Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Deinde dicitur Oremus,& poft vltimam Ora-
tionem repetitur, Dominus vobiscum: poftea ..De Oratione Dominica ; & Salucatione
dicicur Benedicamus domino. Respondetur,

:: Angelicae
Deo gratias, Deinde dicitur versus, Fidelium
animæ:qui versus,Fidelium, non dicitur polite Ocio Angelica, Aue Maria, semper dicitur

Ratio Dominica, Pater nofter,& Saluta. Benedicamus domino, ad Primam, ante Pretiofa,&c.neque ad Completorium,ante, Bene- fecreto ante omnes Horas,præterquá ad Com .. dicat.&c.

plecorium,quia tunc dicitur in principio tanTSi Oratio dirigatur ad Patrein, concluditur tum Pater nofter, post lectionem breuem diPer dominum;li ad Filiuin, Qui viuis &regnas: cto Verlu, Adiutorium noftrum.Et in fine Pa Si in principio Orationis fiat mentio Filii, di ter noster.Aue Maria, Credo, poft Orationem catur,Per eundem:si in fine Orationis, dicatur. Beacę Mariędicit. Finitis Horis, dicitur simili Qui recuni viuit & regnat.Si fiat mentio Spiri- ter secreto, Pater noster, tátum dicto versu. Fidė tus fancti ; dicatur, In vnitate eiusdem spiritus kium animę, vbi hic verlus dicitur:qui Versus Sancti.&c.

non dicitur, quando post officium Bcatę MaTQuando plures Orationes dicuntur; priina rię, sed poft illud : & cunc dicitur Pater nofter, tantum dicicur sub lua conclusione, Per domi. vtsup.Si autem alia Hora subsequatur, in fine nuin,vel aliter, vt supra: aliæ non concludun- prçcedencis Horç,dicitur Pater noster, semel tá tur, nisi in vltima oratione:sed vnicuique Ora tum, pro principio sequentis Horæ, addıca tioni semper pręponitur Oremus, pręcerquam Aue Maria. in officio defunctorum, in quo alio modo quá Quando Oratio Doninica dicenda est cum vt supra Orationes dicuntur , vt in cius officio Precibus, semper clara voce profertur Pater no dicitur,Similiter &in litaniis.

ster:& in fine, Et nenos, reliquú dicicur secre

to,alias nunquam profertur. Ad Laudes verò DeHymno, Te Deum.

& Vesperas,quando in feriali officio dicuntur

preces,totum dicitur clara voce. Hymnus, Te Deum,dicitur in omnibus i Salutatio Angelica femper dicitur ante ofiLect.& per eorum octauas , excepto festo fan officio Domini quia tunc suficie dixisse in prí crorum Innocentium,nisi veneritin Domini- cipio cum Orationc Dominica. ca,& nisi fuerit eius dies octaua, quia tunc diçi tur.Dicitur etiam in oninibus Dominicis à Pa De Symbolo Apostolorum,& scha Resurrectionis inclusiuè,vsque ad Aduen

Symbolo Athanasij. tum exclusiuè:& à Natiuitate Domini inclusive, vsque ad Septuagesi.exclusiuè,& in omnibo

SY Ymbolum Apoftolorum semper dicitur feriis temporis Paschalis , scilicer à Dominicaí. ante Matutinum,& Primam,&finito Com Albis vfque ad Ascensionem, excepta fecunda plecorio poft Orationem Angelicam, totum se feria Rogationum, in qua non dicitur. creto etiam srad Primam, & Complecoriú iceNon dicitur autem in Dominicis Aduentus; ' fum dicendum sitcum precibus.Quando vero & à Septuag. vsque ad Dominican Palmarum dicitur cum precibus, ad Primam, & Coinpleinclufiue, neque in feriis extra tempus Pafchủ. torium clara voce profertur, Credo in Deum, Cuni dicitur, omitticur semper nonuin vel & in fine,Carnis refurrectionem. reliquum ditertium Responsorium.Sed statim dicicur port citur fecreto. alias nunquam dicitur , nisi vt vltimam lectionem.

fupra. Cum nó dicitur, eius loco ponitur nonum, Symbolum Athanasij, dicitur ad Primam vel tertium Responso.cum Gloria patrijiri fine pokplalmum Retribue, in omnibus Domini& dicto Responl.statim inchoantur Laudes. Si cis perannum, quando officium fic de Domimiliter quando dicitur,Te Deum, co hymno nica exceptis Doininicis infra octa. Natiu.Dñi, dicto, statim inchoantur Laudes , pręterquam Epiph. Alcensionis,& Corporis Christi, ac Do n nocte Natalis Domini, quia tuncdicitOrde minica Relurrc,& Pentecostes, in quibus dicú10, poftea celebratur misla, vc suo loco dicitur. tur tantùın tres psalmi consueti , vtin testis. In

Dominicis

1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

P

[merged small][ocr errors]

Rubricę Generales
Doininicis infra alias octauas ;&in Dñica Tri- tulo Ecclesiæ,ante,vel poft commentoradioné
nitatis dicit,aliàs nunquam , ecií si aliquod fe- de Apostolis,& de S. Maria,pro dignirare illi's
Nyın duplex celebret’in Dñica. De Precibus. ita tamen vt lemper vltimo loco ponatur com

Reces sunt aliquor Versus, qui aliquando memoratio de pace. Et ante illas in feriali offi

dicunturante Orationem incipientes à ky cio ficcommemoratio de Cruce; quæ habetur tie clPreces Dominicales ad Primain, & Cópl. in psalterio poft Laudes sçcundę ferię. ve in Psalt. dicuni'tñquandocunque officium [Tempore paschali fit alia commemoratio de non est duplex,nec intra octauas: in duplicibo Cruce:vt ibi ponitur ad Laud.fer.ij.poft domiaur & infra octauas,non dicuntur, etiam fi in- nicam in Albis:& ea folum tunc dicitur. fra octauam fiat de Dominica, vel alio fefto le. Si facienda fic commemor. alicuius festi oca miduplici,quia tunc ratione octaux non dici- currentis,commemor.festi semper fit ante ipsa tur.Quod etiam seruatur in vigilia epipha. &í Suffragia consueta, eciam ante commemoratio duobus diebus post octauam Ascensionis. nem de Cruce. Preces feriales ad Laudes,& per Horas distin Commemoratio de Sancta Maria non fircú etę, vein Pfalz.dicuntur tantùm in feriis Aduen aliis,quando dicitur eius officium paruum, nec tus, Quadrag. Quatuor tempotum,& Vigiliarú quandocunq; fic officium de ca. quæ ieiunant(exceptis Vigilia Natiuit. Domi DeAntiphonis Beatç Marię in ni,ac Vigilia & Quatuor temporibus Pentec.)

fine officij. & tunc dír Alexis genibus.In aliis feriis per annum á predi&tis,nunquá dicuntur, nisi Domni. terii post Completorium, singula dicun nicales,& in illis non lectuntur genua. tur pro temporis diuerfitate , vtibi annotatur, "In feriis Aduentus, Quadrag.& quatuor tein pręterquain in triduo Maioris Hebdomadean porum dñrpreces Feriales ad Laudes, per Ho. ic Pascha. ras,& ad vesp.si non fequatur festum ; ad Cópl

. Dicuntur autem extra Chorum tantum in fidñr consuete de Dominica, led flexis genibus ne Completorii,& in fine Matutini dictis Lau dñraút pces flexis genibus ab Hebdomadario dibus, fi tunc terminandum fit officium ; aliovsque ad verlum Domin' vobiscum,ante Ora quin, fi alia subsequatur Hora, in fine vlcimă tionem:à circunstancibus aúc vsq; ad versum, Horæ. In choro autein semper dicantur quanBenedicamus domino,post Orationem. docunque terminata aliqua Hora discedenda In vigiliis preces feriales dñr tátum ad Matu eftà choro. tin. &

per Horas. Ad vesperas verò lequentes Nunquá vero dicuntur poft aliquam Horá, non dår,quia inde fit de festo.Píalmus Misere quando subsequitur çum officio diei officiun re, non dicú precibus, nisi ad velper. & ps de defunctorú, vel Litaniæ,preterquam poft com profundis,nisi ad Laud.in aliis Horis predi&i pletorium,in quo semper dicuntur,ctiam lipPlalmi non dicuntur.In officio defunctorum dicta sublequantur:neque etiam dicuntur,quá dicuntur Pfalmi, qui in eius officio signantur. do poft aliquá Horam lubsequitur Missa. dicú De commemorationibus communibus, seu cur autem semper Alexis genibus ) pręterquam fuffragiis Sanctoruin.

tempore Paschali) Hebdomadario tamen ad Cgia de

Ommemorationes communes, feu Suffra Orationem surgente. gia de Sanctis , quæ habentur in Psalte.in DeOfficio paruo beatę Marię. Laudum ab osta

. Epipha.vsque ad dominica Dolnofficio paruo Beatę Mariç,de officio de Pallionis exclusiuè,& ab octaua pent.vfque ad libus, & Litaniis, & deplalmis Gradualibus, Aduentum exclusiuè,in dominicis,feriis, & fe quando, & quomodo,tam in choro, quá extra stis)nisi offi, fitduplex,vel infra octauas) & illis chorum dicenda sint, habentur fuis locis pro. adiungitur commeınoratio de Patrono velci prięrubricę circa finem Breuiarij.

5.1

1585) f 1586] e 1587) d

х

10 II

1589 A

V

1591) f 1592/ ed 16 1593) c 15941.b 1595 A 1596 g ft I

[ocr errors]

1598) d

Feftorum Mobilium . Anni LF2e Aure | Epa- Septua- Dies Cil Pascha, Ascen-1 Pente- Corpus Dñi Prima Dri. Dñi us nu &z. gelima. nerum. Resurrelio Do-costes. Christi.cę p91 Dominica cal. mero 1 ctionis. mini.

Péte. Aduentus. 1584/A g 8 xviij 129 Ian./15 Feb.fi Apr. 10 Maij|20 Maiji31 Maijs 27 2 Decembris, 9 xxix 17 Feb. 6 Mar 21 Apr. 30 Maij 9 Iunij 20 Iun. 24 1 Decembris.

2 Feb. 19 Feb. 6 Apr. 15 Maij|25 Maijs Iunij 26 30 Nouembris.

xxj 125 Ian. 11 Feb. 29 Mar.7 Maij. 17 Maij 28 Maij 27 29 Noucmbris. 1588cb 12

ij 14 Feb. 2 Mar 17 Apr. 26 Maij 5 Iunij 16 Iun. 24 27 Nouembris. 13 xiij 29 Ian. 15 Feb.j2

Apr. 11 Maij
Feb. 2 Apr. 11 Maij 21 Mai) 1 Iunij

, 27

3 Decembris. 1590 g

14 xxiiij 18 Feb. Mar 22 Apr. 31 Maij 10 Ma il 21 Iun. 24 2 Decembris. 15 10 Feb. 27 Feb. 14 Apr. 23 Maij 2 Iunij 13 Iunij 25

I Decembris. xvj 26 Ian. 12 Feb. 29 Mar. Maij 17 Maij 28 Maij 27 29 Nouembris. 17. xxvij 14 Feb. 3 Mar 18 Apr. 27 Maij 6 Iunij 17 Iunij 24 28 Nouembris. 18 viij.. 6 Feb. 23. Feb. 10 Ap. 19 Maij 29 Maij9 Iunij 25 27 Nouembris. 19 xix 22 Ian./ 8 Feb. 26 Mar.

Maij 14 Maij 25 Maij 28 3 Decembris. j 11 Feb. 28 Feb. 14 Apr. 23 Maij 2 Iunij 13 Iunij 25 1 Decembris. 1597) e

xij 2 Feb. 19 Feb.' 6 Apr. 15 Maij 25 Maij 5 Iunij 26 29 Nouembris. _3 xxiiij 18 Ian. 4 Feb. 22 Mar.

30 Apr. 10 Maij 21 Maij 28 128 Nouembris. 15991 C 4 | iiij 7 Feb.24 Feb. 11 Apr. 20 Maji 30 Maij 10 lunij 25 28 Nouembris. 1600/bA 5 36 Ian. 16 Feb.12 Apri. 11 Maij 21 Maij 1 Iunij 27

3 Decembris. 1601 xxvj 18 Feb. 7 Mar 22 Apr. 31 Maij 10 lunij 21 Junij

, 24 2 Decembris. 1602) f 7 vij

3 Feb. 26 Feb. 7 Apri. 16 Mai 26 Mai 6 lunij 26 I Decembris. 1603) e

xviij

26 Ian. 12 Feb. 30 Mar. 18 Maij 18 Maij 29 Maiji 27 30 Nouembris. |1604 dc

xxix 15 Feb. 3 Mar. 18 Apr. 27 Maij 6 Iunij 17 Juni 24 28 Nouembris. 16051 b

6 Feb. 23 Feb. 10 Apr. 19 Mai}|29 Maij 9 Iuni 25 27 Nouembris. xxj 22 Ian 8 Feb. 26 Mar. 4 Mai

: 14 Maij 25 Mail 28 3 Decembris. ü 11 Feb. 28 Feb. 15 Apr. 24 Maij 3 Iunij 14 Iunij 25 2 Decembris. 1608fe 13 xiij | 3 Feb 20 Feb. 6 Apr. 15 Mai 25 Maiil5 Iunij 26 30 Nouembris. 1609 14 xxiiij 15 Feb. 4 Mar. 19 Apr. 28 Maij 7 Iunij 18 Iunij 24 29 Nouembris. 7 Feb. 24 Feb. 11 Apr. 20 Mai 30 Maij 10 Iunij 25 28 Nouembris

. 16xvj.136 Ian. 16 Feb. 3 Apri. 12 Mai 22 Maij 2 Junij 26 27 Nouembris. 1612 A 17 xxvii

17 xxviii9 Feb. 7 Mar. 22 Apr: 31 Maij 10 Iunij 2 1 Iunij 24 2 Decembris, 18

viij 3 Feb. 20 Feb. 7 Apri. 16 Maij 26 Maij 6 Iunij! 26 1 Decembris.

19 xix 26 Ian. 12 Feb. 30 Mar. 8 Maij 18 Maij 29 Maij 27 30 Nouembris. 16151 d

j 15 Feb: 4 Mar. 19 Apr. 28 Mais 7 Iunij 18 Iunij 24 29 Nouembris. xij 131 Ian: -7 Feb:13 Apri. 12 Maij 22 Maij 2 Iunij 26 27 Nouembris

. 1617) A 3. xxiij 122 Ian: 8 Feb. 26 Mar. 4 Maij 14 Maij 25 Maij 28 3 Decembris. 1618 4 | iiij 11 Feb. 28 Feb. 15 Apr. 24 Maij 3 Iunij 14 lunij 25

2 Decembris. 27 Ian. 13 Feb. 31 Mar. 9 Mai 19 Maij 30 Maij 27

1 Decembris. xxvj|16 Feb. 4 Mar. 19 Apr 28 Mai 5 lunij 18 Iunij 24 29 Nouembris

. 7 vij 7 Ian. 14 Feb. 11 Apr 20 Mai 30 Maij 10 Iunij 25 28 Nouembris.

XV

6

[ocr errors]

8

[ocr errors]

116061 A

16071 g

II 12

1610 c 1611] b

15

V

[blocks in formation]
[blocks in formation]

DE Ndictio est reuolutio 15.annorum, ab 1. vfq; ad 15. qua reuolutione peracta,iterum reditur ad vnitatem, initiumą; sumit,quilibet annus huius cycli à l'anuario in Bullis Pontificijs,ficut de cyclo decennouénali ausi numeri scripsimus. Et qrñ indictionis frequens vsus est in Diplomatibus,& fcripturis publicis,facile annum Indictionis currentem quolibet

anno proposito inueniemus ex sequenti tabella,cuius vfus perpetuus eft , initium tamen sumit ab anno correctionis. Tabella Indictionis ab anno correctionis. 15 8 2.

3 4 5 6 7 8 9. Nam fi anno 1 58 2. tribuas primum númerum, qui est 10. & fequenti anno 1583. fecundum numerum,qui CA 11. & fic deinceps vfq; ad annum propositum, redeundo ad principium tabellæ,quotiescunq; eam percurre ris,cadet annus propositus in Indictionem,quæ quæritur

. Quando inchoatur Aduentus Domini. Aduentus Dñi inchoatur Dominica proximiori festo S.Andrex,velipfa die S.Andreę si in Dominica venerit.

Quatuor Tempora celebrantur iiij.& vj.Feria,& Sabbato post iij.Dominicam Aduentus, Poft primam Do minicam Quadragesimæ, Post Pentecosten, Et pofi testum Exaltationis Sanctæ Crucis.

Nuptiæ iuxta Decretum Concilii Tridentini. A Dominica prima Aduentus,vfq; ad diem Epiphania, Et à Feria quarta Cinerum vfq; ad O&auã Paschatis inclusiuè,Sácta Synodus folennitates nuptiarü prohibet. In aliis verò temporibus solēniter celebrare pmittit

.

!

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

DVE NVMERORVM TA BE L LÆ

Exsuperloribus rubricis excerptx.
In quarum Prima, statim videri poterit dequa celebrandum crit
Officium,fiplures eodem die feftiuitates occurrāt, Lectis tame
prius quæ sint Primæ,vel Secundę Clallis feftiuitates, & Domi.
nicæ, vt inferius patet.
In Secunda autē quomodo Festumpræcedens concurrat in Ve-
speris cum sequenti

.
EX VTRISQVE TABELLIS

HocOrdine Reperietur quod queritur.
Nueniatur anteanumerus appositus in quadranguloilloin quo

festiuitates,de quibus est controuersia, sibiinuicem occurrunt,
deinde legatur Versiculus, iuxta dictum numerum descriptus : &
ex eo clarillimè videbitur,quicquid agendum fuerit.
A

Dmaiorem autem prædictorum intelligentiam , sciendum

erit,quòd Quadrangulus inquo festiuitates sibi inuicem dicunturoccurrere,intelligitur ille, ad quem ambæ festiuitates, de qbus controuersia est, ex eorum locis recto tramite progredientes perueniunt, ac in eo fibi inuicem occurrunt: Vt exempli gratia, Quadrangulus in quo fibi inuicē occurrunt Duplex primæ Clafsis,& Dominica primæ Clallis,erit qui est.in Angulo superiori pri mæ Tabellæ in quo signatus estı

. quiafi ad eum,tã Duplex, quàm Dominica prædicta ex eorum locis recto tramite pergerent, in eo sibi inuicem occurrerent:& Versiculus iuxta dictum numerum appositus, isteerit

1 Translatio de Primo,&Oficium de Secundo, idest, Duplex primæ classisprędictum transferatur, & Officium fiat de Domini ca prima Claslis prædicta; quia, cum in Versiculis dicitur de primo, seu præcedenti, intelligendum est de festoin superiori parte tabellæ apposito, veduplex prædictum:cum de fecundo,vel lequê ti, de festoin inferiori parte apposito,vt Dominica prædicta.

[ocr errors]

3

Duplex primæClaffis

6'6 2 2 10 14 16 14 14 1 Duplex secundæClassis

19 16 12 2 10 14 16 14 11 11 Duplex perannum.

4 16 12 18 11 11 4 14 11 11 Patronus Ecclefiæ

16 16 12 2 0 4 16 14 t 11 Dies infra octauam

4. !6 13 3 15 !3. 17!3 13.3 D ies oétaux

14 16 12 12 13 17 14 14 13 3 Semiduplex

14 6 10 11 11 11 14 TI !

11 aneta Maria in Sabbatho

14 lo 5 5 15 15 15 10 10. Simplex

0.13 13 13 15 13 13 13 13 13 I Translatio deprimo, offí desecúdo. 8888888888 2 O Añdeprimo, Trāslatio defecüdo. 25

61818 Comemora.de primo Offñdescđo. 4 Offñdeprimo Comemora.descđo. 5 Nihildeprimo, Offî de secundo. 6 Officium deprimoNihil de secúdo. 7 Officium de digniori,Commemora

tio de minus digno
80fficium de digniori, Translatio de

minus digno.
fiñ de primo & commemora. de

fecundoin laudibus tantum. Piesodauæ nunquã trāsfertur:ideo rétibus in Aduétu, Quadrag.& Qua quanquam Natiuitas S. Iohannis Ba tuor tēporibus, vel occurrentein illis ptistæoccurrēs in die corporis Chri- Dupl.primę&fecüdę classis, seu paIti transferaturin diem sequentē, nó trono Ecclefiæ. tamen transfertur octaua.

De Dñicis Aduétus, &a Septuag.ad De Ferijs Aduentus, Quadragesi- octa.Paschęinclufiuefit com.inij.ve mę, Vigiliarum, &Rogationum, fit fper.quocûq; adueničte feftoi.ij. fer. semper officium, nisi occurrente in Cumplures suntconmemorativeis festo nouem lectionum:quocasu nesfiunthocordine. DeDuplici, de de ferijs Aduentus, & Quadragesi- Dominica,desemiduplici, de Diein mæfitCommemoratio in vtrifq; Ve fra Ołtayam, de Feria, de Simplici. fperisaçin Laudibus:De Vigilijsau (Commemoration esautem de Do tem, Quatuor temporibus, &Roga- minica,'de Semiduplici, de Octaua, tionibus,in laudibus tantum. &defancta Maria in Sabbatho in ve Dealijsferijs per annnm nunquã fit fperissextæ Ferię pręcedunt comme comemoratio,ncc de Vigilijs occur- morationi simplícis sequentis Diei. B.R. N.

+ + + +

Simplex.
& S. Maria in Sabbatho
& Semiduplex
& Duplex perannum
&Patronus Ecclesiæ
& Dies octaua
& Diesinfra octauam
& Dominica per annum
& Dñica secundęClassis
& Dñica primæ Classis

« PoprzedniaDalej »