Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis

Przednia okładka
Leuven University Press, 2008 - 481
Overzicht van de historische ontwikkeling van de Europees-continentale rechtstraditie.
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Een cultuurhistorische benadering
6
Beknopte literatuurlijst
12
De stichting van Rome en de tijd van de koningen
19
De uitdagingen van een wereldrijk
30
Augustus en het begin van het Principaat 27 v Chr 14 n Chr
36
De opkomst van de keizerlijke ambtenarij
43
Het staatsbestel onder het Dominaat 284565
49
B Cultuur en recht
56
wetenschapsleer
215
methode
217
synthese en tegenspraak
221
De opkomst van de universiteiten
226
De herontdekking van het Romeins recht
229
De glossatoren
231
De commentatoren
233
De bloei van het klassiek kerkelijk recht 11401378
237

Fas en ius in het archaïsch Romeins recht
58
Het ius civile en de XIITafelenwet
60
De legis actio en de interpretatie van het recht door de priesters
61
Publiekrecht en privaatrecht
67
De invloed van de Griekse filosofie en retorica 1
68
De sofisten en de veranderlijkheid van het recht
70
Het formulaproces en het ius praetorium
74
X
76
Het ius gentium
79
De opkomst van de rechtswetenschap in de 2de en 1ste eeuw v Chr
80
De invloed van de Griekse filosofie en retorica 2
84
De klassieke rechtswetenschap onder het Principaat en het Dominaat
91
De cognitio extraordinaria
95
De keizerlijke wetgeving en de eerste codificaties
96
De codificatie van keizer Justinianus
98
Suum cuique tribuere
102
Beknopte literatuurlijst
105
DE EUROPESE RECHTSTRADITIE
111
Correctio ca 5001000
113
De Germaanse verovering van het Westen
115
Het Frankische rijk onder de Merovingers en de Karolingers
118
Het verdrag van Verdun en de crisis van het Westen
121
Het Frankische koningschap onder de Merovingers
124
De rol van de Kerk in het Frankische rijk
127
Renovatio imperii translatio imperii
133
Het leenstelsel
137
Het heerlijk stelsel
141
De Rijkskerk onder de Ottoonse keizers
143
B Cultuur en recht
145
De rechtspraak in de Frankische tijd
149
De standenmaatschappij en het iudicium parium
153
Onderwijs en wetenschap tijdens de Vroege Middeleeuwen
159
De Karolingische Renaissance en het recht
165
De teloorgang van de rechtswetenschap
166
De opkomst van het kerkelijk recht
167
Correctio
169
Beknopte literatuurlijst
171
Auctoritas ca 10001453
175
De expansie van het Westen
177
Het herstel van het centraal gezag
181
De strijd tussen keizer en paus
183
De koninkrijken en landsheerlijkheden in het Westen
188
De Gregoriaanse Hervorming en de Investituurstrijd
192
De opkomst van de pauselijke monarchie
197
De opkomst van een seculier politiek en staatkundig denken
200
De uitbouw van de grote leenverbanden
206
De uitbouw van de feodale vorstenstaat
209
De grenzen van de vorstelijke macht in de Middeleeuwen
210
B Cultuur en recht
214
Het ius commune
241
De middeleeuwse doctrine van het natuurrecht
243
receptie en acculturatie
245
De wetgeving tijdens de Late Middeleeuwen
250
De rechtspraak tijdens de Late Middeleeuwen
252
Het ontstaan van het common law in Engeland
254
Auctoritas
256
Beknopte literatuurlijst
258
Emulatio 14531648 263
262
Het einde van de geloofseenheid
270
Soevereiniteit in het politieke denken
280
De opkomst van een autonome doctrine van het volkenrecht
287
De humanistische rechtsgeleerdheid
315
Grotius en het RoomsHollands recht
325
Emulatio
331
Ratio 16481914
339
Europa verovert de wereld
347
De Engelse Revolutie
361
De Franse Revolutie en het Napoleontische tijdperk
369
Europa en de Franse Revolutie
377
diplomatieke geschiedenis
389
het moderne volkenrecht
395
B Cultuur en recht
399
Het modernisme en de Verlichting
404
De moderne School van het Natuurrecht
408
De codificatiebeweging in Duitsland
412
De Franse Revolutie en de codificatie
414
De codificatie in de Nederlanden
418
De Exegetische School en het positivisme in de rechtswetenschap
419
De Romantiek
421
De Historische School het Pandektisme en
424
De hervorming van de gerechtelijke instellingen
430
De relatieve resistentie van het common law
431
Ratio
432
Beknopte literatuurlijst
434
HET TIJDPERK VAN DE MONDIALISERING 439
438
Voluntas 19142004
441
Voluntas
443
het communisme
445
het fascisme
448
De overwinning van de liberale staat
450
Het tijdperk van de drie wereldoorlogen
454
De Europese integratie
458
De opmars van het internationaal recht
460
De relatieve mislukking van de codificatie
463
De gedeeltelijke capitulatie van de rechtswetenschap
466
mei 2004 en verder
469
Index van persoonsnamen
475
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne