Obrazy na stronie
PDF
ePub

Τ Η Ε Ο L Ο GI A

M OR A L IS

ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI

D. ALPHONSI DE LIGORIO
Olim Epifcopi S. Agathæ Gothorum, & Rectoris Majoris Congregationis

SS. Redemptoris ,

ADJUNCTA IN CALCE PERUTILI INSTRUCTIONE AD PRAXIM CONFESSARIORUM,

UNA
UNA CUM ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI

JOANNIS DOMINICI MANSI ARCHIEPISCOPI LUCENSIS

EPITOME DOCTRINÆ MORALIS, ET CANONICÆ

EX OPERIBUS BENEDICTI XIV.

EDITIO NONA ABSOLUTISSIMA,
IN QUA PRÆTER EA OMNIA, QUÆ IN CÆTERIS ADDITA FUERE,

[blocks in formation]

Au&or ipse plura reformavit , aliquibus sententiis clarius explicatis , aliis de novo additis, aliis

re melius perpenfa immutatis, & novas animadversiones magni ponderis adjecit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PR OSTANT
VENETIIS A P U D REMONDINI.

Superiorum Permiffu, ac Privilegio.

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY MAR 10 1958

Troozt

III

IN DE X CAPITUM, ET DUBIORUM, Cui adnectuntur omnia Summaria , quæ lingulis Capitibus & Dubiis infrą apponentur, ut limul hic præ oculis habeantur cunctæ res &

quæstiones, quæ in Libro continentur,

Litera 1, denotar librum, n. numerum marginalem, y, verficulum,

L I B E R IV,

DU BI M

IV.

De Præcepris particularibus serto bomi,

num ftatui propriis ,

Ad quid Religiofus obligetur vi votoram?

pag. 5.

"Q

CĄ PUT 1,

14. Ad quid obligetur Religiofus ex voto

paupertatis? An manuscripta , reliquiæ , & pi. De Ratu Religioso,

&uræ fint propriæ Religiosorum? 15. An poflint

habere peculium? 16. Quæ non repugnent voto DUBIUM 1.

paupertatis?. 17. An & quomodo peccet Reli

giosus accipiens , vel abrumens ane consensu Quid bt natura latus religiosi? Pag. I, fuperioris ? 18. An excufet a mortali licentia

præfumta! ( Vide etiam di&a lib. 3. num. 70.) UID ftatus Religionis ? Et qui fiat 19. Ao peccet Religiosus absumens bona in aReligiosi? 2. An Religiosus promotus lium usum, quam ei sint data ? 20. An poffit ad Cardinalatum, vel Epi.copatum renuntiare, vel non acceptare fibi debita? 21.

maneat obftri&tus yotis ? 3. An te. An facere donationes remuneratorias ? 22. An ncatur ad observantiam suæ Regulæ. 4. An teftari? 23. An aliis largiri , quod fibi fubtrapromotus ad Parochiam teneatur ad habitum, xit ex fibi conceffis ad ufum? 24. Quænam & Regulam?

quantitas in Religioso sit gravis ? 25. An peccet

graviter li accipiat parva usque ad magnam DU BI U M II.

quantitatem? 26. An impotens reftituere tenea.

tur sibi subtrahere ex rebus datis ad ufum 27. Que requirantur ad valorem profesionis An peccet mutuans res ad usum conceffas ? 28. religiose? pag. 3.

An abfcondens res, ne superior de eis difponat?

29. Quid, fi Prælatus der licentiani ad expenden. :5. Quæ conditiones requirantur ad professio. dum ad ufus turpes aut vanos? 30. An hæc licen: nem religiofam ? I. Apritudo yoventis. Quid tia sit de se invalida? 31. An subditus, obtenta lide ætate , & exploratione puellarum suscipien- centia generali, peccet contra paupertatem, & tium habitum religiofum ? 6. II. Requiritur teneatur reftituere tam ipfe, quam accipiens, confenfus Prælati Ordinis ; 7. III. Vi profeffio li expendat in usus turpes? (Vide etiam diéta l. fit fpontanea. 8. Quomodo & quando professus 3. num. 873.) 32. An fuperior poflit dare li. poflit reclamare de nullitate suze professionis ? centiam aliquid ludo exponendi? 33. An excu.

set licentia petita , & injuftc negara? 34. An DU BI UM III.

accipiens aliquid a Religioso fine licentia , pol

fit aliquando id retinere ? 35. An votum pau. Ad quid teneatur Religiofus vi fue pertatis poflit per consuetudinem abrogari? 36. profeffionis ? pag. 4.

An Abbatiffa poffit libere bona Monasterii ad.

ministrare ? An instituere beneficia , & ea aufer9. De obligatione Religion tendendi ad perfe&tionem. 10. Quando Rcligiofus peccet gra

re ; necnon conferre Capellanias &c. viter contra hanc obligationem? 11. An peccet clausura Religiosorum.

37. De voto caftitatis. Hic etiam agitur de graviter, si intendat servare Sola mandata obli. 38. Ad quid obligetur Religiofus ex voto obes gantia sub gravi? 12. An quilibet Christianus dientie? Et an teneatur fubditus obedire sub

graviter peccet, fi proponat committere.omnia gravi, si Prælatus non jubeat in virtute obevenialia? 13. An Prælatus aliquando peccet dientie , vel fub pæna gravi? 39. An teneatur graviter, negligendo corrigere defe&tus leves ad ea quæ indire&e pertinent ad Regulam? 40, fubditorum?

An ad ea quæ funt contra, vel fupra Regulam?

Ap

[ocr errors]

91. An peccent graviter non præsentantes die - 65. Quibus non liceat Religionem ingrcdi e niores ad beneficia? Certum eft de promoven. 66. In qua neceffitate parentum prohibeatur fi tibus ad Cardinalatus, & Episcopatus. 92. Id liis Religiosos fieri ? 67. Quando filii jam pro certum eft etiam de Episcopis non eligentibus ferh teneantur a Religione egredi ad subvenien- digniores ad Parochias. 93. Quid, fi ad benedum parentibus ? 68. An peccent filii Religio- ficia fimplicia ? ( ufq. ad 96. ) 97. An patroni nem ingredientes, invitis, aut insciis parenti. non pra:fentantes digniores peccent graviter ? bus? (Vide eriam di&ta 1.2. .50.) 69. Quando 08. An ad idem teneantur resignantes ? 99. Veprohibeatur parentibus Religionem intrare ob rior fententia aff. 100. An eligendi digniores neceffitatem filiorum? 70. An liceat relinquere ad Prælaturas regulares ? 101. Vera sentcntia . fratres aut forores in necessitate? 71. An debi- 102. An ele&tio digni, misso digniori , fit vali. tis gravati poslint Religionem ingredi? Quid, da? 103. Probabilior sententia . 104. An Epi. Í jam fint profesi? 72. Voventes Religionem fcopi digniores fint transferendi ad majores Ecquando teneantur, vel excurentur ingredi ? 23. clelias? Et hic, an translatio Episcoporum veQuando liceat ad aliam Religionem laxiorem, tetur jure divino? 105. Quid, fi adfit jufta cau. vel Itri&tiorem tranfire ? 24. Ān Parochi poffint fa? 106. An eligentes minus dignum tenean. Religionem ingredi , Epifcopo contradicente ? tur ad reftitutionem ? Et cui? 107. Sententia 75. An Episcopus poflit impedire Clericos a negativa an fit probabilis ? 108. An teneantur Religione? 76. An, & quando Epifcopi poffint ad reftitutionem id fuadentes? (Vide etiam dicta deserere Ecclesias fuas, aut permutare? 77. 1. 2.n.585.) 109. Quid, fi benefciuni conferatur An peccent graviter parentes, avertendo filios per concursum? 110. An eo calu minus dignus

ele.

ele&us tcneatur resarcire damnum Ecclefiæ , interdi&ta ? Quid, fi polluta ? An Canonici ir. vel digniori ? 111. An examinatores teneantur regulares amittant distributiones , & fru&tus prædenunciare digniores ?

bendæ ? III. De causa utilitatis. 131. Quid de

Canonico Pænitentiario? Quid de Theologo, ARTICULUS III. de Examinatoribus, Visitatoribus , &c. 132. Quid

de Canonicis docencibus? An Parochi docen. Eikre intentio, & qurlitates requirantur ad tes gaudeant eodem privilegio? Quid de Canobeneficium accipiendum?

nicis, & Parochis studentibus ? pag. 39.

ARTICULUS V.. 112. Quænam qualitas requiritur in eo, cui beneficium confertur ? 113. An requiratur in

Quibus modis beneficia amittuntur? ., eo voluntas clericandi? Quomodo peccet reci.

pag. 53. piens beneficium fimplex cum animo ducendi poftea uxorem? 114. An peccet graviter reci. 133. Quibus modis amittuntur beneficia ? 134. piens beneficium curatum cum animo dubio Quid, & quotuplex fit resignatio? 135. Quid suscipiendi Sacerdotium intra annum?

requiratur, ut valeat resignatio conditionata ?

( Vide didia l. 3. ex num. 81.) 136. Quid de ARTICULUS IV. permutatione beneficiorum ? ( Vide etiam l. 3.

ex num, 72.) An liceat habere plura beneficia? Et quiram beneficiarii teneantur ad refiden

ARTICULUS VI. tiam? pag. 40.

Quid, & quotuplex lét penfio ? 115. An & quando liceat habere plura bene.

pag. 54. ficia? vide alia apud Busemb. 116. Quotuplicia Sint beneficia? Et quæ fint incompatibilia? 117. 137. Quid, & quotuplex sit pensio? 138. A An pluralitas beneficiorum fit verita de jure quo & quanta poslit penfio designari? 139. An divino, vel ecclesiastico? 118. Quæ caufæ co. pensionarius poflit de illa libere disponere? (Vin honestent pluralitatem beneficiorum ? Et an, de dista l. 3. n. 491. Du, VI, ) quis habens unum beneficium fimplex accipiat alterum, vacet primum ?

DUBIUM II. 119. De obligatione residentia. Vide quæ habentur apud Burem. 120. Quinam beneficiarii

De Horis Canonicis. ad residentiam obligentur ?

121. De residentia Paftorum. qu. I. An cu. ARTICULUS I. rati teneantur residere jure divino? 122. Quid notandum circa residentiam Epifcoporum ? 123.

Qui obligetur ad Horas ? pag. 55. Quid circa relidentiam Parochorum ? Dub. 1. An Parochi indigeant licentia in scriptis ? 140. Quinam Clerici teneantur ad Officium? Dub. 2. An Parochi habentes juftam causam Qualem partem Officii teneantur dicere Subdiapoffint aberse per duos menfes fine licencia ? coni ea die , qua ordinantur ? Et an Subdiaco. Quid si urgeat aliqua necessitas? Quid si absint nus, qui officium recitavit ante Ordinationem , per modicum tempus? 124. Q11. II. Quo in lo teneatur repetere ? co beneficiarii teneantur residere ? Et præsertim 141. An teneantur ad Horas Canonicas omnes ubi Episcopi? Et ubi Parochi? 125. Q41. III. Religiosi , & Moniales? 142. An Religiosi non quænam caufæ excusent Pastores a residentia ? constituti in sacris, & Moniales non dicentes Êt I. De causa charitatis. II. De causa neces. Officium in choro , teneantur recitare privatim? ftatis. III. De causa obediencie . IV. De cau. Dub.1. An teneantur ad Officium Religiosi eje&ti? Ta utilitatis. 13. Qu. IV. Quando , & quomodo Dub. 2. An profugi? Dub. 3. An ad triremes daPaftores non residentes teneantur reftituere fru. mnati? An degentes extra Claustra? 143. Not. 1, &us beneficiorum ? 127. Dub. I. Quid, fi abfint An, & quando Religiosi teneantur recitare in chocum jufta causa , sed sine licentia ? Dub. 2. ro ? Quid fi fint occupati ? Not. 2. An peccent Quid si eorum absentia fit culpa? Dub. 3. Quid, graviter Prælati negligentes Officium recitari si resideant inutiliter ? Et an Parochi teneantur in Choro? An teneantur Episcopi recitare in per se exercere munia principaliora? Dub. 4. Choro? Not. 3. An teneantur supplere omifAn non residentes teneantur integros fruétus fa , qui plura non percipiunt, ut Choro inserreftituere ? ( Vide etiam di&ta lib. 3. n. 673.) viant? An ad peccandum graviter in Choro 128. Quibus debeant restitui fruêtus a non re- fufficiat omislio minoris partis , quam in Offifidentibus.

cio privato ? 129. Plura hic de residentia Canonicorum . 144. De obligatione beneficiarii circa Offi130. Quænam causæ excusent Canonicos ab al cium. An beneficiarius ordinatus per metum Giftentia chori? Et I. De causa infirmitatis . gravem teneatur ad Officium ? Vide alia apud Dub, 1. An per se excusentur Septuagenarii ? Busem. 145. Qu. I. Quot peccata committat Dub. 2. An cæci , & surdi ? II. De causa neces. Sacerdos beneficiatus Officium omittens ? Qu, fitatis. Quid, fi quis abeft a choro ob excom- II. An beneficiarius graviter peccet omittendo municationem incursam? Quid, fi Ecclesia fic Officium, fi velit fructus reftituere ? Lig. Tbeol. Tom. II.

a 3

AR

« PoprzedniaDalej »