Obrazy na stronie
PDF

Jesum parentes ejus, ut facerent secundum consuetiidinem legis pro eo; et ipse accepit eum in ulnas suas, et benedixit Deum, et dixit: Nunc dimittis servumtuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: Quia viderunt oculi mei salutare tuum. Quod parasti ante faciem dmnium populorum. Lumen ad revela

tidnem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

Et post dat ei stolam osculandam: deinde subjungit Ant.

Te invocamus, te adoramus, te laudamus, te glori-* ficamus, 6 beata et gloridsa Trinitas!

jr. Sit nomen Ddmini benedictum , Ex hoc nunc et usque in saeculum.

Oremus.

Pietate tua, quaesumus Domine, hanc famulam tuam corpore et mente pariter purifica: ut noxias carnis illecebras et munai blandimenta ac diabolica contagia sic devincat, utgratiam tuam in hoc saeculo, et gloriam in futiiro mereatur obtinere. Per Cliristum Ddminum nostrum. itft f . Amen.

Tum aspergit mulierem aqud benedictd, dicens:

Pax et benedictio Dei omnipotentis descendat super te, et maneat semper. itf. Amen.

Siautem non celebretur Missa ante benedictionem, Parochus superpelliceo indutus et stold albd, ccetera exequetur eodeni ordine quo superiiis sunt posita.

Factd benedictione, monebit mulierem, ne secum donnire patiatur in eodem lecto infantem ante biennium, propter periculum oppressionis, dequare debuitjam commoneria Patrino et Matrind.

2 i

DE CATECHISMC PUERORUM.

CURENT omnes Parochi., ut per se, vel per idoneos viros, sacris tamen initiatos, singulis Dominicis., Festisque de prwcepto, iis praasertim quae occurrunt a prima die Novembris usque ad Octavam Pentecostes inclusive , post ves-peras , vel aliis horis commodioribus , suorum Parochianorum liberos utriusque se_xiis , domesticos et ancillas in fidei Catholicae, Apostolicee et Romanae rudimentis, idiomate vulgari, diligenter erudiant juxta Statuta Synodalia hujusce Dioecesis. Parentes vero, iique qui domesticos et aucillas habent, frequenter monebuntur teneri eos in Ecclesiam mittere, vel etiam adducere in hunc finem. _

[ocr errors][merged small]

_NIHIL hic de Sacramento Confirmationis prarcipiendum occurrit, quoniam ejus administratio ad simplices Parochos non pertinet. Quia tamen ex officio ipsis incumbit omnibus modis suorum salutem promovere, et eos ad salutaria quaeque sedulo cohortari: meminerint diligenter quoties Illustrissimus D. D. Episcopus ipsorum Ecclesias, vel aliquam ipsis vicinam Sacramentum hoc collaturus accesserit, aliquot ante diebus populum praamonere., ut qui nondam confirmati sunt, opportunam Sacramenti huius suscipiendi occasionem non praetermittant, indicatis prius die et loco , praamissisque frequentibus et familiaribus instructionibus de htqus Sacramenti naturé, effectibus, caeremoniarum significationibus, et requisitis ad illud digné suscipiendum dispositionibus. Quod ut faciliiis impleant., prwdictam doctrinam ex Concilio Tridentino , vel ex Catechismo Romano poterunt depromere.

REGULAE DE SACRAMENTO . POENITENTIIE.

SANCTUM Poenitentiae Sacramentum , ad eos, qui post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei restituendos, a Christo Domino institutum, eo diligentius administrandum est, quo frequentior est ei us usus , et quo plura requiruntur ad illud recté, dignéque tractandum ac suscipiendum. Cum autem ad illud constituendum tria concurrant, materia, forma et Minister, illius quidem remota materia sunt peccata, Proxima vero sunt actus ptnnitentis, nempe Contritio , Confessio et Satisfactio. Forma autem , illa absolutionis verba: Ego absolvo te, etc. Ministeridenique est Sacerdos, habens potestatem absolvendi vel ordinariam, vel delegatam. Unde qui in loco exempto, sive non exempto conantur non subditos absolvere, eos decipiunt. Quare qui voluerint alicui Sacerdoti , etiam Regulari exempto , confiteri , prius videant utrum sit de numero eorum qui ab Illustrissimo D. D. Episcopo fuerint approbati ; alias intelligant se non esse absolutos, ut patet ex Bulla Urbani Papas VIII. quae incipit, Cum .sicut accepimus , data die 1 2 Septembris, anno 1628. Ea autem approbatio in scriptis habenda erit, et ea de re Parochi et eorum Vicarii sedulo plebem sibi commissam monebunt. Verum si periculum mortis immineat, approbatusque desit Con fessarius , quilibet Sacerdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere , ea cautione quae infra dicetur. _ _

' Parochus Fideles sibi commissos , quantum potest, saapé hortetur., ut ad Ptxanitentiae Sacramentum, non solum cum ex Praecepto Ecclesia tenentur, sed quam frequentissimé accedant, Moneat saepius Poenitentiae radices quiclem esse amaras, sed fructus suavissimos. Doceat per Poenitentiam nos in Dei gratiam restitui, quo nihil nobis debet esse optatius; animam quovis _ scelerum

scelernm pondere oppressam sublevari; conscientim pacem et tranquillitatem, qua omnes superat voluptates, tribui. .Animadvertet Parochus et Confessarius, ne dum vulueribus aliorum medetur, ipse telo peccati se configat. Quamobrem caveat ne mortifero peccato inquinatus , aut censura Ecclesiastica , vel alio Canonico irretitus impedimento ad hujus Sacramenti administrationem accedat, nisi paanitens sit in periculo mortis , et tunc ipse contritus: imo vero ita sancte vivere studeat, ut poenitentes non verbis tantum, sed exemplis quoque ad Christianarum virtutum officia possit erudire. Quo magis autem ad omnem vitae sanctimoniam se excitet, cum sa'-:penumero secum ipse tacita meditatione cogitabit , cujus vicem ipse gerat, et quam sancte sint suscepti ministerii sui partes: tum vero intime, atque in corde suo humiliter ita de se sentiet, ut poenitentes , quorum confessiones audit, se meliores putet. Ad audiendas porro Confessiones non inani gloria , non lucri cupiditate, non curiositate, non denique ullo humano affectu ductus, sed salutis fidelium procurandw studio inflammatus accedat. i » Nec propterea quemquam pceniteutem subterfugiendi lahoris causa rejiciat, ne nutu quidem., nedum verbis: imo se paratum semper, facilem , humilemque praabeat. Ita etiam constanter se gerat , ut nullius metu aut gratia officio suo desit. F ideles onmes in Paschate proprio Parocho confitebuntur, vel alteri approbato de ej us licentia. Eos autem qui ab anno peccata sua confessi non fuerint, nisi ante diem Feriae quintae in Ccnna Domini accesserint, remittet post Feriam secundam Paschalem, ut ipsos accuratius audire possit, citra aliorumpmnitentittm tedium. _ Meminerit vero Confessarius se J udicis pari ter et Medici personam sustinere, ac divinae justitiae simul et misericordiw Ministrum a Deo constitutum esse, ut tanquam mediator inter Deum et homines, honori divino et animarum saluti consulat. ~ Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram et non lepram; et tanquam peritus Medic us animarum morbos prudenG

ter curare, et aptacuique remedia applicare sciat; quantampotest ad id maximam scientiam atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex sacrarum Scripturarum ac Canonum pcenitentialium assidua lectione, dein exprobatis Auctoribus et Catechismo Romano, etprudenti consilio peritorum studeat sibi comparare.

Sciat casus et censuras Sedi Apostolicae et Hlustrissimo D. D. Episcopo reservatas, prout inferiiis exprimuntur, ac Dicecesanas Constitutiones, easque diligenterobservet, persuasumque in primis habeat nullis privilegiis absolvi posse a casibus eidem Illustrissimo D. D. Episcopo reservatis, absque ejus speciali licentid: quemadmodiim constat ex declaratione Sacrae Congre

fationisCardinalium die 17 Novembris auno 1628, jussuUrbani apa3 Vin edita.

Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse stu4ebit, et alia ad ejus rectam administrationem necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedet,ut infra praescribitur.

In Ecclesia,non autem in privatisaedibus Confessiones audiat, nisi causa" mortis, aut urgentis alicujus necessitatis.

In EcclesiA autemcumaudiet, sit honeste et graviter sedens, non Altari incumbens, non stans, non legens, non Officium recitans, non aliis interloquens,nonex intervallo cantans, autaliud, quidvis agens, sed attenlo ad rem animo ; caveatque diligenter, ne ipse aut pcenitens interloquendum a circumstantibus exaudiatur, quos idcirco procul a se competenti spatio, quanlum fieri potest, expectare cogat: si tenebrae sint, accenso lumine poenitentes audiat, maxime mulieres.

Ad id habeat in Ecclesid sedem Confessionalem, quae patenti, conspicuo et apto loco posita sit, etubi fieri commode potcrit, interjecto assere poeuitentem a Sacerdote dirimat, aperta in medio fenestella ad transmittendam vocem, quae crate perforala, seu cancelhs ligneis, ferreisve obsepta sit, ! Vidtu et oculis ita compositis se in sedili Confessionali habeat, Ut re^eraostendatse de poenitentissalute paterne sollicitum, ita tamen ut nullo penitus signo inspectantibus indicare possit, se gravitate fortasse sceleris alicujus commoveri.

« PoprzedniaDalej »