Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2234.71.6

I Korineto.

II. Korineto

Galatia...
Epeso.

Pilipi
Kolosa.

NA BUKE O KE KAUOHA HOU.

Mataio..
Mareko.

I. Timoteo

II. Timoteo..

Tito.

Pilemona..
Hebera..

Iakobo...

Nalu.

Oihanaali

Ezera...

Nehemia.

Esetera

Ioba....

Halelu..

I Petero.

II Petero.

I. Ioane.

II. Ioane
III. Ioane..
Juda
Hoikeana.

Solomona

Kekahuna

Mele a Solomona.

Isaia.....

Ieremia.

Kanikau.

Ezekiela.

Daniela.

Hosea..

Ioela..

Amosa.

Obadia..

Iona...

Mika....

Nahuma.

Habakuka

Zepania..

Hagai.

I. Tesalonike.

II Tesalonike

Zekaria.
Malaki...

mokuna. .pauku.

Matthew
Mark..
Luke..

John.

Acts..
Romans.

I. Corinthians.

II. Corinthians

Galatians.
Ephesians
Philippians.
Colossians.

I. Thessalonians.
II Thessalonians
I Timothy.

II. Timothy

Titus...

Philemon.
Hebrews

James...

1. Peter.

II. Peter.

I. John.

II John

III. John

Jude

Revelations.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

KA EUANELIO

I KAKAUIA'I

E MATAIO.

MOKUNA I.

a Luk 3 23

na ka

Iesu Kristo, "ka mamo a Davida, Hal. 182. 11. ka mamo a Aberahama.

Is. 11 1.

2 Na Aberahama o Isaaka; na Isaaka o lakoba; na 'Iakoba o Juda a me kona poe hoahanau;

3 Na Iuda laua me Tamara o Paresa a me Zara; na Paresa o Hezerona; na Hezerona o Arama; 4 Na Arama o Aminadaba; na Aminadaba o Nahasona, na sona o Salemona;

5 Na Salemona laua me Rahaba o Boaza; na Boaza laua me Ruta o Obeda; na Obeda o lese;

6 Na lese o Davida ke alii; na *Davida na ke alii laua me ka wahine a Auria o Solomona;

Naha-Kin. 29. 35.

g Kin. 38. 27,
&c.

[ocr errors]

10 Nam Hezekia o Manase; na Manase o Amona; na Amona o Iosia:

Ruta 4. 18,

&c.

12 A mahope mai o ka lawe ana i Babulona, na Plekonia o Salatiela; na Salatiela o Zerubabela;

q

&c.

7 Na Solomona o Rehoboama; Oiblii 3. 10, na Rehoboama o Abia; na Abia o Asa;

8 Na Asa o Iosapata; na Iosapata o Iorama; na Iorama o Ozia;

13 Na Zerubabela o Abiuda; na Abiuda o Eliakima; na Eliakima o Azora,

1 Oiblii 2. 5,

9, &c.

9 Na Ozia o Iotama, na Iotamam Nalii 20. 21.

1 Oihlii 3. 13.

o Ahaza; na Ahaza o Hezekia ;

ler. 23. 5.

the son of Abraham.

mo. 22 42.

2 Abraham begat Isaac; and

loa 7. 42.

e

Oih 2.30. & Isaac begat Jacob; and 'Jacob be

13. 23.
Rom. 1. 3.
e Kin. 12. 3. &
22. 18.
Gal. 3. 16.

Kin. 21. 2, s.

e Kin. 25. 26.

5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

10 And m Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias ;

n See | Ohlii
3. 15. 16.

11 Na Iosia o Ickonia a me kona 2 Nalii 24.
poe hoahanau, i ka manawa o "ka
lawe ana i Babulona:

14, 15, 16. &
25. 11.

11 And "Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

2 Oihlii 36.
10. 20.

ler. 27. 20, &
39.9. & 52. 11,

12 And after they were brought 15, 28, 29, 30..to Babylon, PJechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

Dan. 1. 2.

11 Sam. 16. 1.

& 17. 12.

2 Sam. 12. 24.

Some read,

Josias begat
Jakim, and
Jakım begat
Jechonias

THE GOSPEL

p 1 Oihlii S.17,
19.

ACCORDING TO

q Ezera 3. 2.

& 5. 2.
Neh. 12. 1.
Hag, 1, 1.

ST. MATTHEW.

CHAPTER I.

HE book of the

TJesus Christ, the son of David,

gat Judas and his brethren;

3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

14 Na Azora o Sadoka; na Sadoka o Akima; na Akima o Eliuda;

15 Na Eliuda o Eleazara; na Eleazara o Mahatana; na Mahatana o lakoba;

16 Na lakoba o losepa ke kane a Maria nana i hanau o Iesu, i iia'e o ka Mesia.

17 O na hanauna a pau mai ia Aberahama mai a hiki ia Davida, he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ia Davida mai a hiki i ka lawe ana i Babulona, he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe ana aku 1 Babulona mai, a hiki i ka Mesia, he umi ia hanauna a me kumamaha.

18 Penei hoi ka 'hanau ana o Iesu Kristo: I hoopalau e ia kona makuwahine o Maria na Iosepa; aole nae laua i pili, a ikea oia, ua hapai na ka Uhane Hemolele.

19 Aka, he kanaka pono kana kane o losepa, aole ia i makemake e thoino ia ia ma ke akea; manao iho la ia e kipaku malu ia ia.

20 A i kona manao ana ma ia mau mea, aia hoi, ikeia'ku ka anela a ka Haku e ia ma ka moe, i mai la, E Iosepa, e ka mamo a Davida, mai makau oe ke lawe ia Maria i wahine nau; no ka mea, ua "hapai oia na ka Uhane Hemolele.

21 A e hanau ana oia i keikikane, a e kapa aku oe i kona inoa o IESU; no ka mea, e hoola ia i kona poe kanaka mai ko lakou hewa.

22 Ma ia mau mea i ko ai ka mea a ka Haku i olelo mai ai ma ke kaula, i ka i ana mai,

24 A ala ae la o Iosepa mai ka hiamoe ana, hana aku la ia e like

r Luk. 1. 27. s Luk. 1. 35.

t Kan. 24. 1.

u Luk 1. 35 + Gr. begotten. Luk. 1. 31.

I That is,

SAVIOUR.

14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

2

23 Aia hoi, e hapai ana kekahi | z 18.7 14. wahine puupaa, a e hanau mai ia, i keikikane, a e kapaia kona inoa o EMANUELA; o ke ano keia, o ke Akua me kakou.

18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.

20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: "for that which is † conceived in her is of the Holy Ghost.

21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his

y Oih. 4. 12. &

5. 31 & 13 people from their sins.

23, 38.

22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

Z

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son,

shall be called.

Or. his name and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord

me ka ka anela a ka Haku i kauoha mai ai ia ia, a lawe mai la ia i kana wahine;

25 Aole nae i moe aku ia ia, a hiki i ka wa i hanau ai oia i a kana makahiapo kane, a kapa aku la ia Puk 13. 2. i kona inoa o IESU.

Luk. 2. 7, 21.

MOKUNA II.

7 Alaila, kii malu aku la o Herode i ua mau magoi la, ninau pono aku la ia lakou i maopopo ai ka manawa i ikea aku ai ua hoku la.

iho oka hanau ana

o lesu ma Betelehema i Iudaia, i ke kau ia Herode ke alii, aia hoi, hele mai la na magoi mai bka aina hikina mai a Ierusalema, a Luk. 2. 4, 6. | Jerusalem,

7.

C

b Kin. 10. 30.
& 25. 6.

2 Ninau mai la, Ai la ihea ka
mea i hanau iho nei i alii no ka
poe Iudaio? No ka mea, ua ike
makou ma ka aina hikina i konad Nah. 24. 17.
hoku, a ua hele mai nei makou e
kukuli hoomaikai ia ia.

I Nalii 4.30. c Luk 2. 11.

Is. 60. 3.

3 A lohe ae la o Herode ke alii, apoapo ae la kona oili, oia a me ko Ierusalema a pau.

4 Alaila, houluulu ae la ia i ka * poe kahuna nui a me ka 'poe kakauolelo a na kanaka, ninau mai la oia ia lakou, Ai la ihea kahi e hanau ai o ka Mesia?

5 Hai aku la lakou ia ia, Aia i Betelehema i Iudaia nei; no ka mea, ua palapalaia e ke kaula penei,

Ioa. 7. 42.

6 0 oe, he Betelehema, i ka aina h Mik. 5. 2. o Iuda, aole no oe ka mea uuku loa iwaena o ko Iuda poe kulanakauhale alii; no ka mea, mailoko mai ou e hele mai ana kekahi alii, 'nana e hoomalu i ko'u poe kanaka o || Or, feed. ka Iseraela.

Hoik. 2. 27.

8 Hoouna aku la oia ia lakou i Betelehema, i aku la, Ou haele oukou, e imi pono aku i ua keiki la, a loaa hoi, alaila e hai mai ia'u, i hele aku hoi au e kukuli hoomaikai ia ia.

had bidden him, and took unto him his wife:

9 A lohe ae la i ka ke alii, haele aku la lakou; aia hoi, ka hoku a

f 2 Oihlii 34
13.

Mal. 2, 7.

25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

CHAPTER II.

NOW

OW when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to

a

2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

4 And when he had gathered all

14.

2 Oihlii 36. the chief priests and fscribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.

5 And they said unto him, In Bethlehem of Judea for thus it is written by the prophet,

6 h And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

7 Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared.

8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star,

lakou i ike ai ma ka aina hikina, lele e aku la ia imua o lakou, a hele aku la, a kau iho la maluna pono o kahi e noho ana o ua keiki la.

10 A ike aku lakou i ua hoku la, hauoli nui loa ae la lakou.

11 Komo lakou iloko o ka hale, a ike aku la i ua keiki la a me kona makuwahine o Maria, moe iho la lakou, hoomaikai aku la ia ia; a wehe ae la lakou i ko lakou wai-k Hal. 72. 10. hona waiwai, haawi aku la lakou nana i ke gula, a me ka libano, a me ka mura.

Is. 60. 6.

|| Or, offered.

12 A ma ka 'moeuhane, papaia 1 mo. 1. 20. mai lakou, aole e hoi hou aku io Herode la, a ma kekahi alanui e ae i hoi aku ai lakou i ko lakou aina.

13 A hala aku la lakou, aia hoi, ike aku la ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moeuhane, i mai la, E ala, e lawe i ke keiki a me kona makuwahine, a holo aku i Aigupita; malaila e noho ai, a olelo hou aku au ia oe; no ka mea, e imi mai ana o Herode i ke keiki, e pepehi ia ia.

14 Ala ae la ia, lawe ae la i ke keiki a me kona makuwahine i ka po, a holo aku la i Aigupita;

15 Malaila ia i noho ai a make o Herode. Nolaila, ko ae la ka olelo a ka Haku ma ke kaula, i ka i ana mai, Ua hoihoi mai au i ka'u keiki mmai Aigupita mai.

16 ¶ Alaila, ike ae la o Herode, ua hoohokaia oia e ka poe magoi, ukiuki loa iho la ia, kena aku la ia, a luku aku la i na keikikane a pau o Betelehema, a o na wahi a puni e kokoke ana, i ka poe elua makahiki a hala ilalo i ka manawa i ninau pono aku ai ia i ka poe magoi.

17 Alaila, ko ae la ka olelo a ke kaula a "Ieremia, i i mai ai,

18 Ua lohea ka leo ma Rama, he pihe, he uwe ana, a me ke kanikau nui; e uwe ana o Rahela no kana

m Hos. 11. 1.

n Ier. 31. 15.

which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.

10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. 11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

12 And being warned of God 'in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word for Herod will seek the young child to destroy him.

14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

15 And was there until the death of Herod that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, "Out of Egypt have I called my son.

16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

17 Then was fulfilled that which was spoken by "Jeremy the prophet, saying,

18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weep

« PoprzedniaDalej »