Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

UT ea quae ex antiquis Catholicae Ecclesiae Institutis, et Sanctorum Canonum , Summorumque Pontificum Decretis, de Sacramentorum ritibus ac cmremoniis hoc Libro praescribuntur., qua par est diligentia ac religione custodiantur, et ubique fidelitcr serventur, illud ante omnia scire et observare convenit, quod Sacrosancta Tridentina Synodus de iis ritibus decrevit in haec verba:

Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesice Catlzolzbae rdus zh solemnz' Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut corztemni, aut szhepeccato Zz Mz'nz°str1°s pro libito omitti, aut in novo: alzbs per quemcumque Eccleszbrum Pastorem mutariposse, anathema sit. Sess. 7 , c. 13.

~ Chm igitur in Ecclesia Dei nihil sanctius aut utilius, nihilque excellentius habeatur, quhm Sacramenta ad humani generis salutem it Christo Domino instituta ; Parochus , vel quivis alius Sacerdos, ad quem eorum administratio pertinet, meminisse ihprimis debet se sancta tractare, atque omni fere temporis momento ad tam sancta: adminislxationis officium paratum esse oportere. Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste, pieque vitam agat. Nam etsi Sacramenta ab impuris coinquinari non possunt, neque £1 pravis Ministris eorum effectus impediri; impure tamen et indigne ea ministrantes aeternee mortis reatuni incur

runt. Sacerdos ergo , si fueritpeccati mortalis sibi conscius (quod absit) ad Sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde poenitezgt: sed si habeat copiam Confessarii , et tem oris locique ratio erat, convenit confiteri. Quacuniique diei ac noctis hora ad Sacramenta ministranda vocabitur, nullam ofiicio suo preestando (praesertim si necessitas urgeat) moram interponet. Ac propterea populum saepe, prout sese offeret occasio , praemonebit, ut cum sacro ministerio opus fuerit, se quamprimum advocet, nullA| temporis, aut cujuscumque incommodi habita ratione. Ipse verb antequam ad hujusmodi administrationem accedat, paululum, si opportunitas dabitur, orationi , et sacrae rei , quam. acturus est, meditationi vacabit, atque ordinem ministrandi, ct ca-:remonias pro temporis spatio praevidebit, et perleget. In Baptismi., Eucharistiae, Matrimonii , ac Extremw-Unctionis administratione superpelliceo sit ornatus, et desuper stolé: in Sacramento vero Paenitentiae ministrando, superpelliceo in Ecclcsizl semper sit indutus. Adhibebit quoque unum, vel plures Clericos, prout loci et Sacramenti ratio postulabit, decenti habitu et superpelliceo pariter indutos. Curabit etiam ut sacra supellex, vestes, ornamenta, linteaminaf, et vasa ministerii inte ra, nitida ue sint, et munda. In Sacramentorum adminéistrationefieorum virtutem , usum , ac utilitatem, et caeremoniarum si IlifiCali0I1€S, ut Cmlcilillm Tridentinum prwcipit, ex Sanctoruii Patrum et Catechismi Romani doctrina, prout iieri commode poterit, diligenter explicabit; ut maiori cum fructu suscipiantur ab omnibus. Monebit etiam Fideles, ne ad ea suscipiencla irreverenter accedant: sed prius emundare studeant conscientiam ab operibus mortuis. Dum Sacramentum aliquod ministrat, singula verba , quaa ad. illius formam et ministerium pertinent, attente., distincte et apposité atque clara Voce pronunciabit. Similiter et alias orationes et preces devote ac religiose dicet: nec memoriae, quae plerumque labitur, facile confidet: sed quantum fieri poterit, recitabit ex Libro. Reliquas przeterea caeremonias ac ritus ita dece_nter gravique

gravique actione peraget , ut astantes ad cmlestium rerum cogi

tationem erigat, et attentos reddat.

Ad ministrandum procedens , rei quam tractaturus est, intentus sit, nec de iis quae ad ipsam non pertinent, quicquam cum alio colloquatur: in ipsaque administratioue actualem attentionem habere -studeat, vel saltem virtualem, cum intentione faciendi quod in eo facit Ecclesia.

Illud porro diligenter caveat , ne in Sacramentorum administratione aliquid quavis de causa vel occasione, directe vel indirecte exigat: sed ea gratis ministret, et ab omni simoniw atque avaritiaa suspicione , nedum crimihe, longissime absit. Quod vero nomine eleemosynaa , aut devotionis studio, peracto jam Sacramento, sponte a F idelibus offeretur, id licite pi-o consuetudine Dimcesis accipere poterit. D Fidelibus alienaa Parochiw Sacramenta non niinistrabit nisi necessitatis cause , vel de licentia Parochi , aut Ordinarii.

1 Omnes autem qui Sacramenta suseipiunt, iistiue ministrandis assistunt, loco et tempore opportuno mone it, ut remoto inani colloquio , et habitu, actuque indecenti , pie ac devote Sacramentis intersint, et ea, qua par est, reverentia suscipiant. Librum hunc Ritualem ( ubi opus fuerit) semper cum ministrabit secum habebit , ritusque ct cz-remonias in eo praescriptas diligen ter servabit. Caeterum quinque tantum Sacramentorum , Baptismi scilicet, Poenitentiaa , Eucharistiae, Extremae-Unctionis, et Matrimonii , quorum administratio ad Parochum pertinet, caeremoniae in hoc Libro suis locis praascribuntur: omissis reliquorum duorum a solo Episcopo administrandoriun , nempe Confirmationis et Ordinis ritibus. Adjuncta est tamen brevis quaedam instructio earum rex-um , quas cum haec Sacramenta Episcopus ministraturus fuerit, debet ipse Parochus, pro curse Parochialis munere_ agere, atque exequi. 4 Postremo quisquis Sacramenta administrare tenetur , habeat Libros necessarios ad 0f6Cil1I11 suum pertinentes, et in eis per

volvendis sedulo desudet.

_Oratio ante Sacramentorum adm1'nistrat1'onem pro temporis opportunitate recitanda , ubi proprzlz non lzabetur. _

ADESTO , Domine, supplicationibus nostris , et me qui primus gratia tua indigeo cleménter exaudi: et cui non electione mériti, sed dono grétiaa tuae hujus operis ministérium contulisti , da fidliciam miineris exequéndi, atque ipse in nostronministério, quod tuae pietatis est, operare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. ' ' '

Oratzb post Sacramentorum admz'ni.stratzbnem.

GMNIPOTENS et miséricors Deus, qui mihi indigno fémulo tuo adésse dignatus es ad sacrum istud ministérium peragéudum: ne respiciaspeccata mea, sed fidem Ecclésiw tum , et preesta, ut in famulis tuis gratia tua illud intus, operétur , quod exteriore opera a nobis exercétur.: et quos iiipliacire fragilitas nostra deféctus admisit , tua benignus misericordié. supplére dignéris. Per Christum Déminum nostrum. Amen. _ E

[graphic]

R E G U L _/E
DE SACRAMENTO BAPTISMI.

SACRUM Baptisma Cliristianae Religionis , .et aeternae vitae januam , quod inter alia novae Legis Sacramenta it Christo instituta primum tenet locum, cunctis ad salutem necessarium esse ipsa Veritas testatur illis verbis : .Nisi quis renatus fuerit ea: aqua et Spiritu sancto, non polest introire in regnum Dei. (Joan. 3.) Itaque summa 'ad illud opportune riteque administrandum ac suscipiendum diligentia adhibenda est. 2 Cum autem ad hoc Sacramentum copferendum alia sint jure divino absolute necessaria,,ut materia, forma, minister; alia ad illius solemnitatem pertineant, ut ritus ac caeremoniae , quas ex Apostolica et antiquissima traditione acceptas et approbatas, nisi necessitatis causa, omittere non licet: de iis omnibus aliqua praemonenda sunt, ut sacrum hoc ministerium rite ac sancte peragatur. ‘ _ De materza Baptismi. A

AC primum intelligat Parochus, cum huj us Sacramenti materia sit aqua vera ac _naturalis, nullum alium liquorem ad id adhiberi posse. A Aqua vero solemnis Baptismi sit eo anno benedicta in Sabbato Paschatis, vel Pentecostes, quae in fonte mundo nitida et pura diligenter conservetur; et haec , quando nova benedicenda est., in Ecclesiae, vel potius Baptisterii sacrarium , seu piscinam effundatur. i ' ~ V' i Si aqua benedicta tam imminuta sit, utminus sufficere videatur, alia non benedicta admisceri potest, in minori tamen quantitate. ' Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit , aut quovis modo defecerit, Parochus in fontem mundatum ac nitidum recentem aquam infundat, eamque benedicat ex formula quae infra przescribitur. E

« PoprzedniaDalej »