Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Rubricę Generales ccturin rubrica de Oraiionibus,

Deleâionibus. In oficio festí priuin lectio.poft omnes plal. 1 Ediones leguntur ad Matuti. dictis Plalmos feriales cum Antiphonis, dicuntur versus mis Nocturnorum cuin Antiphonis, Ycride Communi Sanctórum hoc ordine. Feria ii. libus, Absoluționibus quoque & Benedictio. & v.Versusj.Nod. Fer.sii.& vi.Verl.ii. Noctur. nibus, vt supra. In duplicibus & semidupliciFeria iiii.verlus iii, Nocturni.

bus dicuntur nouem Lectio.id eft,in quolibet (Versus positi in plalt.ad Laud. & Vesperas, Noct.cres, in feriis & festis simplicibus legunfemper dicuntur,quando alii proprii non affi- tur tantùm tres Lectiones. gnancur in proprio de Tempore.

ŞIn officio nouem lect. leguntur hoc modo. DC Absolutionibus & Benedi&ionibus ante In primo Noct.semper leguntur tres lectio de Lectiones,

fcriptura:quę quando suis locis propriæ, aut de Bsolutioncs & Bencdictiones dicuntur Communi lanctorum non asignantur, sein

per ordinem in officio nouem lect, ante per leguntur, vein officio de tempore,quç sua lectiones, vt in prima Dominica de Aduentu quaque dic occurrunt legendę.In lccundo No ponuntur,scilicet poft Verlum ,dicto Pater no curno.si fir de sancto, tres leguntur de vita Sá iter, Et ne nos,dicitur Absolutio & Benedictio. eti:quç si non adsint proprię, leguntur de Ser. ncs,vt ibi; pręterquam in Marut. tenebrarum mone,qui ci conuenit, ex Communi Sanctomaioris hebdomadæ,&in officio Defuncto ruin. Vnde etiam numerus trium lect.complerum in quibus Abfolutio & Benedictiones nó cur,quando officium fit nouem Lect.dealiquo dicuntur.

Sancto,qui non habet nisi vná,vel duas lect.de Si officium noué Lect.fit de San&o octaua vita Sáeti.sı fide dominica, vel de alio officio benedictio erit, Cuius vel Quorum feltum co- nouem lect.per annum,etiain de octaua, legun himus,&c.vtibi.Si de Sancta Maria,octaua Be cur tres lec. de aliquo Sermone, qui in illis popedictio erit.Cuius feltum colimus, ipsa virgonitur.In tertio Noct. semper leguntur tres lec. wirginum, & cum legútur tria Euágelia cum

de Homilia in Euang positę in proprio, aut ex Hoiril.fiat sicur in Natiuit.Domini dicitur. Communi assignatę,& primæ lection. de Ho.

Si fic officium triú Lect.& fic de Feria, in qua inilia semper pręponitur principium lectionis singulæ tres Lect.lant de Scriptura, Absolutio dc Euangelio de quo est Homilia etiam infra & Benedictiones tummuntur ex prima Domi- octauas, Excipiuntur ab hoc ordinario lectionica de Aduentu, hoc ordine: Feria secunda & num Matutinum tenebrarum anıc Pascha; & quinta dicitur Absolutio & Benedictiones j. defunctorum,vtin luis officiis ponitur. Noctur. Feria iii.& vi.ij. Noct. Feria quarta & Siin officio noucm lect. in quo non dicitur Sabbatho,tertij. Nocturni.

nonum Relponsorium , contingat fieri comSi autem fingulæ tres Lect.non funt de Scri- memora, de aliquo fancto, qui propriam haptura, Ablolucio dicitur fecundum ferias sicut bet lect.nona lect. legitur de Sancto : si fuerint quando tres sunt de scriptura : Benedictiones duç de Sancto,cuius fit commemor.ex duabus verò femper dicuntur vein tertio Nocturno di lectionibus fiat vna lectio ,omisla nona lectio. etę Doininicæ ordinantur.

in dicto officio nouélec.vel octauę lectioni ad Sa tres Lect.lunt de Hom. Prima benedictio iuncta. Quòd fi codem die occurrat Domini. erit, Euangelica lcct.ij. Diuinum auxilium. Ter ca, vel feria que habcat homiliam nona.lectio ria Ad locieratein.

