Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ပြောင်သည်တိုင်အောင်၊ တဆယ်လေးဆက်။ဗာဗုလုန်မြို့သိုပြောင်းပြီး မှသည်ခရစ်တော်တိုင်အောင်၊ တဆယ်လေးဆက်ဖြစ်သတည်း။

ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြေခင်းအရာဟူ မူကား။ မယ်တော်မာရိသည်ယောသပ်နှင့်ထမ်းဆောင်နှင်း၍၊၊

ရှက်တင်မှီတွင်၊သန့်ရှင်းသောဝိညည်တောင့်ပဋိသန္ဓေစွဲနေ၏။၁၉ သူ၏ခင်ပွန်းယောသပ်သည် သူတော်ကောင်ဖြစ်၍၊ မာရိ အသရေကိုမ ၂ဝ ပျက်စေချင်သေဉ္စကြောင့်၊ တိတ်ဆိတ် ~ စွန့်ပယ်မည်ဟုအကြံရှိ၏။-ထို သို့ကြံစည်၍နေစည်တွင်၊ မေ့က်ကိုမြင်ရသည်၁။ ၀ရဘုရား၏

ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်၍၊ဒါဝိဒ်အမျိုးယေသပ်၊သင်၏ခင်ပွန်း မာရိကိုထိန်းသိမ်းရမည်အခွင့်ကိုစိုးရိမ်နှင့်။ ဤပဋိသန္ဓေသည်သန့် ၂၁ ရှင်းသောဝိညည်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။- သားယောက်ျားကိုမြင်လိမ့်

ပေ မည်။ ထိုသား သည်မိမိလူတိုကို အပြစ်မှကယ် ချွတ်မည်သူ ဖြစ်သော့ ကြောင့်၊ ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှည့်ရမည်ဟု၊ ကောင်းကင်တမန်

ဆို၏။- ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့် ၂၃ ထားတော်မူသောဗျာဒိတ် ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။- ဗုခဒိတ်

ဒ်အချက်ဟူမူကား၊ ကြည့်ရှုလေ၊သတိုးသ္မီးကညခသည်ပဋိသန္ဓေ စွဲယူ၍သယေခာကိုဖွားမြင်လတံ့၊ ထိုသားကိုနွေလအမည်

ဖြင့်မည့်ရကြလတံ့ဟုလာသတည်း၊ ဧမာနွေလအနက်၊ ငါတို့နှင့် ၁၄ အတူရှိမူသောဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုသတည်- ယောသပ်သည်

အိပ်ပျော်ရာမှနိူးလျှင် ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မှာထသည် ၂၁ အတိုင်းပြု ၍ ၊ မိမိခင်ပွန်းကိုထိန်းသိမ်းလေ၏။ ညိုသေလည်းသင်း

ကိုမဖွားမှီတိုင်အောင်၊သံဝါသမပြုဘဲနေ ၏။ထိုသူကိုလည်းယေရှုဟူ သောအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။

J

ယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့၌ဟေရုဒ်မင်းကြီးလက်ထက် ယေရှုသည် မြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှ၊ ၁၇ပညာရှိ သည်အရွှေပြည်ကယေရုရှ » လင်မြို့သူရောက်လာကြလျင်-ယခုဖွားမြင်သောယုဒရှင်ဘုရင်သည်အ

ဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်။ အပြည်၌သူ၏ကြယ်ကိုတိုမြင်ရသည် ဖြစ်၍ ၊ ဖူးတွေပူဇော်ခြင်းငှါရောက်လာပြီဟု၊ မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏။ ၃ ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည် ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သား ၄ အပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသိုရောက်သဖြင့်-ယဇ်ပရောဟိတ်

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ကိုအဘယ်အရပ်မှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟု မေးမြန်းတော်မူ၏။ ၅ ထိုဆရာတိုကလည်း၊ ပရောဖက်တဦးရေးထားသောအချက်ဟူမူကား။ အိုယုဒပြည့်ဗက်လင်မြို့၊ အစိုးရသောယုဒတိုတွင်သင်သည်ငယ် ယုတ်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ၏လူ ၊ ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ် မိုးရာသခင်သည်၊ သင်၏အထဲမှာပေါ်ထွန်းလတံ့ဟုကျမ်းလရှိပါ ၏။ ထိုကြောင့်ယုပြည့်ဗက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်၊ မင်းကြီးအားပြန်ကြားလျက်ထားကြ၏။

ထိုအခါဟေရုဒ်မင်းကြီးသည် ၁၇ပညာရှိကို မထင်မရှာခေါ် ၍၊ ကြယ်ပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးမှ- သင်

သွား၍ထိုသူငယ်ကို ကြိုးစားကြပါ။ တွေလျင်ငထံသို့ပြန်လာ၍၊ လည်းထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေပူဇော်ရအောင်ကြားကြပါဟု၊ မှာထား ဇ မူလျက်၊ဗက်လင်မြို့သို့ စေလွှတ်လေ၏။-ထိုသူတိုသည်မင်းကြီးစ ကားကိုနားခံပြီးလျင် ထွက်သွားကြ၍၊ အပြည်၌မြင်ရသောကြယ် သည်သူတိုသွားသဖြင့်၊သူငယ်တော်ရှိရာအရပ်အပေါ်သိုရောက် ၍တည်လျက်နေ၏။-ထိုကြယ်ကိုမြင်ပြန်သောအခါ။အလွှန်ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ -အိမ်ဝင်လေသော် မယ်တော်မာနှင့်တကွသူငယ်

ဘေကိုတွေ့မြင်လျင်၊ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်၍ မိမိတိုဘဏ္ဍာကိုဖွင့်ပြီး မှာဗန်နှင့်မုရန်တည်းဟူသောနံ့သာမျိုးကို၎င်၊ ရွှေကို၎င်၊ ဆက်ကပ် ၁၂ ပူဇော်ကြ၏။- နောက်မှဟေရုဒ်မင်း ကြီးထံသို့ မပြန်ရမည်အကြောင်။

အိမ္မက်တွင် ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍၊ မိမိတို့ပြည်သိုအခြားသောလမ်းဖြင့် ပြန်သွားကြ၏။

ထိုသူတို့သွားကြသည်နေခက်၊ ယောသပ်သည်အိမ္မက်ကိုမြင်သည် မှာ။ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်ဘမန်သည်ထင်၍၊ သင်ထလေ။ မယ်တေ်န့် သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်၊ အဲဂုတ္တုပြည်ပြေး၍၊ တဖန်ပြောဆိုသည်တိုင်အောင် ထုံပြည်၌နေလေ။ ဟေရုဒ်မင်းကြီး ၁၄ သည်သူငယ်တေးကိုသတ်အံ့သောငှါ လိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏။-ထိုအ

ခါယောသပ်သည်ထ၍၊ မယ်တော်၌ သူငယ်တော်ကို ညည့်အချိန်၌ ၁၅ ဆောင်ယူ ပြီးလျင် အဲဂုတ္တုပြည့်ထွက်သွား၏-ဟေရုဒ်မင်းကြီးအခို

ရောက်သည်တိုင်အောင်ဆိုပြည်၌နေလေ၏။ ဤအကြောင်းအရာကား၊ သားကိုအဲဂုတ္တုပြည့်ခေါ်ခဲ့ပြီဟု၊ ထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက် ဖြားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။

[ocr errors]

သိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍၊လူကိုစေလွှတ်သဖြင့်၊မာ၇ပညာရှိထို၌ စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးသောကြယ်၏ အချိန်ကာလကိုထောက်၍၊ ဗက်လင် မှစသော ကျေး လက် ရှိသမျှ၌၊ နှစ်နှစ် အရွယ်မှစ၍ ထို အရွယ် အရ အောက်ယုတ်သောသူငယ်ယောကျ်ားအပေါင်းတိုက်သတ်စေ၏.- ပ

ရောဖက်ယေရမိ ဟောဘူးသည်ကား- ရာမအရပ်၌သည်းစွာ သော ညည်းတွာ ငိုကျွေးမြည်တမ်းခြင်းအသံကိုကြားရ၍ ၊ရာခေလသည် သားတိုမရှိသောကြောင့်၏ ဧတ်မပြေနိုင်၊ ဟူသောစကားသည်

ထိုအ ခါ၌အမှန်ကျသတည်း။

ဟေရုဒ်မင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည်နေခက်၊ ယောသပ်သည်အဲဂုတ္တု ပြည်၌အိမ္မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှာ။ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန် ၂ဝ သည်ထင်ရှား၍- သင်ထလော့။မယ်တော်နှင့် သူငယ်ထောင်ကို

ယူပြီးလျှင်၊ ဣသရေလတိုင်းသို့သွားလေ၊ သူငယ်တွေကို သတ် ၂၃ သောငှါ ၁သောသူတ္တိသည် သေကြပြီဟုဆိုလေ၏။ ထိုအခါ ယော

သပ်သည်ထ၍မယ်တော်နှင့်သူငယ်တော်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်၊ဣသရေ ၂၂ လတိုင်ညှိသွား၍ရောက်သည်ရှိသော်-ဟေရုဒ်မင်းကြီးစစ်အရာ၌သား တေအာခေလသည် ယုဒပြည်တွင် မင်းပြုကြောင်းကိုကြားရလျှင်၊ ထို

ပြည်မာ၁ဝံ့၍၊ အိခွက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှ၊ဂါလိလဲပြည်သို့ ၃ သွား၍-ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလတံ့ဟူသောပရော ဖက်တို့၏ နှုတ်ထွက်နှုင့်အညီ၊နာဇရက်အမည်ရှိသေ၁သူရောက်၍အ မြနေလေ၏။

[ocr errors]

ထိုကာလအခါနှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလျင်၊ ကောင်း ၂ ကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လုနီးပြီး- ထိုကြေင့်နောင်တရကြလေဟု၊ ၃ ယုတော၌ဟောလေ၏။- ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောဘူးသည်ကာ။

တော၌ဟစ်ကျေသောသူ၏ အသံမှာ၊ ထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်း ကိုပြင်ကြလော့။လမ်းခရီးတေကိုဖြေင့်စေကြလော့၊ဟူသောအချက်၌ ၄ ထိုယောဟန်ကိုဆိုလိုသတည်း- ယောဟန်သည်ကုလားအုတ်အမွေး

နှရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်၊ခါ၌သာရေခါးပန်းကိုစည်းလျက် • ဂျိုင်းကောင်နှင့်တာ၌ဖြစ်သောပျားရည်ကိုစားလျက်နေ၏။- ထိုအခါ

ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ ယုဒပြည်သူပြည်သာ၊ ယောဒန်မြစ်နားမှာနေသော • သူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍ - မိမိတိုအပြစ်များကို

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

ဖာရှနှင့်၀က်အများသည် နှစ်ခြင်းကိုခံခဲ့သောငှါ လာကြ သည်ကိုယေ၁တန်သည်မြင်လျင်၊ အချင်းမြွေဆိုးအမျိုးတို၊ ရောက် သောဘေးဒါဏ်မှပြေးသွားစိမ့်သောငှါ၊ အဘယ်သူသည်သင်တို့ကို

တိပေးဘိသနည်း။- နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့် ဧ ကြလေ။-အာဗြဟံသည်ငါတိုအဖဖြစ်သည်ဟူ၍၊ တ်ထဲ၌မအောင်

နှင့်။ ဘုရားသခင်သည် ဤကျောက်ကိုမှ အာဗြဟံသာတိုကို ထုတ်ဖော်ဖန်ဆန်း နှိုင်တော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏။ သစ်ပင်အမြစ် နားပေါက်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ကောင်းသောအသီးမသီး သောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲ၍းထဲသိုချလိုက်ရ၏။- ငါသည်နောင် တအဖိုအလိုငှါသင်တိုကိုရေ၌နှစ်၏။ ငနေခက်ကြွလာသောသူသည် ထက်တတ် စွမ်း နှိုင်၏။ ထိုသူ၏ ခြေနင်းတော်ကို ဆင်ခြင်းငှါ ငါမ ထိုက်။ ထိုသူသည်သန့်ရှင်းဝိညည်၌၎င်းမီး၌၎င်၊ သင်ကို ၁၂ နှစ်တော်မူမည်။- လက်တွေ့တွင်ခံကောပါလျက်၊ မိမိကောက်နယ်တ လင်းကို ရှင်းလင်းစေသဖြင့်၊ ဂျုံစပါးကိုကိုစုသိမ်းသွင်းထာ၍အ ဖျင်းကိုကာ၊ မညိမ်းနှိုင်းနှုင့် ရှူတော်တော်မူလတံ့ဟုယောဟန်ဟေ၁ ပြော၏။

ထိုအခါယေရှုသည် နှစ်ခြင်းကိုခံအံ့သောငှါ၊ ဂါလိလဲပြည်မှယော ၁၄ စန်မြစ်နား၊ယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။-ယောဟန်ကလည်း၊

အကျွန်ုပ် သည်ကိုယ်တော်ထံ၌ နှစ်ခြင်းကိုရေမည် အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍၊

ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူသလောဟု၊ ယေရှုကို ၁၅ ဆံတလေ၏။ ယေရှုကလည် ၊ အလုံးစုံသေတရားကိုအကုန်အ

စ်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍၊ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအ • ခါယာတန်သည် ဝန်ခံလေ၏။- ယေရှုသည်နှစ်ခြင် ကို ခံတော်မူပြီး

လျင်၊ ရေမှပေါ်ထစည်တွင်၊ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏8. ညည်တေ သည်းဝှက်ကဲ့ သိုးဆင်းသက်၍၊ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ ၁၇ တော်မူသည်ကို မြင်ရ၍- ဤသူကား၊ ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ် ပေတည်းဟူကောင်းကင်ကအသံတေဖြစ်လေ၏။

၄ ထိုအခါမာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုစေမည်အကြောင်၊

ခံ ဝိညည်ဘ်သည် ယေရှုကိုတောသို့ ဆောင်တော်မူ၏ - ယေရှုသည် အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး အစ၁အာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှ၊

8

« PoprzedniaDalej »