Obrazy na stronie
PDF
ePub

iv

datum eft, ut confecta jam nova hujus noftri Breviarii editione, cetera deinceps facile ad optatam uniformitatem componenda fperemus.

Nolumus, Fratres cariffimi, ut, fi per hanc novam editionem aliquid de vobis bene fumus meriti, id totum Nobis adfcribatis. Multum debetis quibus multum debemus, viris pietate non minus ac doctrina confpicuis, quos in partem laboris vocavimus, & praefertim Pl. R. DD. Canonicis venerabilis & exempti Capituli S. Nicolai Friburgi, quorum non nulli nec fumptibus, nec laboribus pepercere, ut haec nova editio, reftituendae uniformitati necessaria, omnibusque utiliffima, pariter ac gratiffima tandem prodiret.

[ocr errors]

Ne quid autem minus emendatum, aut inconcinnum aliquid irreperet, tantum opus non fumus aggreffi, nifi probe prius examinatis fingulis antiqui Breviarii noftri editionibus, ut ritus fervaretur: ferio difcuffis quae fuperfunt Ecclefiae noftrae Cartulariorum, Chronicorum, variorumque documentorum teftimoniis, ut indigenae hiftoriae facta veritati confonarent: adhibitis etiam tam Metropolis quam ceterarum Ecclefiarum Breviariis, ut noftro elegantiae decus ordinisque praeftantia accederet: vobis defuper confultis, ut fingulorum mentem cognofcere, communiaque vota complere poffemus.

A veteri Dioecefis hujus Breviario hoc noftrum in eo differt, quod exquifitiorem rerum delectum, majoremque fingularum partium cum Officii cujuslibet propofito cohaerentiam, uberioresque divitias tum

e SS. Litteris, tum ex SS. Patrum fcriptis contineat. In ceteris vero, quae hujus noftrae Ecclefiae confuetudines Spectant, fuperiori Breviario fimile eft, ac pene concolor. Profis tamen, quae frequentius recurrebant, Hymnos juxta ritum Romanum fubftituimus, ne canendi diffcultas Ecclefiarum præfertim ruralium Cantoribus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fuavitatem minueret.

In Calendarium illa folummodo fefta admifimus, quae vel univerfa Chrifti Ecclefia celebrat, vel in antiquo jam Breviarii Laufannenfis Calendario invenimus, vel exinde noftrae Dioecefi aut toti Helvetiae celebrare Specialiter conceffa funt. Sic autem factum eft ut omnes Sancti, quorum nomina Canoni Miffae infunt, quosque praecipue veneratur Ecclefia Romana, omnium orbis Ecclefiarum caput atque princeps, fuum locum invenirent. Sic etiam omnibus ftatibus & conditionibus exemplaria fequenda data funt, nullumque arae chriftianae feculum fuis Sanctis caruiffe monftratum eft, ut ex appofitis fingulorum mortis annis patet.

Ea eft Pfalterii diftributio, ut (Tempore pafchali excepto cum tribus ultimis majoris hebdomada diebus) fingulis totius anni hebdomadis integrum recitetur. Ut autem cujusque dici Officio fcopus quidam, certumque difcrimen affignetur, Die dominico, qui creatae lucis, refurgentis Chrifti, & promulgatae novae legis dies eft, excitatur in Fidelium animis Dei & divina legis amor, ut Deum propter infinitam fuam bonitatem diligamus, ac proinde mandatis ejus obtemperemus; Hæc eft enim caritas Dei, ut mandata ejus cuftodiamus (a). Feria II Dei varia in nos beneficia recenfentur, ut ex eorum recordatione toto animorum impetu in illum feramur a quo omne bonum, donum omne derivatur; ac fi amare pigebat, faltem redamare non pigeat.- Feria III Amor proximi fuadetur, ut duo illa praecepta impleantur, in quibus univerfa lex pendet, & Prophetae (b). Cum autem ex caritate fpes, terrenorumque defpectus oriatur, Feria IV Spem in Deo folo collocare jubemur. Feria V menti objicitur Fides, fine qua impoffibile eft placere Deo, cum accedentem

(a) 1. Joan. 5.

(b) Matth. 22.
a iij

vi

ad pa

ad Deum eredere oportet quia eft (c). Feria VI, utpote qua recolitur Christi patientis memoria, ad tientiam in hujus vitae laboribus incitamur. Sabbato denique Quies aeterna, quae Sanctorum eft merces, proponitur, ut illo ftimulo ad bona opera magis ac magis excitemur. Atque eo tendunt cujuslibet ferialis Officii Pfalmi, Capitula, Hymni, Verfus & Ref ponforia.

Cum Scriptura facra Clericorum liber fit, & ex eorum manibus juxta S. Hieronymum nunquam deponendus, fummopere cautum eft, ut Officii cujuscunque partes fingulae (exceptis Orationibus, Hymnis, Canonibus, SS. Patrum Homiliis, Sandtorumque actis) e Scriptura facra fumerentur, & mutuis quafi vinculis colligarentur, ut eorum lectione faepius iterata, pane illo divino roborati, & gladio Verbi instructi Miniftri Ecclefiae deftruere poffint munitiones, confilia, & omnem altitudinem extollentem fe adverfus fcientiam Dei (d). Hinc quod breviffimis antiqui Breviarii Lectionibus multo longiores fubftituerimus, ne quis veftrum, quos difciplinae avidos novimus, conqueratur, minime pertimefcimus.

Ad fingula Capitula, Antiphonas, Verficulos, &c. citationem ex Scriptura apponi voluimus ad veftram, Concionatorum praefertim, commoditatem. Solum autem libri biblici capitulum citatum eft, quia Antiphonae, aut Capitula ex plurium faepe verficulorum Selectis textibus conftant, intermediis, qui ad rem intentam minus faciebant, omiffis.

Cujusque Sancti actis Auctorum, ex quibus decerpta funt, citatio praeponitur, ut qui ampliorem de co notitiam habere voluerint, ad eos poffint recurrere.

Canonum Primae is habitus eft delectus, ut ex eis Clerici omnes Ecclefiae difciplinam poffent facilius edif cere, atque ad illius normam mores componere ftuderent.

(c) Hebr. 11.

(d) 2. ad Cor. 10.

[ocr errors]

vij Unum folum nobis optandum fupereft, F. C. ut ex novo hoc orandi fubfidio magis ac magis accendatur ardor, crefcatque pietas veftra. Dum ergo fepties in die laudem Deo dicitis, nolite assimilari iis, qui labiis Deum honorant, corde autem longe funt ab eo; fed orate fpiritu, orate & mente; pfallite spiritu, pfallite & mente (e). Et ne inter ignitum eloquium corda veftra frigefcant, cogitate quotidie, vos effe pro hominibus conftitutos in iis, quae funt ad Deum (f), ut de unoquoque veftrtim dici poffit: Hic eft fratrum amator & populi, hic eft qui multum orat pro populo (g). Cogitate Chriftum, & ab ipfo, feu fupremo Pontifice noftro & Mediatore, qui folus exaudiri dignus eft pro fua reverentia, cordis oculos nunquam deflectite. Per ipfum ergo offeratis hoftiam laudis femper Deo, id eft, fructum labiorum confitentium nomini ejus (h).

Datum Friburgt Helvetiorum in domo refidentiae noftrae, die 27 Julii, anno 1787,

+ BERN. EMMANUEL,
EP. AC COMES LAUSANN.

De Mandato Celfiffimi Reverendissimi
D. D. Epifcopi Laufannenfis,
Jos. GOTTOFREY, Secret.

(e) I. ad Cor. 14.
(g) II. Machàb. 15.

(f) ad Hebr. 5.

(4) Ad Hebr. 13,

Ir fequenti Calendario appofitum eft tempus quo quisque Sanctus obiit. c. fignificat, circiter, vel circa annum. f. feculo. c. m. f. circa medium feculi. c. f. f. circa finem fec. I.D. F. in ditione Friburgenfi. I. D. S. in ditione Solodorana. Festa, quæ majufculis notantur caracteribus, feriantur apud populum.

In Vigiliis non fervatur Jejunium (licet indicetur in Calendario), nifi Feftum, quod Vigiliam habet, ferietur apud populum: aliorum enim Feftorum Jejunia non in ipfa Vigilia (nifi cadat in Sabbatum), fed Sabbato proxime præcedenti obfervantur.

L.D. D M.

A Cal.

b

[ocr errors]

f

LAUSANNENSE.

2

iij

3

d Prid. 4

[ocr errors]

iv

с

JANUARIUS habet dies 31.

I CIRCUMCISIO DNI, Impofitio Nominis
Jefu, & Octava Natalis ejus. folem. min.

9 Quarta

iv

10 Quinta

iij

II Sexta

Prid. 12 Septima

f Idib. 13 Octava Epiph- & Baptism. Dni. dup.maj. Hilarius, Pictavienf. Ep. & Eccl, Doct. (e13) c. 368. Semid.

g

xix 14

A xvij 15

Paulus, primus Eremita Thebaid. ( e 10)
C. 341. Semid.

b

Non. 5 Vigilia fine jejunio.

viij 6 EPIPHANIA DNI, & noftra ad fidem vocatio. fol. majus.

7 Secunda

8 Tertia

dies infra Oct. Epiph. Semid.

xvij 16 Joannes Calybita, I.aïcus Conftantinopoli. 450. fimpl.

xvj 17 Antonius, Abbas in Ægypto. 356. dup.min.

« PoprzedniaDalej »