Sancti omittitur, & eius loco legitur homilia Si fitde lancto,de Ablolucionibus idem ser- Dominicę,vel fcriç. uatur quod in ferijs quando non legitur Hom. In Officio trium lec.li fir de feria, tres legunTed Bencdictiones dicuntur, vtin tertio Noc. tur de Scriptura, nisi tres sincde Homilia quia hocmodo:Prima,Ille nos benedicat: fecundà, tunc omillis lect.de Scriptura,tres leguntur de Cuļus, vel Quoruin feftum colimus:Tertia, Ad Homilia.Si fir de Sancro,qui habcar duas lec.j. focietatem.

ganfum erit de Icriptura , vel vna , vel ex tribus Quando fit cfficium Sanctę Mariç in sabba: yna:Secunda & tertia.de Sancto. Si vnam tantho, Absolut.& Benedictiones dicuntur, vçin fum habuerit, vel propriam, vel ex Commuxius officio paruo, circa finem Breuiarij ha' ni affignatam, prima & fecunda erunt de lcribetur:

ptura,tçruia de Sancto;quod etiam seruatur in

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

officio Sanctæ Marię in sabbatho.

& Septuagesi.& inter Pentecosten & AduenSi initium lectionis de Scriptura transfera- tum. Vbi verò contingit minui numerum tur in fecundam teriam, lect. scripturæ posiu Doininicarum,& hebdomadarum poft Epi- ' tæ in secunda feria vel omittantur, vel cum phani.adueniente Doininica Septuagesimæ alijs de cadem scriptura adiunctæ legantur: & post Pentecosten adueniente alia Dominiquod femper fieri pót, quando le&tiones de ca,vt infra:quod fupereft de scriptura alicuius scriptura aliquo die omittuntur.

libri pro numero dictarum Dominicarum & Lectiones aurem de scriptura, in officio de hebdomadarum pofiti, eo anno omittitur. tempore sic distributæ sunt per annum, vt Quod etiam fit de scriptura ex libris Regum, quotidic aliquid ex ea legatur etiam in offi- de quibus legitur ab octaua Pentecost

. vfque cio de Sanctis,quando alię,vt dictum est, non ad primam Dominicam Augusti:cùmnon aflignantur.

expletur numerus Dominicarum post octaua (Initia librorum sacre Scripture, qui ferè sé. Pente.de co libro annotatus vsque ad menper in dominicis inchoantur,co die ponun- sem Augusti:quia tunc lectionibus de coli-, tur,quo notata sunt, etiam fi fiat officium de bro omislis, legitur fcriptura, quæ ponitur Sancto, nisi in festo aliçproprię lectiones scri mense Augusti.Quod fimiliter & lequentib°, pture de communi assignentur: tunc enim mensibus obleruatur,cùm mensis cui quininitium lectionis de scriptura transfertur in que Dominicę assignantur, non habueric ni sequentem diem, fimiliter non impedicam li quatuor: tunc enim ommittuntur lectio.. Historia verò,id est, Responsoria ex historia nes quintæ dominicę, & eius hebdo. & poScripturæ posita, si eo die in quam transfer- nuntur lectiones primę Dominicę fequentis rur initium scripturę, propter festum occcur- mensis,& eius hebdomadæ, quęscilicec Dofens poni non poffit, ponatur infra Hebdo- minica proximior est kalendis illius mensis, madam:vt dicetur in rubrica de Responso- secundum rubricam mensis Augusti positam rijs. Cum autem initium alicujus epistolæ in Proprio de Tempore. Lectiones DominiBeati Pauli poft o&tauan Epiphan.vel episto. cęquintę Octobris,quando October habuelę canonicę tempore Paschali aut alicui pro ric cancum quatuor Dominicas propter marphetę minoris mense Nouembri,infra Hebd. tyrium vij.fratrum leguntur feriav.prçceden illorum tempororum impeditur aliquo festo tis hebdomadæ non impedita fefto duplici, noué lectio habente proprias lectiones de quod habeat proprias lectiones lcriprurę: ascriptura, dictum initium Epistolę & prophe. lioquin legantur feria sexta eiusdem hebdo. se, quoad commodè fieri poterit, ponatur in coniunctæ lectionibus ij. & iij. feriæ hebdo. fequenti feria alio sinili initio scripturę po- quinræ:Lect.etiam ij. Dominicæ Nouembr. nendo, vel fefto non impedita : alioquin in & cius hebdom. omittuntur, quando idem prçccdenti similiter non impedita, vel cum mensis habuerit tantum quatuor Domini, alijs ledt. de cadem lcriptura in sequentibus cas; tunc enim iij. Dominica Nouemb.cum dicbus continuetur , ita vt aliquo modo po- lua hebdom.ponit loco ij.& iij. loco tertiæ, natur. Cùm etiam initium lectionis alicuius &v.loco quartæ : & fic tertia eric ij. & quarta libri de scriptura transfertur in alam diem: erit tertia,& quinta crit quarta. alięlectiones eadem die, de cadem scripturaçlectiones de Scriptura pofitæ in Commuallignatę,vel cu superioribus lec.legant , vel ni Sanctorum, leguntur tam in festis dupliciomittantur:ita vt non oportear cas amplius bus, quam semiduplicibus, vbi assignantur in alio sequenti die resumerc: sed illę legan- in Proprio Sáctoruin per annun:Rursus quá tur, quç lua quaque die occurrunt , aut cum do aliquod testum in propria Ecclesia soleneisdem iungantur. Quod semper leruecut niter celebratur: Item quando aliquod feftú quando lectiones occurrentes de scriptura noué lect.occurrit in Quad. & Quatuor tem legi non possunt.

poribus,in secunda feria Rogationum, & in Dclcriprura quoque tantum. est positum, Vigil. ascensio. in quibus ferijs in officio de quantum latis videtur, pro numero hebdo- Tempore non affignantur lectiones de scrimadarum,quç elle poffunt & inter Epiphan. prura, sed de homilia,tunc enim í festis recyr

B.R.N.

زii مممم

rat

Rubricę Generales rendum eft ad Lectiones de Scriptura posió nouem Relponsória : quia tunc non dicitur, ras in Communi Sanctorum. Quod si occur Te Deum. rat in die octaua alicuius festi habentis ocła. In officio autein trium lecti. quando fic de uam,tunc in primo Nocturno diei octaux re festo:& in ferijs temporis paschalis, quod est petantur lectiones,quando in j. Noctur. festi inter dominicam in albis & Ascensionein lectę fuerunt. Aliæ lectiones secundi & tertii (excepta feria lecunda Rogationum,in qua di nocturn.positæ in Communi Sanctorum li. citur tertium Responsorium) dicuntur duo militer leguntur,quando in proprioSncto- Responsoria, quia poft tertiam lect. dicitur, rum aflignantur: & quando in aliqua Eccle- Te Deum:quę Rcsponsoria in festis sumunsia aliquod festum celebratur solenne, aut có tur de Communi Sanctorum , & in dictis fcfuetum in ca celebrari, quod proprias de fe- riis temporis Pafchalis quando alia propria sto lectiones non habuerit.

non assignantur: sumuntur de Dominica, in In fine cuiusque lectionis dicitur, Tu auté qua primo lunt posita, hoc ordine: Secunda domine miserere nobis, & refpondetur, Deo & quinta feria primum & secundum Respon gratias.Quod etiam fit in lectionibus breui- forium primi nocturni, Feria tertia & sexta, bus in principio Completorij, & in fine pri- primum & secundum Responsorium. secunmæ post prçciola,prçterquam in triduo maio- di Nocturni, Feria quarta , primú & secúduin ris hebdomadæ ante Pascha,& in officio De- Responsorium tertii nocturni. functorum, vt suis locis ponitur.

ŞIn aliis feriis extra tempus palchale , dicun

tur tria Responsor.(quia in illis non dicitur, De Responsorijs post Te Deum)hoc ordine.Feria secunda & quinLcētioncs.

ta tria Responsoria primi Noctur. Feria tereia & sexta tria Responsor.secundi Nocturna

lectiones , ita vt poft quamlibet lectio- feria,tria Responsor.tertij Nocturni domininem dicatur vnum Resposorium,vtinfra. cę pręcedentis,in qua primo lunt pofita, VcŞIn festis nouem Lectio.( pręterquam in fe- rum quia in tercijs Nocturn. dominicarum à ito sanctorum Innocentium, quando non ve tertia post Pentecost.indusiuc, vsque ad Ad. ncrit in Dominica) & in dominicis à Domi

uentum exclusiue, non habetur nilivnum Re nica in Albis inclusiue, vsque ad Aduentum sponsorium dicendum infra hebdomadam, exclusiue,& à Dominica infra octauam Nati quod est septimum in dominica, propterea uita.inclusiue , vsque ad Septuagesi.exclusi- quod Responsoriun, Duo Seraphiin, non di ue,dicuntur octo tantum Responsoria: Etin citur nisi in dominicis post pentec. vsque ad fine tertij,sexti,& octaui dicitur Gloria patri, Aduentum,& ab Epiphan. vsque ad Septua. cum repetitione partis Responsorij:quod re idco feria quarta & labbatho quando ex tergulare eft in fine vltimi Relponsorij cuiusli. tio noctur.lumenda erunt Responsoria, priber nocturni, tam in officio nouem,quàm

officio nouem,quàm mum Responsorium erii quod est septimum trium lectio.excepto tempore Passionis, quo dominicę: secundo & tertio loco dicitur fetempore eius loco reperitur Responsorium cundum & tertium sequentis feriæ:idelt

, post à principio : excepto etiam officio defuncto fecundam & tertiam lectionem dicitur fecun rum , cuius loco dicitur, Requiem çternam, dum & tertium Responsorium,quod eft fecú &c.qui Versus Gloria patri: quibusdam die- dum & tertium secundæ sequentis feriæ, si bus dicitur in primo Responsorio, vt in pro. propria Responsoria habuerit,alioquin si no prijs locis annotatur.Poft nonam lectionem habuerit propria, dicitur secundum & terciu predi&is diebus quando octo tantum dicun Responsoriuni primi Noct. eiusdein Dñicę. tur Responsoria,immediace dicitur Hymnus (Sumuntur autem Responsor. ex eo loco, Te Deum.

vbi primo sunt pofita in principio menfis vel In dominicis Aduentus & in dominicisà libri:& ca repetuntur in alijs fequentibus Do Septuagesi.vique ad dominicam Palmarum, minicis illius mensis,in quibus alia non alli& in triduo ante Pascha inclusiue, dicuntur gnantur, vel donec de illo libro legitur, vnde

fumpta

suinpta sunt Responso. quæ autem in prima hebdomada mensis posita sunt per ferias, re

De Rcsponsorijs breuibus petantur eodem ordine in eisdem ferijsper

Horarum. mempers Sociedaimadas declina de internet Refponfaria firuina

, dicuntur

, poft Cape propter feftum occurrens poni nó poffint in Nonam,&ad Complet.præterquam à triduo ea feria,vbiallignantur, ponantur in lequéti ante pascha vsque ad Sabbathuin in Albis ex prima occurrenti feria. Vbi vero non adsunt clusiuè , quibus diebus non dicuntur.Ad pri propria,lemper ex Noctur.Dominicę sumun mam & Completoriuin seinper dicuntur co tur dicto ordine.

dem modo, ve in psalterio. In alijs Horis, quá FSi Responsoria primi Noctur.eius Domini do fit officium de Dominica, vel feria per ancę , in qua primo ponuntur, propter festum num,dicuntur vt habentur in Plalt.In Aduen duplex in ca occurrens, quod proprias haber tu autein, Quadra.& tempore Paschali, vc suis lect.scripturç, etiam de Communi Sanctorú locis habentur propria.In festis similiter,quá signatas,in ipsa Dominica poni non poffint do non habentur propria,dicuntur vtin Coponantur primo die eius hebdomadę,in qur muni Sanctorum. occurrit fieri de feria,& omittantur alia, quæ Infine Responsorij breuis semper dicitur, sorte in illa feria propria haberentur. Si verò Gloria patri,cum repetitiončpartis Responin tota hebdomada non occurracdies,in quo sorij, comodo, quo ordinatur ad Primam, fiat de feria:prima die non impedita festo no in Psalterio , pręcerquain tempore Paffionis, uem lect.fiat officium de feria, cum comnie tunc enim non dicitur Gloria patri, sed eius mora.festi trium lec.in ca occurrentis. Si tota loco repetitur Bium breue à principio. hebdomada & fequens Dominica fuerit im- In Responso.breui ad Primam, loco y. Qui pedita officio nouem lect. in qua non possit sedes. &c.in Aduentu dicitur, Quiventurus fieri officium de Dominica, vel feria,id fiat in es in inundum, tam í Dominicis & Ferijs, quá sequenti hebdomada, vel Dominica, dum. in festis, excepto Festo Concepcio.Beatç Mainodo in ea alia Responsoria non sint primo rię.In Natiuit.Domini vsquc ad Epiphan.etiá ponenda:quia tuncitalia Respósoria fint pri in festis occurrentibus,í fefto Corporis Chri mo ponenda , prima die pręcedentis hebdo- fti,& per octauam:& in omni officio Beatæ madę nó impedita festo duplici, fiat de feria, Mariæ,tam nouem quàm trium lect. dicitur, vt supra:& feftum semiduplex in ea occurrés, Qui natus,es de Maria virgine.In Epiphan. & transferatur.

per octauam,& in festo Transfigurationis diResponsoria eciam,quæ in aliquibus Domi citur, Qui apparuisti hodie. A Dominica in nicis ex textu Euangelij luinpta sunt, non rc Albis inclufiue vsquead Ascélionem exclu. petantur per hebdomadam,quando in ea lu fiuc, tam in officio de tempore, quàm de San menda funt Relpont. ex tertio noct.Domini ctis(excepto officio Sanctę Marię) semper di cę, sed eorum loco dicantur alia sequentis fe- citur, Qui surrexistı à mortuis.In Ascensione, rię Idem feruatur de quibusdam Relponsor. vsque ad Pentecosten exclusiue dicitur:Qui proprijs ,in feriis Quadrag.vbi vnum tantum scandis super lydera:In Pentec. & reliquo an responsorium ponitur , quia non dicuntur ni temporetamí officio de Tempore, quàm nisi co die quo ponuntur,& in alijs fequenti- de Sanctis dicitur, Qui sedes ad dexteram Pa bus feriisQuadragesi.sumuntur ex dominica, tris, ve in Psalterio. ordine supradicto.

Ş Responsor, brcuia aliarum Horarum, quæ Tempore paschali in-fine Responsorijante ponuntur in prima Dominica de Aduentu; Verlum additur,Haleluiah.

dicuntur per cotum Aduentum qñ fic officiú Primum Responsorium festi

, quod aliquan de ipe.Similiter ponuntur inj. Dñica Qua do non dicitur infra quasdam octauas , diciť dragelımę dicuntur vsque ad Dominicam in dominica infra octauam fi ad modum o Paffionis exclusiue. Er quęponuntur in Do. Ctauę agatur officium,&in die octaua, nisi ali minica Passionis,dicunturvsque ad feriam v.

in Cena Domini exclusiuè. Item quç ponun

içr notetur,

tur

!

pon

[ocr errors]

Rubricę Generales tur in Dominica in Albis, dicuntur vsquc ad

De oratione Ascensionem exclufiuè. Quererë-ponuntur in aliquo festo habente octauam, dicuntur Ratio in Vesperis & Laudibus, dicitur per cotam octauam.

O In officio autem Beatę Mariæ, tam nouem, ncdictus immediatè, prçterquam in feriis Ad quàm trium Lectionum ) excepto festo Al- uentus, Quadragesima, Quatuor temporum, fumptionis eiufdem ) dicuntur lemper Rc & Vigiliarum, quæ ieiunantur : in quibus sponsoria breuia de communi virginuin. post Antiphonam dicuntur preces ) excepta Tempore paschali à Dominicaí Albis vique Vigilia Natiuit

. & Pentecost. )& in fine post ad Sabbathun post pentecosten inclusiuè in preces Oratio. Ad Primam & alias Horas Ora fine Relponsorij breuis dicuntur duo halelu. tio dicitur post Responsorium breue, nisi di quç etiam post primum Versum Responso- cendæ lint preces.; tunc enim Oratio dicitur rij repetantur pro parte dicti Responsorij

. poft preces. Ad Completorium in duplicibo, & in fine Secundi Versus dicitur vnum tan & per octauas Oratio dicitur post Antiphotum, tam in officio de Tempore, quàm de nam Salua nos. In alio officio di postPreces. Sanctis.

Tad Primam & Completoriuin, nunquam

mutantur Orationes, quæ habentur in Psalt. Dc Capitulis.

Præterquam in criduo ante Pascha, in quo tri

duo ad omnes Horas vsque ad Nonam labba Apitula semper dicuntur (pręterquam chi sancti inclusiuè, polt psalmum Miserere labbathum in Albis inclusiuè,& pręterquam liis Horis regulariter dicitur Oratio quę diin officio Defunctorum ) ad Vesperas, Lau cta est in primis Vesperis. In Quadrage. auté, des,& alias Horas,dictis Psalmis & Antipho- Quatuor temporibus,& vigiliis, Oratio quæ nis ; ad Completorium verò, dicto etiam dicta est in Laudibus dicitur tantum ad TerHymno.

tiam,Sextam,& Nonain: in velperis autem se Capitula Dominicalia posita in Psalterio, quentibus,li fir de Feria, dicitur vel alia proin primis & fecundis Vesperis in Laudibus pria, vtin Quadrag. velDominicę præceden & Horis dicuntur à tertia Dominica post Pentis, vt in feriis per annum. Quæ Oratio præce tecoft.vsque ad Aduentum, & à fecunda poft dentis Dominicçlemper dicitur in feriali of Epiphanià, vsque ad Septuagesima. Capitula ficio per hebdomadam, quando propria nó autem ferialia dicuntur eisdem temporibus, aflignatur. Infra Octauas dicitur Oratio vt in fed post octa. Pentecost.vsque ad Aduentum, die festi, similiter in die octaua , nisi alia pro& ab Occaua Epiphan.vsque ad Dominicam pria assignetur. primam Quadragesimę. Alio tempore dicun Antc Orationem semper dicitur versus Do tur

. vein Proprio de tempore:si fir de Sanctis, ininus vobiscuin etiam quando quis lolus re yt in proprio de Sanctis,cum propria adsunt; citat officium.Et cum spiritu tuo. Qui verlus alioquin de Communi Sanctorum. Capitu- non dicitur ab co, eriam quando quis lolus lumn Primæ & Complecorij) quando Capitu- recitat officium, qui non eft faltem in ordine la dicuntur)nunquam mutacur, vein Plalte. Diaconatus

, nec à Diacono presente sacerdo rio.

te,nisi de illius licentia.Si quis autem ad Dia, In Dominicis ab Aduentu vsque ad octa conatus ordinein non peruenerit, eius loco uam Epiphan.& à Scptuagesima vsq; ad Ter dicit, Domine exaudi orationem meam. Res tiam polt Pentecoften, & in omnibus Feftis fpondetur, Et clamor meus ad te veniat. De regulariter Capitulum pofitum in primis ve

inde dicitur , Oremus, poftea Oratio, quæ

li Speris dicitur in Laudibus, ad Tertiam, &in vnica tantum dicatur; versus Dominus või fecundis Velperis,quibusdam, exceptis, quæ biscum vel Domine exaudi, reperitur finita suis locis aflignantur. Poft Capitulum sem oratione; postquain fucrit relponlum Amen. per respondetur , Deo gratias.

sin autem plures Orationes dicendæ sint:an-
tc quamlibet Orationem dicitur Aña.& verl,

1

« PoprzedniaDalej »