Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, Tom 2

Przednia okładka
Nakł. Zawadzkiego, 1814
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 679 - ... alias. O Bogu, bożków mnóstwie, słów pięknych wyborze, Kwestyi cudnych wiele, o Sybillów zbiorze, O zwierzu, rybach, ptakach, o matematyce, O cudach świata, ludzi rządach, polityce, O ięzykach, i drzewach, o żywiołach, wierz.e, Hieroglifach, gadkach, narodów manierze,. Co kray który ma w sobie dziwnych ciekawości, Cały świat opisany z gruntu w słów krótkości.
Strona 307 - Ptolomeuszowego) i próżności zatamowany był prawdziwy wzrost nauki; i kiedy człowiek chodząc tak długo po sidłach złudzenia i pozoru, nie mógł żadnego zrobić znacznego kroku do prawdy, wyszedł z łona narodu Polskiego Mikołaj Kopernik, który stargał zasłonę błędu i omamienia, naprowadził rozum ludzki na drogę prawdy, wytłumaczył rzetelny układ świata, i rzucił pierwsze fundamenta i zasady tych wielkich prawd i wynalazków, które dziś astronomią postawiły w rzędzie...
Strona 702 - Zbiór dzieiopisów polskich we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy kronika Marcina BIELSKIEGO niegdyś w Krakowie drukowana, teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III przedrukowana, w Warszawio w drukarni JK Mci.
Strona 510 - Biblija święta, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego nowo na polski język z pilnością i wiernie wyłożone.
Strona 502 - Biblia to iest księgi starego y nowego testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kościele, powszechnym przyjętego na polski ięzyk z pilnością przełożone z dokładaniem textu żydowskiego y greckiego yz wykładem Katholickim trudnieyszych inieycc.
Strona 32 - Warszawskiem, wyźs«| spekulacyyna filozofiia szkoły zwłaszcza niemieckiey, w ięzyku polskim między rodakami, mimo doznawanych przeciwności starał się upowszechnić. Pisma iego które dot|d na widok publiczny wyszły, s§ : i.) Co iest filozofiia? niektóre myśli służyć mogące do porozumienia się względem odpowiedzi na to pytanie, w Warszawie w drukarni na Nowolipiu 1802 in 8vo. 3y. stron. ».) O znamienitych systemolach moralnych starożytności, w "Warszawie i8o3 iii 8vo.
Strona 305 - Sława iego rozchodząca się we Włoszech, zjednała mu w Rzymie roku i5oo katedrę matematyki, która z chwała imienia polskiego sprawował. Wracaiac z Włoch do Polski, w Padwie popisywał się z swego w anatomii postępku i stopień doktora medycyny otrzymał; •w Krakowie zaś w liczbie akademików r. 1504 iest zapisany. Zdaie się iak gdyby było iego przedsięwzięciem zostać przyakademii , gdyby go był wuy iego, biskup warmiński, dawszy mu kanonia, do Warmii nie zawołał.
Strona 420 - Wywód ogólny o użyteczności i sposobach zaprowadzenia górnictwa porządnego i trwałego w kraiach rzeczypospolitey przez Jana MIEROSZEWSKIEGO.
Strona 461 - Tarnowskiego do druku podana, w Poczaiowie w drukarni OO. Bazylianów 1782 in 8vo 299 stron. $. Rada dla matek względem zapobieżenia różnym słabościom i chorobom , którym dzieci od urodzenia swego podlegać mogą przez TT WEYCHARTA JK Mci Konsyliarza, akademii Rzymsko-Cesarskiey Towarzysza, w Warszawie u Grela 1783 in 8vo 417 stron.
Strona 653 - ... byio mozna. Po angielsku napisany przez pana Echarda z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki iczyk przeíozony, powiçkszony i poprawiony przez K. Vosgien. Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany iezyku, z dodatkiem zaszíych odmian i umieszczeniu wielu miast i prowineyi polskicb. w Warszawie, w drukarni Piotra Dufour Drukarza JK Mci. M.DCC.LXXXII. (1782— 1783). w 8ce, T. I —III. str. 315. 368 i 218. Dodatki do T. III. str. 16 i 67.

Informacje bibliograficzne