Obrazy na stronie
PDF
ePub

Αξων αἶὲν ἄρηρεν· ἔχει δ ̓ ἀτάλαντον απάντη
Μεσσηγύς γαίαν περὶ δ ̓ οὐρανὸς αὐτὸν ἀγινε,
Καί μιν πειραίνεσι δύο πόλοι ἀμφοτέρωθεν.
Ἀλλ' ὅ μὲν ἐκ ἐπίοπτος, ὁδ ̓ ἀντίος ἐκ βορέας,
Υψόθεν ὠκεανοῖο. δύο δέ μιν ἀμφὶς ἔχεσαι
Αρκτοι, ἅμα τροχέωσι· τὸ δὴ καλέονται άμαξας.
Αι δήτοι κεφαλὰς μὲν ἐπ ̓ ἰξύας αἰὲν ἔχεσιν
Αλλήλων, αἰεὶ δὲ κατωμάδια, φορέονται,
Εμπαλιν εἰς ώμες τετραμμέναι· εἰ ετεὸν δή,
Κρήτηθεν κεἶναι δὲ Διὸς μεγάλος ιότητι
Ουρανὸν εἰσανέβησαν, ὅ μιν τότε κυρίζοντα
Δίκτῳ ἐν ἐνώδει όρεος χεδόν Ἰδαίοιο,
Αντρῳ ἐγκατέθεντο, καὶ ἔτρεφον εἰς ἐνιαυτὸν,
Δικταίοι Κόρητες, ὅτε Κρόνον ἐψεύδοντα.

Οἱ τὴν μὲν Κυνόσαραν ἐπίκλησιν καλέσσι.

Τὴν δ ̓ ἑτέρην, Ἑλίκην. Ελίκη γε μὲν ἄνδρες Αχαίοι

[ocr errors][merged small]

Sed tenet aequali libratas pondere terras;
Quem circum magno volvit se turbine coelum.
Extremusque adeo duplici de cardine vertex
Dicitur effe Polus, quorum hic non cernitur, ille
Ad Boream, Oceani fupra faftigia tendit:
Quem cingunt Urfae celebres cognomine Plauftri,
Quas noftri feptem foliti vocare Triones
Alterius caput alterius flammantia terga
Afpicit, inque vicem pronas rapit orbis in ipfos
Converfas humeros. Creta, fi credere fas eft,
Ad coeli nitidas arces venere relicta:

Jupiter hoc voluit, quem fub bene olentibus herbis
Ludentem Dicti grati poluere fub antro,

Idaeum ad montem, totumque aluere per annum,
Saturnum fallunt dum Dictaei Corybantes.
Ex his altera apud Graios Cynofura vocatur,

Alte

Kratus.

Ειν αλὶ τεκμαίρονται ἕνα χρὴ νῆας ἀγιναν.
Τη δ' άρα Φοίνικες πίσυνοι περόωσι θάλασσαν.
Αλλ' ἡ μὲν καθαρὴ, καὶ ἐπιφράσσασθαι ἑτοιμη,
Πολλή φαινομένη Ελίκη πρώτης ἀπὸ νυκτὸς·
Η δ ̓ ἑτέρη, ὀλίγη μὲν, άτας ναύτησιν αρείων
Μειοτέρη γὰρ πᾶσα περισρέφεται τροφάλιγγος
Τῇ καὶ Σιδόνιοι ἰθύντατα ναυτίλλονται.

Τὰς δὲ δι ̓ ἀμφοτέρας, οἵη ποταμοῖο ἀποῤῥώξ,
Ειλείται, μέγα θαῦμα, δράκων περί τ' ἀμφί τ' εαγῶς
Μυρίες· αἱ δ ̓ ἄρα οἱ σπείρης ἑκάτερθε φύονται
Αρκτοι, κυανές πεφυλαγμένοι ὠκεανοῖο.
Αυταρ γ' ἄλλην μὲν νεάτη ἀποτέμνεται οὐρ
Αλλην δὲ σπείρα περιτέμνεται. ἡ μέν οἱ ἄρη
Ουρὴ πὰρ κεφαλὴν Ἑλίκης ἀναπαύεται Αρκτο.
Σπείρη δ' ἐν Κυνόσερα κάρη ἔχει· ἡ δὲ κατ ̓ αὐτὴν
Ειλᾶται κεφαλὴν, καὶ οἱ ποδὸς ἔρχεται ἄχρις.

Ex

Altera dicitur effe Helice,quae monftrat Achivis
In Pelago navis quo fit vertenda; fed illa
Se fidunt duce nocturna Phoenices in alto.
Sed prior illa magis ftellis diftin&ta refulget,
Et late prima confeftim nocte videtur.
Haec vero parva eft; fed nautis ufus in hac eft:
Nam curfu interiore brevi convertitur orbe,
Signaque Sidoniis monftrat certiflima nautis.
Has inter, veluti rapido cum gurgite flumen,
Torvu' Draco ferpit, fubter fuperaque revolvens
Sefe, conficiensque finus e corpore flexos,
Quos cani tangunt immunes gurgitis Arctoi.
Verum haec extremae circumdatur agmine caudae,
Qua fpirae finus eft, involvitur altera coelo.
Nempe Helice extremae circumdatur agmine caudae,
Qua fpirae finus eft, caput eft Cynoiuridos Urfae:

1

Quae

Ἐκ δ ̓ αὖτις παλίνορσος ἀνατρέχει· οὐ μὲν ἐκείν
Οιόθεν, οὐδ ̓ οἷος κεφαλῇ ἐπιλάμπεται αςήρ

̓Αλλὰ δύο κροτάφοις, δύο δ ̓ ὅμμασιν, εἰς δ ̓ ὑπένερθει
Ἐχατιὴν ἐπέχει γένυος δεινοῖο πελώρο.

Λοξὶν δ ̓ ἐσὶ κάρη· νεύοντι δὲ πάμπαν ἔοικεν
Αρχην εἰς Ελίκης οὐρήν, μάλα δ' ἐπὶ κατ ̓ ἐθν
Καὶ ςόμα καὶ κροτάφοιο τὰ δεξιὰ νειάτῳ οὐρῇ.
Κείνη το κεφαλὴ τῇ νήχεται, κχί παρ' άκρον
Μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλησι.

Quae tamen usque pedes fummo illum a vertice tan git.

[ocr errors]

Retrogrado hic iterum curfu convertitur anguis.
Huic non una modo caput ornans ftella relucet,
Verum tempora funt duplici fulgore notata,
E trucibusque oculis duo fervida lumina flagrant,
Arque uno mentum radianti fidere lucet:
Obftipum caput, et tereti cervice reflexum,
Obtutum in caudam maioris figere dicas.
Oppofita extremae capitis funt dextera caudae.
Hoc caput hic paulum fefe, fubitoque recondir,
Ortus ubi, atque obitus partem admifcentur in unam.

Ope

Kratus.

Oppianus..

-1

ppianus.

Die Lebenszeit dieses Dichters seht man am wahrscheins lichften in das zweite Jahrhundert nach C. G. Sein Ges burtsort war entweder Korykus oder Anazarbus in Cilicien. Er wählte die dreifache Art der Jagd, den Vogelfang, den Fischfang, und die Jagd der vierfüßigen Thiere zum Inhalte von drei Gedichten, deren jedes aus fünf Büchern bestand. Das erste dieser Gedichte ist verloren gegangen; das zweite ist noch ganz vorhanden; und an dem dritten, woraus die folgende Stelle genommen ist, fehlt das fünfte Buch. Vielleicht aber find diese beiden noch übrigen Lehrgedichte von zwei verschiedenen Verfassern gleiches Namens. beiden, vornehmlich aber in dem erstern, fehlt es nicht an poetischen Bildern und glücklichen Schilderungen; auch mischt er oft moralischen Unterricht und allgemeine Betrach tung in seinen Vortrag. Von der Art ist der Anfang des zweiten Buchs der Halieutika, worin die Schwäche mensche licher Unternehmungen ohne den Beistand der Gottheit sehr gut geschildert wird.

CYNEGET: L. I. v. 1. ff.

In

Τριχθά διην θήκην θεός ώπασεν ἀνθρώποισιν
Περίην, χθονίην τε, καὶ εἰναλίην ἐρατεινήν.
Αλλ' ἐκ ἴσος άεθλος. ἐπεὶ πόθεν ἶσα τέτυκται,
Ιχθὴν ἀπαίροντα βυθῶν ἀπομηρύσασθαι.
Καὶ ταναὸς ὄρνιθας απ' ἠέρος εἰρύσασθαι,
Ἢ θηρσὶ φονίοισιν ἐν ἔρησι δηριάαθαι;
Ον μὲν ἄρ ̓ ἐδ ̓ ἁλιᾶ, καὶ ἐκ ἐτὸς ἐξευτήρι,
Αγρὴ νόσφι πόνοιο· πόνω δ' ἅμα τέρψις ἐπηδες,
Μένη καὶ πόνος οὔτις· ἀναίμακτοι δὲ πέλονται.
Ητοι ὁ μὲν πέτρησιν ἐφήμενος ἀγχιάλοισι
Γυραλέοις δονάκεσσι, καὶ ἀγκίςροισι δαφοινοῖς
*Ατρομος, απαλιεὺς ἐπεδήσατω δαίδαλον ἰχθύν.
Τερπωλὴ δ' ὅτε χαλκὸν ὑπὲρ γηνύεσσι πορήσας

ψε

*Ταψι μάλα θρώσκοντα βυθῶν ὑπὲς ἀπαίροντα
Ἐινάλιον φορέησι δι' μέρος όρχηςήρα.
Ναὶ μὴν ἐξευτήρι πόνος γλυκὺς, ἦ γαρ ἐπ ̓ α
άγρην
Ουκ άορ & δρεπάνην, ο χάλκεα δῶρα φέρονται
Ἀλλ ̓ αὐτοῖς ἐπὶ δρυμὰ συνέμπορος ἔσπετο κίκρος
Καὶ δολιχαὶ θώμιγγες, υγρός τε μελίχρους ιξός,
Οἵ τε δι' ἠερίην δύνακες πατέεσιν ἀταρπόν.
Τις τάδε τολμήσειεν αείδειν ἰσοτάλατα;
Η βασιλῆν λέοντι τίς αἰετὶν ἀντιβάλοιτο;
Ἰῷ Παρδαλίων τε τίς ἂν μύραιναν εἴσκοι ;

[ocr errors]

24

Η θῶας κίκροις, ἢ ῥινοκέρωτας ἐχίνοις ;

Η λάρον αἰγάγροις, ἢ κήτεα πάντ' ἐλέφαντι;
Θηρητῆρε λύκος όλεσαν, θύννος δ' άλικες
̓Αγρευτῆρες τις, τρήρωνας ἕλον δονακῆες
Αρκτον ἐπακτῆρες, καὶ μορμύρων ἀσπαλινες
Τίγριν δ ̓ ἱππλες, καὶ τριγλίδας ἰχθυβολίες
Κάπρον ἰχνευτῆρες, καὶ ἀηδόνας ἐξευτῆρες.
̓Αλλὰ σύ μοι Νηρεῦ, καὶ δαίμονες αμφιτρίτης,
Ἐδὲ φιλορνίθων Δρυάδων χορὸς ἱλήκοιτε.

[ocr errors]

Δὴ γὰρ ἐπιτροφάδην με φίλαι καλέσιν αοιδαί.
Δαίμοσι θηροφόνοισι παλίντροπος ἔρχομ ̓ ἀείσων.
Πρῶτα μὲν αἰζηοὶ μή μοι μάλα πίονες ἔςων.
Η γάρ τε σκοπέλοισι θορῶν μεγ' υπείροχον ἵππον
Χρειν αναγκαίη χρειώ δ' άρα τάφρον άλει
Δηθάκι δ' ἐν δρυμοῖσιν ἀνάγκη θῆρα διέπαι
Ὡς κεν ἐλαφρίζοντα καὶ ευφόρτοις μελέεσσιν.
Τῷ μὴ πιαλέοι θήρης ἐπὶ μᾶλον ἴοιεν·
Μηδέ τι λεπταλέοι. καὶ γὰρ ποτὲ δηρήσω α
Θηρσὶν ἐνυαλίοις χρειώ πολυαγρέα φῶτα
Τένεκά μοι δέμας ωδε κερασσάμενοι φοιτώντων
Αμφότερον κραιτινόν τν θέειν, εναρόν τε μάχεθαι.
Καὶ δ ̓ ἄρα δεξιτερῇ μὲν ἐπικραδάοιεν άκοντας
Αμφιδύμος ταναός· δρεπάνην δ ̓ ἐπὶ μεσσόθι ζώνης.
Καὶ γὰρ καὶ θήρεσσι πικρὸν πόνον ἐντύνοντο,

[merged small][ocr errors][merged small]

Oppianus.

« PoprzedniaDalej »