Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ARGUMENTUM. - CAPUT PRIMUM. Procemiam, de morle imperatoris Constantini..- II. De filiis ejus imperatoribus.

III. De Deo pios principes honorante, el lyrannos puniente.- IV. Quod Deu: Constantinum honoraverii. - V. Quod xxx quidem annis regnavil : vixit autein plusquam es. VI. Quod Dei quidein famulus , gentium autem victor fueril. VII. Comparalio ejus cum Cyro Persarun a Alexandro Macedonum rege. VIII. Quod urbem propemodum vniversum subegerit. - IX. Quod pii imperaloris filius imperium filiis reliquit. X. Quod historia hæc necessaria el ad formandos mores utilis sit. — XI. Quod sola Constantini gesla quæ ud pielulein perlinent narralurus sit. - XII. Quod Constantinus in lyrannorun ædibus, sicu Moses, educatrs sil. - xlii. De pulre ejus Conslanio, qui Christianos u Diocletianus el Murimianus persequi nolidil.—XIV. Quomodo Constantius cxprobruta ipsi u Diocletiano pauperlule, ærarium implev.ril, el postea collutoribus pecuniam reddiderit.XV. De persecutione ab aliis concilala. - XVI. Quomodo Conslaníius simulans se simularra colere, eos quidem qui sucrificare parati essent c.rpuleril : illos vero qui se christi mos profileri muluissent, in palutio relinnerit. — XVII. De affeclu el amore Constantii erga Christum. - XVIII. Quod post abdicationem Diocletiani et Murinawa, Constantius prinus Augustus fuit, numerosa prole insignis. - XIX. De

filio ejus Construlino, qui adhuc adolescens, una cum Diocletiano in Palestinam venit. - XX. Constantinus propter Diocleluni et Gulerii insidius ad patrem reverlilur. - XXI. Mors Constantii Constantinum filium imperalorem relinquentis. XXII. Quromodo elato Constanrio Constantinus a militibus Augustus appellalus sil. - XXIII, Interitus lyrannorun brevis conumemo ulio. XXIV. Quod Constantinns imperium Dei arbitrio sit conseculus.-XXV.Constantini de Brilannis el Barbaris ricloriæ.-XXVI. Quomodo Nomum Maxentii iyrannide liberare decreveril.-XXVII, Quod Constantinus Gentilium interilu.te considerans, Christianismum polins

elegil. - XXVIII. Quomodo Deus oranti visivnem ostenderit in celo sub muridiem, crucem v.delicet Lucidam cum inscriptivne, monene ut in hac rincerel. XXIX. Quomodo Chris!us Constantno in sminis visus, priecepcri! ul sigro ad cricis formum faclo werelur in bellis. - XXX. Fabricatio ejus signi ad crucis sinilitudinem. – XXXI. Descriptio signi inslar crucis formati, quod Romuni labarum roranl. - XXXII. Quoinodo Conslwilimus Calechumenus fuclus, sacras Scriplu'ns legeril. XXXIII. De adulteriis a Maxentio Romæ perpetrulis. — XXXIV. Qummodo u.tor præfecli pudiciliæ servandæ causa mortem sibi conscivit. - XXXV. Cædes populi Romani jussu Maxentii.--- XXXVI. Magicæ arles Muxenlii, el alimentorum penuria Romæ. — XXXVII. Marentii exercitus in Italia superali. XXXVIII. Maxentii interilus in ponie Tieris. — XXXIX. Ingressus Constantini in urbem Romam. - XL. De Constantini slalua crucem tenente, el de ejus inscriptione XLI. Exulintio provinciarum, et largiliones Constantini. — XLII Honores episcopis delati, el ecclesiaruin extrucciones. - XLIII. De Consiquini in pauperes beneficentia. -- XLIV. Quomodo synodis episcoporum inte, fuit. - XLV. Quomodo insipientes loleraveril. - XLVI. Victoria de Barbaris relatie. - XLVII. Mors Maximiani et aliorum quorum insidias Deo revelmie Conslantinus deprehenderut.-XLVIII. Constantini decennalia. - XLIX. Quoinodo Licininis Orientem afflixeril. – L. Quomodo Licinius Constantino insidiulus sit.-L!. Licinii insidiæ adversus episcopos, el prohibitio synodor un.-LII. Christianorum exilia el proscriptiones. - LIII Edictum Licinii ne mulieres una cum viris in ecclesiain

conveniren.- LIV. Quomodo eos qui s'crificare renuissent, mililia solvil, el carcere inclusos ali veluil. LV. De iniquilale el avaritia Licină LVI. Quoinodo persecutionem adversus Christianos tandem exciluverit. LVII. Qualiler Marimianus fisculoso ac verminante ulcere perdomilus pro Christianis legem scripseril... LVIII. Qualiler Muximinus Christianorum perseculor, fugiens servili habitu sese occuliaverit. - LIX. Quomodo vi morbi excæcatus Muximinus legen pro Christianis dedit.

CAPUT PRIMUM.

A illumque ipsum auctoritate ac potentia etiamnum vi

venlem, resque humanas mullo præstantius ac poProæmium de morte imperatoris Constantini.

tentius moderantem; quippe qui filiorum successione

diffusus sit alque amplificatus. Qui prius quidem hoNuper quidem universum hominum genus secunda

nore Cæsarum affecti fuerant : nunc vero lolum paac tertia magni Imperaloris nostri decennalia certis

trem induli, ob eximiam religionis virtutem imperatemporum spatiis redeuntia festivitatibus et conviviis

lores et Augusti renuntiati sunt, cuncla patris ornacelebravit. Nos quoque ipsi nuper eumdem victorem

menia præ se ferentes. ac triumphatorem cælu famulorum Dei circumseptum,

CAPUT II. laudalione in ejus vicennalibus dicla venerali sumus. Sed et tricennalium orationum coronas ei lexentes,

Proæmium de flius Constantini imperatoribus nuper in ipso palatio sacrum ejus caput redimivimus. Cumque eum qui paulo ante in mortali corpore Verum nunc anceps animi hæreo; cupiens quidem cernebatur, et nobiscum una versabalur, admirabili aliquid more solilo proferre , sed quo me verlam , quadam ratione etiam post obitum, quo tempore naprorsus ignarus, inusitatæ rei spectaculo percnlsus. tura quidquid superfluum est, lánquam alienum reluNam quocumque mentis oculos itendo , sive ad Or. tat, iisdern regiis ædibus el honoribus ac laudationilom Solis, sive ad Occasum, seu universum terrarum B bus frui video, incredibili admiratione percellor. Jam orbem, seu cælum ipsum circumspicio, beatissimum vero cum ad ipsos usque cæli fornices mentis meæ Principem ubique præsentem intueor. Ac liberos aciem extendi , atque illic bealissimam ejus animam quidem ejus quasi nova quædam lumina , lerrarum cum ipso Deo versari cogito; terrestri quidem ac ambitus omnes paternis radiis implere animadverto, mortali integumento liberatam, circumdalam vero PATROL. VIII.

1

splendidissime lucis stola : eainqne non jam brevi A stantinus, evidenti suffragio comprobavit, dum illi lemjoris curriculo in his caducis sedibus volutari, non modo in exordio , sed etiam in progressu et in 8od corona perpeluis virenle, ei immortali vita ac fine imperti sen per proprius benignusque adfuit, bcalo mro Jonatam esse inrelligo : nulus hareo, et quippe quem humano gencri ad divini cullus inforlingur, rationisque usu penitus destiluius. Ac rocem maliwem proposuerat. Hunc cerle unum ex oinniquidem proferre Bullam possuni : sed meam ipse le- 1:113 quos unquam auditione accepimus imperaloripuitatc:a cliro condemnans, mibique ipse silentium bus, velut clari-siirun quoddam juhar, el velut quemindicens, cedo potiori ha partes, ut pro incritis con- dim verir religionis prrconem maxima voce inclagruas laudes expromal : illi scilicet qui cum immor- mantem, innumeris in eum congestis bonis, desi talis Deus sit ac. Dei scrmo, solus sua ipsius dicta guavit. firmare el rala fac:re polest.

CAPUT V.

Quod xxx quidem annis regnavil : vizil aulem plusC. PUF III.

quan Lĩ. De Deo pios principes honurante el tyrannos puniente.

Ac tempus quidem imperii ipsius, tribus denum Cum enim prrdixerit, cos a quibus cullas el bo

annorum circulis absolutis et aliquanto amplius honoratus fuissct , marimis premiis a se vicissim re

B noravil; lotius autem vita. lempus quam inter homimunerandos esse; illos vero qui se hrstes atque ini.

nes duxit, duplo majore spatio circumscripsit. Porro nicos ipsius professi esscnt, sibimetipsis perniciem

cum eumdem velut imaginein monarchiæ suæ propecreaturos, proinissorum ac veriyorum suorum verila

Dere vellct, viclorem cum oinnis igrannici generis tem jam inde ab duoc vila comprobavit. Quippe im

præstitit , et impiorgin Gigantum erslinclorem, qui piorum quidein Deique adversariorum tyrannorum

desperatæ mentis audacia inpulsi, contra ipsum abominandos exitus nobis ob oculus proposuit : fa

Dcum summum omnium Regem impietalis vexillum mulo autem $:10non vitam soium, veruinetiam mortem

su ilulcrant. Verum hi quidem cum inoinento lentfelicissimam et maximais laudibus dignam prasciit .

poris extitissent, momento quoque ac dicto cilius adeo vit burg elian oinnium poslerorum sermonibus

exstincti sunt. Fainulum aurem suuin Dcus qui unus celebrari, nec tantum caducis, sed etiamiinniortalibus

esi ac solos, cum solun adversus mullos divina ashonoribus affici meruerit. Morialium quidem genus 80

malura moniisset, ejusque opera orbem terrarum lalin aliquo lcriferi listerilus excogitalo, consecratis

impiorum hominum multitudinc libcraturu repurgasimaginibus, tanquam immortalibus hororibus superio

sel, cultus sui magistrum universis gentibus constirum hominuns memorias colere solitaun est. Et alii

Inil; clara voce cunctis audientibus leslantem, se ve quidem adumbratis encaustice picturæ coloribus; alii inaniwis materie sculilura similitudinein hominum

C rum quidcm. -Deum agnoscere, falscrum amem Numi

num errorem aversari.. exprimcules; quidam in ligneis aut lapideis tabulis

CAPUT VI. literas altius inciderites, eorum quos colebant virtalem a ielernam posteritatis memoriam consecraro Quod Dei quidem famulus, gentium autem victor fuerit. instituerunt. Verum hæc omnia cadura, et leinporis El hic quideai tanquain bonus ac fidelis servus, id longinquit: pereuntia ;; Apolo que quiertalium cur- egit ac przcdicavit; servuin se palom 1:osuivans, symporui liguram, non in morialis animi formain cxpri

mique Regis famulum se faleri non erubescens. Deus merent. Hxc tamen sufficere jis vidcbantur, qui pust

vero prolinus ipsum remuneralus, Dominum ac vichujus mortalis vilic exitum nullius spem beni ani.

irem, solumque ex omnibus qui unquam fuerunt mo concouerant. Deus vero, Deus inquam, cummunis

itoperatoribus, semper invictum atque insuperabilem oinnium rerum Servalor, qui piciatis amatoribus prxstitil : el ob victorias ac tropirea tantuin imperamajora quam qua: cogitatione bominum comprehet:

lorem euin effecii, quantun nemo unquain superiori di possint, apud se recondilit bona, primitias fitu

nenoria ullum extitisse recordatur; adeo felicem et rorum przemiorem in antecessue: qua:i pignus dat in

Dco carum, adev pidin ac fortunatum, ut plures quib::c sir.ce!0; immatlilium rerum spem mortalibus

D

dem gentes ac nationes quampriores iiopcratores sub oculis quodammodo exbibens ac representans. Hoc

ditionelu suam redegerit : imperium vero omni molcsvelusta Prophetarum oracula quæ scriptis mandata

lia viscuum ad extremum usque diein obliquerit suul, aperie prördicous. Huc vilæ Deu carorum riro

CAPUT VII. rum qui variis virtutibus resulserunt, ostcrorum memoria etiam ium celebralæ coniicm.inl. iloc ipsum

Comparatio ejus cum Gyrn Persirum et Alexandro Ma

cedonum rege. mialis nostri testimonin verissimuin esse convinci

Cyrim Persarum regem prae cunctis qui unquam tar, cum Con tiisitinns solus omnium qui Romano

exslilcrint enituisse veus narrit historia, Verum unquam imperio præfuerunt, summo Onni::m Regi

il!c nequaquam felicem crilom vila, immo lurpem Den acceptis, quasi illustre quoddam religiosi vitit

palius atque ignominiosum sortitus esse dicitur, ulexempluin cunctis hominibus est propositus.

pole a muliere interfectus. Alexandrnin Macedonun CAPUT IV.

regen inuurnerabilcs gentes domuisse prxdicant Quod Deus Constantinam honoraverit.

Grieci sed priusquain ad virilen atalem rervelioc dcaique Deuis ipse quen relieralus est Cone missel comunessalicnibus c semnleutia confectiir, immalura morte periissc. Et bie quidem duorum ac A gnitas a patre quidem Iransmi sa ad ipsunin pervenit; triginta annorum spalio lolins vilipe cuisin absolvit; jure autem natur:r liberis ac nepotibus scrvata, et in quorum non plus quam lertiam parlem lempus re- perpetuum dicinceps liv.quam paleina qurdam h:crefui illi:is sibi vindicat. Grassalus auien est per c:. ditas juropagati csl. sc neus quideni: ipse qui beatisdes instar sulminis, gentes alquc urbes integras abs- si:cum illam Prinripeon adhuc nobiscum in terris que ullo ætatis discrimine crikle'iter servituti sulojia agentem divinis honorilous snblinavit, cumdemque ciens. Sed cum vis dam in ipso iclali: fire ageret, et morientcm eximia padain priurogativa dignitatis orarmusinia sman lugeret, nors repenic superveniens , Is.tv it, sellus vite illius scripies fuerit idoncus; quippe ii'iam impratem ; nulla stirpr, walla fundalusa domo; qui certamina illius resille præclare gestas in cælesis exlerno e hus!ico agro, nc beunanum gerins dir- tikus tabulis consecrarerit. lius vastaret , extinxit. Mox reguum ejus varia in

CAPUT X. menibra dirulsun est, singulis «jns ministris parichi Quod historia liceo necessaria , et ad formandos mores sibi rapere Hanc auserre contendentibus. Veruni hic

utilis sit. quidcm ob hujusmodi mala laudibus efertur.

Ego vero tamcisi tanti quidem viri felicitate dignum CAPUT VII.

quidpiam dicere difficile admoduri esse intelligam, Quod orben propemodum universam subegerit.

B

silere autem lulum ac periculo vacuum : necessaNoster vero imperdier es co ætatis anno reynarc rium nihilominus puto piissimi Principis imaginem , orsus est, quo Macedo ille decessil. Ac xilit quidem excmplo mortalis picture, verborum coloribus exsparium duplo majus habuit yuam ille ; regni vero pressam ad sempiternamn posterorum memoriam contriplo longius. Ceterum cum cxercilum suum mail- secrare, ul desidiæ atque inertia crimen a nobis xnctis ac andestis religionis præceptis munivissei , in depellamus. Me eniin profecto puderet mci ipsius, Britanniam quidem et in eos qui in ipso habitabant sisi omnem meam industriain ac facultatem , licet Oceano ad Solis occasum longe lateste diffusn, signa adınodum levis sit atque exigua , in hunc qui divi. jutulit. Scythiam veru universam qua: sub ipso Sep- num Numen summa oliservantia veneratus est , conicatrione posila, in plurimas gentes et nomine et ferrem. Sed et ad communem hominum vitam utile, moribus discrepantes dividitur, suo adjunxit impe- nibique imprimis necessarium hoc opus fore contido, tio. Jam vero cum ad extremos meridiei fines impe- quo gencrosissimi iinperatoris res gestæ , summo rium propagasset , ad ipsos nimirum Blemiyas el omniuin imperatori Deo acceplæ, comprehendunEthiopas: eos quinque qui ad Solis Ortum incolunt, lur. Quomodo enim lurpe non fuerit , Neronis quiin saam ditionem redigendos pulavit. Denique , ad dem el aliorum impiorum tyrannoruin qui longe illo

с ultimos usque continentis terminos, hoc est, deteriores fuerunt, memoriie non defuisse diligentremos lados et circumsilos undique pópulos, cunic. tissimos scriplores, qui m::lit argumenta eleganti serlos mortales qui aniversin icrrarum orbem incolunt, monc exornyoles, noinerosis historiarum volumi. apiendidissimis pietais radiis illustrans, Regulos, mibns ccpdicerunt: nos veru silere, quibus Deus i'ræseclos et Satrapas venlivou Barhorarum , sibi ob- cjusinodi imperatorent qualem nulla anquam alas poxios ac subditos habuit : qui saa sponle et cum vidit nancisci, ct in ejus conspectum , nolilium ac gaudio ipsum saivta hant, el legalos cum muneribus colloquium pervenire concessit. ad cum millebanı , ejusiue nositiam alque amicitiain

