 3 avtov elot. ad finem lineae. 1. 21 ft. ν minutum ad εληλυθε αddit D.

316 0. 1. 2 κα και secund. p. m., Tescriptum 8. m. : sic 1. 8 καν α. 10secund. eras. s. m.

317 6. l. 8 o supra lineam ante üloo Α.

εν supra lineam αnte ανακλισαμενοσ, ακ etiam in κα mulato, C.

318 1. 1. 13ι supra ε prim., ε secund. in o mutato, A, me judice : sic 1. 31 Ž pro o secund, in okwino A, ut videtur.

S. ι.

1. 24. ν

[ocr errors]

1. 25

1. 12 11. 16,

[ocr errors]

1. 21

[ocr errors]

p. m.

σ

ad eum per puncta supra posita abrogat
p. m., ut videtur (cf. text. Graec.).

3οο ο. 1. 6 ρι supra lineam post πε Α.
1. 7 kal per puncta supra posita abrogat

1. 15 tou supra lineam post δυναμιν Ε.

301 a. 1. 25 n elot. sub u in ueritatem p. m.

302 a. l. 14 t elot. sub n in erant

S. .

p. m.

302 6. 1. Ιχ' pro κτη ουκ Α.

1. 8 a in talo mutatum (forsan in o), v etiam supια εσ ιη συνγενεσί posito Α.

303 α. 1. 8 a elot. sub on suo p. m.: item l. 30 u elot. sub o in uestrorum

p. m.

ουχ Α.

299 6. 1. 4 υ Supra αυτοσ Β. 1. 18 i prim. in lino et obelo et puncto supra posito abrogat s. m. l. 20 lineo

1. lam sub do ponit K.

300 α. 1. Is in sper elot. p. m. : sic 1. 32 t elot. sub s in sit p. m.

1. 33

303 6. 1. 18 αυ (αν Mill. errore) elot. ad finem. 1. 20 € pro η ημιχεν, ε etiam supra νι Α. 1. 22 κ prox m

1. 28 δε per puncta Supra posita abrogat s. m. 1. 29 θ ριοχη γενεχλιοι Α.

304 a. l. 14 n elot. sub d in -iaden
p. ι.

304 6. l. 9 o in ov tert. punctatum,
forsan casu. 1. 17 fin, v per punctum
supra positum abrogat s. m.
ω supra o η ευκαιροσ Β.
305 3. 1. 8 ν clot. sub γιη επλαγνισθη

6. 8ν
p. m.

1. 13 o supra lineam ante to-
ποσ, και αddito ad finem lineae B.
ο pro ω η δυο D.

3ο6 α. 1. 7 tm elot. suo s•m p. m.
1. 12 litera prius scripta sub 1 in disci-
puli p. m.

3ου ο. 1. 7στη προσαγειν obelo abrogat 8. mm. 1. 24 lineolam post poßeco dai ponit H.

1. 27 ι 8upra εσ ιη εξεσταν

319 b. 1. 4 av supra lineam ante ao tao C. 11. 8, 9: παλιν elot. sub επηρ p. m., et εδιδυσκεν (α super: υp. m.) αυτουσ κ e. 1. 8 sub αυτον ει εξεστιν ανδ

1. Ι2 νε suprα ετ ιη ετειλατο C: υ ctiam elot. sub μη μω ύσησ p. m. 1. 18 fin. v in Onduv puncto supra posito abrogat s. m. 1. 26 ει prim. Cras. 8. η.: η supra ιιη τιν C.

1. 24

το Α.

p. mm.

307 a. l. 12 i pro e in mare prius
scriptum (ie sic). 1. 28 a elot. sub e
in -erant, l. 31 n elot. sub

g
in

genn-,
p. m. ; sic etiam 1. 33 d (ut videtur) eras.
sub o secund. p. m.
307 5. 1. Ι9γ elot. sub κ η πυκμη

1. 21 ν elot. sub α tert. τη παρα-
δοσιαν p. m.

308 a. 1. 6 a elot. sub o in -oibat p. m. 1. 13 s ante scribis et obelo et puncto supra posito abrogat 8. m.

1. 20 τας Xelp (sic) elot. sub manus p. m.

308 6. 1. 9 ev supra lineam ante tolmu C. 1. 20 εξε supra lineam αnte μου

p. m.

1. 25

ν

.

σαμαι Β.

1. Ι7 Ο

1. 26γ supra

8 Α.

1. 30

1. 23

b. l. 9.

a

29

8. m.

p. m.

1. 22

320 6. 1. 4 αρ η παιδαρια punct:s 330 b. l. 3 v supra lineam post av

ν

δυναμεωσ D. 1. 25 o' pro ω ιη αυτω supra positis abrogat s. M. Α?

D. 32Ι α. et 6. 11. 5-7 manca hiat per»- 331 α. 1. 23 et ex tota e 1. 22 elot. 342 6. 1. 3 τ pro σ secund. ηπισgamena, ll. 31-33 chemicis sunt foedatae. sub et diliger p. m.

1. 16 punctum supra η η 321 b. ll. 5—8 literarum quas cernere 331 6. 1. 3 η supra ω prim. θωσω uvno- forsan casu positum. licet, nonnullae tantum in 322 a trans- Α: κ η εκχθουσ et obelo et puncto supra supra lineam ante inv, etiam o pro v B. fusae leguntur.

posito abrogat s. m. 1. 20 μια pro αμα 3436. 1. 2 A secund. (puncto notatum) 322 a. l. 26 n secund. in centiens et (cf. 1. 8) A, ut videtur.

in A mutat s. m., qui etiam l. 9 prim. obelo et puncto supra posito abrogat s. m.

1. 33 et 332 6. 1. Ι τ pro δ in apropELO ELO et obelo et puncto supra 322 6. 1. 8 ω supra θανατου Β: habet tm ποδαπ- D.

posito abrogat. 1. Ι4 το' οχλο' pro τω

sic etiam l. II σ supra ξ, et 1. 31 στ 332 a. l. 7 et per puncta supra posita oxłw habet D? 1. 17 τω supra lineam Supra θ ίη ητοιμαθαι. abrogat s. m.

αnte βασιλει Β. 1. 24. ρ suριαλ τη 323 a. l. 18 nobis elot. sub buob p. m. 332 6. 1. 6 ον elot, sub ωρ. 00.

φλαγελλωσασ Α. 1. 30 punctum supra s prim. forsan casu ta supra lineam ante eOvn B.

344 6. 1. 20 νίη ην, 1. 22 ο η βασιλεουσ scriptum.

333 6. 1. 2 1 (ut videtur) elot. sub e in

puncto supra posito abrogat s. m. 323 6. 1. 3 και per puncta supra posita . . ύμειν p. m. 1. 20 α supra είη -ψετω Β.

σ proι τη λησται Α. 1. 29 macula abrogat s. m.: sic etiam kai secund. 324 335 α. 1. 26 11 elot. (propter illa se

quaedam , juxta o in otpu fortè incidit. 1. 18 w supra o (obelo nota- quens) sub a in folia, p. m.

346 a. l. 17 in duas partes elot. ad tum) τη ναζορ- Β. 1. 22 και επετειμων

335 6. 1. 2 μη supra lineam post ου D.

finem lineae. 1. 21 t semi-formatum αυτω πολλοι e 1. 2I elot. sub ο δε πολλω 1. 13 ω suρια ου η θυρoυρω Β. 1. 24 sub e in et p. m.

1. t elot. sub n μαλλον εκραξεν υ p. m.

kai per puncta supra posita improbat secund, in ascenderant p. m. 324 6. 1. 9 ει suρια η γη καικαθηκεν Α.

1. 29 ν pro γ secund. τη γυγη Β. 346 5. 1. 3 η supra ε ιι ετησατο Β, 1. Ι4 την θυραν elot. sub ρανεξω·ε p. m. 336 α. 1. 30, 337 α. 1. 32 punctum nisi potius A; cf. 325 6. 1. 2 και 338 6. 1. 24 e in eotipadao puncto supra posito Supra p prim. : cf. 416 α. 1. 5; 437 α. 1. 29. Etiam του elot. sub μα η πτωμα abrogat s. m. 1. 30 και eras. 8. m., 1. ΙΙ.

1. 4 ει prim. ειτεθνηκει etiam punctis supra positis priùs abro- 336 6. l. 4 Ev punctis supra positis punctis supra positis abrogat s. m. gatum. 1. 32 ω pro ο ιη οσσαννα Α. abrogat s. m., lineola (i.e. v) supra n in Primam lectionem σημιoν αποκαλυψ ρεα 1. 33 i supra lineanm αnte εροσολυμα Α.

αυτη positd.

1. JO ELV elot. sub noa p. m. vertit ημιν αποκυλισ, ο τη ση325 6. 1. 2 η Supra α η ουσασ A, me p. m.

supra w p. m. esse vide- μιον per punctum omprobato, υ ριο α judice. 1. 4 ov secund. punctis supra tur, forsan casu. 1. 31 te supra lineam secund., co pro vy posito: quae sequuntur positis abrogat s. m. 1. 20 τισ elot. post ύπαγε Β.

El post mutationem sunt addita, e enim sub σκ p. m.

1. 2 4 o pro η ιη αυτην Α. 337 6. 1. 7 και εξ eras. 8. m., lined partim super y elot. scribitur. 326 a. l. 29 a elot. sub s in omnis recenti per» και εξηλθον οι μαθηται αυτου 347 6. 1. 2 τον supra lineam αnte τοductâ. 1. 21 α η τρυβαλιον eras. 8. m.

1.
9 E supra

lineam ante itt av 326 6. 1. 7 στη διακριθησ puncto supra 1. 33 to per puncta supra posita abrogat Α. 1. 17 punctum supra a prim. posito abrogat s. m.

8. m., sed 1. Ι9 p. m., forsa casu. 327 6. 1. Ι το τη διελογιζοντο puncto b. . I

338 b. l. 15 ou punctis supra positis 1. 18 η ριο ω ιη αυτω Α, ut videtur. supra posito abrogat s. m.

abrogat s. m.: vix cum Millio puncta 415 d. l. 2 punctum supra m secund. Supra υ η υμειν D. 1.

5
p. m. diceres.

1. 20 μη punctis αυ- p. m., forsan casu: sic etiam supran φοβουμεν Α. 1. 9 ν pro ισ ιη εισ, rogat, je supra lineam post den posito, B: 415 6. 1. 8, supra p secund. 416 α. 1. 5. νη ποιαν et εξουσιαν punctis supra po

1. 29 η Supra & prim. τη 415 6., 4 Ι6 α. 11. Ι-3 rubro, inilio sitis abrogato, A. akndeuovely ponit A, ky etiam per puncta

Actuum Apostol. 328 a. 1. 19 ead punctis notata, casu, supra posita abrogato.

415 6. 1. 1ο δι supra lineam αnte ημεut videtur. 339 a. 1. 20 mihi elot. sub simu p. m.

Supra τεσσ supra

δι 329 a. l. 23 ccipis elot. sub spici p. m. 340 a. l. 4 bi elot. sub ss in possibilia recentior manus. 1. ΙΙι η οπτανο329 6. 1. 2 το η εθαυμαζοντο punctis

μενοισ, 1. 12 στη τασ eras. 8. η. supra positis abrogat s. m.

1. 18 fm.

340 5. 1. 4 π lot. suo e prim. p. m.
4
e . . m.
γ pro κ τη συναλισκ- Η.

1. 17 τε ë in vev punctatum s. m., casu ut vide- 1. Ι4 ι supra υ τη συνδονα Α.

supra lineam post nkovoa C: etiam ontur. 1. 20 η αnte γυνη partim eras. τρηο ρ secund. in υπηρερων Β. 1. 30 σιν δια του στοματοσ ανοgat 8. m. punctis

1. 26 w supra literas noov punctis fin. Ķ addit post eyevdouaptupovv B. supra positis. ll. 20, 22 uncis (et " ") supra positis deletas B.

1. 15

p. m.

πον C.

S. .

[ocr errors]
[blocks in formation]

et '

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

341 a. I. 4 s elot. sub m in seruum inclusas abrogat s. m. 1. 26 εισ secund. 330 α. 1. 3 super eum e 1. 2 elot. sub

eras.: w pro ou habet H, ut videtur. ad eum sa p. m.

