Obrazy na stronie
PDF
ePub

BREVIA RIVM

R
R O M A N V M,
Ex Decreto Sacrosancti Concilij

Tridentini reftitutum.

PII V. PONT. MAXIM I

I VSS V E DIT V M.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

VENETIIS, APVD I V NTAS,

M D L X X X II I I.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

:

SERV VS SER V O R VM DE I,

Ad perpetuam rei memoriam. Vodà nobis postulat ratio paftoralis officy, in eam curam, incumbimus, vt omnes , quantum Deo adiutore fieri poterit,facri Tridentini Concilij Decreta exequantur:ac multo id etiam impenfius faciendum intelligimus,cum ea,qua in mores inducenda sunt,maximè Deigloriam,ac debi tum ecclefiafticarum perfonarum officium complectuntur. Quo ingenere existimamus in primis numerādas esse facras preces, laudes et gratias

Deo persoluendas,que Romano Breuiario continentur. Qua diuini officy formula, piè olim ac sapienter à fummis Pontificibus , præfertim Gelasio ac Gregorio primis constituta, à Gregorio autem septimo reformata,cum diuturnitate temporis,ab antiqua in $titutione deflexifet,neceffaria visa res eft,

qua ad priftinam orandi regulam conformata re uocaretur. Alij enim præclaram; veteris Breuiarij constitutionem,multis locis mutilatam, eincertis, & alienis quibufdam commutatam,deformarunt.Plurimi,fpecie officy commodio ris alletti, ad breuitatem noui Breuiary:à Francisco Quignonio tt.S. Crucis in Ierusalem Tre Jbytero Cardinale compositi,confugerunt

. Quin etiam in prouincias paulatim irrepserat prana illa consuetudo,vt Episcopi in Ecclefiis,quæ ab initio communiter cum cateris,veteri Romano more, Horas canonicas dicere,ac psallere confueuiffent,priuatum fibi quifque Breuiarium conficeret,& illams communionem, uni Deo, vna & eadem formula preces,et laudes adhi bendi,diffimillimo inter fe,ac penè cuiufq; episcopatus proprio officio discerperent.Hinc illa multis in locis diuini cultus perturbatio. Hinc fumma in clero ignoratio caremoniarum ;acrituum Ecclesiasticorum,vt innumerabiles Ecclefiarum ministri,in fuo munere indecore, non si ne magna piorum offenfione , versarentur.Hanc nimirum orandi varietatem grauiffimè ferensfe.re.PP.IIII. emendare constituerat:itaque prouifione adhibita , ne vlla in posterum noui Breuiary licentia permitteretur,totam hanc rationem dicendi,ac psallendi horas canonicas,ad priftinum morem,et institutum redigendam fufcepit. Sed eo poftea,nõdum is qua egregiè inchoauerat,perfećtis,de vita decedente,cum à pie me. Pio PP.IIII.Tridentinum Concia lium , antea variè intermissum,reuocatum esset,patres in illa salutari reformatione eodem cilio constituta, Breuiarium ex ipsius Pauli Paparatione,reftituere cogitarunt. Itaque quicquid ab eo in facro opere collectum,elaboratumý fuerat,Concily patribus Tridentum à predi&to Pio Papa,misum eft.Vbi doctis quibufdă et pijs viris à Concilio datu esset negocium, vt adreliquam cogitationem, Breuiary quoq; curam adiungerent; instante iam conclufione con cilij,tota res ad auctoritatem iudicius Romani Pontificis ex decreto eiufdem Concilij relata est:qui illis ipsis Patribus , ad id munus delectis , Romam vocatis, nonnullisg in vrbe idoneis viris ad eum numerum adiunctis, rem perficiendam curauit.Verum eo etiam in viam vniuer facarnis ingresso, os ita diuina difponente clementia,licèt immerito ad Apoštolatus apicem assumpti,cùm sacrü opus, adhibitis etiam ad illud aliis peritis viris,maximè vrgeremus; magna in nos Deibenignitate, (sic enim accipimus ) Romanum hoc Breuiarium vidimus abfolu tum.Cuius ratione difpofitionis,ab illis ipfis,qui negocio prepositi fuerant,non femel cognita,cum intelligeremus,eos in rei confectione ab antiquis Breuiarys nobilium Vrbis Ecclefiarum,ac no fra Vaticana Bibliotheca,no disceffiffe grauesg, præterea aliquot eo i genere

fcriptores secutos

else,

B. R. N.

effe ac denique remotis įs, qua aliena * incerta effent , de propria fumma veteris diuini Oficy nibilomifeopus probauimus, Roma imprimi', impreffumg, diuulgari ifimus. Itaq, ut diuini huius operis effectus re ipsa consequatur ; auctoritate prafentium tolimus in primis, abolemus Breuiarium nouum,à francisco Cardinale predicto edictum, & in qua cunque Ecclefia, Monasterio,Conmentu, Ordine militia,& loco virorum mulierum,etiã exemplo,a primera infiitutione, quă aliter, ab hac Sede permisum. Ac etiam abolemus quacunque alia Breuiaria , vel antiquiora ; vel quouis priuilegio munita, vel ab Epifcopis in suis diccesibus peruulgata , omnemq; illorum vsum de omnibus orbis Ecclefiis , monasteriis, conucntibus,militiis,ordinibus,& locis virorú Ég mulierum, etiam exemptis , in quibus aliàs Officium diuinum, Romana Ecclefia ritu dici confueuit , aut debet:illis tamen exceptis , que ab ipsa prima insttutione, à Sede Apostolica approbata;vel consuetudine,quæ velipsa inštitu tio ducentos annos antecedat,aliis certis Breuiariis vfa fuisse constiterit:quibus vt inueteratum illud ius dicendi, 6 Spallendi suvm officium non adimimus,fic eisdem sifortè hoc noftrü, quod modoperuulgatum eft ,magis placeat,dummodo Epifcopus,& vniucrsum Capitulum in eo confentiat, vt id in choro dicere e psallere possint,permittimus. Omnes verò,& quafcunque Apostolicas, es alias permissiones, ac cöfuetudines,&

ftatuta, etiam iuramento, confirmatione Apofiolica, vel alia firmitate munita,necnon pruulegia,licentias, indulta precan di,& pfallendi,tam in choro quam extra illum , more Eritu Breuiariorú fic suppresorum, predictis Ecclefiis,monafteriis,conuentibus,militiis,ordinibus,& locis,necnon S.R.E.Cardinalibus, Patriarchis,Årchiepiscopis,Epis, Abbatibus, & aliis Ecclefiaru Pralatis , cæteris oibus , 65 fingulis perfonis Ecclesiasticis,facularibus, regularibus, vtriusque fexus quacuque causa concejja approbata, et innovata,quibuscunque concepta formulis , ac decretis ego: claufislis roborata,omnino reuocamus:volumusque illa omnia vim & effectum de cætero non habere.Omni itaque alio vsu,quibuslibet, vt dictum est,interdicto, hoc nostru Breuiarium,ac precandi,pfallendig formulam in omnibus vniuersi orbis Ecclesiis, Monasteriis,Ordinibus, Et locis etiam exemptis,in quibus officium ex more o ritu dicta Romana Ecclesia dici debet aut confueuit faluapredicta inffitutione , vel confuetudine predictos ducentos annos fuperante,pracipimus obferuari:Statuentes Breuiarium ipsum nullo vnquam tempore veltotum vel ex parte mitandum,vel ei aliquid addendum , veloinnino detrahendum esse:ac quoscunque qui Horas canonicas,ex more & ritu ipsius Romane Ecclefie iure,vel confuetudine,dice revelpfallere debent propositis pænis per Canonicas sanctiones constitutis in eos,qui diuinum . officium quotidie non dixerint,ad dicendum & pfallendum posthac in perpetuum,Horas ipjas diurnas e nocturnas,ex huius Romani Breuiary prescripto, & ratione omnino teneri, ne minemq, ex ijs quibus hoc dicendi psallendique munus necesario impofitum eft,nisi hac fola formula,fatis

facere posse. Tubemus igitur omnes,& fingulos, Patriarchas, Archiepiscopos Epi. scopos, Abbates,& cateros Ecclefiarum prelatos, vt omiffis que fic fuppreffimus & aboleni-, mus , cæteris omnibus,etiam priuatim per eos constitutis

, Breuiarium in suis quisque Ecclesiis, Monasteriis,Cõuētibus Ordinibus,Militijs, Diæcefibus , & locis prædictis introducant, Etam ipsi quă ceteri omnes Presbyteri, & Clerici,feculares, regulares , vtriufque fexus, necnon milites, exempti,quibus Officium dicendi, psallendi quomodocunque:ficutpredicitur iniunctum est, vt ex huius nostri Breuiarij formula,tam in choro,quàm extra illum,di

. cere & psallere pracurent. Quod verò in Rubricis nostri huius Office prafcribitur , quibus, diebus Officium beatæ Maria semper virginis, Defunctorum ,item Septem psalynos Penitentiales, Graduales,dici ac pfalli oporteat:Nospropter varia huius vita negocia,multorum occupationibus indiulgentes , peccati quidē periculum ab ea prascriptione remonendum

duximusi

[ocr errors]

duximus:verum debito providentia paftoralis admoniti, omnes vehementer in domino cohortamur,ut remißionem noftram,quantum fieri poterit,fua deuotione,ac diligentia precurrentes, illis etiam precibus,fuffragijs,& laudibus,fua,et aliorum saluti consulere

studeant

. Atque ut fidelium voluntas,ac ftudium magis etiam ad salutarem hanc consuetudinem incitetur,

de omnipotentis Dei mifericordia , beatorumýPetri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confja , omnibus

, qui illis ipsis diebus in Rubricis prafinitis, beate Marie , vel Defunctorum Offcium dixerint,toties centum dies:qui verò Septem Psalmos, vel Graduales, quinquaginta de iniuncta ipsis pænitentia,relaxamus.Hoc autem concedimus fine praizdicio fanéta consuetudinis illarum Ecclefiarum,in quibus Officium paruum Beate Maria semper virginis in choro dici consueuerat:ita vt in predictis Ecclefiis feruetur ipsa laudabilis, es sancta consuetudo celebrandi more folito predictum Officium. Caterum vt præsentes litere omnibus plenius innotescant,mandamus illas ad valuas Bafilicæ Principis Apoftolorum de Vrbe, es Cancellaria Apo stolica

, & in acie Campi Flora publicari , earumý exemplar de more effigi. Volumufque es Apoftolica auctoritate decernimus,quòd poft huiufmodi publicationem, qui in Romana curia funt præfentes,ftatim lapfo mense,reliqui verò qui intra montes , tribus , eo qui coltra ubij, locorum degunt,sex mensibus excursis,vel cum primum venalium hrius Breviari voliurninum facultatem habuerint,ad precandum, & pfallendum iuxta illius ritum,tam in choro,quàm extra illum,maneant obligati:ipsarum autem literarum exempla manu Notary pieblici,et sigillo Pralati Ecclefiaftici aut illius curiæ obfignata, vel etiam ipsis voliuminibus absque pradicto, vel alio quopiam adminiculo Roma impressa,eandem illam vbique locorum fidem faciant, quam ipfepresentes, se essent exhibita,vel oftenfa.Sed vt Breuiarium ipfum vbique inuiolatun,et in corruptum habeatur ; Prohibemus, ne alibi vfquam in toto orbe fine noftra,vel specialis adid Commllary Apostolici,in fingulis Christiani orbis regnis, prouincys deputandı,expressa lice tiaimprimatur, proponatur,velrecipiatur. Quoscung verò,qui illud secus impreferint,propofuerint, velreceperint , excöicationis sententia eo ipso innodamus. Nulli ergo oino homină li ceathanc paginam noftra ablationis, abolitionis,permissionis,reuocationis

, iuffionis , præcepti, Statsti indulti, mădati,decreti,relaxationis,cohortationis, phibitionis,innodationiset voluntatis infringere,vel ei ausu temerario contraire.Si quis autě hoc attentare præfumpferit, indignatio nem omnipotentis Dei,ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incrurJurum. Datum Rome, apud sanctum Petrum, Anno incarnationis Dominica. M. D.L XVIII, Septimo Jdus July, Pontificatus noftri Anno Tertio.

هر

4

[blocks in formation]

Anno à Natiuitate Domini millefimo quingentefimo fexagefimo octano, Indictione undecima,die

verò decimáquinta menfis Iuly, Pontificatus sanctissimi in Chrifto Patris & Domini notri D.Py diuina prouidentia Papa

quinti Anno tertio, Retrofcripta litere Apostolice lecte, afix.2,5 publicata fuerunt ad valúas Basilica Principis Apoftolorum de Vrbe, Cancellaria Apostolica,et in acie Campi Flore,dimißis ibidem prafentibus literis,per aliquantulum temporis fpatium:vt moris eft,affixis,& deinde amotis per nos Iulium Parinum,és Ioannem Borno tium pralibati sanctißimi D. N. Papæ Cursores.

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »