Obrazy na stronie
PDF
ePub

14

* TV

* 1A

تا تورا خبر دهم زیرا که میرویس طفل را جنت جو خواهد کرد ، تا او را بکشند پس برخاسته طفل ومادرش را شبانگاه برداشت 15 وروان بمصر شده و تا وفات هیرودیس در انجا می بود تا کامل شود

آنچه از خدا ود بواسطۂ پیغمبر کفته شده بود که میگفت فرزند خود را و از مصر طلب کرده ام و چون دیر وویس ملاحظہ کرو کہ مجوسیان

اورا استهزا نموده بوند بشدت غضبناک شد پس فرستاره ہمہ اطفال بيت لحم و توابع آن را از دو ساله کمتر از آن

مقارن زمانی که از مجوسیان بدقت آکای بافته بود بقتل رسانید ، به آنان کامل شد آنچه از ارمیای پیغمبر گفته شده بود

نفته شده بود که می گفت ۱۸ در رامه آوازی شنیده شد از زاری وگریہ وفغان بسیار کہ راحیل

بر فرزندان خود می گریست واز تسلی کناره میست چرا که پیدا ۱۹ نبوزده پس چون هیرودیس وفات یافته بود ناگاه فرشته خداوند ۲۰ در خواب خود را بیومن در مصر نمود * ولفت برخیز وطفل

مادرش را بکیر و مرز وبوم اسرائیل روانه شو زیرا آنانی که دشمن ! جان طفل بودند وفات یافتند پس برخاست وطفل ومادرش را " برداشت و مرزوبوم اسرائیل امد * وچون شنید که اروس در .ده

تسلط یافته بر جای پدر خور هیرودیس نشته است از رفتن بانسو ترسان کشت و در خواب ملهم شده بنواحی جلیل انعطاف ۲۴۳ نموده ودر بلدی که نام آن ناصره است آمده ساکن شد تا آنچه

بواسط؛ پیغمبران کشته شده اور کالم شود که ناصری موسوم خواهد شد

*

*

باب سیم

[ocr errors]

p

[ocr errors]

*

*

۷

*

[ocr errors]

اندر آن ایام میں تعمیر وهنده در بیابان بوت ظاهر کشت ووعظ می نمور وقی که توی کنید که مملکت آسمان نزدیک است

دیا کہ ہمیں است آنکه بواسطه اشعياء پیغمبر مذکور شده بود که می گفت در بامان آواز فرار کننده ایست که طریق خداندرا م مهیا سازید ورا این را درست کردانيده وخود جمیرا لباس از پشم شتر بود کمربند چرمی کرد کمرش می اور وفورات وی از ملح وعسل بری میبور

و آنگاه ساکنان اورشليم وجمیع بوده و نام آن مرزوبوم که حوالی اردن است بنزر وی

است بنزد وی آمدند * ویناان خود اعتراف کرده در اردن غسل تعمید ازو می افتد و چون مشاهده کرد که جميع از فریسیان وزارقبان از بهر غسل تعمید وی می آمدند ایشان گفت که ای افعی زارا کیست آنکه شما را

خبر داده است که از غضب آینده کریزید حال نمرات مناسب و توه بسیار بیر * ودر دلهای خود اندیشه مکند که ما را ابراهیم پور است

را که من بشها میکوری که خدا اور است که ابراهیم را ازین سنہا و فرزندان برانگیزاند حال آنکه تیشه در بین درختان گذاشته شده است پس هر درختی که ثمره نیکو ندارد کرده و در آتش افکنده

شما را از بهر تویہ باب غسل میدهم، آنکه پس از من می آید از من تواناتر است چنانکه من لایق بر داشتن نعلین او 13 نيستم او شما را بروح القدس وآتش غسل خواهد وار اوسه

ت می دارد وخرمن گاه خود را بر سبیل کمال اک خواهد نمود وندم را در انبار جمع خواهد نمود وکاه را در آتش

*

*

[ocr errors]

11

و شور* من

آنکه طبقی در دست

1 *

10

*

TV

منی ۰۰۳ ، که اطها پذیر نبود خواهد سوراند " آنگاه عیسی از جلیل بارون ۱۲ نزد یحیی آمد تا آنکه از دی تعمید باید وجیں اورا ممانعت نمود

وگفت بر من لازم است که از تو تعمیر یابم وتو نزد من می آئی ها عیسی در جواب وی گفت که احال بازار کے مارا همین مناسب

است تا آنکہ ہمہ رامتی برند کمال رسانیم پس اورا بازداشت ؟ - وعیسی غسل تعمید بافته بی تألم از آب بیرون آمد که ناگاه

آسمان از بر وی شکافته شد وروح خدا را دید که مانند کبوتری ، ترول می نماید وبروی فرود آمده ناگاه آوازی از آسمان رسید این مضمون که این است فرزند محبوب من که از او خوشنوم

باب چہارم آنگاه عیسی از قوت روح به بیابان برده شد تا ابلیس اورا امتحان نماید پس چہل شیان روز روزه داشته اقت الامر کر منہ کردید

. آنگاه امتحان کننده نرد وی آمره گفت که اگر فرزند خدائی مرا م تا این سنہا نان شود * در جواب گفت نوشته شده است که

انسان د بمحض نان زنده خواهد بود بلکہ ہر علمی که از وان ایران صادر کرد به آنکاه ابليس بباره مدرسه بروش و بر کنگره

کاش ایستاده نمود و او گفت اگر فرزند خدا هستی خودرا بریرہ انداز از آنکه نوشته شده است که او ملی خود را از رنو فرمان می دهد که ایشان را بر دوستای خود بر می دارند مبادا ای تورا بر منکی بزنی * عيسی باو گفت که نیز مکتوب است که آن خداوندگاری را که خدای تست تجربه مکن بار دیکر شیطان اورا کوه بسیار بلندی برد ونامی ممالک دنیا وجلال آنهارا بر دی

[ocr errors]
[ocr errors]

*

*

V

۸

*

*

۹

*

*

*

استماع نمود

۱۳

مہ

10

*

۱۹

و نشان داره و او گفت من این اشما را بتو خوام بخشیدر آکر امرا رہ نمائی * آنگاه عیسی بوی کفت دور شو ای شیطان کے

مسطور است اینکه آن خدا نداریرا که خدای تست پرستش ، بکن وغير اورا عبارت مکن * پس ابلیس اورا باز است که ۱۲ ناگاه ملکی چند آمده خدمتش کرفند * وچون که عیسی ا کہ میں گرفتار شده بجلیل از کشت نمود * وناصره را را کرده

در کفرناحوم از کنار دریا بسمت زابلون ونفتالیم آمده ساکن ۱۳ تا کالم شود آنچه بواسطة اشعه پیغمبر گفته شده بود که می ها گفت * ارض زرابلون وزمین نفتالیم از راه دریا آنطرف ارون ۱۹ کے جلیل قبایل است آن گروهی که در ظلمت نشسته بودند

عظیمی را مشاهده نمودند و بر آن که در نشیمن ظلمت ۱۷ مرک نشته بودند روشنی درخشان کردید از آن روز عیسی شروع نمو بندا کردن وکفتن که توبه کنید که مملكت آسمان نزدیک ۱۸ ، است. در آن حالتی که عیسی در کنار دریایی جلیل کردش می کرد رو برادر را یعنی

ستمی پطرس وبرادر او اندریاس را دید که وام در دریا می اندازند از آنجا که ماهی کیر بوند * پس بانا کفت در عقب من باشید که من

. من شما را آدم کیر می کنم ۲۱ * بی تال وامہارا رد کردند واز پی او روان شدند واز آنجا

پیش رفته رو برادر دیکر را یعنی یعقوب ابن زبدی وبرادر او يوحنا را دید که در کشتی ؛ پدر خود زہری نشت ورامی خویش را " اصلاح می کردند آنها را طلب نموده ایشان بسرعت سفینه و پر ۲۲ خود را ترک نموده در عقب او روان شدند وعیسی در ہم جلیل

اور

*

شيعون

19 رم

*

۲۳

کشته در مجامع آنها تعلیم می کرد وبشارت ملکوت اعلام می نمود

از هر قسم مرضی و هر نوع تھی کہ دوران مردم بود شما می بخشید ۲۲ م وآواره وری در تمام سر زمین سرما پدر و مجموع خداوندان امراض که بحبها ودروای مختلفه مبتلا بونه مجانين ومصروعين وصاحبان فاسی را نزد وی آوردند وآن را شفا بخشیده وجماعت بسیاری از جلیل دماین عشر واورشلیم و بوته وأن طرف ارون بتعاقب دی روان شدند

[ocr errors]

باب پنجم

*

[ocr errors]
[ocr errors]

روح

حال آنان که حرین

V

*

. وچونکہ آن طوایف را مشاهده نمود بر بالای کوهی بر آمده وچون ۲ نشسته بود شاگردان دی نزدش حاضر شدند * پس لب خورا تلی کشاره ایشان را تعلیم نمود و گفت «خوشا حال آنان که در مسکین آند زیرا که ملکوت آسمان از آن آن است خوشا

هستند بجهت آنکه تستی خواهد یافت و خوشا دال اوفتاوه کان از آنکه وارث زمین خواهد شد ، خوشا

حال آنان که کرمه وتشنه راستی اند که سیر خواهد کردبیر * خوشا . حال ترحم کننده کان که ترخم کرده خواهد شد و خوشا جال پاک و الان که ایشان خدا را خواضه دبیر " خوشا حال صلح کننده گان از . آنجا که فرزندان خدا خوانده خواهد شد خوشا حال آنان که از برای رامتی زحمت می کشند بسبب

کشند بسبب آنکہ مملکت آسمان از آن ، آنهاست * خوش حال شما چون شما را فحش وفد وزحمت

رسانند وازیان هر قسم سخنان ناشایست در حق شما از بهرمن ، گویند . شاد باشید و بدانید که اگر شما بر آسمان عظیم است که

*

9

*

*

۱۳

« PoprzedniaDalej »