Obrazy na stronie
PDF
ePub

PERVARO COLLEGE

APR 27 1926

Wolcott feed

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ako sam u predgovoru prvoga sveska ovoga djela istaknuo, za

vršujem ovim sveskom potpunu zbirku povjesnih spomenika, koji se odnose na plemenito Turopolje do g. 1560. Što se je goder dalo naći i sabrati za razdoblje god. 1225.-- 1560. priopćeno je u ova tri do sada izišla sveska. Bude li se još što za ovo razdoblje našlo objelodanit ću svojedobno.

U ovom svesku sadržani su povjesni spomenici od god. 1527. do 1560., do godine, kad je obnovljeno turopoljsko plemenito bratstvo, koja činjenica opravdava zasebni odsjek u povjesti plemenitog Turopolja. Taj bo odsjek do godine 1560. možemo nazvati razvojnim, i s toga sam za ovo razdoblje sakupio sve što god se odnosi na povjest plemenitog Turopolja.

Spremajući ovaj svezak, držao sam se točno zasada glede obje. lodanjivanja istaknutih jur u predgovoru prvoga sveska. U ispravama, u kojima redovito dolazi »ę« mjesto »ae« ostavio sam taj način pisanja, gdje se opet u jednoj te istoj ispravi izmijenjuje »ę« sa » ae«, gdje dakle nije to dosljedno činjeno u izvorniku, štampao sam ih sa »ae«.

U ovom svesku objelodanio sam mnoge isprave iz zapisnika (protocollum loci credibilis) zagrebačkoga kaptola. Pošto su ove isprave u zapisniku ubilježene u najkraćem izvatku, to kod ovakovih nijesam učinio regest, jer su to za pravo samo širi regesti izdanih po kaptolu isprava. Ima doista u rečenom zapisniku ubilježeno nekoliko isprava u svoj cijelosti, ovima sam da što postupno inače, stavivši im na čelo regest. Slično postupno sam sa upisima ubilježenim u t. zv. » Libri regii« t. j. registraturnoj knjizi kraljevske kancelarije. Izvornici ovih knjiga nalaze se u kr. ugar. drž. arkivu u Budimpešti, a prijepis iz ovih, na Hrvatsku se odnosećih kr, darovnica, nalazi se u kr, zem. arkivu u Zagrebu.

Iza isprava god. 1560. slijedi u ovom svesku zapisnik sudova i fašija plemenite općine turopoljske: »Protocollum iudiciorum et tas

sionum nob. commun. Campi Zagrabiensis« od goa. 1555., 1557. i 1558. dakle za razdoblje sadržano u ovom svesku.

Protocollum iudiciorum communitatis nob. Campi Zagrabiensis, nosi takodjer i napis: »Processus et nonnulla politica ab anno 1550. usque 1680. Nobilium Turopoly a.« Počinje stranicom 5. Stranice su označene brojevima do 24. (g. 1556.) dočim daljih 12 listova (do g. 1564.) nije označeno brojevima, onda počinje opet naznaka stranica brojevima od 1.-204. (g. 1574.) a ostalo je neoznačeno. Dalje teku godine 1574.-- 1580. Iza toga slijedi zapisnik skupštine turopoljske od godine 1691. 18. maja, 1684. 23. augusta. Nakon ovoga slijedi opet zapisnik fašija i sudova od god. 1580.- 1582. onda opet 1580., 1581., 1574., 1568., 1572., 1574., 1575. Poslije toga slijedi opet zapisnik turopoljske skupštine g. 1572., 1571. 1573., zapisnik suda 1576., 1578., i napokon zapisnik suda g. 1680. 23. januara. Kako se vidi poredjaj je u tom protokolu dosta pobrkan, a niti naslov, što se tiče godine ne odgovara sadržaju. Mnogi su listovi na kraju oštećeni, što je znatno otežčalo čitanje, pak i rukopis mjestimice je tako sitan i nejasan, da je zadao tri sta jada kod prepisivanja. Ima tu mnogo toga križana, a nemanje pisana kao dodatak na rubu. Neka takova brisanja i upise na protokolu ruba istaknuo sam na svom mjestu.

Zapisnik, što je pod god. 1558. priopćen, nije bio prvobitno u tom protokolu, već sam ga našao medju neuredjenim spisima turopoljskoga arkiva, pak sam ga ulijepio iza god. 1556.

Priopćeni ovaj zapisnik sadržaje gotovo same sudbene stvari izim jedne jedine fašije, a pruža nam najbolje potatke za proučavanje parbenog postupka u pl. općini turopoljskoj. Kao takovo vrijedno vrelo, zaslužio bi, da se u svoj cjelosti izda.

Kao dodatak (Addenda) k ispravama od g. 1527.-1560. dodao sam devet isprava, koje sam naknadno pronašao.

Isto tako uvrstio sam u taj svezak 24 isprave od god. 1347. do 1525. kao nadopunjak (supplementum) k cijeloj zbirci isprava sadržanih u I. i II. svesku ovoga zbornika.

Napokon uredio sam kazalo osobno, mjesno i stvarno kako sam to učinio i kod prijašnjih svezaka.

Ovom zgodom valja, da ispravim datum u I. svesku na str. 155. otisnute isprave. Ondje je priopćena po prijepisu kralja Ludovika II, od g. 1524. 4. decembra, gdje je datovana godinom 1403. U kr. ugar. držav. arkivu pod oznakom M. O. D. L. 37.587. čuva

se jednostavni prijepis isprave na papiru, a tamo je datovana godinom 1443., što je potpuno ispravno.

Zamašnije tiskarske pogriješke ispravio sam na str. XXXIX. ove knjige. Neznatnije ispravke nijesam istaknuo, po što će ove čestiti čitalac sam lako opaziti i ispraviti.

Konačno dužnost mi je, da se zahvalim na osobitoj prijateljskoj usluzi kr. zem. arkivara, velemož. gosp. dr. Ivana pl. Bojničića Kninskoga, koji mi je mnogo pomogao kod korekture ovoga djela.

U Zagrebu 23. julia 1906.

Emilij Laszowski.

« PoprzedniaDalej »