Obrazy na stronie
PDF

Duplici-minore aut majore, ponatur Lectio Festi Simpli. de quo fiat Officium , vel cis occurrentis , non tamen Sabbato, vel Feria secundâ, ea dicetur, si legenda sit dictum est suprà , Cap. VI. Homilia in Evangelium Fe. num.9.

riæ majoris ; et similiter CAPUT XIII.

omittetur in Officio Noc

turno Festi Semiduplicis cuDe Occurrentia Officii.

juscumque de Sancto, ubi 1. Occurrentia attenditur pariter legenda erit hujus

O inter Officia quæ si- modi Homilia , si quæ ocmul eodem die occurrunt: currat; duabus tunc Festi sæpè fit enim ut uno eodem- Semiduplicis Lectionibus ( si que die occurrantduo Festa, duas habeat proprias, ) in vel Festum et aliqua Domi- unam junctis. nica, aut Feria vel Octa. 5. Nunquam pariter transva , quorum unum excludit fertur Festum Simiduplexaliud : ideoque necesse est minus, sed prætermittitur illud quod excluditur, in occurrens in Solemnibusalium diem transferri, vel maximis, aut in Solemnibus. saltem anticipari, si sit majoribus Domini, Epiphatranslationis aut anticipatio. nia' videlicet , Annuntianis capax, vel de eo solam tione , et Ascensione , aut Commemorationem fieri, in Festo Corporis Christi. vel nihil omninò,quod etiam Sed de Semiduplici- minore quandoque contingit. : occurrente in aliis Solemni

2. Festum itaque Simplex bus-majoribus fit Comme. 7 quod nunquam tranfertur,) moratio , sed in Laudibus occurrens in Solemni.majore tantum. aut suprà , prætermittitur. 6. Festi Semiduplicis.mi

5. De Simplici occurrente noris occurrentis in Solemni. in Solemni-niinore fit Com- minore, Duplici quocumen memoratio ad Laudes; in que, Dominicà, Semiduplici. aliis verò Festis gradûs' in- majore , et in die intra (cferioris, ad primas Vespe tavam primi ordinis , fit ras : et si Festum Simplex Commemoratio in utrisque habeat Lectionem propriam, Vesperis et Laudibus : et hæc legitur pro ultimâ Officii duæ ejus Lectiones (si duas Nocturni , nisi sit legenda habeat) in unam junctæ poHomilia in Evangelium Do- nuntur pro ultima Officii minicæ, vel Octavæ, vel Nocturni, nisi legenda sit Feriæ niajoris eo die occur- Homilia in Evangelium , ut rentis.

dictum est num. 3. Quando 4. Licet autem diebus in- autem occurrit in die intra tra Octavas, in Officio Noc Octavam secundi et tertii turno, omissâ Lectione ulti. ordinis fit de eo Officium nâ diei de quo fit Officium, et Commemoratio Octaræ, servato ritu qui servari solet suprà , si occurrat, cum ulin Festorum Semiduplicium tima Lectione de Homilia concurrentiâ. . * in Evangelium Vigiliæ, et

7. Festum Semiduplex- Comniemoratione in Laudimajus aut Duplex quodcum- bus per Antiphonam proque, occurrens in Festo su- priam. perioris gradûs, transfertur12. De Dominica quacumin proximum diem Festo que, vel de die Octava seSemiduplici-majore aut su- cundi ordinis , vel de Feria prà non impeditum : quod majore , occurrentibus in sit videlicet, quandò Festum Festo superioris gradîs , Semiduplex- majus aut Du etiamn Solemni-maximo, fit piex--cinus occurrit in Do- semper Commemoratio in minica.

utrisque Vesperis et Laudi8. Festum Semiduplex- bus. Hæ Commemorationes majus, si occurrat in die dicuntur privilegiatæ. Octava tertii ordinis , trans-. 13. Anticipabuntur Officia fertur. De Duplici verò mi- diei Oclave Epiphaniæ , et nore, si in ea occurrat, fit diei Octavæ Ascensionis , Officium; et in utrisque ves- quæ diversa suntà Festorum peris et Laudibus fit Com- ipsorum Officio et propriis memoratio Octavæ , cujus dicata mysteriis, ubicumque Homilia in Evangelium po- Festum Patroni primarii vel nitur pro ultima Lectione Titularis , vel Dedicationis Officii Nocturni, si diversum Ecclesiæ , ipsis diebus occur. sit ab Evangelio Festi. rens, solet et debet à clero

9. Similiter transfertur celebrari vel à populo ipFestum Duplex - minus oc- sarum Ecclesiarum feriari. currens in die Oclava se Quod het etiam in simili casu cundi ordinis : sed de Du. de Officio sanctarum Reliplici - majore , quod in ea quiarum in die Octava omoccurrit, 'fit Officium, cum nium Sanctorum, et quando Commemoratione diei Oc- in Dominicâ occurret. tavæ, ut suprà , n. 8.

14. Quotiescumque fit in 10. De Duplicibus-majo. Laudibus memoria Dominiribus fit etiam Officiun, cæ, seu diei Octavæ cujus. quando occurrunt in Domi- cumque habentis Evangenicis quæ vocantur per anlium diversum ab Evangelio num : de quibus vide quæ Festi, vel Feriæ majoris , dicta sunt Cap.6. hujus Par. aut Vigiliæ, toties pro ultis , n. 5.

tima Lectione Officii Noc11. In Vigiliis, extra mà. turni legitur Homilia in jores Natalis Domini , Epi- Evangelium Dominicæ, vel phaniæ, Paschæ vel Pente- diei Octavæ, vel Feriæ , vel costes Vigilias, fit Officium Vigiliæ. Si autem eodem die de Semiduplici - minore et fiat Commemoratio diei Oc

tavæ habentis Evangelium Semiduplici quocumque, si proprium , et etiam Domi- occurrat. (Vide tanien quod nicæ, vel Feriæ, vel Vigiliæ, dictum est suprà, n. 5.) In tunc legitur utraque Homilia secundis denique Vesperis pro penultima et ultima Lec. fit Commemoratio Festi gra. tione Officii Nocturni , ita dûs cujuslibet inferioris, non ut pro penultima Lectione excepto Simplici, modò legatur Homilia Officii gra- postridiè de eo fiat Officium: dûs superioris.

itemque, dierum intra Oc15. In primis Vesperis So. tavas quascumque , aut Se. lemnium-maximorum præ- miduplicis alterius cujuster Commemorationes pri- cumque , licèt horum die vilegiatas (si quæ occurrant) sequenti fiat tantum Memo. non fit alia, nisi de Duplici. ria, propter Dominicam quæ majlore concurrente, et su- occurrataut Festum Duplex. prà. Quid autem sit facien- 18. In primis Vesperis So. dum, quando concurrit lemnium-minorum fit Com. Festum Solemne-inaximum memoratio Semiduplicis-mi. aut majus cum Solemnibus- noris et suprà: in Laudibus, majoribus Domini, vide Cap. etiam Simplicis , et similiter XII. de Concurrentia ufficii, in secundis Vesperis , licèt n. 9.

de Simplici fiat postridiè 16. In Laudibus Solem- tantum Memoria. nium maximorum fií Com- 19. In Duplicibus - majomemoratio de die Octava ribus et infrå , ac in DomiDuplici-minore, si occurrat; nicis , fit Commemoratio in secundis verò Vesperis, cujuscumque Officii gradîs de concurrente Festo Dus inferioris vel minùs digni, plici- minore et suprà , vel quod ek die nec celebrari, de die intra Octavam Semi nec transferri, nec anticipari duplici-minore , aut etiam debet. de Festo Semiduplici quo- 20. A Feria iv. Cinerum cumque si postridie de eo inclusive ad Feriam iv. maj. fiat Officium.

Hebdomadæ, de Simplici17. In primis Vesperis So bus et Semiduplicibus minolemnium-majorum fit Com. ribus fit tantum Commemomemoratio de Duplici - mis ratio , secundùm Rubricam nore concurrente, et de die generalem : eorum tamen Octava Duplici pariter mi. Lectiones (quamvis proprias nore , seu concurrente , seu habeant ) Teguntur solumpostridiè occurrente, ac de modo in Dominicis , si in die intra Octavam Semidu- iis occurrant , pro ultima plici-minore ; in Laudibus Officii Nocturni. autem , tam de die Octava, 21. Festum Semiduplexquàm de diebus intra Octamajus et suprà , occurrens yas quascumque, aut alio in Quadragesima , etiam Pą. troni principalis , anticipa- Octavarum Paschæ et Penbitur ante Feriam iv. Cine- tecostes Feriis, de Simplici rum, si mensibus Februario et Semiduplici - minore fit et Martio eveniat; transfe- Memoria ; de quibus tamen returautem post Dominicam nihil fit in primis Vesperis in Albis , si mense Aprili Dominicæ in Albis et Festi eveniat. Similiter Festum SS. Trinitatis. Semiduplex-majus et suprà, 23. Si contigerit transferri occurrens intra Octavam Festum Vigiliam habens, Paschæ, in Vigilia et intra tunc fit die proximè sequenOctavam Pentecostes, trans- ti , etiamsi occurrat illo die fertur post Octavam. Exci- Festum Semiduplex et suprà, pitur Festum Annuntiationis nisi sit Solemne : Quando Dominicæ, de quo fiet in autem dies proximè sequens Quadragesima , ( sed sine festivatur à populo , aut est Octava, ) modò tamen oc- Solemne, Festum Vigiliam currat ante Dominicam Pal- habens transfertur , secunmarum : si enim eveniat dum generalem Rubricam. intra Hebdomadam majo- 24. Si Festa Conceptionis, rem vel Hebdomadam Pas- Purificationis, et Annuntiachæ, transferetur in Feriam tionis B. Mariæ Virginis , secundam post Dominicam occurrerint in Dominicis priin Albis; et tunc fiet eum vilegiatis , in quibus locum Octava,

cot Team

habere non possunt , ut 22. Quodcumque Festum, dictum est suprà , Cap. VI. quod in Dominicis vel Feriis transferentur in Feriam seprivilegiatis locum habere cundam proximè sequennon potest , ut dictum est tem, in qua festivabuntur, supra, Cap. VI. n. 1. 2. et etiamsi eo die occurrerit ali3. et. Cap. VII. n. 6. trans- cubi Festum Solemne, de fertur in proximum diem quo fiet primâ die non imFesto Semiduplici - majore peditâ secundum generalem aut suprà non impeditum. Rubricam. Similiter , quanVide tamen infrà n. 24. A do Festum Annuntiationis Vesperis Feriæ quartæ post transferetur post Pascha, Dominicam Palmarum in- festivabitur Feria secundà clusive, ad Feriam tertiam post Dominicam in Albis , Paschæ exclusive , tam Sim- quodcumque Festum in ea plicium quàm Semidupli occurrat, de quod fiet primâ cium-minorum in his diebus die non impedità. occurrentium , omittitur 25. Quando Festum NatiCommemoratio. Jtem à pri- vitatis S. Joannis Baptistæ mis Vesperis Pentecostes ad occurrerit in Festo Corporis Feriam tertiam sequentem Christi, transfertur in seexclusive, nulla fit Comme- quentem diem, et festivatur, Iporatio. In ceteris autem (Hoc ante annum 1886 non continget ; et tunc erit mag- dicantur de Feria : si autent num Jubilæum in Ecclesia in die in quo nihil possit Primatiali per Triduum , ut fieri de eo , nihil etiam fiet jam quartò fuit ultimd vice in Vesperis præcedentibus. anno 1734. ) In illo casu, 29. Cum Festum habens dies Octava Nativ. S. Joannis Octavam tranfertur, non B. transfertur in Feriam transfertur ejus Octava, sed sextam.

semper suo die terminatur ; 26. Si secunda dies No- ita ut, verbi gratiâ, si aliquo vembris occurrerit in Domi- anno Festum celebraretur nicâ , Sabbato præcedente eo die , qui si non transferin secundis Vesperis Om- retur, esset ejus dies sexta , nium Sanctorum ßt Comme- postridie fieret de die septi moratio Sabbati ante Domi- ma; sequenti verò die, de nicam occurrentem , cum die Octava : si verò celebraOratione ejusdem Domini- retur post diem in qua incidit cæ. In Dominica autem fit Octava , eo anno nullam haOfficium de ea , cum Com- beret Octavam. Excipitur memoratione de Octava Om. Festtum Annuntiationis Donium Sanctorum ; et post minicæ, quòd, cum transsecundas Vesperas , dicto fertur post Pascha , ut dicmitimo Benedicamus , dicun- tum est suprà n. 21. Octatur Vesperæ Defunctorum : vam habet integram. Feriâ verò secundâ celebra- 30. De diebus intra Octatur Commemoratio major vas quæ celebrantur in Adomnium Defunctorum; et ventu, dictum est suprà , eo anno omittitur Comme- Cap. de Octavis , in fine. moratio S. Genesii Episc.

27. Si plura Festa transfe- PARS SECUND A. rantur, prius fit de digniore, ; De Horis Officii. et inter plura Duplicia , priùs Fficium est Nocturnum de majore; alioquin , si sint U vel Diurnum. ejusdem gradûs, de iis fiet 1. Officium Nocturnum eo ordine quo oceurrunt in quod etiam Vigiliarum noCalendario, exceptis Festis mine nuncupatur,institutum Apostolorum et suprà , quæ est ut celebretur ad exemaliis inferioris dignitatis , plum Davidis , qui media etiam Festis Evangelistarum nocte surgebat ad confitenpræferuntur,

dum nomini Domini: nunc 28. Si Festum Simplex vel quia in plerisque locis ex Semiduplex-minus occurrat consensu Ecclesiæmane per. in die in quo fieri tantum solvitur , dicitur vulgato no. possit de eo Commemora- mine Matutinum. tio , fit etiam tantùm Com- 2. Officium Diurnum (sic memoratio de eo in Vesperis nuncupatum, quòd per diem præcedentis diei , etiamsi celebrari soleat, ad exem

« PoprzedniaDalej »