Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

27

sed hunc nobimus unde sit

xps autem cum uenerit. nemo scit unde sit clamabat ergo ihs docens in templo et dicens et me nostis et scitis unde sim

[ocr errors]

et a me non ueni

KOL

δε οιδα αυτον

29

αλλα τουτον οιδαμεν ποθεν εστιν

ο δε χρσ οταν ερχεται ουδεισ γεινωσκει ποθεν εστι ος : Εκραζεν ουν ο ιησ διδασκων εν τω ίερω

28 και λεγων καμε οιδατε. και οιδατε ποθεν

ειμι
και απο εμαυτου ουκ εληλυθα
αλλ εστιν αληθινοσ οπεμψασ με
ον μεισ ουδατε.

εγω
οτι παρ αυτου ειμι κακεινοσ με απεσταλκεν
οζ : εζητουν ουν αυτον πιασαι

30 και ουδεισ επεβαλεν επ αυτον

την χειρα οτι ουπω εληλυθει
: η ωρα αυτου : πολλοι δε επιστευσαν

εκ του οχλου εισ αυτον και ελεγαν
ο χρσ οταν ελθη μη πλεονα

sed est uerus qui me misit quem uos ignoratis ego autem scio eum quoniam ab eo sum et ille me misit quaerebant ergo eum adpraehendere

et nemo inmisit in eum

manum quoniam nondum uenerat

[ocr errors]

3 Ι

hora illius multi autem crediderunt

de turba in eum et dicebant

σημεία ποιησει· ων ουτοσ ποιει

xps cum uenerit num quid plura signa faciet quorum hic facit audierunt autem pharisaei

32

turbas murantes de eo

[blocks in formation]

et miserunt ministros

(Fol. 132 α.)

[blocks in formation]

uobiscum sum et uado

34

35

e

μεθυμων ειμει και υπαγω πα: προσ τον πεμψαντα με :ζητησετε με και ουχ ευρησετε

και οπου ειμι εγω ύμεισ ου δυνασθαι ελθειν Ειπον ουν οι ιουδαιοι προσ εαυτουσ που μελλει ουτοσ πορεύεσθαι οτι ουχ ευρησομε αυτον μη τι εισ την διασποραν των ελληνων μελλει πορεύεσθαι και διδασκειν τουσ ελληνασ τισ εστιν ο λογοσ ουτοσ ον ειπεν ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγωϋμεισ ου δυνασθαι ελθειν Εν δε τη ημερα τη μεγαλη τη εσχατη τησ εορτησ ίστηκει ο ιησ και εκραζεν λεγων εαν τισ διψα ερχεσθω

ad eum qui me misit quaeretis me et non inuenietis.et ubi

ego

uado uos non potestes uenire dixerunt ergo iudaei inter se ubi incipiet hic ire.quoniam non inueniemus ē num quid in dispersionem grecorum incipiet ire et docere grecos quis est iste sermo quem dixit quaeritis me et non inuenietis et ubi ego sum uos non potestis uenire

.

36

37

in nouissimo autem die

magno

diei festi stabat ihs et clamabat

[blocks in formation]

dicens si quis sitit ueniant et bibat qui credit in me sicut dixit scriptura . flumina dentre eius fluent aquae uiuae hoc autem dixit dixit de spu quem accepturi erant.credentes in eum nondum enim erat sps santus in eos quoniam ihs nondum fuerat honoratus

[blocks in formation]

de turba autem audientes eius

uerborum horum dicebant

[merged small][ocr errors]

ουπω γαρ ην το πνα αγιον επ αυτοισ

οτι ιησ ουπω εδοξασθη
πβ :Εκ του οχλου ουν ακουσαντεσ αυτου

των λογων τουτων ελεγον
οτι ουτοσ εστιν αληθωσο προφητησ
αλλοι ελεγον οτι ουτοσ εστιν ο χρσ
αλλοι ελεγαν μη γαρ εκ τησ γαλιλαιασ
ο χρσ ερχεται ουχει η γραφη λεγει
οτι εκ σπερματοσ δαυειδ. και απο βηθλεεμ
τησ κωμησ 0 χρσ ερχεται οπου ην

δανειο πδ : σχισμα ουν εγενετο εισ τον οχλον

(Fol. 132 6.)

quoniam hic est uere propheta ali dicebant quoniam hic est xps ali dicebant num quid de galilaea xps uenit nonne scriptura dicit quoniam de semine dauid.et a bethleem

42

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

επεβαλεν επ αυτον τασ χειρασήλθον ουν οι υπηρεται προσ τουσ αρχιερεισ και φαρισαιουσ και ειπον αυτοισ εκεινοι δια

τι ουκ ήγαγατε αυτον απεκριθησαν δε οι υπηρεται

ηρεται ουδεποτε ανθρωποσ ελαλησεν ωσ ουτοσ λαλει απεκριθησαν αυτοισ οι φαρισαιοι μη κε μεισ πεπλανησθαι

ουτωσ

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

responderunt autem ministri.num quid sic

homo locutus est quomodo hic loquituitur responderunt illis pharisaei num quid et uos seducti estis num quid aliquis de principibus credit in eum aut de pharisaeis sed turba haec quae

nescit legem maledicti sunt dicit nicodemus ad illos unus ex illis qui uenit ad illum nocte ante hoc num quid lex nostra iudicat hominem si non audiat ante ab ipso et cognoscatur quid fecit responderunt et dixerunt ei.num quid et tu de de galilaea es scrutina et uide scripturas quoniam propheta de galilaea non surgit et abierunt unus quisque in domum suam ihs autem abiit in montem oliuarum. mane autem iterum uenit in templum et omnis populus ueniebat ad eum adducunt autem scribae et pharisaei in peccato muliere mulierem conpraehensam et statuentes eam in medio

.

