Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

RITUALE

STRIGONIENSE,

[ocr errors]

FORMULA AGENDORUM

ADMINISTRATIONE SACRAMENTORUM,

AC

CÆTERIS ECCLESIE PUBLICIS
FUNCTIONIBUS.

[ocr errors]
[ocr errors]

IN

JUSSU, ET AUTHORITATE
EMINENTISSIMI, AC SERENISSIME

S. R. E.

PRESBYTERI CARDINALIS

DOMINI, DOMINI

[ocr errors]

CHRISTIANI
AUGUSTI

NATIONIS GERMANICE PRO-
TECTORIS, ARCHI-EPISCOPI STRIGONI.
ENSIS, ET S. R. I. PRINCIPIS, DUCIS SAXO.
NIÆ, JULIÆ, CLIVIÆ, &c. &c.
******************** *********œ q
TYRNAVIÆ Typis Academicis, per Fridericum Gall.

DI

Anno Domini M. DCC. XV.

[ocr errors]
[ocr errors]

AUGUSTUS

S. R. E. PRESBYTER

CARDINALIS,

PROTECTOR,

NATIONIS GERMANICE

ARCHI-EPISCOPUS STRIGONIENSIS,

ET

SACRI ROMANI IMPERII

PRINCEPS,

Sanctæ Sedis Apoftolicæ Legatus Natus; Primas Regni Hungariæ, Ejusdémque Summus & Secretarius Cancel Jarius; Epifcopatûs Jaurinenfis Administrator, nec non Comitatuum Strigonienfis, & Jaurinenfis Supremus, ac Perpetuus Comes: Dux Saxoniæ, Juliæ, Cliviæ, & Montium, etiam Angariæ, & Weftphalia; Landgravius Thuringia, Marchio Mifniæ, Superioris inferiorísque Lufatiæ Comes; Princeps Hennebergenfis; Metropolitanæ, & Electoralis Ecclefiæ Colonienfis Præpofitus & Thefaurarius; Comes Marchiæ, & Ravenfpergæ; Dominus Ravensteinii Ballivia, Thuringenfis Locumtenens; Sacræ Cæfareæ Regiæque Majeftatis Confiliarius Actualis Intimus, &c. &c.

25

Illuftriffimis, Reverendiffimis, Ampliffimis, Admodum Reverendis, Reverendis, Venerabilibus Dominis, Dominis Epifcopis, Abbatibus, Præpofitis, Archi-Diaconis, Canonicis, Parochis, cæterisque omnibus, quorum cura animarum intereft.

SALUTEM, ET PATERNAM IN DOMINO BENEDICTIONEM.

Tempore adepti ex gratia DEI per nos ArchiEpifcopatus Strigonienfis, juxta Pastoralis Officii Noftri curam, atque folicitudinem, nihil ardentiùs defideravimus, quàm ut antiquiffimi, & laudatiffimi memoratæ hujus Ecclefiæ Metropolitana Strigonienfis in Adminiftrandis Sacramentis, cæterisque Sacris functionibus adimplendis, Ritus ab univerfis fub Archi-Diœcefi Noftra conftitutis, quantùm in Domino fieri poteft omnimodè obferventur. Tum ex eo videlicet, tum verò, quòd Regnis & Provinciis ad Sacram Regni Hungariæ Coronam olim fpectantibus,Divino auxiliante Numine, per victricia,& gloriofa, Sacratiffimæ Cæfareæ, Regiæquè Majeftatis, Domini utpote noftri Clementiffimi, arma è manibus, & poteftate Turcarum,vix non in integrum poftlimi

niô

X =

2

niô ereptis, in dies magis, & magis Chriftianus accrefcat populus, ad cujus eruditionem plures etiam Sacerdotes, atque Ecclefiarum Paftores requirantur. Intermittere haud potuimus, quin Ritualia pro ufu Sacerdotum, & maximè Plebanorum quàm plurimùm neceffaria, Rituali Romano per omnia conformata, per felicis quondam reminifcentiæ Prædeceffores noftros Archi-Epifcopos itidem Strigonienfes, Petrum nimirum Cardinalem Pazman, & Georgium Szelepcsényi, alterumve Georgium Széchenyi in lucem quidem iteratis vicibus edita, verùm intervenientibus præteritarum revolutionum temporibus, & glifcentibus depravatarum Hærefum erroribus, quafi attrita, & fuppreffa, denuo recudi faciamus. Vos igitur Fratres dilectiffimi, quorum cura animarum intereft,Paterno affectu in Domino hortamur,atque in virtuteSan&tæ,& Salutaris obedientiæ firmiter præcipimus, ut in Sacramentis, facrisque functionibus peragendis, hôc Sacro Rituali utamini, nec quis alios, in iis perficiendis Ritus adhibere audeat vel præfumat, fub pœna graviffimæ animadversionis noftræ ; fed ftudete omnes vos huic Ecclefiæ conformare. Valere, & Omnipotentem DEUM etiam pro nobis orate. Datum Tyrnaviæ ex Curia noftra Archi-Epifcopali. Anno Domini 1715.

DE

[ocr errors]

DE IIS.

QUE IN SACRAMENTORUM

ADMINISTRATIONE

GENERALITER SERVANDA SUNT.

Tea, quæ ex antiquis Catholicæ Ecclefiæ inftitutis, & facrorum Canonum Summorúmque Pontifi cum decretis, de Sacramentorum ritibus ac cæremonijs hoc Libro præfcribuntur, quâ par eft diligentia ac religione cuftodiantur, & ubique fideliter ferventur in Provincijs Metropolitane Ecclefia Strigonienfis; illud ante omnia fcire & obfervare convenit, quod Sacrofan&ta Tridentina Synodus de ijs ritibus decrevit in hæc verba.

Si quis dixerit, receptos & approbatos Ecclefiæ Catholicæ ritus, in folemni Sacramentorum administratione adhiberi confvetos, aut contemni, aut fine peccato à miniftris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcunque Ecclefiarum Pastorem mutari posse; anathema fit. Seff.7. Can.13.

Cum igitur in Ecclefia DEI nihil fan&us aut utilius, nibilque excellentius aut magis divinum babeatur, quàm Sacramenta ad bumani generis falutem à Chrifto Domino inftituta; Parochus,vel quivis alius Sacerdos, ad quem eorum adminiftratio pertinet, meminiffe in primis debet, se fan&ta tra&tare; atque omni ferè temporis momento ad tam fan&ta adminiftrationis officium paratum effe oportere. Quamobrem illud perpetuò curabit, ut integrè, caftè, piéque vitam agat. Nam etfi Sacramenta ab impuris coinquinari non poffunt, neque à pravis miniftris eorum effect as impediri; impurè tamen & indignè ea miniftrantes, in æternæ mortis reatum incurrunt.

A

Sacer

« PoprzedniaDalej »