CAPUT XI. plurimni eslinahint. Adeo ut eum in sua quisque Quod sola Constantini grsta quæ ad pietatem pertinent provincia pärlin imaginibus, partim staluis publice

narralarus sit. dedicatis honoraret: solusque ex imperatoribus Con

Quamobrem si cuiquam alteri , nobis certe præcistantiuus, alique lorrarum notissimus essct ac cele

pue convenit , ul lot ac tanta quæ audivimus bona , berrimus. Igitur ad has usque gentes regiis allucu

jis nunticmus, quorum inenles bonorum operum tivaibus Deuru suuin cum omni libertate prædicavil.

exemplo ad amorem Dei excitantur. Quippe alii qui. CAPUT IX.

D dem vitam hominum minine graviuri, et res gestas Quod füi inipetutoris filius imperium filiis reliquit. ad morum emendationem prorsus inutiles , aul graCarteruna son id rerbis quidein præstitit, re autem

tia , aut odio quorumdam , aut ad doctrine sux ipsa frustratus est. Sed in omni genere virlutis semet ostentationem scribere aggressi, lurpissimorum daoxcrccns, variis piclatis fructibus abandavit; amicos giliorum narrationem magnifico verborum apparátu quidein igentibus benefciis sibi devinciens; subditos aliter quam decuit amplificarnnt : iis qui singulari vero clementide legibus moderans, et imperium suum

Dei beneficio malorum expertes fuerant, pessimoplacidain cunctis atque optabile exbibens. Donec post rom operon et quæ oblivione ae tenebris involvi Jooga gnorum curricula , Deus quent colgerat, va- debuerant, magistros se præbentes. Al nobis oratio rüs illuin cer cuarinilius defessum immortalitatis præ- quidem ipsa quauivis suscepli operis magnitudini miis renuncratus , ex mortali regno ad imniortalem prorsus impar sil , sola tamen pulcherriniorum faciFilam sanctis animis apad se praparatan transtulit; norum narratione illustrari posse videlur. Ipsa vero trium liberorvin sobale. qui in imperio ci sucrede- operuin Dco acceplorum coin:acntoralio, iis utique rent, cseilata. los hunc igitar audum imperialis di- qui aniinum recte cumparalura labuerint, non inu

ad ese

tilem sed in primis fructuosam lectionem præbitura A lyrannorum ædibus subsedit. Neque tamen eosdem est. liaque quampluriina alia quæ de hoc principe cum impiis mores, tametsi admodum adolescens, narrari possunt: conflictus et prælia , fortia facinora sectalus est. Quippe jam inde ab illa ælate , egregia atque victorias , iropæa ac triumphos de hostibus indoles divino Spiritu impulsa , ipsum ad piam Deoparlos , et que præterea ad singulorum utilitatem ab

que acceptam vilam,incitabat. Sed et patris æmulatio eo constilula sunt : leges ad subditorum el Reipu- stimulos admovebat, qua ad virtutis et bonorum acblicæ commodum latas; alios denique plurimos luum imitationem juvenis provocabatur. Pater siquiPrincipatus labores ab eo exantlalos , qui in omnium dem ei suit (nam et hujus memoriam opportune reore ac memoria versanlur, præclereundos mihi nunc liovare congruum est) Constantius : imperatorum esse arbitror : quippe cum instituti operis argumen- nostri temporis nobilissimus. De quo nonnulla quæ lum admoneat me, ut ea sola quæ ad Dei cullum per- ad filii commendationem pertinent, breviter a nobis tinent, dicendo ac scribendo perscquar. Cæterum exponenda sunt. cum hæc ipsa numero pene infinila sint; ex iis quz

CAPUT XIII. . ad notitiam nostram pervenerunt opportunissima De patre ejus Constantio, qui Christianos ul Diocleliaquxque dumtaxat; et posterorum memoria dignissima

nus et Mazinianus persequi noluil. seligens , quam polero brevissime exponam. Si qui- B

Cum imperium Romanum a quatuor Augustis re. dem lempus ipsum hanc deinceps licentiam nobis

gerelur, bic diversum a collegis suis vitæ institutum concedit, ut beatissimi Principis laudes quovis ora

æmulalus, solus cum Deo rerum omnium moderalore lionis genere libere prædicemus Eccl. 11). Nam anlca

pacem firmavit. Illi enim ecclesias Dei expugnare quidem id facere nequaquam licebat , propterea quod

adorli, solo aquarunt, et oratoria una cum ipsis velitum est ne quemquam ante obitum ob incerias vi

fundamentis aboleverunt. Hic vero a nefaria illæ mulationes bealuin pronuntiemus. Proinde Dcum

lorum impielale puras manus atque integras seradjutorem invoco , ac cæleste ejus verbum precor,

vavit, nec se ullatenus eorum similem præstitit. ut in hoc opere aspirare mihi velii. Ordiar aulem a

Et illi quidem Dei cultoruin lam virorum quam muprima illius elate in hunc modum.

lierum cordibus, tanquam civili quodam bello proCAPUT XII.

vincias sibi subjectas polluerunt. Hic vero animum Quod Constantinus in lyrannorum ædibus, sicut

ab hujusmodi scelere purum atque inviolatum semper

servavit. Illi coacervalis impiissime superstitionis Moses , educatus sit.

malis , seipsos primum, ac deinde subditos omnes Velus narrat historia , gentem llebræorum a sæ

nequissimorum dæmonum fraudibus manciparunt. vissimis olim tyrannis oppressam suisse : Deumque

С

Hic prufundissimæ pacis intra imperii sui fines auc. cum oppressos benigno ac propitio vultu respexisset,

lor ac signifer, subditis suis permisil ul absque ulla providisse ut propheta Moscs, qui luin adhuc infans

molestia divino cullui inservirent. Denique illi cunce erat, in mediis tyrannorum ædibus ct in ipso eorum

los mortales gravissimis exactionibus opprimendo , gremio educarelur , omnemque quæ apud illos erat

vitam illis mininie vitalem et quavis morte acersapientiam perdiscerel. Postea vero cum ille pro

biorem præstiteruut. Solus Constantius placidum ac gressu temporis ad virilem pervenisset ætalem , et

tranquillum principatum suum subditis exhibens, padivina justitia quæ oppressis opitulari solet, pænas

lerna quadam cura ac sollicitudine eos fovit. Porro ab iniquis lyrannis exposceret; tunc Dei Propheta es

cum alix quoque innumerabiles hujus viri virtutes ipsis tyrannicis profectus ædibus , divinæ voluntati

ab omnibus prædicentur, uno et altero ejus facinoro ministerium suum exhibuit. El ipsos quidem tyraunos

commemoralo, ex quibus conjectura fieri possit do a quibus fuerat educatus, re ac verbis a versatus est :

iis quæ silentio prætereuntur, ad propositum nobis eos vero qui revera fratres et cognali erant, amicos

scribendi argumentum transgrediemur. ac familiares elegit. Posthæc Deus cum illum lolius

CAPUT XIV. gentis ducem constituisset , llebræos quidem acerbissima apud hosies servitule liberavit : tyrannorum D Quomodo Constantius exprobrala ipsi a Diocletiano auleni genus cælilus infliclis suppliciis ejus opera

paupertale , ærarium impleverit , et postea collutoriullus est. Vetus, inquam, lac historia, instar fabulæ a bus pecuniam reddiderit. inullis accepta , omnium aures mortalium implevit. Cum bic princeps crebris hominum sermonibus Nunc vero idem nobis Deus majora omnibus fabu- celebrarelur, quod milis esset ac placidus; quod oplis miracula ipsis oculis spectare concessit , quod ge- timus Deique amantissimus; quodque ob incredibinus spectaculi apud eos qui recens viderunt, omni lem erga subditos indulgentiam, nullam pecuniam in auditione fide dignius liabelur. Nostra euim alate thesauris reconditam haberet : imperator is qui lunc tyranni quidem qui adversus Deum summum om- temporis supremum imperii gradum obtinebat, misnium Regem bellum movere instituerant, ejus Ec- sis ad cum quibusdam hominibus, objurgavit ejus in clesiam graviter oppresserunl. Constantinus vero qui republica gerenda negligentiam : et paupertatem ipsi postea tyrannorum intersector suit; dum adlıuc ado- probro verlit ; hoc maxime argumento fidem dictis lescens esset el juvenili lanugine decorus , in medio faciens, quod nihil in thesauris reconditum haberet. illorum , ut quondam ille Dei famulus Moses , in ipsis At ille eos qui ab imperatore venerant rogavit, ut

« PoprzedniaDalej »