Obrazy na stronie
PDF
ePub

20

ησαν

δε

παρ αυτω οι πρεσβυτεροι συνηγμενοι ΧΧΙ. ουσ ασπα μενοσ διηγειτο ενα εκαστον

19 ωσ εποιησεν ο θσ τοισ εθνεσιν δια τησ διακονιασ αυτου οι δε ακουσαντεσ εδοξασαν τον κν ειποντεσ Θεωρεισ αδελφε ποσαι μυριαδεσ ειεισιν εν τη ιουδαια των πεπιστευκοτων και παντεσ τουτοι ζηλωται του νομου υπαρχουσι κατηκησαν δε περεισου οτι αποστασιαν διδασκεισ απο μωσεωσ τουσ κατα εθνη εισιν ιουδαιοισ μη περιτεμνειν αυτουσ τα τεκνα μητε εν τοισ εθνεσιν αυτου περιπατειν

21

erant autem cum eo praesbyteri conuenti cum salutasset eos narrabat per singula quae fecit ds in gentibus per ministerium eius ad illi cum audissent clarificauerunt dnm dicentes Uides frater quanta milia sint in iudaea qui credi derunt et omnes isti hemulatores legis sunt diffamauerunt autem de te quia ab scens ionem do cens a moysen qui in gentibus sunt iudaeos ne circumcidat filios neque gentes eius ambulant quid ergo est utique oportet multitudinem conuenire audient enim quia uenisti hoc ergo fac quod tibi digimus sunt nobis uiri quattuor uotum habentes super se hos a dsume purificate cum ill is et eroga in eos ut radant caput et cognoscant omnes quia quae audierunt de te nihil est

[blocks in formation]

23

24

δει πληθοσ συνελθειν ακουσονται γαρ οτιεληλυθασ τουτο ουν ποιησον οσοι λεγομεν εισιν ημειν ανδρεσ τεσσαρεσ ευχην εχοντεσεφ εαυτων τουτουσ παραλαβων αγνισθητι συν αυτοισ και δαπανησον εισ αυτουσ να ξυρωνται την κε φαλην και γνωσονται παντεσ οτι ων κατηχηνται περι ου ουδεν εστιν αλλ οτι πορευ ου αυτοσ φυλασσων τον νομο περι δε των πεπιστευ κοτων εθνων ουδεν

εχουσι λεγειν προσ σε ημεισ γαρ απέστειλαμεν κρεινοντεσ μηδεν τοιουτον τηρειν αυτουσ ει μη φυλασσεσθαι αυτουσ το εδωλοθυτον

[blocks in formation]

και αιμα και πορνείαν Τοτε παυλοσ παραλαβων τουσ ανδρασ

26

τη επιουση ημερα συν αυτοισ

(Fol. 505 6.)

[blocks in formation]

και επυνθανετο τισ ειη και τισ εστιν πεποικωσ αλλοι δε αλλα επεφωνουν εν τω οχλω και μη δυναμενου αυτου γνωναι το ασφαλεσ δια τον θορυβον εκευλευσε αγεσθαι αυτον εισ την παρεμβολη οτε δε εγενετο εισ τουσ αναβαθμουσ συνεβη τον παυλον βασταζεσθαι ύπο των στρατιωτων δια την βιαν του λαου ηκολουθι γαρ το πληθοσ κραζον αναιρεισθαι αυτον μελλων τε εισαγεσθαι εισ την παρεμβολης τω χειλιαρχω αποκρειθεισ ειπεν ει εξεστιν μοι λαλησαι προσ σε ο δε εφη ελληνιστι γεινωσκεισ

cum autem adhuc esset in graduus obtigit paulum baiulari a militibus

a

[blocks in formation]

ου συ ει ο εγ υπτιοσ

38

et e duxisti in ere mum

39

ο προ τουτων των ημερων αναστατωσασ και εξαγαγων εισ την ερημον τουσ τετρακισχειλιουσ ανδρασ των σικαριω Ειπεν δε ο παυλοσ εγω ανθρωποσ μεν ειμι ιουδαιοσ εν ταρσω δε τησ κιλικιασ γεγεννημενοσ δαιομε δε σου συνχωρησαι μοι λαλησαι προσ τον λαον και επιτρε ψαντοσ δε του χιλιαρχου εστωσ ο παυλοσ επι των αναβαθμων