341 6. 1. 18 τησ supra lineam ante 416 α. 1. 3 h supra co in incoauit G.

8. m.

p. m.

[ocr errors]

ll. 9-13

I/

[ocr errors]

in nuao

1. 28 ge

a

ια

a in usquae obelo deletum. 1. 30 b positis abrogat s. m. 1. 19 w supra o elot. sub n in nobis p. m.

prim. in vašopalov D. 1. 20 init. de 418 b. l. 5 init. pro a prim. D. dokiu (ut conjicere licet) p. m. prorsus 1. ® elot. sub o prim. p.m.

periit sub at Odeoquod laxius scribit chemicis laesae partim rescript. 1. 9 corrector B: ao p.m. sub v praecedente olo pro w B. 1. 10 o supra lineam ante rasura) tantum non latet: porrò per κληροσ Β.

1. 21 kau punctis supra po- supra απο 1. 19, 'supra αποδεδειγ 1. 20, sitis abrogat s. m. 1. 24 v supra at in (errore pro "!) supra elo 1. 20 ordinem ηρξατο Α.

mutat s. m.
l. 20 ü pron

B. 419 a. G etiam l. i n ponit supra s 1. 22 lo pro oa in ooa B. 1. 31 o evansecund. obelo deletum : 1. I fin. i supra escens supra lineam post el tert. B. o in -los obelo deletum : l. 16 uox in

421 a. 1. 5 e supra s (obelo deletum) marg. per U ad echo relatum, cf. Tabul. in filias G. 1. 25 e supra au (obelis III. 8: 1. 24 e supra i in coip- obelo de- deletum) in auditum G. letum : 1. 29 a in quae obelo delet. 1.

supra a (obelo deletum) in amitibus G. 20 u in eius eras. s. m. 1. 30 fu pro sae 421 b. 1. 9 init. e ante loel H, 1. 10

H primo K, qui etiam punctis supra positis

init. e ante yuwp B. 1. 19 fin. o pro v abrogat un sequens, item ad l. 33, t prim.

in elow D: sic 1. 20 o pro

in

ωμασεν, et tert. rescriptis. l. 31 a supra lineam 1. 21 oopvoo super kapdao H, ut videtur. post quia K.

1. 21 oopvoo etiam in margine habet G, 419 5. 1. 5 τη ιδ διαλεκτω pro την

cf. Tabul. III. 9. 1. 22. uncis (< >) διαλεκτον Β.

1. 7 s ad finem lineae lineam abrogat s. m. (A?) sic . initio, addit B. 1. 9 Te supra lineam post > ad finem 422 a. 1. 22. 1. 23 fin. po

. toυδαιαν Ε. 1. 12 o in Außouno et TOTE ειδωσ ελαλησεν περι τησ post αυτου αddit 1. 24 eras. s. m. 1. 15 al pro n in F; cf. Tabul. III. 7: in marg. 422 d. κρητησ, εσ pro οι D.

1. 22 α pro

1. 23 Nota scripsit recentissima manus. in die ponit, leyov punctis supra positis 1. 25 supra a secund. eras. in evkaabrogat, eleyo post teo addit F. 1. 25 ταλειφθη Α. 1. 26ι secund. η ειδειν ev supra lineam ante deka E. 1. 26

eras. s. m.: sic o initio 1.

32. TPWtor punctis supra positis abrogat 8.m. To pro ov in our H. 1. 31. TOUTO O 1. 29 ü pro nin nuel D : sic l. 30 pro

üuelo pro vulv F, ad fin. lineae. τ secund. ενωτισατε.

yap

1. 32 εστιν 422 a. l. 5 s secund. in spsem et eras. pro ovong, . pro o in wpao, •: etiam et puncto supra posito abrogat s. m. (non ad fin. lineae eras. A, ut videtur.

G). 1. 8 a in nequae obelo abrogat G. 420 a. I. 25 un supra lineam ante 1. u b prou in impleuis G, qui etiam decem (i etiam ponit supra e secund. et obelo et puncto supra posito abrogat obe!o deletum) forsan E: cf. text. Graec. 1. 15 a secund. in patriaarcha; l. 21 m 1. 26 e prim. in elebabit cras. s. m. de ante praecordia ; l. 30 m in -tionem. 1. 30 cu supra lineam post aus ponit, et 422 b. l. 4 supra lineam av ante Ow, i sequens obelo delet G: item i secund. in

o post tov B: item supra lineas, l. 7 hii l. 32 puncto supra posito abrogat. αυτον post κν, 1. 8 τον αnte την Β, sed

420 b. l. 3 v pro o secund. in magao, 1. 23 σ post του C. 1. II 0 pro a in o secundo in capkao eraso, A.

1. 6

ELTAV, Teo etiam addito, B. 1. 32 o supra lincam post opadel A.

ορασει 1.7 punctum supra t in tn P. m., forsan casu. EVŪTVLOLO supra evity B.

1. 27

[ocr errors]

1. 29 a

S. m.

P. 17.

1. 15

1. 8 re supra lineam post et, uit supra
m prim. ponit, i etiam in -iam obelo
delet G. 1. 21 te in potest obelo
abrogat G, item re secund. in restituere
1. 26 (s supra re posito).
supra lineam ante ut G.

1. 32 рипсtum supra e in -uen- p. m.; casu, ut videtur.

416 6. 1. 6ι οnter" α et π η απηρθη, TW supra lineam post ano ponit B. 1. 21 o supra lineam ante to D. 1. 31 Talo per puncta supra posita improbat

1. 32 T prou in untpl, un supra nt posito, B.

417 a. G et obelo et puncto supra posito abrogat a in quae l. 1, e in nubes 1. 5. 5 1. 4 m elot. sub t in dixisset

1. 5 os elot. sub u in eum p. m. 1. 11 d supra lineam post qui G: ba eloto sub ti in statis p. m.

l. 13 u pro b prim. (obelo notat.) G: sic pro b (obelo not.) l. 29. 1. 14 enim et lineolâ ct punc

1 tis supra positis abrogat G. mod prim. eras. s. M.

1. 23 h elot. sub o in iohannis p. m.

1. 27 alafei habet G ante alphei punctis supra positis abrogatum.

417 6. 1. 3 de supra yap (obelis deletum) G.

1. 4 supra lineam ante del A. 1. 10 kal pro 00,

v supra lincam post ελαχε D.

1. 21 n pro v D. OTW supra lineam pro n secund. eras. C. 1. 26 o in wo eras. S. m.: lineolae post ešn, item post uato l. 28, item supra e l. 21 G, forsan casu. 1. 23 v supra v in iwavou D.

1, 32 a pro e secund. η εστησεν Α.

418 a. Quae sequuntur sunt G correctoris: 1. I autem supra his, cum et isse punctis supra positis abrogata: 1. 3 autem supra praeter, praeterea obelis deleto: 1. 8 i secund. punctatum (forsan tamen p. m.): 1. 10 i supra um obelis deletum: 1. II e pro i prim. in possidit: m in mercedem et obelo et puncto supra posito abrogatum: 1. 21 ius supra orum obelis deletum: 1. 24 x bis uiris supra orum prim. lineolis deletum ; con supra uen; obeli ("") supra uirorü: l. 26 niam obelis (priùs etiam punctis positis) abrogatum ; u supra b obelo notatum: l. 28 i supra e in iohannen, s addito post en finale obelo deletum: 1. 29

1. 8 et w

423 a. G etiam l. 15 autrus per lincoin eyw eras.: super w (cujus ne vestigium las (""") supra positas abrogat; l. 20 e quidem superest) e habet D.

habet supra it in accipite, et is supra e 13 ex parte rescripsit K: sic 11. 10--14, obelo abrogatum ; l. 26 h habet supra xo 421 a.

1. 10 a elot. sub o in tvo P. m., in exortabatur; 1. 27 n in hanc et obelo ut videtur.

1. 12 mno yno p. m. visc et puncto supra posito abrogat. apparet. 1. 13 a pro e ante , no 423 b. 1. 1 Ķ supra lineam ante in supra φε Β: sed μεταστραφισται K, cf. secund. B. 1. 4 te supra te C. Tabul. III. 10. 1. 16 tou punctis supra fin. kačo, l. 11 fin. kaonpepay addit F,

1. 22

ll. 9

1. 10

« PoprzedniaDalej »