Obrazy na stronie
PDF
ePub

συγγραμμάτων, τὰ ὁποῖα προςέτι καὶ ἀκαταμάχητον δύναμιν ἔχουσιν εἰς τὸ νὰ διαπλάττωσι τοῦ ἀναγινώσκοντος τὸ ἦθος, νὰ κρατύνωσιν αὐτὸν εἰς τὴν εὐσέβειαν, καὶ νὰ ἐμπνέωσιν εἰς αὐτὸν πάσης καθόλου ἀρετῆς αἴσθημα διότι οἱ θεσπέσιοι αὐτῶν συγγραφεῖς οὐχὶ μόνον τῶν θεοπνεύστων βιβλίων τὴν ἔννοιαν ἐσπούδασαν νὰ διασαφήσωσιν εὐτ κρινῶς, καὶ τῶν δογμάτων τὴν ἀλήθειαν τρανῶς νὰ διακηρύξωσιν, ἀλλὰ καὶ πανταχοῦ καὶ πάντοτε τὴν ἀπὸ τῆς εὐσεβείας ἀχώριστον ἠθικὴν ἠγωνίσθησαν νὰ συστήσωσιν, αὐτοὶ ἑαυτοὺς ἐν πᾶσι παράδειγμα ἀξιομίμητον εἰς ἡμᾶς παρέχοντες.

Αλλ', ἵν ̓ ἀποβῇ ἡ τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν μελέτη κατὰ τὸ δέον καρποφόρος, ἀνάγκη νὰ γινώσκωμεν, τίνες οἱ καλούμενοι οὗτοι Πατέρες καὶ λοιποὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς, πότε ἕκαστος αὐτῶν ἤκμασε, ποία ἡ θεάρεστος αὐτῶν πολιτεία, τίνα τῶν πονημάτων αὐτ τῶν τὰ ἀληθῶς γνήσια, καὶ τίνα τὰ νόθα καὶ ἀμφιβαλλόμενα, τί τὸ ἐν αὐτοῖς περιεχόμενον, καὶ τί ἴδιον ἔχει ἑκάστου αὐτῶν ἡ διδασκαλίᾳ. Τούτων ἁπάντων ἡ ἀκριβὴς γνῶσις, προπαιδεύουσα καὶ χειραγωγοῦσα ἡμᾶς εἰς λυσιτελῆ τινα καὶ ὠφέλιμον τῶν εἰρημένων συγκ γραμμάτων μελέτην, ἀναγκαιοτάτη κρίνεται μάλιστα πρός τε ὀρθὴν τῶν γραφέντων κατάληψιν, καὶ πρὸς ἀξίαν αὐτῶν τῶν γραψάντων ἐκτίμησιν.

Τοιούτου βιβλίου, παρέχοντος τὴν προειςαγωγικὴν ταύτην γνῶσιν, ὅσον ἐνδέχεται, μεθοδικῶς, στερουμένην ἰδὼν τὴν καθ ̓ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικὴν φιλολογίαν, καὶ τὴν ἔλλειψιν αὐτοῦ θεωρήσας οὐ μικρὰν φέρουσαν τὴν ζημίαν ἐξαιρέτως εἰς τοὺς περὶ τὴν μάθησιν τῆς ἱερᾶς θεολογίας ἀσχολουμένους κληρικούς, προθυμούμενος, δίκην τῆς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ πτωχῆς ἐκείνης χήρας, νὰ συνειςενέγκω καὶ ἐγὼ εἰς τὴν κοινὴν ταύτην χρείαν τὸν πενιχρόν μου ἔρανον, ἐξέδωκα διὰ τύπου πρὸ πέντε ἐτῶν, ὡς δοκίμιον, ὅσα περὶ τοιαύτης ὑποθέσεως ἐφύλατ τον χειρόγραφα πρὸς χρῆσιν τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ δημοσίας δια δασκαλίας, πραγματευόμενα μόνον περὶ τῶν κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας τῆς ἐκκλησίας ἑκατονταετηρίδας ἀκμασάντων ἁγίων Πατέρων. Επειδὴ δὲ τὸ κοινὸν εὐμενῶς τότε ἠσπάσθη τὸ δοκίμιόν μου ἐκεῖνο, θαρ ῥήσας εἰς τὴν ἐπιεική ταύτην κρίσιν περὶ αὐτοῦ, ἀπεφάσισα νὰ ἀπαρπίσω τοῦ ὅλου πονήματος τὴν σειρὰν, καὶ νὰ συμπληρώσω τὸ ἔργον

εἰς τόμους τέσσαρας, μέχρι τῆς ἡ ἑκατονταετηρίδος, ἐν ᾗ περιλαμ βάνονται ἔτι οἱ κυρίως καλούμενοι Πατέρες. Εξέρχεται δὲ νῦν τῶν πιεστηρίων ὡς πρῶτος τόμος τῆς σειρᾶς αὐτὸ τοῦτο τὸ τεῦχος, τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη πρὸ πέντε ἐτῶν ὡς δοκίμιον, οὐχὶ μόνον διότι, εἰ καὶ ἐν οὕτω βραχεῖ διαστήματι χρόνου, ἐξέλιπον ἤδη πάντα τὰ ἀντίτυτα αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ διότι διορθώσεών τινων χάριν ἀναγκαίαν τὴν μετ τατύπωσιν αὐτοῦ ἐκρίναμεν.

Καὶ τὸ μὲν ἔργον δυςχερὲς καὶ πολύπονον καὶ μεῖζον τῆς ἡμετέ ρας ἀσθενείας ὁμολογεῖται πάντως· ἐπεχειρήσαμεν δὲ ὅμως αὐτὸ, παρορμηθέντες μάλιστα ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ν ̓ ἀναπληρώσωμεν κατά τι τὴν μεγάλην παρομοίων συνταγμάτων ἔλλειψιν, καὶ νὰ προπαρασκευάσωμεν καὶ προγυμνάσωμεν ὅπωςδήποτε τοὺς βουλομένους νὰ ἐγκύψωσιν εἰς τὴν τῶν θείων τῆς ἐκκλησίας διδασκάλων ἀνάγνωσιν. ̓Εὰν δὲ ὁ πόνος ἡμῶν οὗτος εὑρεθῆ μάταιος ὅλως καὶ ἀσυντελὴς εἰς τὸν σκοπὸν, οἱ μὲν ἀναγινώσκοντες ὡς ἀποβλέψωσι κἂν μετὰ συγγνώμης εἰς τὴν προθυμίαν ἡμῶν· οἱ δὲ περὶ τοιαύτας μαθήσεις δει νοὶ ἂς ἀποδυθῶσιν εἰς τὸ στάδιον θαῤῥαλεώτεροι ἀθληταί· διότι Ἐγὼ τῇ μὲν ἐμαυτοῦ δυνάμει τόδε τὸ ἔργον σταθμησάμενος, ωρ ρώδησα τὴν ἐγχείρησιν θαῤῥήσας δὲ τῷ φιλοτίμῳ δοτῆρι τῶν ἀγαθῶν, μείζοσιν ἢ κατ ̓ ἐμαυτὸν ἐνεχείρησα.

ἔγραφον ἐν Αθήναις, φωνά, Ιουλίου κ'.

งง

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »