Obrazy na stronie
PDF
ePub

THE

NEW TESTAMENT

OF

OUR LORD AND SAVIOUR

JESUS CHRIST

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL GREEK,

INTO PERSIAN,

BY THE

REV. HENRY MARTYN, B.D.

FOURTH EDITION.

LONDON:

PRINTED BY RICHARD WATTS,

FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY,

IN THE YEAR

1837.

1

507

83

516

.

[ocr errors]

221

526

528

371

.

552

.

.

انجيل متي آغاز میکند در

رساله دويم پونس بتسلنيقيان . 3ة صحيفه

رساله اول پولس بتيموثيوس .. 507 انجيل مرقس

رساله دویم پولس بتيموثيوس انجيل لوقا

135 رساله پولس بتيتوس انجيل يوحنا

221 . رسانه پولس بغلیمون کتاب اعمال حواریان

256 | رساله پولس بعبربان رسالة پولس حواري باهل روم رساله عام يعقوب حواري رسانه" پولس حواري باهل قرنتس . 405 رساله عام اول پطرس حواري .. 361 رساله دویم پولس حواري باهل

رساله عام دویم پطرس حواري . 570 قونتس

رساله عام اول يوحناي حواري . 576 رساله پوئس حواري بكلتیان

رساله عام ثاني يوحناي حواري . 585 رساله پولس حواري بافسسیان . 470

رسالة علم سيم يوحناي حواري . 556 رسانه پولس حواري باهل فیلپي 481

رساله عام یہوداي حواري رساله" پولس حواري بقسیان

کتاب مکاشفات يوحناي الهي رسانه اول پولس بتسنيقيان . 496

.

437

459

587

489

590

496

P

*

- وارم پر

سلمون

*

*

*

باب اول نسب نامۂ عیسی مسیج پسر وار پسر ابراهیم ابراهیم پر اسحاق سم واسحاق پر یعقوب ويعقوب پر پورا وبرادران او بود * ویہوا ارض وزراح بود از تامر وفارض پر حصرون وحصرون پر ارم

مند آب و منداب پدر خشون و خشون پدر سلمون پدر با باز است از راحاب واعار پر عوبید راست و از راعوث وعومبیر پر یشی وپیشی پر واور ملک وراور ملک

پر سلیمان از دی کہ زن اورا بوده و سلیمان پدر رحبعام ورحبعام م بدراسیا را با پدر اسی واسی پدر هوشافاط وبوشافاط پر پورام

ويورام پدر عوزا * وعزا پدر يوام ویژام پر اجار وانار پدر خزرقبا ا * وخزقبا پر منشا ومنتا پدر آمون وآمون پرریوشی * ویوشیا پر ، يوكانيا وبرادرانش در زمان انتقال یابل است و پس از

انتقال یابل یونانیا پر شلتائیل وشلتائیل پدر زور بابل است

* وزور بابل پر ابيور وابیر پر ایل اقيم والباقيم بدر غازور * ونازور 15 پر زاروق دزادوق پدر این واکین پر ایلیور * وایلیور و ایلیاندر وايليعانور پر متن و متن پدر يعقوب ويعقوب پدر

يوسف شوهر مری است که عیسی آسموسوم بسیج ازو زائیده شد پس تمام طبقات از ابراهیم تا داود چهارده باشد واز دارد تا بران

*

9

*

*

*

IN

*

پر

19

[ocr errors]

۱۸

*

*

*

*

انتقال بابل نیز چہاروه طبقه از زمان انتقال بابل تا بسیج چہاردہ طبقہ * ومتولد شدن عیسی مسیح این طریق بوده است کے

چون ما در او مريم بيوسف منسوب شده بود قبل از آنکه باهم و آمده بود بافته شد که از وساطة روح القدس

حاملہ اور * واز آنجا که شوهر او يومف مردی بود عادل نخواست که اورا عبرت ۲۰ نماید بخاطرش رسید کر دیا پنهانی را کند و هم بر این اندیشه می

بود که فرشته از جانب خداوید خود را در خواب بر او نمود و گفت کہ امی یوسف پسر داور از گرفتن زن خود مریم منرس زرا کہ آنچه " در او موجود شده است از روح القدس است به او پسری

خواهد زابد ونو اسمش را عیسی خواهی نهار از آنجا که او قوم خود را از گناهان ایشان نجات خوهد دار * واین همه برای آن

واقع شد که کامل شود آنچه از خداوند بواسطۂ پیغمبر گفته شده بود ۲۳ که می گفت به اینک دختری با کره آبستن خواهد شد و پسريرا

خواهد زائد ونام اورا عمنوائیل خواهد خواند که ترجمه اش این م است که خدا با ماست پس یوسف از خواب بیدار شده آن چنان که فرشته خدا او گفته بود رفتار نمود وزن خود را نزد خویش ۴۵ خوانده و او نزدیکی نکرد تا آنکه پسر نخستین خود را داده بود پس

او را عیسی نام نہار ، وعيسی چون در بیت لحم بوته در میان هیر ویس شاہ زائیده " شد ناگاه محبوسی چند از ناحيه مشرق اورشلیم آمده

آمده کفتند کجاست آن مولود که شاه بود است که با ستارة اورا و

[ocr errors]

*

باب دویم

۳

*

! وی

[ocr errors]

*

۸

فرستاره گفت بروید

م طرف مشرق دیده ایم واز بهر آنکه اورا بيرمتیم آمده ایم چون

که هیر ویس شاه این سخن را شنید خود وہ مکی اورشلیم؛ ترسان شدند؟ پس ہم کاهنان برک ونویسندگان قوم را باهم خواند و از آنها استفسار کرد که مسی در کجا راشیه بید شد و گفتندش در بیت لحم بود. از آنجا که از پیغمبر چنین نوشت و شده است وتوای بیت لحم سر زمین بورا در میان بزرگان

پورا کوچک نیست زیرا که از میان تو پیشوائی خواهد آمد که مر و قوم میں اسرائیل را رعایت خواهد نمود و آنگاه هیرویس بپنہانی

مجوسیان را فرو خویش خوانده زمان ظهور ستام را از ایشان استفسار نمود * پس ایشان را به بیت

از حالت آن طفل اطلاع تام بهم رسانید وچون او را دریافته و باشید مرا مطلع سازید تا من آمده اورا پرستش کنم به ایشان کفتة إرشاه را شنيده رو براه نهاوند ناگاه ستاره که در ناحي

مشرق ديده بودند در پیش رویشان می رفت تا آنکه آمده بر ، جائی که طفل بود ایستاده شده پس چون ستاره را دبيره بوزه

در انتهای غایت خرسند کشتند وداخل در خانه شده طفل را ! باور دی مریم بافتند پس بر زمین افتاده اورا سجود کردند وخازن خود را کشوره از طلا و ندر ومر او پیشکش کن راننده واز آنجا که در خواب ماهم شده بودند که بنزر هیرودیس باز کشت ، نکنند پس از راه دیگر بوطن خود برگشتند و چون که بازگشت نموده بووند کاه فرشته خدا زد خود را در خواب بيوسف نمود ولفت برخيبر وطفل ومادرش را بکیر ومصر فرارنا وورام باش

۹

*

[ocr errors]

*

IP

*

3

B2

« PoprzedniaDalej »