Obrazy na stronie
PDF
ePub

pore fiat officiumn.

dicetur.

Antiphonis propriis,cam in officio de tempo- namn,& ad Completorium, nunquain mutanre,quá de sanctis semper cedunt quæ habentur tur,vt in Psalterio,siue de Sanctis, liue de Temrain in Plalt.quàm in communi Sanctorum.

Quando fit aliqua Commemoratio , femper Psalmi de Dominica ad Velperas,vt plurimú dicitur Antiphona ante Orationem cuin Ver- dicuntur in Velper. Festorum,excepto vltimo, su: quæ lumitur ex officio, quod conuenit ei, qui mutatur:cum vero aliter fit, suis locis ande quo fit commeinor. ita vtin vefperis lumať notatur.In Velp. infra octauam dicuntur pralAntiphona, quæ assignatur ad Magnificat; in mi vt in ij.vesperis Festi exceptis primis Velpe laudibus,quçad Benedict', cum Versibus qui ris diei octaua: in quibus dicuntur, vc in prihabentur post Hymnun.

mis vespe.Festi

. Antiphonę S. Mariæ pofitæ in fine Comple in fine psalmorum semper dicitur Gloria pa torii,dicuntur, vtinferius in propria rubrica tri, prçterquam in psalmo, Deus Deus meus,

ad te de luce vigilo:& in Psalino, Laudate doDe Pfalmis.

minum decęlis: in quibus dicitur tantum in Salmi in officio de tempore per omnes Ho fine vlcimi psalmi,ante Canticum Benedicite,

ras in Dominicis & Feriis dicuntur como- &ante Capit.Pręcerea non dicitur ítriduo made quo distributi (unt in psalt

. nisi aliquando ioris Hebdomadæ ante Pascha, necin officio aliter in proprio de Tempore signentur. In fe- Defunctorum, cuius loco pro defunctis dicistis autem dicuntur vt in propriis locis signan- tur,Requiem.çternam &c. tur,alioquin, vrin Communi Sanctorum.

De Canticis. Psalmi ad laudes de Dominica, cum Cático Anticadicuntur in Officio de repore, Benedicite dicuntur in omnibus Festis peran- tam de dominicis,quàm feriis vt in plalte num,& in Feriis temporis Palchalis.

rio distribuuntur,ad Laudes, Vesper. & Cóple. Plalmus Confitemini,dicitur ad Primá, cum In festis, & tempore Paschali ad laudes lemp aliis plalmis in psalterio assignatis in omnibus dicitur canticum Benedicite , vt in Dominica Dominicis, (quando officium fit de Domini- &in finc eius non dicitur Gloria patri: sicut in ca) à tertia Dominica post Pente.inclusiuè vla; aliis Canticis dicitur,nec refpódetur, Añ. Alia ad Nat:Dñi exclusiue vsquead Septuag.cxcluli Cantica ferialia,ve in psalt.ad laud. non dicunuerà Septuagesima autem inclusiuè, vsque ad tur,nisi quando officium fit de feria extra cemPascha exclusiuè,cius loco dicitur pfalmus Do pus paschale. minus regnauit, &psalmnus Confitemini,tunc Cantica Benedictus, Magnificat, & Nuncdidicitur ad Laudes, post psalmú Miserere, vc suo mittis, semper dicuntur suo loco,vtin psalter. loco dicitur. In Dominicis vero tempore pa

De Vcrfibus. Schaltài Dominica in Albis inslufiuè, qucad Ellion copier dicunturad Marutinú

poft psalmi,ficut in feftis,addito Symbolo Athana- liue in officio dicantur tres Noctur, siuè vnus. Tii.Alii plalmi per singulas ferias distributi ad Ad Laud.& Vespe.versus dicitur poft Hym. ad Primam, dicuntur singuli, loco psalmi Con- Horas dicitur in Responí.breui, poft repetitio ficemini,in feriali tantum officio, quando de fe nem partis Responsorii,dicto Gloria patri

. ria agitur extra tempus paschale. In feriis verò (In Pascha Resurre. & per eius octauá vsque temporis paschalis, in feltis per annum, & in ad Sabbathum in Albis inclusiuè, in Noctur. Sabbatho,siue de Sancta Maria , siue de feria in tantuin dicitur Versus,in alijs Horis non dici. co fiat officium, dicuntur tantum tres psalmi: tur,vtibi. fcilicet, Dcus in nomine tuo, Beati immacula- Quando fit aliqua commemoratio , semper ti,& Retribue:etiam si festum duplex celebre- poft Antiphonam eius de

dicitur verlus,qui in eius officio ponitur post In Dominicis autem,quando officium fit de Hymnum Velperarum & Laudum. dominica,poft pfalmos additur semper Symb.Verfibus tempore paschali semper addicur, Athanasii,Quicunque vtinfra in propria rubri Haleluiah, ca dicetur.

Versus, Dominus vobiscum, semper pręponi Plalmi Horarū,scilicerad tertiá;sexcá & No- tur Orationi, & poiteam repetitur, veinfra di

B.R.N,

quo fit

coinmemo.

turin Dominica.

cetur

ccturin rubrica de Orationibus.

Dcleâionibus.
In oficio fefti riuin lectio.poft omnes pfala L Ediones leguntur ad Maturi. dicis Plal

. de Communi Sanctórum hoc ordine. Feria ii. libus,Absoluționibus quoque & Benedictio. & v.Versus j.Nocl. Fer.sii.& vi.Verl.ii. Noctur. nibus, vt supra. In duplicibus & semidupliciFeria iiij.versus iii, Nocturni.

bus dicuntur nouem Lectio.id est,in quolibet Versus politi in psalt.ad Laud. & Vesperas, Noct.tres, in feriis & festis simplicibus legunfemper dicuntur,quando alii proprii non assi- tur tantum tres Lectiones. gnanturin proprio de Tempore.

ŞIn officio nouem lect. leguntur hoc modo. De Abfolutionibus & Benedictionibus ante In primo Noct.semper leguntur tres lectio de Lectiones,

fcriptura:quç quando suis locis propriæ,aur de A

Bsolutiones & Benedictiones dicuntur Coinmuni lanctorum non assignantur, sein

per ordinem in officio nouem lect, ante per leguntur, vtin officio de tempore,quç sua lectiones, vt in prima Dominica de Aduentu quaque dic occurrunt legendç.In fecundo No ponuntur,scilicet poft Verlum ,dicto Pater no durno.si fir de sancto, tres leguntur de vita Sá iter, Ee ne nos,dicitur Absolucio & Benedictio. eti:quçsi non adlint proprię, leguntur de Ser. nes,vt ibi; pręterquam in Matut. tenebrarum mone,qui ei conuenit, ex Communi Sanctomaioris hebdomadæ,&in officio Defuncto- rum.Vnde etiam numerus trium lect.complerum in quibus Absolutio & Benedictiones nó tur,quando officium fit nouem Lect.de aliquo dicuntur.

Sancto, qui non habet nisi vná,vel duas lect.de Si officium noué Lect. fit dc Sancto octaua vita Sáeti.si fic de dominica, vel de alio officio benedictio erit, Cuius vel Quorum festum co- nouem lect.per annum,etiain de octaua,legun hinus,&c.vtibi.Si de Sancta Maria,octaua Be- cur tres lec. de aliquo Sermone, qui in illis ponedictio erit Cuius feltum colimus, ipla virgo nicur.In tertio Noct

. semper leguntur tres lec. wirginum, & cum legúrur cria Euágelia cum de Homilia in Euang positę in proprio, aut ex Horril.fiat ficut in Natiuit.Domini dicitur. Communi assignatę,& primæ lection.de Ho

Si fit officium triu Lect.& fic de Feria,in qua inilia semper pręponitur principium lectionis singulæ tres Lect.lant de Scriptura, Absolutio dc Euangelio de quo est Homilia etiam infra & Benedictiones lummuntur ex prima Doini- octauas,Excipiuntur ab hoc ordinario lectio. nicade Aduentu, hoc ordine: Feria secunda & num Matutinum tenebrarum antc Pascha; & quinta dicitur Absolutio & Benedictiones j. defunctorum,vt in fuis officiis ponitur. Noctur. Feria iii. & vi. ij. Nocł. Feria quarta & Siin officio noucm lect. in quo non dicitur Sabbatho, tertij.Nocturni.

nonum Relponsorium , contingat fieri comSi autem singulæ tres Lect.non funt de Scri- memora, de aliquo lancto, qui propriam haptura, Ablolucio dicitur secundum ferias sicut bet lect.nona lect. legitur de Sancto : si fuering quando tres funt de scriptura : Benedictiones duę de Sancto,cuius fit commemor.ex duabus verò femper dicuntur vtin tertio Nocturno di lectionibus fiat vna lectio ,omisla nona lectio. etę Doininicæ ordinantur.

in dicto officio noué lec.vel octauę lectioni ad 9. Sa tres Lect.lunt de Hom. Prima benedictio iuncta. Quòd fi codem die occurrat Dominierit, Euangelica lect.ij. Diuinum auxilium. Ter ca, vel feria quę habeat homiliam nona.lectio ția Ad locierarem.

Sancti omittitur, & eius loco legitur homilia Sifirde lancto,de Absolutionibus idem fer- Dominicę,vel Feriç. uatur quod in ferijs quando non legitur Hom. In Officio triun lec.si fit de feria,tres legunled Bencdi&iones dicuntur, vrin tertio Noç. tur de Scriprura, nisi tres linede Homilia quia hoc modo:Prima,llle nos benedicat: lecundà, tunc omillis lect.de Scriptura, tres leguntur de Cuļus,vel Quoruin festum colịmus:Tcrtia, Ad Homilia.Si fir de Sancto, qui habcat duas lec.j. socieratem.

ranpum erit de Içriptura, vel yna , vel ex tribus Quando fic cfficium Sanctę Mariç in sabba yna:Secunda & tertia.de Sancto. Si vnam tantho, Absolut.& Benedictiones dicuntur, vtin xum habuerịt, vel propriam, vel ex Commuerus ofticio paruo, circa finem Breuiarij hat ni affignatam, prima & fecunda erunt, de ícribetur:

ptura,terria de Sancto:quod etiam seruatur in

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

officio Sanctæ Marię in sabbatho.

& Septuagesi.& inter Pentecosten & AduenSi initium lectionis de scriptura transfera- tuin. Vbi verò contingit minui numerum tur in secundam feriam, lect. scripturæ posia Doininicarum,& hebdomadarum post Epi-; tæ in secunda feria vel omittantur, vel cum phani.adueniente Dominica Septuagesima alijs de eadem scriptura adiunctæ legantur: & post Pentecosten adueniente alia Dominiquod femper fieri pót, quando letiones de cave infra:quod superest de scriptura alicuius scriptura aliquo die omittuntur.

libri pro numero dictarum Dominicarum & (Lectiones aurem de scriptura, in officio de hebdomadarum pofiti, co anno omittitur. tempore sic distribucæ sunt per annum, ve Quod etiam fit defcriptura ex libris Regum, quotidic aliquid ex ea legatur etiam in offi- de quibus legitur ab octaua Pentecost. vsquc cio de Sanctis,quando alię,vt dictum est,non: ad primam Dominicam Augusti: cùmnon aflignantur.

expletur numerus Dominicarum post octauá. Initia librorum sacre Scripture, qui ferè sé. Pente.de co libro annotatus vsque ad menper in dominicis inchoantur,co die ponun- sem Augusti : quia tunc lectionibus de eo liçur,quo notara sunt, ctiam si fiat officium de bro omislis, legitur scriptura, quæ ponitur Sancto, nisi in festo alię proprię lectiones scri mense Augusti.Quod similiter & lequentibo pturę de communi assignentur: tunc enim mensibus obleruatur,cùm mensis cui quininitium lectionis de scriptura transfertur in que Dominicę allignantur, non habuerit ni sequentem diem, similiter non impedicam fi quatuor: tunc enim ommittuntur lectio. Historia verò,id est, Responsoria ex historia nes quintæ dominicę, & eius hebdo. & po(cripturæ posita, li co die in quam transfer- nuntur lectiones primę Dominicę sequentis tur initium scripture, propter festum occcur- mensis,& eius hebdomada, quęscilicet Dorens poni non possit, ponatur infra Hebdo- minica proximior est kalendis illius mensis, madam:vt dicetur in rubrica de Responso- secundum rubricam mensis Augusti positain rijs. Cum autem initium alicujus epiftolæ in Proprio de Tempore. Lectiones DominiBeati Pauli poft o&auain Epiphan.vel epifto. cęquintę Octobris,quando October habuelç canonicç tempore Paschali aur alicuio pro: ric tantum quatuor Dominicas propter marphetę minoris mense Nouembri,infra Hebd. tyrium vij.fratrum leguntur feria v.prçceden illorum tempororuin impeditur aliquo festo tis hebdomadæ non impedita festo duplici, noué lectio. habente proprias lectiones de quod habeat proprias lectiones fcripturę:a. scriptura,dictum initium Epistolę & prophe. lioquin legantur feria sexta eiusdem hebdo. re, quoad commodè fieri poterit, ponatur in coniunctæ lectionibus ij. & iij

. ferix hebdo, fequenti feria alio simili initio scripturę po- quinra:Lect.etiam ij. Dominicæ Nouembr. nendo, vel fefto non impedita : alioquin in & eius hebdom. omittuntur, quando idem precedenti similiter non impedita , vel cum mensis habuerit tantum quatuor Domini. alijs lect. de cadem scriptura in sequentibus cas; tunc enim iij. Dominica Nouemb.cum diebus continuetur, ita vt aliquo modo po- lua hebdom.ponit loco ij.& iij. loco tertiæ, natur. Cùm etiam initium lectionis alicuius &v.loco quartæ : & fic tertia erit ij. & quarta libri de scriptura transfertur in aliam diem: erit tertia,& quinta erit quarta. alię lectiones eadem die, de cadem scriptura Lectiones de Scriptura pofitæ in Commu. allignacę,vel cu superioribus lec.legant, vel ni Sanctorum,leguntur tam in festis dupliciomittantur:ita vt non oporteat cas amplius bus, quam semiduplicibus, vbi assignantur in alio sequenti die reluinere: sed illę legan- in Proprio Sãctoruin per annun:Rursus quá tur, quç lua quaque die occurrunt , aut cum do aliquod festum in propria Ecclesia solencisdem iungantur. Quod semper feruetur niter celebratur: Item quando aliquod festú quando lectiones occurrentes de scriptura noue lect.occurrit in Quad. & Quatuor tem legi non possunt.

poribus,in secunda feria Rogationum,& in Dclcriprura quoquc tantum est positum, Vigil.ascensio. in quibus ferijs in officio de quantum lacis videtur, pro numero hebdo- Tempore non allignantur lecciones de scrimadarum,quç elle poffunt & inter Epiphan. pcura, sed de homilia,tunc enim í festis recyr

*** iij

B.R.N.

rat

2

со

rendum est ad Lectiones de Scriptura posi- nouem Responsoria: quia tunc non dicitur,
ras in Communi Sanctorum. Quod si occur Te Deum.
rat in die octaua alicuius fefti habentis octa- In officio autem trium lecti. quando fit de
uam,tunc in primo Nocturno diei octaux re festo:& in ferijs temporis paschalis, quod est
petantur lectiones,quando in j. Noctur. festi inter dominicam in Albis & Ascensionein
lectę fuerunt. Aliæ lectiones secundi & tertii (excepta feria lecunda Rogationum, in qua di
nocturn.positæ in Communi Sanctorum sie citur tertium P.esponsorium) dicuntur duo
militer leguntur, quando in proprioSncto- Responsoria , quia poft tertiam lect. dicitur,
rum aflignantur:& quando in aliqua Eccle- Te Deum:quę Rclponsoria in festis sumun-
sia aliquod festum celebratur solenne, aut có tur de Communi Sanctorum , & in dictis fe-
suetum in ea celebrari, quod proprias de fe- riis temporis Pafchalis quando alia propria
sto lectiones non habuerit.

non assignantur: sumuntur de Dominica, in
In fine cuiusque lectionis dicitur, Tu auté qua primo lunt posita, hoc ordine: Secunda
domine miserere nobis, & respondetur,Deo & quinta feria primum & secundum Respon
gratias.Quod etiam fit in lectionibus breui- forium primi nocturni, Feria tertia & fexta,
bus in principio Completorij, & in fine pri- primum & lecundum Responsorium. secun-
mæ post prętiola,prçterquam in triduo maio- di Nocturni, Feria quarta, primú & secúdumn
ris hebdomadæ ante Pascha,& in officio De- Responsorium tertii nocturni.
functoruin, vt suis locis ponitur.

ŞIn aliis feriis extra tempus palchale, dicun

tur tria Responsor.(quia in illis non dicitur, De Responsorijs post

Te Deum)hoc ordine.Feria secunda & quinLectioncs.

ta tria Responsoria primi Noctur. Feria ter

eia & sexta tria Responsor.fecundi Nocturn. lectiones , ita vt poft quamliber lectio- feria,tria Responsor.tertij Nocturni domini: nem dicatur vnum Resposorium, vt infra. cę prçccdentis,in qua primo lunt pofita. Ve. ÇIn festis nouem Lectio.( pręterquam in fe- rum quia in tertijs Nocturn. dominicarum à ito sanctorum Innocentium, quando non ve tertia post Pentecost.indusiue, vsque ad Ad. nerit in Dominica) & in dominicis à Domi

uentum exclusiue,non habetur nisi vnum Re nica in Albis inclusiue, vsque ad Aduentum sponsorium dicendum infra hebdomadam, exclusiue,& à Dominica infra octauam Nati quod est septimum in dominica,propterea uita.inclusiue, vsque ad Septuagesi.exclusi- quod Responsoriun, Duo Seraphiin, non di ue,dicuntur octo tantum Responsoria: Etin citur nisi in dominicis post pentec. vsque ad fine tertij,sexti,& octaui dicitur Gloria patri, Aduentum,& ab Epiphan. vsque ad Septua. cum repetitione partis Responsorij:quod re idco feria quarta & labbatho quando ex tergulare est in fine vltimi Relponsorij cuiusli

. tio noctur.lumenda erunt Responsoria, pribet nocturni, tam in officio nouem,quàm mum Responsorium eric quod est septimum trium lectio.excepto tempore Passionis, quo dominicę: secundo & tertio loco dicitur fe. tempore eius loco reperitur Responsorium cundum & tertium sequentis feriæ:idest, post à principio: excepto etiam officio defuncto fecundam & tertiam lectionem dicitur fecun

cuius loco dicitur, Requiem çternam, dum & tertium Responsorium,quod est secu &c.qui Versus Gloria patri: quibusdam die- dum & tertium secundæ sequentis feriæ, sı bus dicitur in priino Responsorio, vt in pro- propria Responsoria habuerit,alioquin si no prijs locis annotatur.Poft nonam lectionem habuerit propria, dicitur secunduin & terciu predi&tis diebus quando octo tantum dicun Relponsorium primi Noct. eiusdem Dñicę. tur Responsoria, immediate dicitur Hyınnus Sumuntur autem Relponlor. ex eo loco, Te Deum.

vbi priino sunt posita in principio mensis vel I Indominicis Aduentus & in dominicisà libri:& ea repetuntur in alijs sequentibus Do Septuagesi.vsque ad dominicam Palmarum, minicis illius mensis,in quibus alia non assi& in triduo ante Pascha inclusiue, dicuntur gnantur, vel donec de illo libro legitur, vnde

sumpta

rum,

[ocr errors][merged small]

citur,

It de delt

Horarum.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

suinpra sunt Responso. quæ autem in prima
hebdomada mensis posita sunt per ferias, re-

De Responsorijs breuibus,
petantur eodem ordine in eisdem ferijs per
calumnes hebdomadas,
donecalia ponátur R Efponforia

breuia dicuntur poft Capiz propter festum occurrens poni nó possint in Nonam,& ad Complet.præterquam à triduo ea feria;vbi assignantur, ponantur in lequéti ante pascha vfque ad Sabbathuin in Albis ex prima occurrenti feria. Vbi vero non adsunt clusiuè, quibus diebus non dicuntur.Ad pri propria,lemper ex Noctur. Dominicę sumun mam & Completorium semper dicuntur eo tur dicto ordine.

dem modo, ve in psalterio.In alijs Horis, quá FSi Responsoria primi Noctur.eius Domini do fit officium de Dominica, vel feria per ancę, in qua primo ponuntur , propter festum num,dicuntur vt habentur in Plalt.In Aduen duplex in cà occurrens, quod proprias habet cu aurein, Quadra.& tempore Paschali, ve suis lect.scripturę, etiam de Communi Sanctorú locis habentur propria. In festis similiter,quá signatas,in ipsa Dominica poni non possint do non habentur propria,dicuntur vtin Coponantur primo die eius hebdomadę,in qua muni Sanctorum. occurrit fieri de feria,& omittantur alia, quæ In fine Responsorij breuis semper dicitur, sorte in illa feria propria haberentur. Si verò Gloria patri,cum repetition partis Responin tota hebdomada non occurrat dies,in quo forij, comodo, quo ordinatur ad Primam, fiat de feria: prima die non impedita festo no in Psalterio , pręcerquain tempore Paffionis, uem lect.fiat officium de feria, cum comme- tunc enim non dicitur Gloria patri, sed eius mora.festi trium lec.in ea occurrentis. Si tota loco reperitur Bium breue à principio. hebdomada & sequens Dominica fuerit im- In Responso.breui ad Primam,loco ý. Qui pedita officio nouem lect. in qua non poflit sedes. &c.in Aduentu dicitur, Quiventurus fieri officium de Dominica,vel feria,id fiat in es in inundum tam í Dominicis & Ferijs, quá sequenti hebdomada, vel Dominica, dum. in festis, excepto Festo Conceptio.Bcatç Maz inodo in ea alia Responsoria non fint primo rię.In Natiuit. Domini vsquc ad Epiphan.etia ponenda:quia tuncitalia Respósoria sint pri in festis occurrentibus, í fefto Corporis Chri mo ponenda, prima die pręcedentis hebdo. Iti, & per octauam:& in omni officio Beatz madę nó impedica festo duplici,fiat de feria, Mariæ, tam nouem quàm trium lect. dicitur, vt supra:& feftum semiduplex in ea occurrés, Qui natus,es de Maria virgine.In Epiphan. & transferatur.

per octauam,& in festo Transfigurationis diResponsoria etiam, quæ in aliquibus Domi citur, Qui apparuisti hodie. A Dominica in nicis ex textu Euangelij lumpta sunt, non rc. Albis inclusiue vsque ad Ascéfionem exclu. petantur per hebdomadam,quando in ea fu- fiue, cam in officio de tempore, quàm de San menda funt Refponf. ex tertio noct. Domini ctis(excepto officio Sanctę Marię) semper di cę, sed eorum loco dicantur alia fequentis fe- citur, Qui surrexiltı à mortuis.In Ascensione, riç Idem feruatur de quibusdam Responsor. vsque ad Pentecolten exclusiue dicitur. Qui proprijs ,in feriis Quadrag.vbivnum tantum scandis super lydera:In Pentec. & reliquo an responsorium ponitur , quia non dicuntur ni tempore tam í officio de Tempore, quàm nili co die quo ponuntur,& in alijs fequenti- de Sanctis dicitur, Qui sedes ad dexteram Pa bus feriisQuadragesi.sumunturex dominica, tris, vc in Psalterio. ordine fupradicto.

ç Responsor. brcuia aliarum Horarum, quæ Tempore paschali in-fine Responsorijante ponuntur in prima Dominica de Aduentu; Verlum additur,Haleluiah.

dicuntur per totum Aduentum qñ fit officiú Primum Responsorium festi, quod aliquan de ipe.Similiterý ponunturin j. Dñica Qua do non dicitur infra quasdam octauas, diciť dragelımę dicuntur vsque ad Dominicam in dominica infra octauam fi ad modum o. Pallionis exclusiue. Er quę ponuntur in DoAtauę agatur officium,&in die octaua, nisi ali minica Passionis,dicunturvsque ad feriam v.

in Cena Domini exclusiuè. Item quç ponun

Icr notetur,

tur

« PoprzedniaDalej »