Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυτον Εξηλθεν ουν ο πετροσ και αλλοσ μαθητησ.

και ερχοντο εισ το μνημιονετρεχον δε οι δυο ομον και ο αλλοσ μαθητησ προ εδραμεν ταχιον του πετρου: και ηλθεν πρωτοσ εισ το μνημιον' και παρακυψασ.βλεπει κιμενα τα οθονια. ου μεντοι εισ ηλθεν Ερχεται ουν σιμων πετροσ ακολουθων αυτω. και εισηλθεν εισ το μνημιονκαι θεωρει τα οθονια κιμενα. και το σουδαριον ο ην επι τησ κεφαλησ αυτού ου μετα των οθονιων κιμενον. αλλα χωρισ εντετυλιγμενον εισ ενα τοπον' Τοτε ουν εισηλθεν ο αλλοσ μαθητησ. ο ηλθων πρωτοσ το μνημιονκαι ιδες και ουκ επιστευσεν’ Ουδεπω γαρ εδισαν την γραφηνωτι δι αυτον εκ νεκρων αναστήναι’ Απηλθον ουν παλιν προσ εαυτουσ οι μαθηταιΜαρια δε ειστηκεε προσ το μνημιω κλαιουσα εξω' ωσ ουν εκλειεν παρεκυψεν εισ το μνημιον' και θεωρι δυο αγγελουσενα προσ τη κεφαλη και ενα προσ τοισ ποδινοπου εκειτο

8

Εισ

9

10

11

12

[blocks in formation]

Inter fol. 347 b et 415 a haec leguntur:

S. MARCI XVI. 6

8

9

[GRAECE supra p. 325.]

10

11

12

13

14

15

crucifixum.surrexit.non est hic.

ecce locus.ubi posuerunt eum.

sed ite dicite

discipulis eius et petro
quia praecedit uos in galileam.
ibi eum uidebitis.sicut dixit uobis.

at ille exeuntes.fugerunt de monumento.
inuaserat enim eas tremor et pauor.

et nemini quicquam dixerunt.

timebant enim.

surgens aut mane prima sabbati • apparuit primo mariae magdalenae. de qua eiecerat septem demonia. illa uadens nunciauit.

his qui cum eo fuerant. lugentibus et flentibus.

et illi audientes quia uiueret

et uisus esset ab ea . non crediderunt.

post haec autem

duobus ex eis ambulantibus

ostensus est in alia effigie

euntibus in uillam.

et illi euntes

nuntiauerunt.caeteris

nec illis crediderunt

nouissime.recumbentibus

illis undecim apparuit. et exprobrauit

incredulitatem illorum et duritiam cordis

quia his qui uiderant eum

resurrexisse non crediderunt.

et dixit eis.

euntes in mundum uniuersum.

praedicate euangelium

(Fol. 9 a secundae manûs.)

CAP. XVI. 6-15.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

IN QUIBUS OMNES VETERUM CORRECTORUM SCRIPTURAE RECENSENTUR, ET DE LOCIS EXPLICATUR NOTATU DIGNIS.

N.B. Correctiones in textu nostro interlineares, de quibus hic siletur, primae manus sive ipsius scribae esse judicamus. Quae in Codice, sub primae manûs [p. m.] textu, elota potiùs quam erasa, altiùs scrutantibus subinde apparent, ea per elot. diligenter notamus: e.g. Fol. 330 a, l. 3 "super eum elot. sub ad eum sa p. m.

De posteriorum correctionibus, quos A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M nominamus, satis am in Prolegomenis nostris dictum est. s. m. [i. e. secundae manus] incerti cujusdam neque antiquissimi scriptoris lectiones indicat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. II

στροσ Β.

etiam per

ται Β.

[ocr errors]

Fol. 3 a. Prorsus evanuit atramen- 1. 12 supra o prim. in OutOl; 9 b. l. 10 tum.

supra o prim. in oploco.

.

. 3 b. l. 18 legas ülov non viov p. m.; 9 a. l. 25 b pro v in -tavis seu potius autno partim elotum s. m.

1. 33 re

-tauis G. scripsit K.

9 6. 1. Ι5 στη -λαιασ, 1. 17 νίη μεγαν

9 4 a. l.