.

[ocr errors]

εαν μη ακουση πρωτον παρ αυτου και επιγνωσθη τι εποιησεν απεκριθησαν και ειπαν αυτω. μη και σοι εκ τησ 52 γαλιλαιασ ει: ερευνησον και ιδε τασ γραφασ οτι προφητησ εκ τησ γαλιλαιασ ουκ εγείρεται και επορεύθησαν

53 εκάστοσ εισ τον οικον αυτου ιησ

δε

επορεύθη VIII. I εισ το οροσ των ελαιων ορθρου δε παλιν παραγεινεται εισ το ειερον και πασο λαοσ ηρχετο προσ αυτον αγουσιν δε οι γραμματεισ και οι φαρισαιοι επι αμαρτεια γυναικα ειλημμένην και στησαντεσ αυτην εν μεσω. λεγουσιν αυτω εκπειραζοντεσ αυτον οι ιερεισίνα έχωσιν κατηγορειαν αυτου διδασκαλε αυτη η γυνη κατειληπται επαυτοφωρω μοιχευομενη

(Fol. 133 6.)

2

3

4

dicunt illi temptantes eum sacerdotes ut haberent accusare eum magister haec mulier conpraehensa est palam in adulterio

(Fol. 134 α.)

VIII.

5

[ocr errors]

6

ωσ

7

.

moyses autem in lege praecepit tales lapidare.tu autem nunc quid dicis ihs autem inclinatus: digito suo scribebat in terram cum autem inmanerent interrogantes erexit se et dixit illis quis est sine peccato uestrum prior super eam mittat lapidem et iterum inclinatus digito suo scribebat in terram unusquisque autem iudaeorum exiebant incipientes a presbyteris uti omnes exire et remansit solus.et mulier in medio cum esset Erigens autem se ihs dixit mulieri

8

μωύσησ δε εν τω νομω εκελευσεν τασ τοιαυτασ λιθαζειν· συ δε νυν τι λεγεισ Ο δε ιησ κατω κυψασ. τω δακτυλω κατεγραφεν εισ την γην

δε

επεμενον ερωτωντεσ ανεκυψεν και ειπεν αυτοισ·ο αναμαρτητοσ ύμων πρωτοσ επ αυτην βαλετω λιθον και παλιν κατακυψασ τω δακτυλω κατεγραφες εισ την γην. εκαστοσ δε των ιουδαιων εξηρχετο αρξαμενοι πρεσβυτερων ωστε παντασ εξελθειν και κατελειφθη μονοσ. και η γυνη εν μεσω ουσα ανακυψασ δε ο ιησ ειπεν τη γυναικει που εισιν ουδεισ σε κατεκρεινεν κακείνη είπεν αυτω ουδεισ

.

9

[ocr errors]

ΙΟ

ubi sunt nemo te condemnauit

κε

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

VIII.

scriptum est quoniam duum hominum

γεγραπται οτι δυο ανθρωπων η μαρτυρια αληθησ εστιν

testimonium uerum est

[blocks in formation]

.

ει εμε ηδειτε και τον πατερα μου ηδειτε πη : ταυτα τα ρηματα ελαλησεν εν τω γαζοφυλακια

διδασκων εν τω ίερω" και ουδεισ επιασεν αυτο

οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου πθ : ειπεν ουν παλιν αυτοισ εγω υπαγω και ζησετε με

και εν τη αμαρτια ύμων αποθανεισθε
οπου εγω υπαγω υμεισ ου δυνασθε ελθειν
Ελεγαν ουν οι ιουδαιοι μητει αποκτενει αυτον

οτι λεγει οπου εγω ύπαγω» μεισ ου δυνασθε ελθει και ελεγεν αυτοισ υμεισ εκ των κατω

21

ego sum qui testimonium do de me
et testimonium dat de me qui me misit pater
dicebant

ergo illi ubi est pater tuus
respondit ihs et dixit illis
neque me nostis neque patrem meum
si me nossetis et patrem meum nossetis
haec uerba locutus est in gazophylacio docens
in templo. et nemo adpraehendit illum
quoniam necdum uenerat hora eius
dixit
ergo

iterum illis ego uado et quaeretis me et in peccato uestro moriemini ubi

uado uos non potestis uenire dicebant ergo iudaei. numquid occisurus est se quoniam dicit ubi ego uado uos non potestis uenire

• Et dicebat illis uos de inferioribus estis ego de superioribus sum

ego

22

23

[blocks in formation]

uos de hoc mundo estis

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »