Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

VOOR

KERKELIJKE GESCHIEDENIS,

IN ZONDER HEID

V A N

N E D E R L A N D.

V E RZ-A MEL D

DO OK

N. C. KIST en H. J. ROYA ARDS,

Hoogleeraren te Leiden en Utrecht.

Achtste meel.

Te LEIDEN,
bij S. en J. LUCHTMANS,

1 8 3 7.

THENEW YORK PUEL,

ASIC

i TILDEN FOTO'S

1897.

VOOR BERIG T.

B

Dit Achtste Deel van ons Archief bevat hoofdzakelijk de voltooijing van eenen arbeid, dien de te vroeg ons ontrukte Groninger Hoogleeraar T. A. CLARISSE reeds aanving, en die door des overledenen Vader, J. CLARISSE, werd voortgezet en ten einde gebragt, op eene wijze, dat wij hem daarvoor, uit naam der wetenschap

onzen.. dank moeten toebrengen. Wel op verre na: niet alles, wat GEERT GROOT E on: geschrifte naliet, maar toch hetgeen daarvan oviti svog o kon opgespoord worden, is door dezen urbed dair eindelijk vereenigd en aan het licht gebragt; en de grond gelegd om over den merkwaardigen man, niet slechts wat betreft zijn geest en zijne denkwijze, maar ook den invloed, dien hij op tijdgenooten en nakomelingen geoefend heeft , met kennis van zaken te oordeelen. Wij twijfelen er ook niet aan , of de wetenschappelijke Lezer van het Archief zal met ons, zoo wel het geduld en de moeite , als de grondige geleerdheid, hoog schatten , welke aan de opsporing en bewerking van het hier medegedeelde is te koste ge

legd;

[ocr errors]

legd ; en zoo vleijen wij ons, dat het slot van den arbeid niet minder goedkeuring vinden zal , als aan het begin en de voortzetting, ook buitenslands , reeds geschonken is. Tevens vertrouwen wij, dat zij, die in mededeelingen van dezen aard anders minder belang' stellen, hierin wel iets van hunnen bijzonderen smaak aan het algemeene belang der wetenschap zullen willen opofferen. Het spijt ons slechts, dat omstandigheden, over welke wij niet konden beschikken, veroorzaakt hebben, dat hetgeen, bij kleinere gedeelten, reeds voor vroegere Deelen van het Archief bestemd was, nu op eens moest gegeven worden, en dat wij zoo aan die wet van gepaste afwesseling niet. konden, voldoen, welke wij anders dns :zelően önesteldi hebben.

Dies te meer hjelçleri:Wij:vooral deze afwisseling op het, oog. Bij het verzamelen van klei. nere opstellen en métlédpelingen van gemengden aard en inhoud, welke aan de uitvoerige Bijdrage van onzen waardigen Vriend en Ambtgenoot in dit Deel zijn toegevoegd. Opzettelijk hielden wij grootere opstellen van onze hand terug, die anders voor den druk reeds gereed lagen, en welke nu, zoo wij hoopen, met eenige andere, den inhoud van het Negende Deel zullen uitmaken.

Julij 1837.

N. C. KI S T.

H. J. ROY A ARDS.

« PoprzedniaDalej »