Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

2

ad iohanen zachariae filium

ζ

:

[blocks in formation]

τετραρχουντοσ επι αρχιερεωσ
αννα και καϊφα εγενετο ρημα θυ
επι ϊωανην τον ζαχαριου υιον
εν τη ερημω: και ηλθεν εισπασαν
την περιχωρον του ϊορδανου
κηρυσσων βαπτισμα μετανοιασ
εισ αφεσιν αμαρτιων ωσ γεγραπται
εν βιβλω λογων ησαϊου του προφητου
φωνη βοωντοσ εν τη ερημω
ετοιμασατε την οδον κυ ευθειασ ποιειτε
τασ τριβουσ υμων πασα φαραγξ
πληρωθησεται και παν οροσ και βουνοσ
ταπεινωθήσεται και εσται τα σκολια
εισ ευθειασ και ετραχιαι εισ οδουσ

λειασ και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον κυ η : Ελεγεν δε τοισ εκπορευομενουσ

οχλοισ βαπτισθηναι ενωπιον αυτου
γεννηματα εχιδνων τισ υμειν
υπεδειξεν φυγειν απο τησ μελλουσησ
οργησ ποιησατε ουν καρπον αξιον
τησ μετανοιασ και μη αρξησθε
λεγειν αυτοισ πατερα εχομεν
τον αβρααμ λεγω γαρύνειν
οτι δυναται ο θσ εκ των λιθων τουτων
εγειραι τεκνα τω αβρααμ ηδη δε
η αξεινη προσ την ριζαν των δενδρων
κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν

καρπουσ καλουσ εκκοπτεται και εισ
θ: πυρ βαλλεται και επηρώτησαν αυτον
οι οχλοι λεγοντεσ τι ποιησωμεν

(Fol. 1936.)

[blocks in formation]

EVE

9

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

αυτον

[blocks in formation]

uenerunt autem et publicani similiter baptizari et dixerunt ad eum magister quid faciamus ut salbi simus ad ille dixit illis nihil amplius exigatis aduersus quod praeceptum uobis est agere interrogauerunt autem et milites dicentes quid faciemus ut salbi simus ad ille dixit illis

ένα σωθωμεν αποκριθεισ δε λεγει αυτοισ ο εχων δυο χιτωνασ μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων βρωματα ομοιωσ ποιειτω ηλθον δε και τελωνει ομοιωσ βαπτισθηναι . και ειπαν προσ

διδασκαλε τιποιησωμεν ϊνα σωθωμεν ο δε ειπεν αυτοισ μηδεν πλεον πρασσεται παρα το διατεταγμενον υμειν πρασσειν. επηρωτησαν δε και στρατευομενοι λεγοντεσ τιποιησωμεν ϊνα σωθωμεν ο δε ειπεν αυτοια μηδενα διασεισητε μηδε συκοφαντησητε και αρκεισθε τοισ οψωνιοισ υμων προσδοκωντοσ δε του λαου και διαλογιζομενων παντων

εν ταισ καρδιαισ αυτων περι ιωανου : μηποτε αυτοσ εϊη ο χρσ επιγνουσ

τα διανοηματα αυτων ειπεν εγω ύμασ
βαπτιζω εν ύδατι εισ μετανοιαν ο δε
ερχομενοσ ίσχυροτεροσ μου εστιν
ου ουκ ιμι ικανοσ λυσαι τον ιμαντα
του υποδηματοσ αυτοσύμασ

14

neminem concusseritis neque

calumniaueritis et sufficientes estote

15

[ocr errors]

16

ego uos

stipendiis uestris expectantes autem
populo et cogitantium omnium
in cordibus suis de iohane

8 ne forte ipse esset xps conoscens intellectum eorum dixit baptizo in aqua in paenitentiam qui autem uenit fortior me est cuius non sum dignus solbere corregiam calciamenti ipse uos baptizabit in spirito sancto et igni cuius uentilabrum in manu eius et purgabit aream et quidem triticum congregabit in repositione m paleam autem conburet igni inextintibili multa quidem et alia consolans euangelizabat populum herodes autem quaterducatus cum argueretur ab eo de herodiade

[merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

uxore fratris sui et de

(Fol. 195 α.)

[blocks in formation]

21

22

παντων ων εποίησεν πονηρών
ο ηρωδησ προσεθηκεν και τουτο

επι πασιν ενεκλισε τον ίωανην εν φυλακη εγ : εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι και

απαντα τον λαον και την βαπτισθεντοσ και και προσευχομενου ανοιχθηναι τον ουρανον και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ωσ περιστεραν εισ αυτον και φωνην εκ του ουρανού

γενεσθαι ϋιοσ μου ει συ εγω σημερον ιδ' : γεγεννηκα σε ην δε ιησ ωσ ετων-λ: αρχομενοσ ωσ ενομειζετο ειναι

ιωσηφ ιακωβ μαθθαν ελεαζαρ

:

[ocr errors]

23

υιοσ

[ocr errors]

του

του

[blocks in formation]

factum est autem cum baptizatus esset omnis populus et ihu baptizato et orante aperiri caelum et descendere spm sanctum corporali figura quasi columbam in eum et uocem de caelo factam filius meus es tu ego hodie genui te erat autem ihs quasi annorum xxx. incipiens ut uidebatur esse filius ιωσηφioseph qui fuit iacob qui fuit

matthan qui fuit

eleazar qui fuit

eliud qui fuit

iachin qui fuit

sadoc qui fuit qui fuit

eliacim qui fuit

abiud qui fuit

zorobabel qui fuit

salathiel qui fuit

iechoniae qui fuit

ioacim qui fuit

eliacim qui fuit

iosia qui fuit

amos qui fuit

manasse qui fuit

ezecia qui fuit

achas qui fuit

ioathan

[ocr errors][merged small][merged small]

azor

του

του

αζωρ ελιακειμ αβιουδ ζoρoβαβελ σαλαθιηλ

του

του

του

ιέχονιου

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

του λαμεκ του μαθουσαλα

[blocks in formation]

37

του οχοζιου

[blocks in formation]
[blocks in formation]

του ιαρεδ του μαλελεηλ

του

του ιωσαφαδ του ασαφ του αβιουδ του ροβοαμ του σολομων

qui fuit lamech qui fuit mathusala qui fuit qui fuit iared qui fuit

maleleel qui fuit

ainan
qui fuit
qui fuit seth
qui fuit adam
qui fuit dei

καιναν

qui fuit ezecia qui fuit amasiu qui fuit ioas qui fuit ochoziae qui fuit ioram qui fuit iusafad qui fuit asaph qui fuit abiud qui fuit roboam qui fuit solomon qui fuit dauid qui fuit iesse qui fuit obed qui fuit boos qui fuit salomon

[blocks in formation]

aenos

[blocks in formation]

του σηθ του αδαμ

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »