La métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne: problèmes de la création et de l'anthropologie des origine à Saint Augustin

Przednia ok³adka
Editions de Seuil, 1961 - 749

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne