Obrazy na stronie
PDF

20. Et cum hoc dixisset, osten- , fecit Jesus in conspectu discipudit eis manus et latust. Gavisi | lorum suorum, quae non sunt sunt ergo discipuli, viso Domino. | scripta in libro hoc.

21. Dixit ergo eis iterum: Pax 31. Haec autem scripta sunt, ut vobis! Sicut misit me Pater, et credatis, quia Jesus est Christus ego mitto vos u.

| Filius Dei, et ut credentesc vi22. Haec cum dixisset, insuf- | tam habeatis in nomine ejus. . flavitv; et dixit eis: Accipite Spiritum sanctum!

CAP. XXI. 23. quorum remiseritis pecca- | De Christo piscantibus apostolis octa, remittuntur eis; et quorum re currente. De Petro amante Chritinueritis, retenta suntw.

stum, hunc amorem obtestante, et in 24. Thomas autem unus ex

causa Jesu subituro mortem. duodecim*, qui dicitur Didymus, 1. Postea manifestavit se itenon erat cum eis, quando venit rume Jesus discipulis ad mare Jesus.

Tiberiadis. Manifestavit autem 25. Dixerunt ergo ei alii di- sic: scipuli: Vidimus Dominum! Ille 2. Erant simul Simon Petrus, autem dixit eis : Nisi videro in et Thomas, qui dicitur Didymus, manibus ejus fixuram clavorum, et Nathanaël, qui erat a Cana Gaet mittam digitum meum in locum lilaeae, et filii Zebedaei, et alii clavorum, et mittanı manuni me ex discipulis ejus duo. am in latus ejus Y, non credam. 3. Dicit eis Simon Petrus: Va

26. Et post dies octo, iterum do piscari. Dicunt ei: Venimus erant discipuli ejus intus, et Tho- | et nos tecum. Et exierunt, et mas cum eis. Venit Jesus, ja- | ascenderunt in navim; et illa nuis clausis, et stetit in medio, et nocte nihil prendiderunt. dixit: Pax vobis!

4. Mane autem facto, stetit 27. Deinde dicit Thomae: In- | Jesus in littore; non tamen cofer digitum tuum huc, et vide ma- | gnoveruntt discipuli, quia Jesus nus meas; et affer manum tuam, | est. et mitte in latus meum; et noli 5. Dixit ergo eis Jesus: Pueri, esse incredulus, sed fidelis. numquid pulmentarium habetis ?

28. Respondit Thomas, et di- Responderunt ei: Non. xit ei: Dominus meus et Deus 6. Dicit eis : Mittite in dexmeus!

teram navigii rete, et invenietis. 29. Dixit ei Jesus: Quia vidi Miserunt ergo; et jam non valesti me, Thoma, credidisti; beati, bant illud trahere prae multituqui non viderunta, et credide dine& piscium. runt.

7. Dixit ergo discipulus ille, 30. Multa quidem et alia signa quem diligebat” Jesus, Petro:

Dominus est! Simon Petrus cum + v. 27. c. 17, 18. v Genes. 2, 7. w Matth. 16, 19. * c. 11, 16. y c. 19, 34. Luc. 1, 4. dc. 5, 24. ec. 20, 19. 26. 3 v. 20. a Ebr. ll, l, bc. 21, 25. |fc. 20, 14. & Luc. 5, 6. hc. 13, 23.

Cap. XX. 20. et hoc cum. 22. dicit. 23. remittentur. 27. et adfer. 29. vidisti me (omiss. Thoma). XXI. 1. iterum Jhesus (omiss. discipulis). 3. ascenderunt in noctem (sic! per errorem). 4. jam facto; ibid. litoré. 5. dicit. 6. dixit cis; ibid. a multitudine. 7. dicit ergo.

audisset, quia Dominus est, tu | Petrus, quia dixit ei tertio: Amas nica succinxit se (erat enim nu me? et dixit ei:Domine!tu omnia dus), et misit se in mare.

nosti”; tu scis, quia amo te. Di8. Alii autem discipuli navi xit ei: Pasce oves meas! gio venerunt (non enim longe 18. Amen, amen dico tibi: Cum erant a terra, sed quasi cubitis esses junior, cingebas te, et amducentis): trahentes rete piscium. bulabas, ubi volebas; cum autem

9. Ut ergo descenderunt in ter- senueris, extendes manus tuas, ram, viderunt prunas positas, et et alius te cinget, et ducet, quo tu piscem superpositum, et panem. non viso.

10. Dicit eis Jesus: Afferte de 19. Hoc autem dixit, signifipiscibus, quos prendidistis nunc. cans, qua morte clarificaturus es

11. Ascendit Simon Petrus, et set Deum. Et cum hoc dixisset, traxit rete in terram, plenum ma- dicit ei: Sequere me! gnis piscibus, centum quinqua | 20. Conversus Petrus vidit ilginta tribus. Etcum tanti essent, lum discipulum, quem diligebat non est scissum rete.

Jesus, sequentem, qui et recubuit 12. Dicit eis Jesus: Venite, in coena super pectus ejus, et diprandete! Et nemo audebat dis- xit: Domine, quis est, qui tradet cumbentium interrogare eum: te P? Tu quis es ? scientes, quia Domi- 21. Hunc ergo cum vidisset nus est.

Petrus, dixit Jesu: Domine, hic 13. Et venit Jesus, et accipit autem quid ? panem, et dat eis, et piscem si- 22. Dicit ei Jesus: Sic eum militeri

volo manere, donec veniam, 14. Hoc jam tertio. manife- | quid ad te? tu me sequere! status est Jesus discipulis suis, 23. Exiit sermo iste inter fra. cum resurrexisset a mortuis. | tres, quia discipulus ille non mo

15. Cum ergo prandissent, di- ritur. Et non dixit ei Jesus : Non cit Simoni Petro Jesus: Simon moritur; sed: Sic eum volo maJoannis! diligis me plus hisl ? nere, donec veniam, quid ad te? Dicit ei: Etiam , Domine! tu scis 24. Hic est discipulus ille, qui quia amo te. Dicit ei: Pasce testimonium perhibet de his, et agnos meos!

scripsit haec; et scimus, quia ve16. Dicit ei iterum: Simon Jo- rum est testimonium ejus. annis ! diligis me? Ait illi: Etiam, 25. Sunt autem et alia multa", Domine! tu scis, quia amo te. quae fecit Jesus ; quae si scribanDicit ei : Pasce agnos meos! tur per singula, nec ipsum arbi

17. Dicit ei tertio: Simon Jo- | tror mundum capere posse eos, annis ! amas me? Contristatus est qui scribendi sunt, libros.

i Act. 10, 41. k c. 20, 19. 26. ? Malth. ! n c. 2, 25. O c. 13, 36. P c. 13, 23. 25. 26, 33. m c. 10, 3. 11.

Tec. 14, 3. c. 19, 35. sc. 20, 30.

Cap. XXI. 8. trahentes rete piscium (haec verba in Codice ad marginem minusculis literis scripta sunt). 10. prendistis. 12. Dominus esset. 13. accepit. 14. discipulis (omiss. suis). 15. Johannis. 17. tu omnia scis. 18. quo non vis (omiss. tu). 20. cena; ibid. tradit. 21. dicit. 23. exivit; ibid. in fratres. 23. mundum capere eos (omiss.posse).

ACTUS APOSTOLORUM.

CAP. I.

I menta’, quae Pater posuit in sua

potestate; Promittitur apostolis Spiritus san

8. sed accipietis virtutem suctus. Apostolorum nomina. De Matthiae ad apostolicam dignitatem ele- pervenientis Spiritus sancti in ctione.

vos, et eritis mihi testes in Ieru1. Primum quidem sermonem

salem, et in omni Judaea, et Sa

maria, et usque ad ultimum terfeci de omnibus, o Theophilea,

| rael. quae coepit Jesus facere et do

9. Et cum haec dixisset, vicere

| dentibus illis, elevatus est; et 2. usque in diem, qua praeci

| nubes suscepit eum ab oculis piensb Apostolis per Spiritum

eorum. sanctum, quos elegit, assumptus

10. Cumque intuerentur in est;

coelum euntem illum, ecce duo 3. quibus et praebuit se ipsum

viri astiterunt juxta illos in vevivum post passionem suam in

stibus albis, multis argumentisc, per dies qua

11. qui et dixerunt: Viri Gadraginta apparens eis, et loquens

| lilaei, quid statis aspicientes in de regno Dei.

