Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Rubrice Generales ab hac regula Vigilia Natiuit.& Epiphanię do stuın fuerit ex enumeratis in sequenti rubr.de mini,quęli venerintí dominica, fic de illis, vt Commemoratio. in quibus nulla fit coinme: in propriis rubricis dicitur , Si autem in Vigil

. moratio de octaua ) excepta octaua Corporis occurrat festum solenne alicuius loci,vel ex so- Christi,infra quam octa. fic tantùm de duplici lennìoribus intra annum,quæ inferius in rub. bus cum commemora.octaux: de semiduplici comme.numerantur(veluti si in Vigilia S. Ioa- bus verò infra cam non fit, sed transferuntur: nis Bapt.venerit festum Corporis Christi)nihil vt diciturí rubrica de Translatione festorum. tunc prorsus, nec com.fic de Vigilia. Idem fer- Desimplicibus infra qualcunque octauas ocuetur quando aliqua Vigilia veneritin Aduen currentibus, fit tantum commemoratio, prætu, Quadrag.& Quatuor téporibus: nulla eniin terquam in duobus diebus post Pascha & Penin eorú feriis de vigilia fit conmemoratio. tecosten;vtin sequenti rubrica de Commemo.

Officium vigiliæ incipit ad Matutinum, fic dicitur.Dedominicis infra octauas occurrenti cur dictum est de prædičtis fef.in superiori ru- bus fit officium, ve di&tum est supra in rub.de brica de feria. terminatur autem ad Nonam, Dominica.De festis occurrentibus in die octa. quia vesperæ sunt de sequenti festo.

Seruetur quod dicecurin rubrica de TranslaOfficium vigiliæ totum fic de feria occuren tione feftorum.Si duæ octauæ fimul concurti,vein Psal. & tres lectiones leguntur dehomi rant, fiar de digniori, vt dicetur in rubrica de lia in Euang. vigi.cum tribus Responsoriis de concurrentia officii. fer.occur.ordine, in superiori Rubr.de feriis de Officiumde octaua in Paschate & Pentecost. scripto. Dicuntur preces, & commc. de Cruce fit cum vno Noct. vc suis locis ponitur. In aliis de S. Maria.Si eius officium paruum non fit di- octauis,fit cum tribus Noctur. nouern scilicet &tum,de Apoftolis,& Pace, aliaq; omnia, sicut psalmis,& nouein lectionibus.& omnia dicun in predictis feriis Quadrag.& Quatuor tempo- tur sicur in die festi præter lectiones, quarum rum,de quibus habentur inferius tam de ordi- primæ tres semper lunc de scriptura occurrennando cius offo , quam dc aliis propriæ Rubr: ti in officio de tempore,preterquam infra octa € Excipitur ab hocordinario vigiliarum, vig. uam Affumptionis S.Mariæ: aliæ Lect. secunPentec.& Epiph.cum tribus Noct

. sub officio di,& tertij Noctur. dicuntur quæ infra octaua semiduplici celebratur, vt suis locis dicitur , & ponunrur,infra octa.verò Patroni, aut alterius vig.Alcens. officium fit Sicut de feria tempore festi, quæ in aliquibus Ecclesiis consueuerung Paschalis, cum Homilia vigilia , & vigilia Nati- celebrari, si propriæ apud illas Eccle. lect.infra uicatis Domini quæ( No&.ferię excepto) in law o&a.non habentur,lepius in ca repetantur ledibus & Horis,habet reliquum officiu dupl, etio.positçin communi Sanctorum, si de lan

&tis fiat octaua,alioquin lectio. diei festi. Infra De Oétauis.

octauam officium fit semiduplex, in dic octa

uæ duplex.
Eoctaua fit officium, vel faltem comme. In velperis infra octa. omnia dicuntur ficut
nor.quando aliquo fefto, de Dominica' in secundis vesperis festi

; & in primis Vesperis
non impeditur per octo dies continuos,in Na diei octau.omnia ficut in primis vesperis festi:
tiuit. Domini, & tribus fequentibus festis, in præterquam in diebus octa. Sancti Stephani,
Epiphania , in Paschate Relur.in Ascensionc fancti Ioannis Apostoli,& sanctorum Innocé-
Domini,in Penec.in festo Corporis Christi, in cium:in quorun Vesperis Antiphona & psal-
festo Dedicationis proprię Eccle.in festis quib° mi non dicuntur, sicutin eorum diebus festis
in kalend.apponitur Oct.in festo Patroni & Ti venientibus infra octauam Natiuita.fed Anti-
tularis Ecclc.& in festis aliorum Sanctoruin, phonæ sumuntur de Laudibus dici festi, psal-
quæ apud qualdan Ecclesias, Congregatio- iniautem ut signantur pro secundis vefperis
nçs,& Religiones consucuerunt solenniter cú in Communi Sanctorum.
Octauis celebrari.

(Infra octaua non fiunt suffragia consueta de Infra octa. Epiph.Paschæ, & Penteco.non fit Sancta Maria Apoft.& Pace; nec dicuntur prede feito duplici,vel lemiduplici occurrenti,led ces ad Primam & Completo.in aliis quomodo transfertur poft octauá, Infra alias octa. fic de sirordinandum officium de oct.habentur proçis cum coinmemoratio açtaux (nisi illud fe priæ Rubricæ infçrius.

De

[ocr errors][ocr errors]

Decommemorationibus.

Cldem seruatur in quibusdam festis maiorib Ommemorationes fiunr de festis fimpli- per annum,scilicet in Natiu.Domini,(in cuius

cibus, quando in corum diebus incidit fe officio nulla fit commemo. de festo fimplici, Aum noué lect. etiam translatum, vel Domi. sed in secunda tantum missa de S.Anastalia) in nica,vel o&.vel Sabbathum:& quando Respó Epiph.Domini,in Pascha Resur.cum tribus p foria sunt primo ponenda, vel aliter,de feria fic ximè antecedentibus, & duobus fequentibus si præcipiatur.

diebus:in Ascensione Domini,in Pent.cú duo De feriis Aduent Quadrag. Quatuor tempo bus sequentibus; í festo Corporis Chrifti;in ferum, Vigil.& Rog.fit Cominc. quando festum ftis Natiui.S.Ioan. Bapt.Sanctornm Apostolonouem lectionum in illis feriis occurrit: si sim rum Petri & Pauli, & Assumpt.B. Mariæ; in feplex teltum in eisdem feriis occurrat, officiun sto Omnium Sanctorum, ac in festo Dedicat. fir de feria,&cóme.de festo simplici, excepta fe proprię Eccle.in quibus festis necíprimis nec ria ij.Rogationum,quo die fier de festo Simpli in secundis Velpe.vlla prorfus fit comme festi ci,cú fola cóm.de cruce, vt suo loco annotatur. simplicis, aut alterius prçcedentis festi nouem Prærorca fit comme.de dominica à Pentec. Lectio.vt dictum est supra de festo solenni alivsquead Aduentum, & ab Epiphan. vsque ad cuius loci; nisi titularis Ecclesiæ priuilegio aliSeptuag.&a Dominica in Albis vfquc ad Pen- ter fieri oporteat. tecosten exclusiuè, quando felto duplici impe- Tin testo autem Circuncisin Dominica in Aldiuntur.Dc aliis Dominicis à prædictis nulla bis,& in festo Trinit.in feltis Purif. Annuncia. fit cómcmo.Dominicæ:occurrencefesto dupli & Natiu.S.M.in natalitiis Apoftolorum & Euá ci,quia festum in illis occurrens transfertur:ni- gelift.S.Laurétij,& Dedic.S. Michaelis Archág. fiillud festum fuerit principale patroni vel tin de simplicibus occurrentibus fit cóim in Laud. tuli ipsius Eccle.non autem alicuio capellæ vel cantum; de Dominica verò, de die infra octa. altaris ciusdem ecclesiæ: & tuncde huiusmodi & de alijs festis nouem Lec. in eisdem occurré. principali festo fit tñ in co loco vel ecclesia, cibus, non fit coinme.co modo quo nec in te. cuius est Patronus vel titulus,cum comine. Do ito lolenni alicuius loci,ve dictuin est supra;ni. minicæ, excepra prima Dominica Aduentus, si eadem festa occurrantinfra octa.Nariui Dñi, prima Dominica Quadrage.Dominica Pallio- & Corporis Chri,de quibus octauis semper fit nis, Dominica Palmarumn, Dominica Paschę,& commem. quocunquc duplici infra cas adueDominica in Albis,ac Dominica Pentecost. & niente. Trinitatis:in quibus huiusinodi occurrens fe- Dedominicis,& de feriis Aduentus, & Quaftuma transfertur in fequétem, fimili,vel dignio drag.comme.fic in vcrisque Velpe. & Laud. De sinon impedicam: duinmodo non fueritinfra ferijs Quatuor temporuin, Vigiliarum,& Rog. maiorem Hebdom.& per octa.Paschæ & Pent. (quando de illis commemo. fieri debet ) conquibus diebus non fic de aliquo festo duplici memo.fit in Laudibus tancum.De festis autem occurrenti.

fimplicibus (nisiídiebus supradi&tis occurrát) De oct.etiam quádo festo nouem lectionú, commemor. fitin j.tñ Velper.& Laud. co die vel Dominica impeditur, fit come. nisi illud fe quo in Kalend. assignantur. De aliis verò Doitum nouem le&.fuerit solenne principale ali- ininicis per annum

& C&a.commemora

. fit in

verisque Vesper.& Laudi. nisi in illis adueniat Nam in primis & fecundis Vesper.& Laudi aliquod ex suprà enumeratis festis

. bus huiusmodi festi , nulla fit commemo. festi Commemora.fiunt hocmodo, Post Oratiofimplicis occurrentis, necalicuius Vigiliæ,nec nem dici,in primis Vespe.dicitur Aña, quępo alicuius dici infra octa.nec alicuius præcedétis fita eft ad Mag.&in Laud.quç posita est ad Bcfesti ix.lcct.(nisi id festum fuerit eiuidem solé. nedictus, in Communi ( fi propriam non hanitatis cum sequenti)nec Dominicæ, li festum buerit)conueniens eius officio cuius fit comillud folenne celebretur feria secunda;exceptis memoratio.Poft Antiphonam dicitury in! dominicis Aduentus, & dñicis à Septuag. víq; fumendum, vnde sumpta eft Antiphona, post ad o&t.Palehx inclufi.de quibus dominicis, li hymnum Vesperarum & Laudum, deinde dicut etiam de feriis Aduent.& Quadra, semper citur Oro.Si Antiphona & Versus felti de quo fit commeinor. quocunquc felto aduenience. fit come.lumenda essenc ex codem coinmuni

, vnde

[ocr errors]

cuius loci,vt supra.

1

Rubricę Generales. vnde sumpta sunt in officio dici:in festo com- rius propria rubrica. ieino.variantur; ita vtin Vesper.sumantur ex Kaud.& in Laud.ex Velp.ciufdem communis Sliding van duentus & in dominicis

à Septuag.

De Translatione Festoruin. nisi aliter signetur.Si de tempore fiant comm. de Dominica scilicet,vel feria, Antiphona & vsque ad Dominicam in Albis , in Vigilia NaVersus ante Orationem codem modo fuman- titit.Domini: infra octaua Epiphaniç, in feria tur ex Proprio de tépore, si habuerit propriú, quarta Cinerum , in tota maiori Hebdomadas alioquin de Psalterio: Oratio verò ex Proprio & infra octa.Paschçin Ascensione Domini; in de tempore.

diebus à vig.Pentecost. vsq; ad festum Trinita& Quando fit comıneinoratio de Dominica, tis inclusiuè, in festo Corporis Chrifti, & eius vel feria, quę habet propriam homiliam, no. dieocta.transfertur in primaın diem festo duna lectio in officio diei nouem lectionuin le: plici, vel semiduplici non impeditam, exceptis gitur de homilia Dominicę vel feriæ quæ erit tainen festis Natiuit.S.loan. Bapt.& sanctorum vel prima de Homilia, vel tres simulin vna lc- Apostolorum Petri & Pauli; quæ in die octaua {tione coniunctæ.

Corporis Christi celebrantur;excepto quoque & Si fiat commemoratio de festo trium le&tio. festo solenni alicuius loci,quod in propria tan num,in dic in quo fit'officium nouem lectio- tùm Ecclesia, etiam in aliquibus ex supradictis num,nonalectio in officio nouč lectionum lc diebus occurrens(ve in rubr.dc commemoragitur de festo trium lectionum, fi propriam ha tio.dictum est) celebratur.Siautem feftum Nabuerit; quod festum trium lect. si duas lectio- tiuitat.S.Ioannis Bapt. venerit in die Corporis nes proprias habuerit, cx duabus fiat vnalect. Christi, transfertur í sequentein diemn, cú cóme quæ fit nona in officio nouem lectio. Quele- moratio.octaux

Corporis Christi

; & fequenti dio de Sancto non legitur,quando de eo fit có bus diebus fit officium de eadem octaua Cormemoratio in dominicis, quę habent nonuin poris Christi cum conmemoratio.octaux sanResponsorium; nec quádo nona lectio legen- cti Ioannis Bapt.Dies autem octa. sancti Ioan= da eit dc Homilia Doininicæ , vel feriæ , vtfu- nis tuncveniens in die octau.Corporis Christi, pra:necin feriis,& aliis diebus,quando in Of non transfertur,sed de die octaua sancti loan. ficio diei leguntur tantum tres lectiones: nec nis Baptistę eo anno fit tantum commemoractiam nona lectio legitur de die infra oct. quan tio in virisque Vesp.& Laud.diei octa. Corpodo de ea fit commencratio.

ris Christi.Et id semp seruetur, quando festum Quando contingit fieri plures commemora habens octauam transfertur, vt non ideo dies tio.feruetur hic ordo. De duplici fiat ante Do- octaua transferatur,sed ca die de ca fiat comeminicam; de Dominica ante feftuin seinidupl

. moratio quçalias erat octaua si festum non fuis de semiduplici ante diein infra octauá, de die let translatum. infra octauam ante Feriam Aduent. Quadrag. g Siin dic octaua alicuius festi habentis octaQuatuor temporum, Vigiliaruin & Rogatio uam,occurrat aliquod festum duplex ex maionum,& de dictis ferijs ante festum simplex,nisi ribus luprain rubr.decommemoratio. enume aliter signetur. De Dominica, de festo semnidu. ratis, fiat de festo cum commemoratione diei de octaua, de S. Maria(quando de ea fit comme octaux;fi autem non fuerit ex prædi&tis festis, moratia in Velper.prçcedentibus Sabbathum. fiar de octaua & festum transferatur in primam propter festum nouem let.in vj. Feria occur diem fimiliter non impeditam. rens)fiat ante teltum fimplex, quod celebran- f Si aliquod festum duplex infra octauá occur dum erat dicboprçdictis, nisi corum officioim rens,alio maiori festo duplici impediatur, trápediretur. De testo fimplici fiç comınemora- sferatur in prinam diem limili non impeditá, tio antc suffragia seu comunes commemora & in eo fiat cominemoratio de octaua, tio.de Cruce, S. Maria, Apostolis,& Pace;ac etiá q Si in aliis Dominicis per annum à supradi ante commemoratio.consueram Tituli vel Pa- ctisuccurrat festum dup.non transfertur, vedi troui Eccleliæ , quæ etiam pro sui dignitate 4- ctum est in Rubrica dcCommemorationibus. liis suffragiis prædictis præponetur. De quib? g Festum semiduplex occurrens diebus suprasuffragiis & communibus commemoratio.Sa- dictis,& aliis dominicis per annum transfertur Corum,quomodo agendum sit,habetur infe- in primam diem fimili festo non impediçam;

occur

occurrens verò idominicis infra illas o&auas, Dominica.cum dic infra octauam,cum simpla in quibus fit de festis occurrentibus , (vt dictú ci& cum officio S. Mariæ in labbacho , omnia est in rubr.de octauis) transfertur in sequétem in secundis velpe.de duplici cum comınemo. diem,cum commemoratio.octaux, quæ si fue- illorum.In maioribus tamen feruetur rubrica rit simili festo impedita, prçdictum feftum se- de commemoratio.Duplici etiam concurrenmidup.veniens in Dñica, transfertur post oct. te cum feria, vel potius lequente feria, omnia

Siduo festa nouem Lect.limul codem die ve- de duplici,& nihil de feria lequenti.Sed si festu niant, fiac officium de digniori, seu de maiori; celebretur in Aduentu, Quadrage.& Quatuor & quod minus est,transferatur.

temporibus, fit leinper commemoratio de feSi plura testa nouem lect transferenda essent, ria non ratione concurlus cum sequente feria, prius transferatur duplex,quàm semiduplex; & ve infra dicetur.Idem dicendum de festis simpli inter plura duplicia, quod est dignius , sem- cibus venientibus cum fefto nouem Lecti. de per prius transferatur,& prius celebretur:alio- quibus etiam commemo. fic non ratione conquin si sunt æqualia, vnum ante aliud transfe- cursus, sed quia eodem die veniunt, vedictum ratur suo ordine.

eft in rubric.de Commemorationibus. CFestum simplex nunquam transfertur: fed Semiduplici festo, Dominica,& dieinfra O&t. si deco officium fieri non poteft, fiat comme- concurrentibus cum sequenti duplici, omnia moratio, vt dictum estí rubric.de Commemo- de duplici cum commemoratio.illorum: nisi ratio.Si autem venerit in diebus, in quibus de duplex fuerit ex numero maiorum, quæ supra simplici nulla fit commemoratio.eo anno nó in rubrica de Commemoratio.numerara funç fir de co amplius.

in quibus nulla fir commemoratio præcedenSi aliquod feltum nouem lect.in quo anno- tis. Semiduplici concurrente cum lequence atatum est fieri commemoratio.alicuius fancti

, lio femiduplici,cum Dominica, vel cum die in transferatur propter aduenientem Dominică, fra O&auá à capitulo fir de sequenti,& comme vel aliud festum maius, non tamen transfertur moratio precedentis nisi aliter lignetur. Semicum illo commemoratio illius sancti in co assi duplici autem festo concurrente cum sequen. gnata: sed dicta commemoratio fit die fuo in te festo simplici, vel cum officio S. Mariæ in fab dominica, vel alio festo, in quo fieri poffit;cum batho,omnia de semiduplici cum commemosua nona Lectione, si propriam de vita fanctitio. sequentis. Semiduplici concurrente cum habuerit:festum verò nouem Lect. transfertur fequente feria, nihil de feria, vt dictum est sup. sine vlla amplius commemo. festi sinplicis p. Dominica concurrente cum lequente festo dicti.Quod etiam seruatur in commemoratio- semiduplici,& cum die infra octauá vel cum fe nibus occurrétibus í vigilijs,cum de vigilia ve sto sunplici,omnia de Dominica cum comme niente in Dominica fit in fabbatho:tunc enim moratio sequentis, nisi aliter signetur: Domini commemoratio.festi sinplicis non fit in Vigi- ca concurrente cum feria,nihilde feria, vt supr. lia,led in Dominica.

!Die infra octaua concur. cuin sequente DoDc Concurrentia Officij

.

minica, vel lemidupla capit. de sequente cum COM

Oncurrenita officij attendenda eft fempcominemo.octauç. Si duę oct. simul concurrát,

in secundis Vespe.quomodo sit ordinan vt oct. S. Ioannis Bapti.cum octaua Corporis dum officium cum fequenti die. Itaque cum Christi, vel contra:& octaua S. Lanrentijcum dicitur officium aliquod cum alio cócurrere, oct. Assump. S. Mar. totum officium fic de diintelligi de precedenti in secundis Velpe. cú gniori cum commemoratio.alterius, nisi dies fequenti in primis Velp.vt de hodierno í Vel. octauçminus digni veniat infra octauá alteri”: cum fequenti in crastino.

cunc enim totum officium fit dupl. de die oct. Duplici ergo in fecundis Velper.concurren cum commemoratio.diei infra octauá. Dies in te cum alio lcquenti duplici, regularirer à Ca- fra octauá cum simplici propriè non habet có picfit de sequenti,cum commemoratio. præce curlum,quia in sequenti die infra octa, non fit dentis:nisi aliter in proprijs locis annotetur: ac de fimplici,nisi commemoratio.quç & cadem nii festum præcedens.Sit vnum ex maioribu ratione in precedenti die insra oct. fieri debet. fupra enumeratis in rubrica de commcmora. Dies intra octauá cum feria nullum habet con Duplici vero concurrente cum semiduplici,cú curlum:quia de feria nihil fit, nisi infra octauá

Rubrice Generales veniat aliqua ex supradi&is feriis Aduentus, cum feria nullum officiuin concurrere; & niQuadragesi.& quatuor tempo.de quibus infra hil fieri de feria precedenti adueniente alio ofoctaua fier tantum coinmemoratio.

ficio.Si aucem de ea aliquando commemora. © Die octa. concur. cum alia die octau. à ca. fieri debeat, non fit ratione concursus,sed quia pitulo fit de sequenti, excepta octaua, Natiuit. codic quo officium feriarum Aduentus ,QuaDomini, cum octaua Sancti Stephani & octa. drag. Quatuor temporum, Vigiliarum & Roga Corporis Christi, cum octaua Sancti Ioannis cionuin impeditur,illarum commemoratio. ra Bapt.in quibus de sequenti fit tantum comme tione temporis ex pręcepto Ecclesiæ prætermoratio. Die oct. concurrente cum sequenti mitti non debet. duplici etiam translato,à Capit.fit de sequenti

, q Cum verò occurrit vt festum fimplex veniat cum commemoratio,octa.exceptis dic octaua in feria quarta & sexta Quatuor temporum, in Epipha, Pascha, Ascensionis, Penteco.&Cor- feria quarta Cinerum, & Vig.quæ iciunantur, poris Chrifti,in quibus fit tantum commemo- Vespe, antecedentes erunt de feria Commem. tatio de scquenti.Si autein sequens festum etiã per annum,non autein de sequenti, vt dictum translatum fuerit ex solennioribus fupra enų est, cum commemoratio. felti simplicis in lemeratis in rubrica de Commemorationibus quenti feria occurrentis. Quod ideo non fit, totum officium fir de sequenti, cum comme- quia sequés feria habcat primas Vesp. sed quia moratione Octaux.

cuin festum simplex in sequenti die non haSimplex cum alio non potest concurrere in bcat officium propter fcriain prçdictam in ca secundis vesperis(licet cum ipso possit eflc có- occurrentem, nec etiam conuenit illud habere cursus in primis vesperis)quia non habet fecú- vefperas prçcedentis diei. das vesp.led eius officium terminatur ad No

De officio Sanda Maria nam,& deinceps nihil fit de co, nec commem.

in Sabbatho. Gi sequatur aliud simplex,plaP. secundum

per annum extra teriam occurentem in Plal.ad & á Cap uentum& Quatuor -fit de fequente simplici sine vlla cómeno. prę. nisi officium fieri debeat de feria propter vigicedentis. Si lequatur officium noué lectionú, liam in Sabbatho occurrétem, vel propter Re· Vespe.totæ erunt de co sine vlla similiter com- 1ponsoria primo ponenda, vel propter officiu

inemoratio.simplicisprecedentis:si nullum fe- Dominicę xxiii. post Pentecoften vel Domini - stum sequatur, subintrat officium de Tempo. carum post Epiphan.in officio feriæ aliquádo re,& Vesp.totæ erunt de feria.

ponendum, vtin rubr. de Dominicis dictum Fer.non potest concurrere cum alio in secú- est;ac nisi fiat officium nouélectio.vel de octa. dis velp.neque cum ipsa potelt esse concursus Paschę,& Penteco.semper fitofficium de Saninj. Velp.quia eius officium incipit & delinit, eta Maria quemadmodum circa finem Breuiavbi desinit & incipit quodcunque aliud offi- rij disponitur.Si autem in labbath. occurrat fe cium.Quamuis propriè, (si ei dandum eft prin ftum simplex fit officium de Sancta Maria, & cipium)lequente feria post aliain feriain , eius de testo fimp.fit tantum coininemoratio. officium incipiat à Matuti.terininatur tamen Cum verò de ca supradictis diebus officium sequente alia teria ad Complet. & ideo si Feria fieri non potest, nulla tunc fit coinmemorario fequatur aliam feriam,in Velp.precedentis fer. de Sancta Maria propter Sabbathum, sed eandū nihil fit de lequenti

, quo ad ea, quæ in sequen- in semiduplicibus,quando eius officium pari ti teria sunt propria. Verbi gratia, si in Vesperis uum non dicitur,fic conluçta eius commemo fef.tertia ante feriam quartă Cincrum fiat de fe ratio per annum polita in Plalterio paft velpeHa,in Velp.ferię tertię dicitur Oratio Domini ras Sabbathi. eç precedentis,non autem ea quæ est propria qEius officium in sabbatho incipit feria sexta in fequéri feria quarta Cinerum,necanic Ora- ad modum festi simplicis, à Capitulo,& termi: tionem dicuntur preces, quæ dicendæ sunt in natur ad Nonam. Sequentis diei Sabbathi.Si dicta

quarta feria Cinerum Quod etiá fir quan autem feria sexta fuerit officium nouem lectio. do feria per annum pręcedit feriam. Quatuor. in vesperis fit tantum de ea commemorat. cú temporum & vig.Hac etiain ratione superius Aña,verlu,& Orationc,quç habetur in officio dictum est,in concurrécia aliorum officiorum, cius in sabbacho.

1

« PoprzedniaDalej »