Obrazy na stronie
PDF
ePub

Fortale.

Det danske Sprogø Skjæbne i Sønderjylland eller Slesvig er et Æmne, der baade ved sig selv og ved den national - politiske Vigtighed, det har havt og vel endnu i lang Tid vil beholde, maa være tiltrækkende for Historikeren og opfordre ham til Undersøgelse og Fremstilling. Men Wmnet er efter sin egen Beskaffenhed ikke let, og Tidernes Forhold indtil de sidste Aar have lagt særegne Vanskeligheder i Veien for en sikker og omfattende Behandling. Et Sprogs Historie spindes af mange fine Traade, og en Mangfoldighed af Forhold gribe ind deri, og er det end muligt at fage Die paa Traadene, er det dog ofte vanskeligt at gribe dem og forfølge dem i deres Sammenhæng. de sænke sig ofte dybt ned i Folkelivets Grund. Meget af det, som herved kommer i Betragtning, bliver desuden ofte slet ikke ændset af dem, der foretage sig at optegne det Mærkelige, der har tildraget sig i deres Tid, og det, der virkelig findes herom, maa søges i spredte og uligeartede Kilder. Det værste var endnu, at det Sted, hvor Hovedsamlingen fandtes og rigeligt Forraad var tilstæde til historist Oplysning, under de tidligere Forhold var vanskelig tilgjængeligt, for ikke at sige lukket, fordi de, der raadede, helst saae, at denne Sag forblev i et Falvmørke. Heri er foregaaet en Forandring, der er kommen mig til Gode ved dette Arbeide, idet de hidtil lukkede Kilder ere blevne aabnede for mig ved den frie Adgang, det slesvigste Ministerium har givet mig til dets Arkiver.

De nærværende Tiders Forhold under den fortsatte Strid med Tydskland, de forvanskende fremstillinger, som den tydske Presse uafladelig tillader sig af de slesvigske Sprogforhold, og det falske Lys, hvori den stiller baade den nærværende Tilstand og det, der ligger bag ved denne, har været den nærmeste Anledning til dette Skrifts Tilblivelse. Men selv uden alt Hensyn til Dieblikkets Stilling har Æmnet i sig selv en stor historisk Interesse. Stjøndt det for det Meste bevæger sig indenfor et enkelt landskabs Grændser, faster dog ofte det, som her foregaaer, et næsten blændende lys paa hele Rigets Tilstand, Politiffen, Regjeringssystemet, Samfundsforholdene.' Der er Sider af vor indre udvikling, som først ret forstaaes, naar de betragtes i Sammenhæng med de slesvigske Forhold; og fra disse Forhold med deres mange forunderlige Vendinger, der snart synes at aabne sig for en lykkelig løsning, snart igjen at lukke sig haabs løst, fra den lange stille Sprogstrid med dens dæmpede Bes vægelser, Vulkanen med den skjulte Jld, fører Historien og tilsidst ud paa den vældige Kampplads, hvor det giælder hele Rigets Velfærd og Tilværelse, og hvorfra et nyt Bendepunkt i Danmarks Historie begynder.

Naar de slesvigske Sprogforhold skulde sees i deres historiske Sammenhæng, maatte der tages meget Hensyn saavel til de offentlige forhold i Almindelighed, som i Særdeleshed til de indre politiske Tilstande, til de national - politiske Stemninger og Anskuelser, der have raadet hos de Styrende og visse Samfundeklasser, og fra dem siden have bredt sig videre. De have havt en afgjørende Indflydelse paa det danske Sprogs Villaar. Disse Forhold har jeg fliænket al den Opmærksomhed, de fortjente 1).

1) Derimod har jeg ikke medtaget de Yttringer af det nationale liv,

som ikke umiddelbart berøre Sprogforholdene, og derfor ombyttet

Jeg har gjort mig det til en stadig Regel at godtgjøre det, jeg fremførte , med gyldige vidnesbyrd, enten offentlige Akter, eller upartiske, helst og næsten udelukkende, tydske Forfatteres Yttringer, eller aabenlyse Kjendøgjerninger og anden gyldig historist Hjemmel. Denne Fremgangsmaade har altid det Gode ved sig, at den giver Fremstillingen en Sikkerhed og overbevisende Styrke, der ellers iffe let lader sig opnaae, og i nærværende Tilfælde, hvor der handles om saa mange omstridte Punkter, og hvor tillige det Formaal havdes for Die, om muligt at indvirke paa Tydskernes Opfattelse af disse Forhold - Udsigten dertil kan under den nærværende Stemning i Tydskland være ringe nok endda – var den næsten en Nødvendighed 1). Der er derfor jævnlig meddeelt Uddrag af Afterne og Forfatternes Vidnesbyrd. En naturlig Følge heraf har været, at Skriftets Omfang er blevet betydelig større, end det ved en anden Behandling vilde være blevet.

Geheime Arkivet har ydet enkelte gode Bidrag, men ellers har, som ovenfor antydet, det slesvigske Ministeriums Arkiv været det rige Forraadskammer, hvorfra de fleste og vigtigste Aftstykker og utrykte Meddelelser ere hentede; og ligesom Rigdommen af de Oplysninger, her fandtes, var stor, saaledes var Friheden i at benytte dem fuldstændig. Ogsaa maa jeg med Tať anerkjende den Redebonhed, hvormed vedkommende Embedsmænd have under: støttet mine Bestræbelser, og hvorved Arbeidet i ikke ringe Grad er blevet lettet for mig. – For flere Meddelelser, jeg skylder DHr. Konfr. Werlauff og Prof. Thorsen, aflægger jeg ligeledes min Tak.

den Tittel, som findes paa Omslaget af første Deel: „Det danske

Sprog og det nationale liv i Slesvig“, med en mere passende. ") Af første Deel er udkommen en tydsk Oversættelse ved Hr. Kon

rektor Manicus i Slesvig. Anden Deel vil snart følge efter.

Til det udbytte, som de herværende Hovedarkiver ydede, kom en ikke ringe Efterslæt fra de lokale Arkiver i Slesvig. Mange forskjellige geistlige og verdelige Embedsmænd er jeg fors bunden for velvillig Meddelelse deels af Akter, deels af nyttige Oplysninger om forskjellige forhold. Gjentagne Reiser i Slesvig have ogsaa givet mig Leilighed til at indhente Oplysninger og paa Stedet gjøre mig fortrolig med Forholdene.

Kjøbenhavn, den 1 Mai 1858.

C. F. 'Allen.

« PoprzedniaDalej »