coelum? hicJesus, qui assumptus 4. Et convescens, praecepit

| est a vobis in coelum, sic veniet, eis, ab Ierosolymis ne discede

quemadmodum vidistis eum eunrent d, sed exspectarent promis

tem in coelum. sionem Patris, quam audistise,

12. Tunc reversi sunt Ierosoinquit, per os meum;

lymam, a monte, qui vocatur Oli5. quia Joannes quidem bapti

veti, qui est juxta Ierusalem,sabzavit aqual, vos autem baptiza

bati habens iter. bimini Spiritu sancto : non post

13. Et cum introissent in coemultos hos dies.

naculum, ascenderunt, ubi mane6. Igitur, qui convenerant, in

bantn Petrus et Joannes, Jacoterrogabant eum, dicentes: Do

bus et Andreas, Philippus et Thomine! si in tempore hoc restitues

mas,Bartholomaeus etMatthaeus, regnum Israel h? 7. Dixit autem eis: Non est

Jacobus Alphaei, et Simon Zelo

tes, et Judas Jacobi. vestrum nosse tempora vel mo

14. Hi omnes erant perseve. Luc. 1, 3. 6 Matth. 28, 19. Joh. 20, 21. Joh. 21, 14. d Luc. 24, 49. e Joh. i Matth. 24, 36. k Rom, 10, 18. Luc. 14, 16. f Matth. 3,11. 6 c. 2,4. * Luc. 24,51. m Luc. 21, 27. Ebr. 9, 28. * Matth. 24, 21.

10, 2-4.

5. baptizamini.

6. qui convenerunt.

Cap. I. 4. Deest inquit. 13. Mathaeus; ibid. Alfei Simon.

rantes unanimiter in oratione | 24. Et orantes dixerunt: Tu, cum mulieribus, et Maria matre | Domine! qui corda nosti omniJesu, et fratribuso ejus.

| um, ostende, quem elegeris ex 15. In diebus illis exsurgens | his duobus unum, Petrus in medio fratrum dixit 25. accipere locum ininisterii (erat autem turba hominum si- hujus et Apostolatus, de quo mul, fere centum viginti): praevaricatus est Judas, ut abiret

16. Viri fratres! oportet im- | in locum suum. pleri Scripturam P, quam praedi 26. Et dederunt sortes eis, et xit Spiritus sanctus per os Da cecidit sors super Matthiam, et vid de Juda, qui fuit dux eorum, annumeratus est cum undecim qui comprehenderunt Jesum ; Apostolis.

17. qui connumeratus I erat in nobis, et sortitus est sortem mi

CAP. II. nisterii hujus. 18. Et hic quidem possedit

De Spiritus sancti adventu. Ad pri

mam Petri orationem tria millia agrum de mercede iniquitatis et

Christo addicunt nomina. De prisuspensus crepuit medius; et

morum discipulorum vita et moribus. diffusa sunt omnia viscera ejus. 19. Et notum factum est omni

1. Et cum complerentur dies bus habitantibus lerusalem, ita,

Pentecostes, erant omnegu pari

ter in eodem loco; ut appellaretur ager ille, lingua

2. Et factus est repente de coeeorum, Haceldama, hoc est, ager

lo sonus, tamquam advenientis sanguinis. 20. Scriptum est enim in libro

spiritus vehementis, et replevit v

totam domum, ubi erant sedentes. Psalmorum: „Fiat commoratio „eorum deserta, et non sit, qui

3. Et apparuerunt illis disper,,inhabitet in ea: et, Episcopa

titae linguae tamquam ignisw, „tum ejus accipiat alter.668

seditque supra singulos eorum. 21. Oportet ergo ex his viris,

4. Et repleti sunt omnes Spiqui nobiscum sunt congregati in

ritu sancto, et coeperunt loqui omni tempore, quo intravit et

variis linguis *, prout Spiritus

sanctus dabat eloqui illis. exivit inter nos Dominus Jesust, 22. Incipiens a baptismate Jo

5. Erant autem in Ierusalem

habitantes Judaei, viri religiosi annis usque in diem, qua assumptus est a nobis, testem resurre

ex omni natione, quae sub coelo ctionis ejus nobiscum fieri unum

est. ex istis.

6. Facta autem hac voce, con23. Et statuerunt duos, Jo

| venit multitudo, et mente confu

sa est, quoniam audiebat unusseph, qui vocabatur Barsabas,

quisque lingua sua illos loquenqui cognominatus est Justus, et / Matthiam.

. Marc. 6, 3. p. Joh. 13, 18. ? Luc. 6, I c. 1, 14. vc, 4, 31. w Matth. 3, 11. 16. Matth. 27, 5. sqq. s Psalm. 68, 26. * c. 10, 46. 11, 15. 19, 6. Marc. 16, 17. 108, 8. Joh. 15, 27.

1 Cor. 12, 10.

[ocr errors]

Cap. I. 17. qui connumeratus (alia manus literis co superscripsit a). 19. Acheldama. 20. habitatio ejus (sic). 21. congregati sunt. 23. qui vocatur Barsabba. 26. super Mathiam (sed alia manu alterum t supra lineam notatum est). II. 1. dies Pentecosten.

7. Stupebant autem omnes, et „seniores vestri somnia somniamirabantur, dicentes: Nonne ec- „bunt. ce! omnes jsti, qui loquuntur, 18. ,,Et quidem super servos Galilaei y sunt?

,,meos et super ancillas meas in 8. Et quomodo nos audivimus ,,diebus illis effundam de Spiritu unusquisque linguam nostram, | ,meo, et prophetabunt. in qua nati sumus?

19. „Et dabo prodigia in coelo 9. Parthi, et Medi, et Aelami „sursum, et signa in terra deortae, et qui habitant Mesopota „sum, sanguinem, et ignem, et miam, Judaeam, et Cappadociam,

„vaporem fumi. Pontum, et Asiam,

20. „Sol convertetur in tene10. Phrygiam, et Pamphyliam, ,,bras, et luna in sanguinem, anAegyptum, et partes Libyae, tequam veniat dies Domini maquae est circa Cyrenen, et ad- gnus et manifestus. venae Romani,

21. „Et erit: omnis, quicum11. Judaei quoque, et Prose- „que invocaverit nomen Domilyti, Cretes, et Arabes; audivi

„ui, salvus erit.“ mus eos loquentes nostris linguis

22. Viri Israëlitae! audite vermagnalia Dei.

ba haec: Jesum Nazarenum, vi12. Stupebant autem onines,

rum approbatum a Deo in vobis, et mirabantur ad invicem, dicen

virtutibus, et prodigiis, et signis, tes: Quidnam vult hoc esse?

quae fecit Deus per illum in me13. Alii autem irridentes dice dio vestri, sicut et vos scitis; bant: Quia musto pleni sunt isti.

23. hunc definito consilio, et 14. Stans autem Petrus cum praescientiac Dei traditum, per undecim levavit vocem suam, et manus iniquorum affligentes inlocutus est eis : Viri Judaei, et

teremistis; qui habitatis Ierusalem universi!

24. quem Deus suscitavit d, sohoe vobis notum sit, et auribus lutis doloribus inferni, juxta percipite verba mea. .

quod impossibile erat teneri il15. Non enim, sicut vos aesti lum ab eo. matis, hi ebrii sunt, cum sit hora 25. David enim dicit in eum: diei tertia;

„Providebam Dominum in con. 16. sed hoc est, quod dictum „spectu meo semper: quoniam a est per Prophetam Joel: „dextris est mihi, ne commove

17.„Et erit in novissimis die „ar; „bus (dicit Dominus) effundam

26. „Propter hoc laetatum est „de Spiritu meo super omnem „cor meum, et exultavit lingua „carnema; et prophetabunt filii | „mea, insuper et caro mea re„vestri et filiae vestrae, et juve- | .quiescet in spe; „nes vestri visiones videbunt, et l 27. „quoniam non derelinques

„animam meam in inferno, nec y Marc. 14, 70. Joel c. 3, 1. sqq. 2. c 10, 45.

T Rom. 10, 13. Luc. 22, 22. dv. 32.

Cap. II. 7. omnes ecce isti. 9. Mesopotamiam et Judaeam (sic). 11. loquentes eos. 12. vult esse. 22. per illum Deus; ibid. sicut vos (deest et). 23. consilio praescientia (deest et); ibid. adfigentes. 25. Dominum coram me semper quoniam a. 26. delectatum est; ibid. requiescit.

« PoprzedniaDalej »