Obrazy na stronie
PDF
ePub

10

[ocr errors]
[ocr errors]

ind

منها با

[ocr errors]

*

این مرک ثانیست - واکر کسی در کتاب حیات نوشته یافت نشد در دریاچه آتش افکنده شد

باب بیست ویکم دویدم آسمان نو وزمین نورا زیرا که آسمان اول وزمین اول در کنشت ورکر دریا نبود * ومن کہ یوحنا هستم دیدم شهر مقدس اورشلیم نورا که از جانب خدا از آسمان نازل می شد وآراستہ شده بود چون عروسی که با شوهر خود آرایش . وشنیدم آواز عظیمی را از آسمان کہ کنت اینست مسکن خدا

با خلق واو ب آنها قرار خواهد گرفت و آنها خواهند بود قوم او وندا م خور با آنها خواهد بود چون خدای آنها محو خواهد کرد خدا هر

اشک را از چشمهای آنها و دیگر خواهد بود مرگ ومیر نالہ وفرار و ورو خواهد بور زاتروکہ اطوار تست کنشت : وشیننده تخت

کفت الحال من هر چیز را از نو میسازم ومرا کفت بنویس و زیرا که این سخنان راست وحقق است، و مرا گفت که شد

من هستم الغا واومها وابنها وانتها ومن تشنرا مفت از چشمه به

آب حیات خواهم داره واناس که غالب آید هر چیز را وارث خواهد بود ومن اورا خواهم بود خدا واو خواهد بود مرا مولودی - آن خوف ناکان دنیا با نان خبیثان وقاتلان وزانیان وساحران

ومبت پرستان ونامی دروغ کوین حد آنها در دریاچه که بانش و وکبریت میسورد میباشد این مرک ثانیست - ویکی از آن

هفت فرشتہ کہ صاحب آن هفت پال پر از هفت صدمہ

[ocr errors]

T

*

۱۳

سینک گرانبہا چون

10

مکاشفات يوحنا ۲۱۰ مه آخرین برند بنزدیک من آمد ورفت که این یا عروس نن ۱۰ بره را بتو نشان خواهم داد ومرا رونا بکوه بریک و بلندی برد

وشهر برگ اورشلیم مقدس را بمن نمود که از آسمان از جانب ، خدا فرود می آید وصاحب جلال خدائی نور و روشنی او مانند

سنگ پشم بلوری بود • وقلعه برک بلند ! روازوه دروازه داشت اور دروازه رواروه فرشته

واسمهائی نوشته بود که اسمهای رواروه فرق بنی اسرائیل ، است . از سمت مشرق سه دروازه از شمال سه دروازه ، از جنوب سه دروازه از مغرب سه دروازه . وحصار شهررا

دوازده اماس بود و در آنها بود اسمهای دوازده حوری تره ها " وآن شخص که با من سخن می کنن نی طلائی داشت که ۱۶ شهر دوروازه؛ وحصار آنرا به پمايد * وشهر مربعست وطول

وعرضش مساویست وشهر را پیموره دوازده مرار تیر پرتاب ، بافت طول وعرض وارتفاع مساویست " وحصار آنرا

پیموده یکصد و چهل و چهار درار زرع بافت از پیمایش خلق ، یعنی فرشته * وبای حصارش از پیشم بود و شهری از طلای و خالص چون شیشه مصفا بود به واساسهای حصار شهر از هر

نوع سنگ جواهر آراسته شده بود واباس اول بشم بود درويم ۲۰ فیروزه وسیم بی چاره چهارم زمرد پنجم لعل ششم

اقت هفتم عقيق زرد هشتم بلور نہم زبرجد وهما لاجورد بازدھم یاقوت کبود دوازدهم مرجان بود و دروازوه دروازوه از دوازده مروارید است هر یک در از یک مروارید و میدان شهر از طلای خالص

۱۹

۱۹

[ocr errors]

۳۲ *

*

۲۳

*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*

* ۲۳ و ۲۳ چون شیشه مصفا بود و در آن معبدیرا ندیدم رانرو که خداوند ۴۳ خدای قادر مطلق وتره معبد آنست وآن شهر محتاج

بافتا۔ راه نیست که در او بنابد زیرا که جلال خدا او را روشن نموده است وچراغش بره است * وطوایف ناجیان در نورش مینمایند وارشان زمین جلال وعترت نورا جان میرسانند

* ودروازای آن در روز بسته خواهد شد و شب در آنجا نخواهد ۲۷ بور - وبلال وعترت قبائل را بیان خواهند رساند " وراخل

آن نخواهد شد ہ یہ چیز کہ جبس یا خبیث با کنب باشد مگر آنانی که در کتابیات به نوشته شده اند

باب بیست ودويم نشان داد بمن رور صافی از آب حیات درخشان چون بلور م کے جاری بود از تخت ندا وبره به در میان میانش دو طرف

رود خانه درخت حیات بود که دوازده میوه میایند وهر ماه میوه خود را میاورد و برگهای آن درخت بہت شنای قبائل است

در آنجا ہی لعنت نخواهد بود در آن خواهد بود تخت خدا وبره ونده کانش بندگی او را خواهند نمود * وصورتش را خواهند

بيد واسمش بر جبین آنها خواهد بود . وشب در آنجا نخواهد پور محتاج بحيران ونور آفتاب نیست زیرا که خداوند خدا آنها را و روشن میسازد تا ابد از او سلطنت خواهد نمود ومرا گفت که این سخنان راست عشق است و خداوند خدای پیغمبران

مقدس فرشته خود را فرستاده است تا آنکه نشان دهد بنده کان و خود را آنچه زود بوقوع می آید . اینست من باروری می آیم خوشا

1

[ocr errors]

*

*

که

۹

کتاب میباشم

۱۳

حال آنکس که سخنان الهامی این کتاب را ضبط نماید * ومن

، هستم دیدم وشنيدم این چیزا را وچون شيم دريم افتادم که در پیش بهای آن فرشته سوره نماید که این چیرا را و بر من ظامر محمود " مرا کفت زینہار نکنی من هم خدمت تو

و برادرانت پیغمبران و حافظان سخنان این کتا۔ .. خدا را پرستس نما * ومرافت که بر سخنان الهامی این که

کتا۔ » مهر نما رانروکہ وقت نزدیک است . وانا۔ ظلم مینماید از ظلم

نماید وانکہ خباثت مینماید از خیانت نماید وانکہ راست است از راستی کند وآنکه مقدس است باز تقدس پیدا نماید که اینک

من زودی می آیم ودرو با من است تا هر کس را بر حسب ۱۳ اعمالش اوا نمایم . ومن النا واومها ابتدا وانتها اول وآخرهستم

خوشابال آنانی که احکامنت را بجا می آرند تا اقتدار بر درخت 5 حبات داشته باشند واز دروازه بشهر در آینده که بیروند سکہا

وساحرا وزانیها وقاتلها وبت پرستها وهرکس که محب وفاعل ، كنب باشد * من کے عیسائی فرشته خود را فرستادم تا آنکه این چیزا شہارت رهد در کلیسبايا ومن ریشه ونسل رائد وستارة درخشان منج کاهم - وروح وعروس میگویند بیا وہ آنکس که

شنود بکوبیر بیا وهر آنکو تشنه است بیایید و هر کس که خواهد ، آب حیات را مفت بگیرد و هر کس که سخنان الهامی این صحیفه را می شنود براستی امیر مینائی کہ اگر کسی چیزی بر آن ملحق سارو خدا أن المهائی را که درین کتاب نوشته شده ، است او ملحق سازد - واکر کسی از سخنان این معين

*

[ocr errors]

10

۱۹

*

[ocr errors]
[ocr errors]

۱۸

*

19

[ocr errors]

الہامی چیزی کم کند خدا حصہ اش را از کتاب حبات و شہر : مقدس ونوشتهای این کتاب کم خواهد کرد . وآنکس که این شهادت را میدهد میگوید که آری من زود می آی آمین آری بیا ای عیسای خدا نده وتوفیق خداوند کا عیسای مسی ! ہمکی

[ocr errors]

شما بر آمین

« PoprzedniaDalej »