Obrazy na stronie
PDF
ePub

+Κύριον, μονογενή, έν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, άτρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης διά την ένωσιν, σωζομένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως, και εις ένα πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσης, ουχ ώς εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλ' ένα και τον αυτόν Υιόν και μονογενή, θεόν, Λόγον, Κύριον, Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν οι Προφήται περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, εξεπαίδευσε, και το των Πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον. Τούτων τοίνυν μετά πάσης πανταχόθεν ακριβείας τε και έμμελείας παρ' ημών διατυπωθέντων, ώρισεν η αγία και οικουμενική Σύνοδος, ετέραν πίστιν μηδενί εξείναι προφέρειν, ήγουν συγγράφειν, ή συντιθέναι, ή φρονείν, ή διδάσκειν ετέρους τους δε τολμώντας ή συντιθέναι πίστιν ετέραν, ήγουν προκομίζειν, ή διδάσκειν, ή παραδιδόναι έτερον σύμβολον τοις έθέλουσιν επιστρέφειν εις επίγνωσιν αληθείας εξ Ελληνισμού, η εξ "Ιουδαϊσμού, ήγουν έξ αιρέσεως οιασδηποτούν, τούτους, ει μεν είες Επίσκοποι ή κληρικοί, αλλοτρίους είναι τους Επισκόπους της επισκοπής, και τους κληρικούς του κλήρου: ει δε μονάζοντες ή λαϊκοί είεν, αναθεματίζεσθαι αυτούς. ΜΕΤΑ δε την αναγνωσιν του όρου πάντες οι ευλαβέστατοι Επίσκοποι έβόησαν, Αύτη η πίστις των Πατέρων: οι Μητροπολίται άρτι υπογράψωσιν παρόντων αυτών Αρχόντων άρτι υπογράψωσι τα καλώς ορισθέντα υπέρθεσιν μή δέξηται αύτη η πίστις των 'Αποστόλων, ταύτη πάντες στοιχούμεν, πάντες ούτω φρονούμεν. Οι μεγαλοπρεπέστατοι και ενδοξότατοι "Αρχοντες είπον, Τα παρά των αγίων Πατέρων τυπωθέντα και πάσιν αρέσαντα δηλα τη θεία γενήσεται κορυφή.

1 Vide Concil. Ephes. Canon. vii.

24

II. SYMBOLA ECCLESIÆ OCCIDENTALIS.

1. SYMBOLUM ROMANUM A MARCELLO ANCYRANO

JULIO PAPÆ TRADITUM a.

A.D. 341.

MARCELLUS, Bishop of Ancyra in Galatia, had signalized himself, in the deliberations of the Council of Nicæa, by his defence of the orthodox faith. This had drawn down upon him the implacable hostility of the Arian party; and he was, through their instrumentality, anathematized, deposed, and banished as a heretic; a charge which, though it appeared to be of doubtful proof at the time, became more and more established as he proceeded to work out his principles.

Marcellus repaired to Rome, and remained there about fifteen months. On leaving, he addressed a letter to Julius, Bishop of that Church, asserting his orthodoxy, and the more effectually to do so, reciting the Creed which is here given, which he speaks of as the faith which he had been taught by his forefathers in God out of the sacred Scriptures, and which he himself had been accustomed to preach in the Church of God.

From this account we should have been prepared to look for a Creed framed upon the Eastern model. But the Creed which he rehearses lacks the invariable characteristics of the Eastern Creeds; and it is evident,

[ocr errors][merged small]

SYMBOLUM ROMANUM A MARCELLO ANCYRANO, &c. 25

on inspection, that it is the Creed of the Church of Rome: for, with two exceptions, (and one of these, the omission of the word Ilarépa, in the first article, is in all probability to be ascribed to the oversight of some transcriber,) it is identical with the Roman Creed, as indicated by Rufinus, about half a century later. Nor is it to be wondered, that, writing to conciliate the good opinion of the bishop of Rome, he should have expressed his belief according to the formula used by the Church of Rome, while at the same time, in substance, the truths which he declared were, as he says, none other than those which he had received from his instructors in the Gospel. What the language of Marcellus's Creed was originally, does not appear. Epiphanius, who wrote in Greek, has delivered it to us in that language b.

1. ΠΙΣΤΕΥΩ εις θεόν παντοκράτορα
2. Και εις Χριστόν Ιησούν, τον Υιόν αυτού τον μονο-

γενή,
τον Κύριον ημών
3. Τον γεννηθέντα εκ Πνεύματος αγίου

και Μαρίας της Παρθένου"
4. Τον επί Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα,

και ταφέντα"
5. Και τη τρίτη ημέρα αναστάντα εκ των νεκρών
6. Αναβάντα εις τους ουρανούς,

Και καθήμενον εν δεξιά του Πατρός:

b The above and the two following notices are from the Editor's “Harmonia Symbolica, a Collection of Creeds belonging to the Ancient Weste Church, and to the Mediæval English Church.” Oxford : Univ. Press.

26

SYMBOLUM ROMANUM A MARCELLO ANCYRANO, &c.

7. "Οθεν έρχεται κρίνειν ζώντας και νεκρούς.
8. Και εις το άγιον Πνεύμα
9. Αγίαν εκκλησίαν
10. "Αφεσιν αμαρτίων
11. Σαρκός ανάστασιν
12. Ζωήν αιώνιον.

2, 3. SYMBOLUM AFRICANUM EX AUGUSTINO.

A.D. 393.

THE Creed occurs several times in St. Augustine's writings. It is never, however, given continuously, but is to be separated from the context in which it lies embedded, a work occasionally of some difficulty, it being doubtful at times, whether the writer is using his own words or those of the formula on which he is commenting

The first of the following Creeds is from the treatise De Fide et Symbolo, the second from the Sermo ad Catechumenos, both of which will be found below.

I.
1. CREDO in Deum Patrem omnipotentem;
2. Et in Jesum Christum, Filium ejus unigenitum,

Dominum nostrum ;
3. Qui natus est per Spiritum Sanctum

ex Virgine Maria;
4. Sub Pontio Pilato crucifixus est,

et sepultus;
5. Tertio die resurrexit a mortuis;
6. Ascendit in coelum;

Sedet ad dexteram Patris; 7. Inde venturus est judicaturus vivos et mortuos. 8. Credo et in Spiritum Sanctum ; 9. Sanctam Ecclesiam ; 10. Remissionem peccatorum; 11. Carnis resurrectionem.

« PoprzedniaDalej »