Obrazy na stronie
PDF
ePub

ORATIO DOMINICA,

SALUTATIO ANGELICA,

SYMBOLUM, ET SALVE REGINA, at Pueri græcè legere discant.

ΙΗΣΟΥΣ.

Διὰ τοῦ σημείου τοῦ ταυροῦ ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥῦσαι ἡμᾶς, Θεὸς ἡμῶν.

Εν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υιοῦ, καὶ τοῦ πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Η δόξα τῷ Πάτρι, καὶ τῷ Υιῳ, καὶ τῷ Πνεύματι Αγίῳ.

Ως ἣν ἐν τῇ ἀρχῆ, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ και εις τοὺς ἀιῶνας τῶν αιώνων.

Αμήν.

JESUS. Per signum crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster.

In nomine Patris,
et Filii, et
Spiritus Sancti.
Amen.

Gloria Patri, et
Filio, et Spiritui
Sancto.

Sicut erat in principio

et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

ΕΥΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.

Πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.

Ελθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θελημά σου, ὡς ἐν ουρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπίουσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.

Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καὶ μὴ εισενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν.
Αλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηρού. Αμήν.

ORATIO DOMINICA.

Pater noster, qui es in Coelis. Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas sicut in Coelo, et in terra.

tua,

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem.

Sed libera nos à malo. Amen.

ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ.

Χαῖρε Μαρία κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ, ευλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ, καὶ ευλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου Ιησούς.

Αγία Μαρία, μήτερ τοῦ Θεοῦ, προσεύχου ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτωλῶν, νῦν, καὶ ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου ἡμῶν. Αμήν.

SALUTATIO ANGELICA.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus,

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostræ. Amen.

ΣΥΜΒΟΛΟΝ.

Πιςεύω εις θεὸν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν ου ρανοῦ, καὶ γῆς. Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν ὑιὸν αὐτοῦ ἕνα μόνον, κύριον ἡμῶν. Συλληφθέντα ἐκ πνέυματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου. Παθόντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, σαυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα. Κατελθόντα εις άδην Τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναςάντα ἐκ νεκρῶν. Ανελθόντα εις ουρανούς. Καθεζόμενον ἐν δεξίαθεοῦ τοῦ πατρὸς παντοκράτορος. Οθεν μέλλει έρχεσ θαι κρῖναι ζῶντας, καὶ νεκροὺς. Πιστεύω εις πνεῦμα ἅγιον, Αγίαν ἐκκλησίαν καθολικὴν, Αγίων κοινωνίαν, Αφεσιν ἁμαρτιῶν, Σαρκὸς ἀνάςασιν, Ζωὴν ἀιώνιον. Αμήν.

SYMBOLUM.

Credo in Deum Patrem Omnipotentem, factorem Cæli, et Terræ. Et in Jesum Christum Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus. Descendit ad Interos. Tertia die resurrexit à mortuis. Ascendit ad Coelos. Sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis. Inde venturus est judicare vivos, et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, Remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem, Vitam æternam. Amen.

ΧΑΙΡΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.

Χαῖρε Δέσποινα, Μῆτερ ἐλέους, ζωή, γλυκύτης, καὶ ἐλπὶς ἡμῶν χαίρε. Πρὸς σὲ βοῶμεν οἱ της εξό ριςοι παῖδες Εύας. Πρὸς σὲ ἀτενίζομεν σενάζοντες, καὶ θρηνοῦντες ἐν τῇδε τῇ τοῦ κλαυθμῶνος κοιλάδι. Αγεδή, Συνήγορε ἡμῶν, τοὺς εὐσπλάγχνους σου ὀφε θαλμοὺς ἐφ' ἡμᾶς ἐπίτρεψον, καὶ Ἰησοῦν τὸν ἐυλογημένον καρπὸν τῆς κοιλίας σου, μετὰ τὴν ὑπερο ρίαν ταύτην, ἡμῖν ἀνάδειξον. Ω ἐπιεικής, ὦ ἔυσπλαγχ VE ὦ ἡδεια Παρθένε Μαρία. Αμήν.

[blocks in formation]

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Evæ. Ad te suspiramus gementes, et flentes in hac lacrymarum valle. Eja ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. ¡O clemens! ¡O pia! ¡O dulcis Virgo Maria !

De lo contenido en esta Gramática Griega.

Introduccion

...

Capitulo primero. De las Declinaciones.
§. I. Del Artículo. . . .

§. II. Primera Declinacion...
§. III. Segunda Declinacion.
§. IV. Tercera Declinacion.
§. V. Cuarta Declinacion..
§. VI. Quinta Declinacion.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

§. VII. De los Nombres contractos. . . . . 15.
§. VIII. De la variacion de los Adjetivos. . 22.
§. IX. De los Comparativos y Superlativos. 25.
§. X. De los nombres de número.
§. XI. De los Pronombres.
Cap. II. De las Conjugaciones.

[ocr errors]

§. I. Preambulo á las Conjugaciones.
§. II. De los Verbos Baritonos.
Conjugacion del Verbo τύπτω.
§. III. Voz Pasiva.

§. IV. Voz Media.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

26.

27.

29.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

31.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Cap. III. De los Verbos Circunflejos.
§. I. Egemplo de los Verbos en εw.
§. II. Egemplo de los Verbos en aw.
§. III. Egemplo de los Verbos en ow.
Cap. IV. De los Verbos en .

...

[ocr errors]

.....

81.

§. I. Conjugacion del Verbo rin.
§. II. Conjugacion del Verbo isnu.. 88.
§. III. Conjugacion del Verbo Sisau.... 92.
§. IV. Conjugacion del Verbo deixvuμı. . . 97.

« PoprzedniaDalej »