Obrazy na stronie
PDF
ePub

Taalkundige Bijdragen

99025

VAN

Dr. PV J. COSIJN, Prof. H. KERN,
Dr. J. VERDAM en Dr. EELCO VERWIJS.

EERSTE DEEL.

HAARLEM,
DE ERVEN F. BOHN.

INHOUD.

Aan den lezer.

Bladz. 1

3

29

46

54

84

94

[ocr errors]
[ocr errors]

99

108

[ocr errors]
[blocks in formation]

Sprokkelingen, door EELCO VERWIJS
Hrêdh en Hrêdhgotan, door H. KERN .
Middelnederlandsche woorden uit oorkonden, door H. KERN. .
Dietsche verscheidenheden, door J. VERDAM.
Middelsaksisch, door P. J. CosIJN.
Deuy, doy, doey , door P. J. COSIJN.
Volksnamen op i, an en ari, door H. KERN.
Over Het als lidwoord, door H. KERN.
Hun als bezittelijk voornaamwoord, door H. KERN.
Het volksboek van Huge van Bordeaux, door J. VERDAM ,
Dietsche verscheidenheden, door J. VERDAM .
Over Oud-Noorsch en oud-Noorsche studie, door B. SIJMONS. .
De d als tand- en tongletter, door H. KERN
H een en daan, door H. KERN.
Teksteritiek, door P. J. CosIJN.
Vis, Visan, door P. J. COSIJN
Angelsaksische kleinigheden, door H. KERN . .
Een paar bedorven plaatsen, door H. KERN.

113

.

116

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

n

.

De klanken der 7 in 't Nederlandsch, door H. Kern. . Bladz. 214 Sprokkelingen, door Eelco VERWIJS.

217 Hoe er soms nieuwe woorden in de wereld komen, door EELCO VERWIJS .

241 Pyramus en Thisbe, door J. VERDAM

244 De Rinclus, door J. VERDAM.

254 Dietsche verscheidenheden, door J. VERDAM

262 Het burgundische runenopschrift van Charnay, door P. J. Cosijn. 273 Invisan, door P. J. Cosijn.

277 Jainis stathis, door P. J. Cosius .

279 Nieuwsaksisch, door P. J. COSIJN .

280 Beovulf 1694, door P. J. COSIJN

286 Een Neder-Frankisch glossarium, door J. H. GALLÉE

286 Vraagstukken uit de Middelhoogduitsche letterkunde , door B. SIJMONS.

300 Limburgsche woorden in den Luikschen tougval, door Jos. HABETS.

315 Bladvulling, door H. KERN.

320

n

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

AAN DEN LEZER.

Toen het overtuigend gebleken was dat de Taalbode niet meer aan eene behoefte beantwoordde, en de pogingen om een nieuw tijdschrift te doen verrijzen op onoverkomelijke zwarigheden gestuit waren, kwamen de Erven Bohn met de ondergeteekenden overeen om op onbepaalde tijden opstellen van taalkundigen aard uit te geven. Dien ten gevolge zullen de schrijvers trachten eene reeks van bijdragen te leveren ter bevordering van Gerinaansche taalkunde, waarvan de studie onzer moedertaal een onderdeel uitmaakt.

De getrouwe lezers van den Taalbode zullen bij 't inzien dezer eerste aflevering, spoedig ontwaren dat de schrijvers zich in denzelfden kring bewegen, als toen zij, deels als redacteuren, deels als medewerkers, aan genoemd tijdschrift werkzaam waren. Daarom is het onnoodig iets te zeggen omtrent de richting die ze volgen, en de soort van onderwerpen die ze behandelen zullen. Zoo er verandering zichtbaar is, dan zal die alleen bestaan in de beperking van stof welke uitsluitend voor de school van belang is, en in de uitbreiding van 't veld van onderzoek.

De ondergeteekenden zijn diep doordrongen van ’t besef dat hunne krachten op lange na niet toereikend zijn om een tijdschrift, aan de studie der Germaansche talen en oudheid gewijd, uit te geven, en bepalen zich dus tot het meedeelen van eigen opstellen, wanneer zij er stof voor hebben. Zij voeden de hoop dat hunne pogingen mogen strekken om 't gewicht dier studien in 't licht te stellen, en zoodoende anderen tot navolging en

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »