Obrazy na stronie
PDF
[subsumed][subsumed][ocr errors]
[blocks in formation]

Krótka wiadomość o szkole łomżyńskiej, od r. 1616 do 1818, przez K. D.

b. professora przy tejże szkole, z Płocka.......

...

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Uwagi o prawie propinacyi i jego rozciągłości w naszym kraju, przez A. K..
O podatku podymne zwanym w Polsce, przez J. Galińskiego.............

Prawo.

o listach żelaznych czyli glejtowych i o formie odwoływania się od wye

roków i postanowień sądów karnych, napisał Konrad Machczyński.. 54, 314 Stron. Wycieczka do Chin.........

36 Z podróży po zabajkalskiej krainie w Syberyi, przez Agatora Gillera... 304, 531 Obrazy Węgier, plemiona zamieszkujące ziemię węgierską. I. Madziary.

II. Szeklery. III. Sceny z życia pasterskiego w Węgrzech. IV. Roz-
maite ludy. V. Jazygowie. VI. Wołochy.... .......... 362, 560

Literatura,

[merged small][ocr errors]

O poemacie Wojna Chocimska (Wacława Potockiego), przez K. Mecherzyn

skiego....
Pogląd na stan piśmiennictwa w Węgrzech, przez F. S. D..............
Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. Chateaubriand et son

groupe littéraire sous l’Empire, przez pana Saint-Beave. — Dzieła
zupełne pani de Girardin. — Bunt Sypojów, przez pana Forgues.-
Historya ruchu umysłowego we Francyi w XVI i polowie XVII
wieku przez Juliusza Jolly. – Nowy dramat Dumasa ,la Dame de

Monsorean," -- Wiadomoścl literackie............
Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. „Korrespondencya dy-

plomatyczna de Maistra," część druga. – Lamartina , Rozprawa
o Machiawelu.” — Renan'a „Historya Averroizmu." - ,,Wuj Mi-
lion," pięcio-aktowa komedya wierszem, Bouilhet'a. — Harrisona

„Badania wpływu księżyca na ziemię.”— Wiadomości literackie.... Delibaba. Legenda awaro-madziarska................................ Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. La Mer, Micheleta.

„Bezezelni," komedya Augiego w pięciu aktach. - „Bal maskowy,"
opera Verdego we czterech aktach. – Les Grand es Usines de France
przez pana Turgan. - Wiadomości naukowe....

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Torquato Tasso, dramat w pięciu aktach Göthe'go, przełożył Ludwik
Jenike..

......... 213, 486

Rozbiory.

Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej. Rok 1960. W Krakowie. Listy Jana

Sobieskiego do żony Maryi Kazimiry, wraz z listami tej królew-
skiej rodziny i t. d., przez J. B. Bandtkiego przepisane, oporządko-
wał i pomnożył A. Z. Helcel.......

.......... Przekład dzieł Platona przez An. Bronikowskiego. Poznań. 1858. Przez Kozłowskiego.......

.............

[blocks in formation]

145

155

O sokolnictwie i ptakach mysliwskich, przez Kazimierza hr. Wodzickiego.

• Warszawa. 1858. Przez W. Taczanowskiego..... O albumach malowniczych. Przez Ludwika Buszarda.......... Zbiór ś. p. Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Oddział Starożytności. Opisał

Józef Łepkowski. Warszawa. 1860. Przez K. Wl. W............
Plotkarz, komedya w czterech aktach, wierszem.-Pustynia, komedya w je-

dnym akcie, wierszem przez Józefa Korzeniowskiego. Wilno. 1860.
Przez Kazimierza Kaszewskiego...........

....... Z życia. Okruchy poematu przez Leonarda Sowińskiego. Kijów. 1861 s.

Przez Kazimierza Kaszewskiego .....
Stanowisko Herbarza Bartosza Paprockiego w historyi naszej. Przez

A. Adamowicza.............
Juliana Bartoszewicza Historya literatury polskiej, potocznym sposobem

opowiedziana. Warszawa. 1861. Przez G. E.......
Rocznik leśniczy. Dzieło zbiorowe. Rok pierwszy. Warszawa. 1861. Przez

K. Wl. W.....................
Przegląd krytyczny rozporządzeń tak zwanego Statutu wiślickiego podług

przedmiotów ułożony, z uwzględnieniein poprawnej wersyi dziela
paga 2. A. Helcla podanej i z ocenieniem zdobyczy naukowych przez
jego badania osiągniętych; napisał Aleksander hr. Stadnicki. War-

szawa. 1860. Przez Wacława Aleksandra Maciejowskiego............ Biblioteka Polska J. K. Turowskiego. Przez K. Wł. Wójcickiego...........

.............................

[ocr errors]

· Wiadomości z nauk.

Rozszerzenie zastosowań metody acydymetrycznej przez E. Langera i R. Wawnikiewicza ......

................. Fosfor w powietrzu, przez J. B.......

[ocr errors]

Korrespondencye.

[blocks in formation]

Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Maurycego Dzieduszyckiego.......
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej ze Żmudzi od Ziemianina z nad Dubisy.
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej, od Władysława Bartkiewicza .......
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Dra Janikowskiego.............
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Fr. Maciejowskiego..............

[ocr errors]
[ocr errors]

Kronika bibliograficzna. ....................................... 178, 432, 665 Wiadomości literackie.......................... 194, 443, 679 Dostrzeżenia meteorologiczne czynione w obserwatoryum astronomicznem warszawskiem: za miesiąc listopad r. 2........

........... 205 - - grudzien r.2...

457 styczeń r. b.........

693

20

7118 050

« PoprzedniaDalej »