Obrazy na stronie
PDF
ePub

εκ της θεότητος, ει και μή της θεότητος ήν το πάσχειν του δε θεού την ενέργειαν, ει και διά της ανθρωπότητος αυτού, τουτέστιν όλου του ημετέρου φυράματος, ταύτην επλήρωσεν ενί και μόνο θείω θελήματι, ως ουκ όντος εν αυτώ και άλλου θελήματος ή αντιπίπτοντος και αντικειμένου το θείω αυτού και δυνατα εκείνω θελήματι. 'Αδύνατον γαρ εν ενί και το αυτο Χριστώ τω θεώ ημών δύο άμα και κατά ταυτόν εναντία ή και όμοια υφεστάναι θελήματα. Η δε σωτήριος των θεοφόρων πατέρων διδασκαλία εναργώς εκπαιδεύει [τόν] μηδέποτε την νοερώς εψυχωμένην του κυρίου σάρκα κεχωρισμένως και εξ οικείας δρμής εναντίως τα νεύματι του ηνωμένου αυτή καθ' υπόστασιν θεού λόγου την φυσικής αυτής ποιήσασθαι κίνησιν, αλλ' οπότε και οίαν και όσην αυτός ο θεός λόγος ήβούλετο, και σαφώς ειπείν, όν τρόπον το ημέτερον σώμα ηγεμονεύεται και κοσμείται και τάττεται υπό της νοεράς και λογικής ημών ψυχής, ούτως και επί του δεσπότου Χριστού όλον το ανθρώπινον αυτού σύγκριμα, υπό της αυτού του λόγου θεότητος αεί και εν πάσιν άγόμενον, θεοκίνητον ήν, κατά τον της Νύσσης Γρηγόριον λέγοντα εν τοις κατ’ Ευνομίου ούτως καθό θεός ο υιός, απαθής πάντως εστί και ακήρατος. Ει δέ τι πάθος εν τώ ευαγγελία περί αυτού λέγοιτο, διά του ανθρωπίνου πάντως του δεχομένου το πάθος το τοιούτον ενήργησεν. 'Ενεργεί γαρ ως αληθώς η θεότης διά του περί αυτήν σώματος της του παντός σωτηρίαν, ως είναι της μεν σαρκός τα πάθη, του δε θεού την ενέργειαν· δι' ής και εσώθημεν, και τη σωτηρία μερισμόν ουκ εισάγομεν.

Iruck von Grass, Barth u. Comp. (W. Friedrich) in Breslau.

Register.

A.
Abendländische Taufsymbole:

S 14—60.
„A bremissa peccatorum“ im

Symb. Apost. § 40. A. 136.
Adamantius, dessen Glaubens-

bekenntniss: $ 122.
A ethelstan, Psalterium: $ 16.
Aethiopisches Taufbekenntniss:

Ambrosius, sein Zeugniss über

d. apostol. Symb. in der
römischen Kirche: A. 37.
dessen Explanatio symboli:
A. 50. 163.
dessen Tractatus in Symb.

Apost.: A. 51. 169.
„A mortuis“, Fehlen dieser Worte

im Symb. Apost.: A. 158.
Αναληφθείς ε. ουραν. 5 65. 86.

89. 90. 93. 94. 95. 96. 145. 146.
Anathematismen der 2. ökumen.

Syn, zu Const.: S 79.
der 1. Synode zu Sirmium:

S 72.

[ocr errors]

d. Syn. zu Ancyra: S 92.
d. 1. Syn. zu Toledo: $ 97.
d. 16. Syn. zu Carthago: $ 98.
d. Syn. zu Arelate: $ 101.
d. Syn. zu Const. i. J. 543.

Afrikanische Form des Symb.

Apost. § 28-33.
Agatho, dessen Glaubensbekennt-

niss: $ 160, A. 886.
Alexander, B. v. Alex., über d.

dort. Taufbek. S 65.
Alexandrinisches Taufbek. $65.
Altdeutsche Texte des Symb.

Apost. § 50–52.
Altenglische Texte desselben:

§ 57–59.
Altrömische Form des Symb.

Apost. § 14–19 u. Anhang

zum Vorwort.
Amalarius Fortunatus, Symb.

Apost. § 39.
Ambrosius, die von ihm ge-

§ 104.

d. 1. Syn. zu Braga: § 105.
d. 3. Syn. zu Toledo: $ 107
d. Lateransyn, unter Martin I.:
$ 110.
des Damasus: $ 127.
des Pseudo-Basilius: 9 140.
des Cyrillus v. Alex.: S 142.
des Nestorius: S 143.
des Pseudo-Gregor. Thaumat.:
§ 146. A. 889.
des Quintianus: $ 150.
des Vigilius: § 152.
des Cyrus v. Alex.: $ 156.

19

brauchte Form des Symb.
Apost. § 20.
eine ihm irrthümlich zuge-
schr. Formel d. Symb. Apost.

§ 42.

über die Entstehung d. Symb.

Apost.: A. 50. 163.
Hahn, Bibliothek der Symbole. 2. Aufl.

-

Ancyra, Bestimmungen der dort. Ariminense, dasselbe verdammt:
Synode: $ 92.

$ 107.
Andreas v. Ephesus, dessen Glau- Arius, Glaubensbek. desselben :
bensbek. A. 1565.

§ 117. 118.
Angelo Mai: A. 50.

Armenisches Taufbek. S 70.
Angel sächsische Texte des

A. 288.
Symb. Apost. § 53–55. von Arx Ildef.: A. 181.
Uebersetzungen d. Nic.-const. Assemani: A. 286.
Symb. A. 341.

„Assumtus" im Symb. Apost.
Antiochener, Unionssymb. ders.

$ 9. 31.
$ 99.

in anderen Symbolen: $ 108.
Antiochenisches Taufbekennt-

128. 130.
niss: § 63. A. 264.

Athanasius, eine ihm irrthüml.
Antiochenische Synoden, Sym- zugeschriebene Formel des
bole ders. § 82. 84-86. 89.

Symb. Apost. § 41.
A. 581. 893.

ein ihm irrthüml. zugeschr.
Antiphonarium Benchorense: Taufsymbol: S 66.
A. 111. 127.

Glaubensbekenntnisse des-
A pollinaris von Laod., ihm zu-

selben:$ 119. 120. A. 961. 962.
geschrieb. Glaubensbekennt-

ein ihm fälschlich beige-
nisse: $ 120. 145. A. 889. 962. legtes: A. 1064.
1331.

Athanasianisches Symbol, so-
seine Lehre verdammt: $ 110.

genanntes: $ 81.
131. 133. 147.. 156. 159. 160. Auferstehung des jetzigen Flei-
von Alexandr., sein Glau-

sches gelehrt: § 24. 35. 45.
bensbek. A. 1565.

108. 128. 129. 132. 133. 136.
Apostolische Constitutionen,

137. A. 75. 162.
Regula fidei. S 10. 11. Augustinus, Symb. Apost. $21.30.
Taufbek. S 64. A. 267.

dems. irrthüml. zugeschr.
Apostolisches Symbol, dessen Formeln des Symb. Apost.
verschiedene Formeln: § 14

§ 31. 45. 46. A. 163.
bis 60.

Ausgang des heil. Geistes von
Legende über die Entstehung Vater und Sohn: § 81. 97.
desselben: $ 46. A. 50. 163.

106. 107. 108. 111. 154. 155.
Aquilejensische Form d. Symb.

A. 636.
Apost. § 24-26.

Auxentius v. Mail., s. Glaubens-
Arausicanum Conc. II., dessen

bekenntniss : 124.
Capitula: S 103.
A relate, Anathematismen d. dort.

B.
Conc. § 101.

Bachiarius, s. Glaubensbekennt.
Aria mir, Suevenkönig: A. 768.

$ 132.
Arianische Lehre verdammt: Baehr: A. 51. 1094.

§ 107. 110. 112. 127. 131. | Baptismi gratia: § 103.
133. 156. 140. A. 795.

Baptismus parvulorum: $ 98.
Ariminense concilium:A.595.596.

133. 134.

[ocr errors]

ver-

[ocr errors]

Basilius d. Gr., s. Glaubensbek.

S 121.
eine ihm irrthümlich zuge-
schriebene Auslegung des

Nicän. Symb. § 140.
Beatus und Etherius, eine von

ihnen mitgetheilte Formel

des Symb. Apost. § 34.
Beda Venerabilis: A. 45.
Beiträge der einzelnen Apostel

zum Symb. Apost. $ 46. A. 50.

121. 163.
Benchorense Antiphonarium:

A. 111. 127.
Binterim: S 49. A. 169. 250. 331.
Blanchini J.: A. 137. 330.
Bona opera: § 103.
Bonifacius II., römischer Bischof:

A. 709.
Braga, Bestimmungen der 1. Syn.

das. § 105.
Bruno Brunus: A. 50.
Bruns: A. 630.
Bullus G.: A. 250.

Cassianus Joh., seine Uebers.

d. Antioch. Taufbek. S 63.
Cataphrygi, deren Lehre

dammt: § 133.
Catechismus Rom., Symb. Apost.

A. 169.
Catholicam“, Zusatz zu eccle-

siam im Symb. Apost. § 23.
25. 26. 34. 35. . 36. 38-40.
42. 45–53. 55. 56. 60. An-
hang zum Vorwort. A. 49.
63. 66. 111. 120.
Fehlen dieses Zusatzes im
Textus receptus des Symb.

Apost. § 54. 57–59.
Chalcedon. Symbol: $ 77. 78.
Charisius, sein Glaubensbek.

§ 144.
Childebert, Frankenkönig: A.

1567.
Chintila, König: A. 824.
Chrysostomus, über das Antio-
chenische Symbol:

S 63.
A. 262.
eine ihm irrthümlich zuge-
geschriebene Formel des

Symb. Apost. $ 43.
Cerdo, seine Lehre verdammt:

$ 105.
„Conceptus de Spir. 8. im

s"
Symb. Apost. S 36. 40. 44

bis 60. A. 53. 111. 155.
Codex Laudianus, die in ihm

mitgetheilte Formel des Symb.

Apost. S 17.
Codex d. Corp. Christi Col-

lege, Symb. Apost. & 47.

A. 164.
Codex Sangallens., Symb. A post.

§ 47. A. 164.
von Coelln: A. 889.
Colluthus, seine Lehre

dammt: § 110.
Communionem sanctorum"

in Symb. Apost. S 25.

[ocr errors][merged small]

C.
Ca elestius, sein Glaubensbek.

S 134.
Caesarius A relat. A. 152.
Carien, arian. Synode daselbst:

A. 893.
Carthagin.-afrikan. Form des

Symb. Apost. § 28 - 33.
Carthago, Bestimmungen der 16.

Syn. das. S 98.

Religionsgespr. das. § 102.
Caspari: A. 39. 41. 45. 50. 52. 90.

101. 103. 105. 111. 124. 127.
136. 141. 145. 149. 164. 168.
178. 212. 250. 262. 267. 280.
284. 286. 287. 288. 314. 341.

363. 962. 1157. 1191.
Cassianus Joh., über die Ent-

stehung des Symb. Apost.
A. 163.

ver-

97

Concordienbuch, die in ihm

enthaltene Formel des Symb.

Apost. A. 169.
Conf. Helvet. post. A. 1085.
Constantinopel, Symbol der

1. ökum. Syn. das. § 75. 76.
Symb. der 2. ökum. Syn.
das. § 79. A. 767.
Symb. der 3. ökum. Syn.
das. S 80.
Symb. der Syn. das. i. J.
360. § 96.
Symb. der Syn. das. i. J.
448. § 100.
Symb. der Syn. das. i. J.

543. § 104.
Constit.

apost., Regula fidei:
S 10. 11.

Taufbek. & 64. A. 267.
Creatorem coeli et terrae",

Zusatz im Symb. Apost. S 36.
39. 45. 46–60. A. 49. 111.

153.
Cyrillus von Alex., seine Epist.

dogmat. S 141.
seine Anathemnatismen: S 142.
bekennt sich zum Unions-

symbol: A. 702.
Cyrillus von Jerus., Taufbek.

$ 62. A. 250.
Cyprian, über das Symb. Apost.

$ 28. 29.
Cyprische Taufbekenntnisse:

$ 67. 68.
Cyrus von Alex., sein Unions-

symb. § 156.
dessen Lehre verdammt: $110.

Dei genitrix (feotóxos) Beiwort

der Maria: S 108. 110. 112.
113. 120. 140. 142. 152. 153.

156. 161.
Denzinger: A. 50. 52. 90. 126.
Descensus ad inferos(infernum,

inferna): $ 24. 27. 34. 36. 37.
39–41. 43. 45. 46–60. 93.
94. 96. 108. A. 111. 157.

171. 250.
„Deum et“, Zusatz zum Symb.

Apost. § 34. 37. A. 105.
„Deum omnipotentem", Zusatz

zum Symb. Apost. § 40.

A. 129.
De vivis et mortuis“ im Symb.

Apost. § 41. 44.
Dictinii tractatus: $ 105.
Didymus, dessen Lehre verdammt:

S 110.
Diodorus, dessen Lehre

dammt: S 110. 159.
Dionysius Exiguus, Uebers.

d. Nic. Constant. Symbol:

ver-

§ 76.

Dioscurus, dessen Lehre ver-

dammt: § 110.
Domninus v. Antioch., dessen

Glaubensbek. A. 1565.
Dorner: A. 1331.
Düsseldorfer Codex d. Symb.

Apost. S 48.
Dyotheletismus: $ 80. 110. 112.

113. 157. 160. A. 841.
verworfen: § 161.

E.

Eccard: A. 181. 182. 184.
D.

Ekthesis d. Kaisers Heraklius :
Damasus,
ihm zugeschriebene

$ 158.
Glaubensbek. S 127--130.

dieselbe verdammt: $ 110.
„Dei“, Zusatz zum Symb. Apost. "Extols Maxpóotixos: $ 89.

S 30. 34. 35. 37--40. 42. 44 Elias von Thessal., sein Glau-
bis 46. 50... 60. A. 111. 119.

bensbek. A. 1565.

« PoprzedniaDalej »