[blocks in formation]

40

και σεισασ τη χειρεί προ σ αυτουσ

magno que silent io facto

πολλησ τε ησυχειασ γενο μενησ προσεφωνησεν τη εβραϊδι διαλεκτω λεγω Ανδρεσ αδελφοι και πατερεσ ακουσατε μου XXII. I τησ προσ μασ νυνει απολογιασ ακου σαντεσ δε οτι τη εβ ρα ίδι διαλεκτω προσ φων ει

(Fol. 507 5.)

adl ocutus est hebreica lingua dicens Uiri fratr es et patres audite me nun caput uos red do rationem cum au dissent autem quia hebreica lingua a dloquit ur

(Fol. 5ο8 α.)

2

[blocks in formation]

4

5

ανατεθραμμενοσ δε εν τη πολει ταυτη παρα τουσ ποδασ γαμαλιηλ παιδευομενοσ κατα ακριβιαν του πατρωου νομου ζηλωτησ του θυ καθωσ εσται υμεισ παντεσ σημερον και ταυτην την οδον εδιωξα μεχρι θανατου δεσμευων και παραδιδουσ εισ φυλακης ανδρασ τε και γυναικασ ωσ και αρχιερευσ μαρτυρησει μου και ολον το πρεσβυ τεριον παρ ων επιστολασ δεξαμενοσ παρα των αδελφω εισ δαμασκον επορευομην αξων και τουσ εκει οντασ δεδεμενουσ εν λερου σαλημ ϊνα τειμωρηθωσιν ενγιζοντιο οι μεσημβριασ δαμασκω εξεφνησα του ουρανού περιεστραψα μ φωσ ϊκανον περι εμε και επεσον εισ το εδαφ οσ και ηκουσα φωνησ λεγουσησ μου Cαυλε σαυλε τι με

διωκεισ εγω δε απεκριθην τισει κε ειπεν δε προσ με εγω ει ιησο ναζoραιοσ ον συ δειωκεισ οι δε συν έμοι οντεσ το μεν φωσ εθεασαντο και ενφοβοι εγενοντο την δε φωνην ουκ ηκουσαν του λαλουντοσ μου

[Deest folium unum, quaternionis sexagesimae

quartae sextum, continens Cap. XXII. 2-10 Latine, Cap. ΧΧΙΙ. 10-20 Graece.)

6

7

8

9

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

27

οτι ρωμαιον εαυτον λεγει προσελθων των χειλειαρχω πηγγειλεν αυτω ορα τι μελλεισ ποιειν

ανθρωποσ ουτοσ ρωμαιοσ εστιν Τοτε προσελθων ο χειλιαρχοσ επηρώτησεν αυτον λεγε μoι συ ρωμαιοσ ει ο δε ειπεν ειμι και αποκριθεισο χειλιαρχοσ είπεν εγω οιδα ποσου κε φαλαιου την πολειτειαν ταυτην εκτησαμην παυλοσ δε εφη εγω δε και γεγεννημαι τοτε απεστησαν απ αυτου

(Fol. 5Ιο ο.)

28

29

CAP. XXII.

II

12

13

14

15

quae te oportet facere ut autem surrexit non uidebam a claritate lucis illius et ad manum deductus qui mecum erant ueni in damascum ananias quidam uir timora tus secundum legem et testimonio ab omnibus iu dae is cum uenisset ad me dix mihi Saule saule frater aspi e et ego ipsa hora aspexi et dixit mihi Ds patrum nostrorum praeordinauit te ut cognosceris uoluntatem eius et uidere iust um et audire u ocem ex ore eius qui eris test is eius aput omnes homines eorum quae uidisti et audisti et nunc quid expectas surge baptizare et ablue peccata tua inuocans nomen eius Factum est autem mihi reuerso hierusalem orante me in templo fieri me in soporem et ui di eum dicentem mihi festina et exi cito de hierusalem quia non recipient testimonium meum et dixi dne ipsi sciunt quia ego eram in carcere includens et caedens per synagogas eos qui credebant in te et cum effunderetur sanguist ephani martyris ego eram ad sistans et consentiens

(Fol. 510 a.)

16

17

18

19

20

« PoprzedniaDalej »