Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

{}աղագս Յովհաննու Ամաստասիրի օձնեցւոյ՝ չէ.

ղինակի ճառին՝ որ ըդէմէրեւութականաց •

пL.

[merged small][ocr errors]

ՆԵՐՍԷՍԻ ԿԼԱՅԵՑԻՈՅ:

[ocr errors]

ԹԷբլանէ »-Ն #Swee. . #ԷլԷստծո» , ԷԹՆՃան վիճ. F%% –ըլ» *: ԷՆ Էw ton}bnwto sey» («5+ + +6«Եr«Ես շնոբյլը )+f= 'Է ԻԷԼաց *; այսպէս • * : արդ՝

» յայտնեցից քեզ ինչ մի եւս յորոց մինչեւ ցայժմ թաքուն եղելոց ••• (իբր զի ) էր կաթողիկոս մի Հայոց՝ որում անունն էրվաննէս , վարուք եւ բանիւ զուգահաւասար մեծամեծ չարին սից. եւ

• ամ՝ արտաքին գիտութեց , եւ նմին իսկ փիլիսո. փայութե ոչ ծայրիւ մատանցն չպաորե-ալ (1), եւ ածային վարուք՝ գերազանցելգիտեմ, ԵԹԵ ոչ զամենեքումբք՝44Թ զբազմաք:Որ եւ.յաղագս վարուցն եւ բանից (վարդապետուե ) այսմքածայ ին աստիճանի եւ աթոռոյ ասեմ՝ կաթողիկոսացն՝ արժանացեալ: Այն ածային նախանձուվառ. եալ՝.յարձակէր ընդդէմ՝ միաբնակացն , եւ զամ՝ ժամանակս գոգցես եպիսկոպոսութէ իւրոյ ոչ դադարեցաւ գրով եւ բանիւ չարկանել զնոսա

որոյ զածային յիշատակն պատումով եւ բարե. պաշտ կարգք տօնեմք • Սորին ածային եւ երա. նելի դառնս գայ առ մեզ գրութիւն՝ զոր ընդդէմ 44

՝ միաբնակացն գրեաց • լի բազմապատիկ վկայութք գրոց եւ իմաստիւք, զօրաւորչաւաքաբանութք,

(1) Ա-* Է « »ԷՆ ՋԻՎԱ• Հալ. ողէնուի ՓամաFան * ջոկաու- իմա. փասիr* --յի աչեր» կամ «Էյ-ոյ • *Հմուտ եւ տեղեակ գոլով բոլոր քերդրողական պարագծաց՝ մասանց բանի եւ միասնականաց,այլեւ վարժից սեռից՝ եւ որք ընդ գոյացուԹբ են սեռական տեսական բարութեց՝ մինչ ցանկատ վայր եւ տարբերութեցն եւս հանգա. անաց , եւ պատաՀմանց անջատիտ եւ անանջատից՝ եչ անտե. ղեակ Դարձեալեւ կրթական վարժից ԹԷոնականաց՝ որ զար. ուեստին ծառոյ պտուղս առոգանապէս ներադրա պարուեստա աԷրն•••։ Սա եմ առաքինի քաջողջութի զանձն տուեալ աչխատասիրաբար կրթական ջանիւ զինքն զինէր|| եւն։

RE

[ocr errors]
[ocr errors]

*Կ

եւ մեկին իմացուածովք եւ ապացուցիք • որ եւ Երանայիշատակն գրիգորիոս կաթողիկոս՝ սակաւ մի յառաջ քան զիս չասեալ յայտ աթոռ, ձե. ռամբ Հաստատեաց՝ գրեալ ի վախճան (գրոց) նորա • Սոյնպէս Հաւատամ եւ ես՝ որպէս պա կա. թողիկոսն յովհաննէս գրեաց աստանօր ,եւ զորս այսպէս ոչ Հաւատան , նզովեմ, եւ եթե կամք Ան ձեզ, ընթերցցուք դոյն ինչ նմանէ, զի ծա նիցես զայրն՝ ոպ զառիւծ եղնգանց • ԳԷ աալա՝ ը- * Օրինակեցաւ ( մատեանն) եւ տուաւ մեզ, է մեր առեալ տարաք ՛ի թագաւորելքաղաքն • |Այլաբանէ՛ լէ լէ-ր մեջ 36» ԷԻՆ, -- ,-Նակա. «

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed]
« PoprzedniaDalej »