4

b pro v in -vis, seu potius partim erasa. 1. 18 ķ supra lineam -uis G. 1. 5 b pro u in -uit G.

αnte σκεια Β. 1, 27 v supra o in -BXnS supratin -bit G.

1. 23 i supra e in -des G.

10 d. l. 8 in per. . supra positum abro46. 1. 14 a pro e prim. in erayyella- gat G. 1. 9 u supra b (obelo delet.) in-bit

1. 16 τεσ post ακουσαν αddit C. G. l. 11 t supra ph, l. 14 h supra ta G. 5 a. l. 8 a in-tae et obelo et puncto no- 106. 1. 27 Tw supra lineam ante eui C. tat s. m. 1. 23 nt elot. sub min

ll. 31--33 partim rescripsit K. puerum p. m.

II a. l. 275 supra spu ponit G. 5 b. l. 17 n pro e prim., etiam e supra u b. I. 14 fin. -tao pro -twv D. 1. 15 al eras. in Beolealu B. 1. 19 ου ριο o ad ala appendit H. εια τη διετειασ Β. 1. 22 ï insertum 12 d. l. 7

supra a in iustitia G. αnte ηρεμιου Β.

l. 10 t supra n in dixerin G. 1. 12 i 6 a. l. 5 a supra ue in querere

G.
supra e in -ces G.

1. 17 1 primum in
1. 8 m ad nocte adpendit G. 1. 10 i sall obelo delet G.
supra e in -des G.

1. 27 o pro u in 1 2 b. 1. 5 av supra lineam post Oo C; consulari K.

sic etiam C (nisi mavis F) tw post TOUTWV 6 6. 1. 2 Tin tnv secund. mutat in y ad fin. lin. 1. 12 legas vuelv sine puncto

1. 6 of supra on in eonon C. p. m.; i pro a in opyas D. 1. 22 fin. v post depparelvñ addit K. īt poo pepelo erasum s. m.

1. 26 fin. Ewo 8 a. l. 3 i supra e in -tes G.

1. 18

post taxv addit A non prima manus, ut b pro u in -gauit G.

11. 27, 29, 30

olim judicavimus. Cf. Tabul. III. 2. initio, deficit pergamena. 1. 30 est per

1. 28-Del per puncta supra posita abrosupra positum abrogat G.

gat s. m. 1. 30 fin. El eras. s. m. Sed 86. 1. 2 επ ριο εισ Β.

confer Prolegom. p. IV. not. 1. (s: sectionis Ammonianae vix tandem 13 a. 1. 12 i supra e in omnes G. 1. 24 legitur. "ov pro Ov prim. habet . e supra i erasum in -ari G.

13 b. l. 28 noal supra El B, etiam loco elv erasi D.

14 d. I. 1 i supra e in omnes G. 1. 16 fin. facit eam moechari addit G. 1. 31 est . est pro etiam etiam G. 14b. I. II dele supra :.

:. 1. 16 ao pro elv in üuelv B.

1. 31 ο ουρανιοσ pro ev oupavouo forsan B. 15 a. 1. 8 e passum supra ium G, unum

supra posita abrogato. l. 10 t in dat et obelo et puncto notat G. 1. 20 i supra lineam post fili G.

15 b. 1. 24 w supra o in autov C. 1. 30 α pro ο ιη βλαττο- D.

16 a. 1. 5 it in facitis et punctis et obelis notat G. 1. 14 x supras in destera G. l. 16 us supra r (obelo notatum) in tur G. 1. 26 n supra es in cludes G.

16 6. Foedatur chemicis haec pagina: sic etiam 266, 286, 32 b, &c. 1. 7 fin. wo addit A. cf. 126. 1. 26. supra lineam post Eav B. l. 28 tw supra lineam post ev C. Kpu aww pro kpuola A. 1. 31 ου et ν η αφανιζουσιν erasit 8. m., o (C) in (E) mutato. 1. 32 ķ supra lineam post κλεπται Β. 1. 33 ουσ αnte ev erasum s. m. (legas Ano avpovo ovo ev).

25 a. 1. 2 e supra is (obelo notatum) in maris G.

25 b. l. 28 av supra ver C.

[ocr errors]

1. 15 γαρ

3. m.

1. 25lo in

1. 8 marg.

.

1. 31 nin A: forsan autem rectiùs Kipling. qui exiens et obelo et puncto notat s. m. 1.32 Deou non Oudu p. m. legisse putat. 1. 26 u supra b (obelo delet.), et .supra r ultim.

b supra o (articul.) s. m.; sic etiam

G, cui forsan dandum est sequens.

26 a. et b. Summa hujus folii pars abscissa est: quae restant l. I a. et b. dedi

1. 19

mus.

26 6. 1. 23 Ouv supra lineam ante in

ρούνται C.

[ocr errors]

1. 21 t pro

1. 30 a

1. 33

1. 21

G.

1. 14

e

1. 33 u

1. 9 p

1.33

.

1. J977 1. 27 ενη

S. m.

27 a. 11. 11, 14 e supra a (obelo notatum) in jaj- G. 11. 16, 19 u supra b (obelo notatum) in nob G. c in mittunc G. 1. 23 s in utrisque et obelo et puncto notatum s. m. 1. 28 e supra lineam forsan s. m.

27 6. 1. 1ov in avtov in v mutat D.

28 a. l. 4 u supra b in -bit G. credimus supra etiam improbat per

1. 28 er supra lineam inter 1 et unt G.

28 b. l. I tw supra lineam post ev C. 1. 8 o in eokuluevol supra a? eras. scripsit p. m., vel forsan potius A. prim. in pep per punctum abrogat K. 1. 12 του κυ pro τον κν D. 1. 16 litera (w ?) elot. sub a secund. in avta p. m. cf. 1. 8.

1. 31 αν τη σαμαριτανων eras. 8. m. 1. 33 ïop- pro elop- S. m.

29 a. l. 7 rasura incidit post au in autem. 1. 32 u supra b (obelo notatum) G. 29 b. l. 90 mutat in 7 H.

supra lineam post unge B. mutat in ev tn H.

30 b. 1. 13. post da p. m. casu scriptum videtur.

31 a. l. 6 s secund. in uestris obelo notat G. 1. 10 i supra lineam post fili G.

31 6. 1. 3 αποκτιναι ευρυα σφαξαι D. 1. 6 tov eras. s. m. 1. 14 fin. auto p. m. sed rescriptum, me judice, negante Wetstenio. 1. 21 nu supra lineam post

l. 22 x pro kin &ck- D. 32 a. l. 4 forsan c prog in magis p. m., corrigente A. 1. 25 i supra e obelo

i

( notatum) in .nes G.

32 b. 11. 1, 7 lacera est pergamena. 1. 14 epx. pro epyas- B.

1. 17.0 pro b in tub K. 1. 27 ev supra lineam ante μαλακoισ Β. 33 a. I. 5 a supra ue in que G. 1. 17

1 s prim. in audistis et obelo et puncto delet S. m. 1. 25 h ante arundinem in margine scribit G. l. 29 n in regnum eras. s. m.

33 b. 1. 5 TOLO et twv eras. s. m.: sic o prim. 1. 9. 1. 9 de supra lineam post

1. 31 i supra lineam inter a et T A. 34 a. l. 12

e supra

i in omnis G. 1. 31 ae supra i (obelo notatum) in facti G.

34 b. ll. 5, 13 v in nu eras. s. m.: sic (h obelo notat.) G. 1. 4 h in hor et n prim. I. 7, et eotai 1. 25. 1. 32 τοισ puncto et obelo notat G. 1. 24 ebat supra lineam post mno C.

supra or (sed ebat eras.) B. 1. 29 i 35 a. l. 18 uo pro bu (b obelo notat.) G. supra e obelo notat.) in -tes, l. 30 c su11. 24–27 partim deficit pergamena. pra t (obelo notatum) in dit G. 1. 24 b pro u in lau G.

secund. in vadae obelo notat s. m. 35 6. 1. 2 supra lineam ante Loovt eo

g

in c mutat G. B. l. 27 o supra lineam post tl H. 41 6. 1. 24 ev supra lineam ante cautw 1. 31 tov eras. s. M.

A.

1. 32 στη πλουτουσ erasit 8. m. 36 a. l. i au supra b (obelo notatum) 42 a. I. 7 b pro u in ueati G.

1.
in bellere G. 1. 8 u supra b (obelo fin. ad audit addit e G.

1. 27 u supra notatum) in -bit G.

1. 28 u supra b, b (obelo notatum) in ber- G. m supra t in obet G.

supra o (obelo notatum) in -uos G. 36 6. Chemicis foedatur haec pagina. 42 b. 1. 28 kn supra Onu B. 1. 2 n sub ü, u sub el prim, elot. omnia των supra linean post παντων C. P. m.

1.9 no eras. s. m. ; sic etiam un 43 a. I. 29 periit omninò e in eis. 1. 19, $ 1. 20, oti 1. 25. 1. Ι8 κατεαξεν 43 6. 1. 10 v in elaanvoev eras. s. m. pro katlašelo, addito etiam in marg. ka- 1. 26 vuol s. m. per rasuram pro vlo TIO λαμ... συντετριμμενο post αυτου 1. 17 F. Bao factum. 11. 26-28 lacera est pergamena hoc loco. 44 a. l. 4 i supra e Cobelo notatum) in 1. 31 α pro ε μουτει D. 1. 33 ав habe- G. 11. 16, 20 b pro u in -auo-G. supra tn in otnoetaL C.

1. 32 i supra e obelo notatum) in colleg. 37 a. 1. 2 u supra b (obelo notatum) in b

G. salba G. 11. 7, 22 u pro b (obelo no- 44 b. l. 31 , prim. in Ballovol eras. tatum) in -bit G.

1. 17 fin. in marg.
harundinem quassatam addit G. 1. 18 45 a. 1. 18 a supra ue in querenti G.
t supra s (obelo notatum) in confringes G. 1. 20 e supra i prim. in uindedit, etiam
1. 23 a in ita periit omnino in lacuná. i supra e (obelo notatum) G.
1. 33 b prou in stauit G.

45 6. 1.
32 e supra a in

evap

H. 37 b. l. 3 o elot. sub , in -ovi p. m. 46 a. l. i intelleximus in marg. (

. 1. 32 ayala eraso, o substituit D.

supra etiam posito) G. 1. 19 fin. c 38 a. 1. 3 c elot. sub i in eic- p. m. post hae habet G. 1. 4 i supra lineam post fili G. i

46 b. l. 12 tou supra lineam post woe 38 6. 1. 13 αυτη pro σοι D. 1. 15 B. in womep! (etiam tov 1. 27) eras. s. m. 47 a. 1. 8 u supra b (obelo notatum) in 1. 20 i supra e in -eta. D.

-abit G. 1. 26 ae supra i (obelo notasupra ov in tno veao B, ta supra kak D. tum) in secuti G.

39 a. l. 3 uerbum uacuum pro beruum 47 6. 1. 16 o supra w ponit A, w in o uacum G.

1. 4 n supra -det, 1. 12 a mutat K. 1. 27 v supra n K. supra ue in que G.

1. 25 b supra u 48 a. 1. 14 g pro c in frac G. 1. 16 in -uit G (c in condemnauit punctato, ue supra lineam post a in -carunt, sed forsan p. m.).

postea elot.

l. 21 fin. bas post tur 39 b. l. 7 autov eras. s. m. a supra

habet G. 1. 261 in fluct- mutatur p.m., lineam post x elpov 1. 8, item supra e se- u semi-formato. cund. η εστηκεισαν 1. Ι4 Β.

48 b. l. 21 at: post -rap. addit L. supra o eras. in eo A.

l. 29 supra (: teloo: ut solet, in margine posito). εσ ιη εστηκει Ε.

1. 30 o supra προερ

C. 40 a. 1. I u supra b (obelo notatum) in 49 a. l. 3 r in ergo et puncto et obelo -ibi G. 11. 12, 15 a supra ue in que

G. notat s. m. G ponit den supra ns l. 13, 40.b. I. 24 supra lineam ante laleu

a supra -ce l. 14, m supra -sa l. 24. B.

1. 29 u supra b in -bati (obelo notatum) G. 41 a. l. 3 t supra lineam post -ba, 1. 5 49 b. I. 10 obelo notat Ô in gav K. n supro, -ret, l. 7 i supra ru in harunt 1. 12 al supra e in -oate A. 1. 22 D?

ειρην D.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

1. 24 V

[merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »