Obrazy na stronie
PDF

........

Stron. Wycieczka do Chin.....

..... 36 Z podróży po zabajkalskiej krainie w Syberyi, przez Agatora Gillera... 304, 531 Obrazy Węgier, plemiona zamieszkujące ziemię węgierską. I. Madziary.

II. Szeklery. III. Sceny z życia pasterskiego w Węgrzech. IV. Roz-
maite ludy. V. Jazygowie. VI. Wołochy........ .......... 362, 560

Literatura.

[merged small][ocr errors]

O poemacie Wojna Chocimska (Wacława Potockiego), przez K. Hecherzynskiego..........

........................ Pogląd na stan piśmiennictwa w Węgrzech, przez F. S. D.............. Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. Chateaubriand et son

groupe littéraire sous l'Empire, przez pana Saint-Beuve. – Dziela
zupełne pani de Girardin. - Bunt Sypojów, przez pana Forgues.-
Historya ruchu umysłowego we Francyi w XVI i polowie XVII
wieku przez Juliusza Jolly, - Nowy dramat Damasa ,la Dame de

Monsoreau,” – Wiadomoścl literackie..........
Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. „Korrespondencya dy-

plomatyczna de Maistra," część druga. – Lamartina , Rozprawa
o Machiawelu.” — Renan'a „History& Averroizmu.” — ,,Wuj Mi-
lion,” pięcio-aktowa komedya' wierszem, Bouilhet'a. – Harrisona

„Badania wpływu księżyca na ziemię.”— Wiadomości literackie....
Delibaba. Legenda awaro-madziarska..................
Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. La Mer, Micheleta.-

„Bezczelni,” komedya Augiego w pięciu aktach, - „Bal maskowy,"
opera Verdego we czterech aktach. — Les Grandes Usines de France
przez pana Turgan. - Wiadomości naukowe.......

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

0

0

0

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Torquato Tasso, dramat w pięciu aktach Göthe'go, przełożył Ludwik
Jenike.

.......... 213, 486

Nozbiory.

• Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej. Rok 1860. W Krakowie. Listy Jana

Sobieskiego do żony Maryi Kazimiry, wraz z listami tej królew-
skiej rodziny i t. d., przez J. B. Bandtkiego przepisane, uporządko-

wał i pomnożył A. Z. Helcel......
Przekład dzieł Platona przez An. Bronikowskiego. Poznań. 1858. Przez

Kozłowskiego.......

.......... 108

...........

..............................

[merged small][ocr errors]

145

O sokolnictwie i ptakach myśliwskich, przez Kazimierza hr. Wodzickiego.

. Warszawa. 1858. Przez W. Taczanowskiego.............. O albumach malowniczych. Przez Ludwika Buszarda................... Zbiór śp. Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Oddział Starożytności. Opisał:

Józef Łepkowski. Warszawa. 1860. Przez K. WI. W.... ........ 155 Plotkarz, komedya w czterech aktach, wierszem.- Pustynia, komedya w je

dnym akcie, wierszem przez Józefa Korzeniowskiego. Wilno. 1860.

Przez Kazimierza Kaszewskiego................
Z życia. Okruchy poemata przez Leonarda Sowińskiego. Kijów. 1861 s.

Przez Kazimierza Kaszewskiego .......
Stanowisko Herbarza Bartosza Paprockiego w historyi naszėj. Przez

A. Adamowicza.......
Juliana Bartoszewicza Historya literatury polskiej, potocznym sposobem

opowiedziana. Warszawa. 1861. Przez G. E........
Rocznik leśniczy. Dzieło zbiorowe. Rok pierwszy. Warszawa. 1861. Przez
K. WI. W.......

.......................... Przegląd krytyczny rozporządzeń tak zwanego Statutu wiślickiego podług

przedmiotów ułożony, z uwzględnieniem poprawnej wersyi dziela
pana Z. A. Helcla podanej i z ocenieniem zdobyczy naukowych przez
jego badania osiągniętych; napisał Aleksander hr. Stadnicki. War-

szawa. 1860. Przez Wacława Aleksandra Maciejowskiego............ 607 Biblioteka Polska J. K. Turowskiego. Przez K. Wł. Wójcickiego..........

[ocr errors]

. Wiadomości z nauk.

Rozszerzenie zastosowań metody acydymetrycznej przez E. Langera i R. Wa

wnikiewicza ..... Fosfor w powietrzu, przez J. B........

[ocr errors][ocr errors]

Korrespondencye.

170

172

Do redakcyi Biblioteki Warszawskiój od Maurycego Dzieduszyckiego.......
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej ze Żmudzi od Ziemianina z nad Dubisy.
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej, od Władysława Bartkiewicza.......
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Dra Janikowskiego.............
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Fr. Maciejowskiego..............

[ocr errors][ocr errors]

Kronika bibliograficzna......

...... 178, 432, 665

Wiadomości literackie.......................... 194, 443, 679 Dostrzeżenia meteorologiczne czynione w obserwatoryum astronomiczném warszawskiem:

za miesiąc listopad r. 2.................................. 20.
- - grudzien r. ż.....
- - styczeń r. b..

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ACME
BOOKBINDING CO., INC.

SEP 1 6 1993

100 CAMBRIDGE STREE* CHARLESTON, MASS.

[graphic]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »