Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

veniat aliqua ex supradi&tis feriis Aduentus, cum feria nullum officiuin concurrere; & ni.
Quadragefi.& quatuor tempo.de quibus infra hil fieri de feria precedenti adueniente alio of-
octaua fier tantum coinmemoratio,

ficio.Si aucem de ea aliquando commemora.
© Die octa. concur. cum alia die octau. à ca. fieri debeat, non fit ratione concursus, sed quia
pitulo fit de lequenti,excepta octaua, Natiuit. codic quo officium feriarum Aduentus , Qua-
Domini, cuin octaua Sancti Stephani & octa. drag. Quatuor temporum, Vigiliarum & Roga
Corporis Christi, cum octaua San&ti loannis tionuin impeditur,illarum commemoratio. ra
Bapt.in quibus de sequenti fit tantum comme tione temporis ex pręcepto Ecclesiæ præter-
moratio. Die oct. concurrente cum sequenti mitti non debet.
duplici etiam translato, à Capit.fir de sequenti

, Cum verò occurrit ve festum fimplex veniat
cum commemoratio,octa.exceptis die octaua in feria quarta & sexta Quatuor temporum, in
Epipha,Pascha, Ascensionis, Penteco.& Cor- feria quarta Cinerum, & Vig.quæ ieiunantur,
poris Chrifti,in quibus fit tantum commemo- Vespe antecedentes erunt de feria Commem.
tatio de scquenti.Si autein sequens feftum etiá per annum,non autein de sequenti, vt dictum
translatum fuerit ex solennioribus supra cnu- est, cum commemoratio. felti simplicis in le-
meratis in rubrica de Commemorationibusquenti feria occurrentis. Quod ideo non fit,
totum officium fit de sequenti, cum comme- quia lequés feria habcat primas Vesp. sed quia
moratione Octaux.

cuin festuin simplex in sequenti die non ha
Simplex cum alio non potest concurrere in bear officium propter feriain predictam in ea
fecundis vesperis(licet cum ipso possit eflecó- occurrentem,nec etiam conuenit illud habere
cursus in primis vesperis)quia non habet secú- vesperas precedentis dici.
das vesp.led eius officium terminatur ad No-

De officio Sancta Maria
nam,& deinceps nihil fic deco, nec commem.

in Sabbatho,
si sequatur aliud simplex,plaP
.

per annum
feriam in Psal.ad . & á uentum&
-fir de sequente simplici sine vlla cómeno.prę- nisi officium fieri debeat de feria propter vigi-
cedentis. Si lequatur officium noué lectionú, liam in Sabbatho occurrétem, vel propter Re-
Vespe.tocæ erunt de co sine vlla similiter com- 1ponsoria primo ponenda, vel propter officiú
Inemoratio.simplicis precedentis:si nullum fe- Dominicę xxiii. post Pentecosten vel Domini
- tum sequatur, subintrat officium de Tempo. 'carum poft Epiphan.in officio feriæ aliquádo
re,& Vesp.totæ erunt de feria.

ponendum, vtin rubr. de Dominicis dictum
Fer.non potest concurrere cum alio in secú- est;ac nisi fiat officium nouélectio.vel de ocła.
dis velp.neque cum ipsa potelt esse concursus Paschę,& Penteco, semper fit officium de San-
inj. Velp.quia eius officium incipit & desinit, Cta Maria quemadmodum circa finem Breuia-
vbi desinit & incipit quodcunque aliud offi- rij disponitur.Si autem in fabbath. occurrat fe
cium.Quamuis propriè, (si ei dandum est prin stum limplex fit officium de Sancta Maria, &
cipium)sequente feria post aliain feriam, eius de testo finp.fit tantum coininemoratio.
officium incipiat à Matuti.terininatur tamen Cum verò de ca supradictis diebus officium
sequente alia feria ad Complet. &ideo si Feria fieri non potest, nulla tunc fit coinmemoracio
fequatur aliam feriam,in Vesp.prçcedentis fer. de Sancta Maria propter Sabbathum, sed eandū
nihil fit de lequenti,quo ad ea, quæ in fequen- in semiduplicibus,quando eius officium par-
i ti teria sunt propria. Verbi gratia, si in Vesperis uum non dicitur,fic consueta cius commemo

fef.tertia ante feriain quartă Cincrum fiat de fe ratio per annum polita in Plalterio paft velpe-
- ria,in Velp.ferię tertię dicitur Oratio Domini ras Sabbathi.
cçprecedentis,non autem ea quæ est propria Eius officium in sabbatho incipit feria sexta
in lequési feria quarta Cinerum,necanic Ora- ad modum festi fimplicis, à Capitulo,& termi-
tionem dicuntur preces, qux dicendæ sunt in natur ad Nonam. Sequenris diei Sabbathi.Si
dicta quarta feria Cinerum. Quod etiá fic quan autem feria sexta fuerit officium nouem lectio.
do feria per annum pręcedit feriam. Quatuor. in vesperis fit tantum de ea commemorat. cũ
temporum & vig.Hac etiain ratione superius Aña,verlu, & Orationc,quę habetur in officio
dictum est,in concurrétia aliorum officiorum, ciusin fabbacho.

Ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

< Ad Matutinum post Inuitator. & Hymnum num rotum officium ordinatur, vtin propriis
de Sancta Maria dicitur vnum Nocturnum cú locis ponitur.
duodecim plalmis ferialibus, Versus de Sancta In festis Beatæ Mariæ , (omissis his quæ pro-
Maria, tres Lectiones(quarum prima & secun- pria in illis habentur)hymni,nouem Psalmi,&
da sunt ex Scriptura de Tempore) tertia lectio alia quædam requirenda sunt ex communi ei'
de Sancta Maria secundum irensium disposi- officio paruo, circa finem Breuiarij.
tioné.&alia omnia tam in Matutinis, quàin in [Modus inchoandi officium,dicendi Inuita-
laudibus & Horis, vt in officio Sanctę Marię in torium, Antiphouas,& Versus,habeturin prin
fabbatho aslignatur.

cipio Psalt.Cùm verò Añæ duplicandę lunr di
9 Dicuntur Preces Dominicales ad Primam cuntur integræ ante psalmos, sicut in fine plal-
& Cópletor.& fiunt suffragia consueta de Apo morum.
stolis & Pace & tpe Paschali sola commemora. Modus dicendi Absolutiones

, & Benedictio de Cruce,vt in ij.feria post octauá Paschæ.Poft nes ante lectiones:legendi,& terminádi lectioNonain nihil fir de ea, nisi consueta eius com- nes:dicendi Responsoria post lectiones,ac Reia memoratio.cum alijs suffragiis, quando agen- breuia post Capitula.habetur in prima Domida est in officio de Dominica,

nica de Aduentu. Dcordioando oficio ex prædi&is rubricis. Quomodo fit inchoandum, & terininandú I quis velit ex supradiétis rubricis ordinare officium per Horas,habetur in Psalterio. Quo

oficium occurrentis diei videat Kaléda modo terminanduin per Antiphonas. B. Mario , & in Tabula festorum mobilium , de rix, habetur in fine Comple. quo fiat officium sequenti die,& vt inuenerit Sed vt hçc omnia facilius habeantur, pofitæ effe faciendum,sicordinabit illud in Vesp.& funt fequentes rub. de singulis Horis, carúque aliis Horis nocturnis & diurnis.

partib distinctè cognolcēdis. De Matutino, Si sit officium de tempore, i per ad Psalterium:vbi ordinatè ponitur, quod cij, nisi aliter in quibusdam diebus annotetur. est commune officij de tempore, cum distribu Pater nofter. Aue Maria.Credo,omnia secreto: tione psalmorum:& ad Proprium de tempo- deinde clara voce hebdomadarius dicit, Dñe re,vbi Lectiones,Relponloria, quçdam Anti- labia mea , &c. pollice signando sibi os signo phonę, & Orationes ponuntur,quę desuntin Crucis. Deus in adiutorium, &c.manu extenta Plalte.Inuitatoria, Hymni,Cap.vl. Responso- fignando se signo crucis à fronte ad pectus, & ria breuia,& Antiphonę,quæ diuersis tempori à finiftro huinero vsque ad dextrum, cum Glo bus ponuntur in Proprio, dicuntur loco eorú ria patri,& aliis, vc in principio Plalte

. Deinde quæ sunt in Psalterio : cum verò propria non

dicitur Inuit.conueniens officio de tempore, fuerint,dicuntur vtin Psalterio.

vel de Santo:quod dicitur cum Psalmo VeniSi officium sit ordinandum de Sancto,recur- te,co modo quo in principio Psalt.describiť. rendum est semperad Commune Sanctorum Dicto plal.& reperito Inuit.dřkymnus,qui of(nisi proprium habeat in Proprio Sanctorum) ficio de tempore vel de Sancto conuenit. vbipro qualitate festi, si ix.Lectionum, id est, Postea in duplicibus, & semiduplicibus dñr duplex vel semniduplex fuerit, omnia ordinate nouem psalmi (sed in Dominicis plures, vt in ponunrur: illis exceptis, quę propria suis locis Plalt.)cum suis Antiphonis & versibus, quæ té habentur.Si festum fuerit trium lectio. (Noct. pori, vel festo conueniunt, & totidem lectioferiæ , & Lectionibus exceptis) omnia de eodé nes,cum octo. Respon. aliquando cum noué; Communi sumuntur.Tres Lectiones primi vt suis locis ponitur,pertres noctur.distinctos, Nocturni,in officio nouenn Lect.& prima & ij. hocmodo. lectio, vel prima tantum in festis trium lectio. In primo Noct.dicuntur tres psalmi cum trifumuntur de Scriptura in officio de tempore. bo Antiphonis, poft fingulos plalmos vna Año Quæ verò propriæ aur de Communi Sancto: sed tempore Paschali

, id est,à Dominica in Alrum in feftis aflignantur; ex Proprio vel Com- bis vsque ad Pentecosten, præterquam in Ascé muni Sanctorum requirantur.

sione Domini , tres plalmi cuiusque Nocturni In maioribus solennitatibus,& feftis per an. dicuntur sub vna Antiphona,& in fine Psalmo

ruin

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

minicæ excepto.

[ocr errors][ocr errors]

tum post vltimam Antiphonam cuiusq; Noct. tur Responso.vt dicetur infra in Rubrica de
dicitur Verlus.Postea, Pater nofter,Et ne nos. Versibus & Resp.Poft Verlum dicitur Pater ni,
Absolutio, Exaudi. Benedictio, Benedictione Abloluuio , & Benedictiones, vt habetur infra
perpetua:& aliæ ad singulas lectio.vt in prima in Rubrica de Absol. & Benediction. tres Le-
Dominica de Aduentu ordinantur. Deinde lectiones(si non adsit homilia)singulę in officio
guntur tres left.de scriprura quæ per ordinem feriali dicuntur de lcriptura, quç eo die occur-
in officio de tempore occurrunt, nisi alię alli- rit in Proprio de Tempore: si adsit hom. sin-
gnentur,& ad singulas lectio.dicitur vnum R. gulę tres de hom.In festis, prima & fecunda de
conueniens officio, si de tempore, vt in pro- eadem scriptura, tertia de Sancto.Si fuerint duę
prio Temporis, si de sancto,ve in Proprio San- lectiones de Sancto, prima tantum erit de scri-
ctorum: alioquin vrin Cominuni, etiá fi lect. ptura,reliquęde fàncto.
primi Noct.sint descriptura officij de tépore. Post singulas lectiones in Ferijs extra tempo

In fine vltimi Relponsorii cuiulq; Noc.dici- Paschale dicitur vnum Relponsorium, ita ve
tur,Gloria patri,cum repetione partis Respon- dicantur cria ria:Tempore vero Pasch. & in Fe
forij, co modo quo dicitur in prima Domini. ftis duo tantum Responsoria dicuntur:scilicet
ca de Aduentu, priino Relponlorio illius Do- poft primam & secundam lectionem tantum.

In fine vltimi Responsorij, secundi scilicet,aut In secundo Nocturno dicuntur alij tres Plal certij,dicitur Gloria patri;cum repetitione parmi,& Antiphona, Verlus, Pater noster, Ablo- tis Responlorij.Quæ Responsoria in officio de lucio, Ipfius, & eius consequentes Benedictio- Sanctis,sumuntur ex Communi lanctorum: in nes,vt in dieta prima Dominica de Aduentu feriali officio,ex dominicis quando propria phabetur:cres lectiones de aliquo Sermone ,aut ferias non distribuuntur , ordine descripto in de vita alicuius Sancti, & ad quam libet lectio- rubr.de Relponsorijs. Quando non dicitur ter nem vnum Responsorium.

rium Responsorium,poft tertiam lectionem di g 9

In tetio Noct.alij tres plalmi cum Antipho- citur Hymnus, Te Deum. nis, vt supra: poft tertiam Antiphonam y.Pa

De Laudibus. çer , A vinculis,&

D Laudes, Deusin adiutorium,&c. dicun nes consequentes singulas lectiones

tur & canticumvel aerunt dehom.Euangelij de Tempore,vel de fe liud:vt in feriali officio extra tempus Paschale, sto, secundum qualitatem officij, vt in eadem cum Antiphonis officio conuenientibus. Qui priina Dominica de Aduentu ponuntur, Post Pfalmi, & Canticum in dominicis per annum septimam & octauá lectionem dicitur Respon (exceptis Dominicis à Septuage.vsque ad Doforium officio conueniens, aliquando autem, minicam Palmarum incinsiue)& in feriali offidicitur etiam poft noná lectio.vt suis locis dicicio temporis Palchalis,ac in festis tam nouem, tur:& in fine vltimiRelponlorij aut octaui,aut quàm trium lect. dicuntur de Dominica, vein noni dicitur Gloria patri: vt fup. Si non dicitur Psal

. In prçdictis vero Dominicis à Septuagesi.
nonuin Pelponfo.poft vltimam lectionein di- vsque ad Dominicam Palmarum inclusiuèdi-
citur Hymnus Te Deum.

cuntur,vt luis locis ponitur. In feriali officiop
In officio iii. lect. Ad Matutin.Pater noster. annum,extra tempus Paschale, dicuntur vt in
Aue Maria, Credo, domine labia, &c.Inuit. & Psalterio.
Hymnus in feriali officio de Feria, si non sint © Antiphonæ in Dominicis quando propriæ
in proprio de tempore,dicuntur vt in Psalt. in non assigantur, dicuntur vein Psalt. In feftis no
feltis defefto, vc in communi Sanctorum, dein uem & trium lectionnın, si non adfint proprię,
de noct.feriæ,vein Psalt.id eft, duodeciin Pfal. dicuntur de Communi. Post pfalmos dicitur
mi,cum sex Antiphonis, & tempore Paschali Capitulū, Hymn'.Versus, Antiphona ad Can-
cum vna Antiphona: qui dicuntur tam in of- tic.Benedictus,cum codem Cantico,&Oratio:
ficio feriali, quain in feltis fimplicibus. oía pro qualitate officij,de tépore, vel de festo.

Post Plalmos & Antiphonas dicitur Versus q Preces quando dicendę sunt,dicátur ante pri
in feriali officio,ve in Plàlte.in feftis,vtin Com- inam orationem:Commemorationes vero de
muni Sanctorum, qui in festis lumitur , secun- Cruce,de Sancta Maria, Apostolis,& Pace,simi
duin ferias, ex noc.Communis, vnde sumun- liter quádo dicendæ sunt,post Orationein, nisi

[ocr errors][ocr errors]

?

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

aliicómemoratio felti simplicis occurrat: quę Dominicis & feriis,quando non habetur pro-
femper prædictas Commenorationes prece- pria de tempore,dicuntur vt in Plalterio. In fe
dit, de quibus infraí propriis rubricis dicetur. {tis siin proprio Sanctorum nó sine propria,

TAnte Orationem dicitur, Dominus vobis- sumuntur de Com.poft Responsorium breue
cum,&Oremus,poft vltimam Orationem, re- dicitur Oratio,quç habetur in proprio Sancto
pericur, Dominus vobiscum, Deinde Benedicarum,alioquin vt in Communi.
mus domino:& Versus Fidelium animç,Pater Post orationem repetitur, Domino vobiscú:
noster, De' det nobis suam pacem; & Antipho dicitur, Benedicamus domino: Fidelium ani-
Giurc difcedendum fità choro; alioquin infi Ainadlarium,&c. Deinde dicuntur quin
na Beatę Marię, vt habeturi fine completorii

, mæ:& Pater nofter, secreco. De Vesperis.

D Vesperas, ' nevlcimę Horę:nisi sequatur Missa, vel officiú defun&torum,aut Litaniæ,vt in propria rubri- quc psalıni,cum quinque Añis, vtin proprio, ca dicetur. De Prima.

auc Communi Sanctorum signatur.In domini D Primam,Pater noster, Aue Maria, Cre- cisautem,& Feriis Añę & plalmi semper dicú

do, secreto Deus in adiutorium, &c. tur vein psalterio,vbi tempore palchali psalıni Hymnus, Iam lucis.

dicuntur sub vna Antipho. Alla nisi Antipho
Deinde inchoatur Aña quęconuenit; quçin næ(vtin Dominicis Aduentus )allignentur.
festis ad omnes Horas fumitur ex Laudıb.per Post Psalınos & Añas, dicitur Capit.Hym.y.
ordinem, quarta prætermiffa. In aliis feruetur Aña.ad Mag.cum codem Cantico, & Oratio.
Rubrica interius pofita de Añis. Postea dicun- oinnia de Tempore,vel de Sancto, pro qualita
tur Pfalmi, qui in Doininicis & Feriis dicuntur te officii.
vt in Psalterio.In festis autem, & tempore pa- Preces quando dicendę lunt, dicuntur ante
schali;tres tantú,vt etiam ibi annotatur. Orationem;Commemor.verò de Cruce,S.Ma-

Post Antipho.dicitur Cap. Regi fæculoruin. ria, Apoftolis,& Pace,polt cam; vtinfra in pro-
In feriali officio extra tempus paschale dicitur priis Rubricis dicetur.
Cap.Pacé .deinderium breue, Christe fili dei

De Complctorio.
viui,&c.Poft Resp.breuc in officio duplici, & D Cópletor.abfolutè dicitur Lect.breuis,
infra octa.ftatim dicitur Oratio. Domine Deus vein Psalterio.deinde Pater nofter, Con.
omnipotens.in alio officio nó duplici dicitur fiteor,Misereatur, Indulgétiam, Cóuerte, Aña,
Kyric eľ.cum reliq.precibus, vtin psalt.vbiqă Psalmi,Hymnus,Capit.Refpon.breuc, Canti-
aliquisfolus dicit officium seinel tantum dicit
, cum cum Antiphona omnia veífine Plalterij

, Cófiteor,omislis illis verbis:Tibi pater,vel Vo & polt eam in duplicibus, & infra octauas dici bis Fratres &, Tepater,& Vos Fraires ; quod ét cur Oratio.In alio autem officio non dup.ante feruatur, quando dicitur ad Completoriuin & Orationé dfKyrie eleis. cum reliq. precibus, Similiter dicat'Misereatur noftri & non vestri vcibidem in Plálterio. In feriali officio quando dictæ sunt preces ad Post Versum, Benedicat,& custodiat nos,&c. Laudes, adduntur aliæ preces , vt ibi.

dicitur vna ex Antiphonis B.Mariç,cum Versi. Post orationem in choro legitur Martyrolo- & Oratione,vt ibidem, & dicto verlu, Diuinú gium,deinde,dicitur, Preciosa,cum reliquis, auxilium , dicitur fecreto, Pater nofter, quçetiam dicantur ab iis qui extra chorum nó Maria,Credo. legerint Martyrologium.In fine ad Absolutio

De Inuitatorio. nem Capir. in festis dicitur Capitulum Nonæ: Nuitatorium semper dicitur in officio ad alio tempore tain in Dominicis quàm Feriis, Matutinum.cum pfalmo Venice, ordine in ve in Plasterio.

principio Plalterii descripto; led variatur pro Dc Horis, Tertia, Sexta,& Noná. officij qualitate:vt in Psalterio, & in Proprio de АР

Auc

[ocr errors][merged small]

D Tertiam,Sextam, & Nonam, ante sin tempore, acin Proprio & Communi Sactoru,

gulas Horas dicit, Pater nofter, Aue Ma- [Non dicitur in die Epipha. nec in triduo an ria, Deus in adiutorium , Hyın.& pfalmi,vtin te Pascha, vt suis locis dicitur; nec in officio de pfalt.Aắæ secundum officij qualitatem,ordine functorum per annun, excepto die Commequo fupra.Di&tis psalınis poft Antiphoná dicić morationis oíum fideiium Defunctorum:& Cap.&rium breue pro qualitate officii,quæ in presente corpore.

B.R.N.

1

[ocr errors][ocr errors]

DeHymnis.

diuersitate officii,& Horarum.
H Ymni femper dicuntur in qualibet HoSi de tempore fiat officium; ideit,

de Dorii ra, præterquam à triduo ante Pascha, vf- nica,aut Feria; dicuntur Antiphonæ vt in plal. que ad labbathum in Albis,& præterquam in quæ cum psalmis pofitæ in velperis Dominicę officio Defunctorum.

Feriarum, in Completorio, ac in Nocturnis, $ Ad Matut. Hymnus dicitur post Pfalmum, ctiam quando fit officium de festo trium lect. Venite, repetito Inuitator. præterquam in die id est,simplici

, nunquam mutantur, nisi temEpiphan. ad Laud. & vesperas dicitur post Ca- pore paschali, quo tempore dicitur vna tantú pitu.ad Horas ante plalmos, & antiphonas.ad Antiphona Haleluiah:excepto ctiam tempore Completor.poft psalmos & Antiphonam. Aduentus, quo tempore ad vesp.& Noct. Do

Dicuntur autem in Officio de Tempore, vt minicę ponuntur propriæ Antiphonæ In Lau. in Psalterio, quando proprii Hymni í proprio & aliis Horis mutantur pro diuerfitate tempo de tempore non adfunt, qui Hymni de plalter. ruin,vtin Proprio de Tempore habentur,cum in Dominicis & Fer.aslignati dicútur ab Oeta verò proprię non assignantur, semper dicútur ua pentec.vsque ad Aduentum, (Dominica in- quępositęsunt in Plalterio. fra octauam Corporis Christi excepta) & ab Antiphonę quæ in proprio de Tempore lab octaua Epiphan. vsque ad Dominicam primã batho ponuntur ad Magnificat pro prima DoQuadrage.exclusiuè. In officio de Sanctis, dýr minica alicuius mensis, lumende lunt cx ca Do ve in Communi Sanctorum, nisi proprii in minica quæ est proximior kalendis , vel eit in Proprio Sanctorum habeantur.

kalendis illius mensis ; vt supra in rubrica de $ In Natiuit.Domini vsque ad Epiphan. in fe- Dominicis, ac etiam in rubrica mentis Augufto Corporis Christi, & per octau. & quando- fti dicitur:& femper in sabbatho ponitur Ana cunque fic officium S.M ariç tam nouem quàm ad Magnificat,quæ contigua est libro Scriptutrium Lect.etiam tempore Paschali in fine om ræ in Dominica ponendo. nium hymnorum(preterquam in fine Hymni In festis nouem Lectionum ad Vesp. dicunAue maris Itella) dicitur Gloria tibi Domine, tur Antiphonæ de Laudibus, nisi propriæ in Qui natus es de virgine. vt in eius officio par- Velper.assignentur.Ad Horas similiter tam in uo;etias fi dicantur Hymni de Sanctis, qui in officio de Tempore,quam de Sanctis ,quando fra octauan prçdictas celebrantur; dummodo habentur propriæ in Laudibus,& alię propriæ Hym.de Sanctis sint eiusdem metri.excepto fe non fuerint ad Horas, sumuntur ex Laudibus sto S. Crucis infra octau.Natiuitatis Beatę Ma- quarta prçtermissa hoc ordine: Ad Primam,j.

Ad tertiam secunda: Ad Sextam, tertia: Ad Noei In Epiphan. Domini , & per totam octauá, nam,quinta. acin festo Transfigurationis, in fine omnium In feriis Aduent.quç non habent ad Horas Hymnorum dicitur, Gloria tibi Domine, Qui proprias Antiphonas, sumuntur ex Lau. Domi apparuisti hodie.

nicæ præcedentis.Vbi verò in laudibus feriaru A Dominica in Albis vsque ad Ascensioné, Aduentus fuerint proprię, suinuntur, vt dictú fimiliter in fine omnium hymnorum dicitur: est, ex iplis Laudibus Feriarum proprix. ,

, quàm etiam in festis Sanctorum eodem tempore pa- trium Lect.plal.noctur.cuiuslibet Nocturnidi schali occurrentium, dummodo hyinni sint cuntur sub vnica Antiphona, quæ officio coneiusdem metri.

uenit; vt suis locis ponitur. In Ascensione autein vsque ad Pentecostes Ş Induplicibus ad Velp. Matutinú, & Laudes Gloria tibi Dominè, Qui (candis super lydera, tantùm, Antiphonæ dicunturante Plalmos in fimiliter & in festis occurrentibus,

tegræ;& post psalmos integræ repetuntur:in In Pentecoste verò & per octaua dicitur, Glo aliis Horis,& in officio non duplici,in princiria patri Doinino, Natoque qui à mortuis, &c. pio plalmi inchoatur tantumn Antiphona; dein Aliis temporibus terminantur Hymni, vưsuis dein fineintegra dicitur, Et quando Antipho locis ponitur. De Antiphonis. na incipit sicut psalmus, polt inceptam AntiA

Domnęs Horas semper, cum psalmis di- phonam dicatur, quod sequitur in plalm. sine cuntur Antiphone,vel yna, vel plures,pro repetitione prícipiijab co loco:vbi dclinit An.

riæ occurrente.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »