Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

etiá si venerit in pcedenti mense:si áūt kalėda Oficiū terię fit simplex,& in Aduentu, Quavenerint in v. & vj.fer.ac Sabbatho, prima Do drag. Quatuor temporibus, Vigiliis, & Rogaminica erit quę sequitur post ipsas kalend. tionibus incipità Matut.in aliis vero feriis per

Cú etiá í distributione scripturęp inéses. Au- annum,inde fit de feria, vbi desinit officium gustú, Septē. Octobré, & Nouébré, vnicuique cedentis diei; ita vt si precedenti die fuerit dumēli quinq; Dñicę assignent cum suis hebdo. plex vel semiduplex, officium ferię incipiat se& polt quartam hebdo.aliquando adueniat do quenti die à Matuti.si prçcedenti die fuerit feminica, quæ est propinquior Kalendis sequen stuin sinplex;de feria fit à vesp.illius prçceden tis mensis; tunc omittitur Dominica quinta tis diei inclusiuè. Similiter & quando in feria cú sua hebdoma.& ponitur dñica priına lequé quarta & vj.Quatuor temporum Septembris

, tis mensis similiter cum sua hebdoma. de Scri- &in feria quarta Cinerum,acin Vigiliis occur ptura aút Dominicę quintę cun lua hebdom. ritaliquod festum fimplex,de quo fit comme. fiat vt in proprijs locis dicitur.

tunc

precedenti die nisi fuerit festum noué Le Id quoque obseruetur:Quando mensis prę. Etio.á velp.fir de feria ve in Plalt. sine precibus cedens habuit quatuor

Dominicas, sequés ha- cum Orationæ Dominicę precedentis, & cum bebit quinque:&è contra, quando præcedens comine.Festi triuin Lect. in sequenti feria ochaber quinquc,sequens habebit quatuor: exce currencis.Terininatur autem officium de feria pto méle Nouembri, quia Dñicaj. Aduen.nó subsequente duplici, vel femiduplici,ad Noná: lumii'ea quę est pximior kalėdis Decébris,sed lubsequente simpliciïn feriis perannum extra festo S.Andreç,vel quç venerit in ipfo festo. Aduen. Quadragesimain. Quatuor tempora, ÇOfñ dominicę fit femid. & incipit à primis Rogationes,

& Vig.ad Capitulum Vesp.quia vesp.in Sab.& habet toch oism integrú vsque inde firdefesto simplici absque ulla deinceps ad Cóplet.dñiceinclusiuè, nisi cú aliquo con- commemo.Ferię. currat:vt dicitří rubrica de Concurrétia officii

. Ad Matutinuin dicitur vnum tantùm NoAd Matur.dicuntur tres Noct.cum Pfalmis, cturnum cum psalmis secundum ordinem fevt in Plalt. & nouem lectiones leguntur, vein riarum in Psalce.cum tribus Lectionibus ut in Proprio de tépore. Dominica Resurrectionis, Proprio de tempore. & Pentecostes exceptis.

Excipiunturab bocordinario officij de feria Quo modo autein sit ordinandum eius offi- feriæ maiores hebdomadę lanctç,& feria octau cium:insuper & de Lectionib°, Responsoriis, Paschę,& Pentecostes. & aliis,& quomodo initia librorum Script.cú Quomodo ordinandum sit officium de feria sua historia sint poncnda:habentur de fingulis ad Matu.&alias horas: item quo inodo diceninferius proprię rubricę.

De Feriis. dç sine Lectiones & Responsoria, & quando di E feria semper fit offń in feriis Aduétus, cendę lint Preces feriales: ac de aliis quæ ad of

Quadrag. Quatuor téporú, Vigiliarum,& ficium Feriæ pertinent , habentur inferius de in feria is. Rogatio. tátú quando infra hebdo. lingulis propriæ rubrick. non occurrit festuin duplex, vel semiduplex.Si

De Vigiliis. tunc fimplex festum occurrat, fit tantum de eo commeino.vt dicetur in Rubrica de Comem.

per annum, quæ iciunantur,ubi in Kale Similiter & quando infra hebdomadá zia súc dario annotatur hæc uox Vigilia:nisi in die Vi. primo ponenda,cum non occurrit dies in quo giliæ occurrat festum noué lectio.uel octaua; fiat de feria, vc dicetur in Rubrica de Respon- tuncenim in officio nouem Lectio.legitur noloriis, Alio tempore per annum fit officium de nalectio de Homilia Vigilię,& fic commemoferia illis diebus, quibus infra hebdomadam in ratio de ea ad Laudes tantùm, cum Antiphona Kalendario non ponitur aliquod festum dupl. ad Benedictus,& Versu fer.occurrentis de Plal semiduplex,vel fimplex: & non occurrit ali- te. & Oratione Vigilię, pręterquam in illis fequa octaua, vel aliquod festum solenne,aut co- ftis, quæ inferius excipiuntur. suetum in aliqua Ecclesia celebrari:quamuis Si Vigilia occurrat in Dominica, de Vigilia in Kalendario hui' Breuiarij non sit de çriptú; fit officiuin in Sabbatho, quod non sit impedi & pili in Sabbatho fieri debeat officium de Sá tum officio noué lectio.quia tuncde Vig. fit tá cta Maria.

rum commemoratio, ut dictum est. Excipitur

ab hac

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ab hac regula Vigilia Nariuit.& Epiphaniędo (tum fuerit ex enumcratis in sequenti rubr.de
mini,quęli venerintí dominica, fir de illis, vc Commemoratio. in quibus nulla fit coinme:
in propriis rubricis dicitur, Si autem in Vigil

. moratio de octaua ) excepta octaua Corporis
occurrat festum solennc alicuius loci,vel ex lo- Christi, infra quam octa. fit tantùm de duplici
lennjoribus intra annum,quæ inferius in rub. bus cum commemora.octaua: de femiduplici
comine,numerantur(veluti fi in Vigilia S, Ioá- bus verò infra cam non fit, sed transferuntur:
nis Bapt.venerit festum Corporis Christi)nihil vt diciturí cubrica de Translatione festorum.
tunc prorsus, nec com.fit de Vigilia. Idem fer- Desimplicibus infra qualcunque octauas oc-
uetur quando aliqua Vigilia vencritin Aduen currentibus, fit tantum commemoratio, præ-
tu, Quadrag.& Quatuor téporibus: nulla enim terquam in duobus diebus post Pascha & Pen-
in eorú feriis de vigilia fit commemoratio. tecosten;vcin sequenti rubrica de Commemo.

Officium vigiliæ incipit ad Matutinum, [- dicitur.De dominicis infra octauas occurrenti
cuc dictum est de prædičtis fef.in superiori ru- bus fit officium , vt dictum est suprain rub.de
brica de feria. terminatur autem ad Nonam, Dominica.De festis occurrentibus in die octa.
quia

vesperæ sunt de fequenti festo. Seruetur quod dicetur in rubrica de Transla-
Officium vigiliæ totum fit de feria occuren. tione festorum.Si duæ octaux simul concur-
ti,vtin Psal. & tres lectiones leguntur de homi rant, fiat de digniori, vt dicetur in rubrica de
lia in Euang. vigi.cum tribus Rcsponsoriis de concurrentia officii.
fer.occur.ordine,in superiori Rubr.de feriis de Officiumde octaua in Pascharc & Pentecost.
scripto. Dicuntur preces, &comme. de Cruce fit cum vno Noct.vt suis locis ponitur. In aliis
de S. Maria.Si eius officium paruum non fit di- octauis,fit cum tribus Noctur. nouein scilicet
ctum,de Apoftolis,& Pace,aliaq; omnia , ficut psalmis,& nouein lectionibus.& omnia dicun
in predictis feriis Quadrag.& Quatuor tempo- cursicur in die fefti præter lectiones, quarum
rum,de quibus habentur inferius tam de ordi- primæ tres semper lunt descriptura occurren-
nando cius offo, quam de aliis propriæ Rubr. ti in officio de tempore, prçterquam infra octa
* Excipitur ab hoc ordinario vigiliarum, vig. uam Assumptionis S.Mariæ : aliæ Lect. secun-
Pentec.& Epiph.cum tribus Noct. sub officio di,& tertij Noctur. dicuntur quæ infra octaua
semiduplici celebratur,vt suis locis dicitur ,& ponunrur,infra octa.verò Patroni

, aut alterius
vig.Alcens. officium fit Sicut de feria tempore festi, quæ in aliquibus Ecclesiis consueuerunt
Paschalis,cum Homilia vigilia, & vigilia Nati- celebrari,fi propriæ apud illas Eccle. lect.infra
uicatis Domini quæ( No&.ferię excepto) in lau o&a.non habentur,sepius in ea repetantur lc-
dibus & Horis, habet reliquum officiu dupl, Ctio positçin communi Sanctorum, si de lan-

Ctis fiat octaua,alioquin lectio. diei festi. Infra
De Octauis.

octauam officium fit semiduplex, in dic octa

uæ duplex.
E octaua fit officium,vel faltem comme In velperis infra octa. omnia dicuntur sicut

nor.quando aliquo fefto , de Dominica in secundis vesperis festi; & in primis Vesperis
non impeditur per octo dies continuos,in Na diei octau.onnia ficut in primis vesperis festi:
tiuit. Domini , & tribus fequentibus festis, in præterquam in diebus octa. Sancti Stephani,
Epiphania, in Paschate Relur.in Ascensione fancti Ioannis Apostoli,& sanctoruin Innoce-
Domini,in Pentc.in festo Corporis Christi, in tium:in quoruin Velperis Antiphona & pfal-
festo Dedicationis proprię Ecclc.in festis quib' minon dicuntur, sicutin eorum diebus festis
in kalend.apponitur O&.in festo Patroni & Ti venientibus infra octauam Natiuita.sed Anti-
tularis Ecclc.& in festis aliorum Sanctoruin, phonæ sumuntur de Laudibus dici festi, psal-
quæ apud qualdanı Ecclesias, Congregatio- ini autem ut signantur pro fecundis vesperis
nçs,& Religiones consucuerunt solenniter cú in Communi Sanctorum.
Octauis celebrari.

Mnfra octaua non fiunt suffragia consueta de
Infra octa. Epiph.Paschæ, & Penteco.non fit Sancta Maria Apoft.& Pace; nec dicuntur pre-
de feito duplici,vel lemiduplici occurrenti,led ces ad Primam & Completo.in aliis quomodo
transfertur post octauá , Infra alias octa.fic de litordinandum officium de oct.habentur pro-
çis cuin coinınçmoratio octaux (nisi illud fe priæ Rubricæ infçrius.

be

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[merged small][ocr errors][merged small]

Decommemorationibus.

Cldem seruatur in quibusdam festis maioribo Ommemorationes fiunrde festis simpli- per annum,scilicet in Natiu.Domini,(in cuius

, Aum noué lect. etiam translatum, vel Domi. sed in secunda tantum missa de S.Anaftalia) in nica, vel o&t.vel Sabbathum:& quando Respó Epiph.Domini,in Pascha Resur.cum tribus P foria sunt primo ponenda, vel aliter,de feria fic ximè antecedentibus, & duobus fequentibus si præcipiatur.

diebus:in Ascensione Domini,in Pent.cú duo De feriis Aduent. Quadrag. Quatuor tempo bus sequentibus;í festo Corporis Chrifti;in ferum, Vigil.& Rog.fit Comine. quando festum ftis Natiui.S.Ioan. Bapt.Sanctornm Apoftolonouem lectionum in illis feriis occurrit: filim rum Petri & Pauli, & Assumpt.B. Mariæ; in feplex feltum in eisdem feriis occurrat, officiun sto Omnium Sanctorum, ac in festo Dedicat. fit de feria,& cóme.de festo simplici, excepta fe proprię Eccle.in quibus festis necíprimis nec ria iij.Rogationum,quo die fiet de festo Simpli in secundis Velpe.vlla prorlus fit comme festi ci,cú sola cóm.de cruce, vt suo loco annotatur. fimplicis, aut alterius precedentis felti nouem

Præterea fit comme.de dominica à Pentec. Lectio.vc dictum est supra de festo solenni alivsque ad Aduentum, & ab Epiphan. vsquead cuius loci; nisi titularis Ecclesiæ priuilegio aliSeptuag.&a Dominica in Albis vfquc ad Pen- ter fieri oporteat. tecosten exclusiuè, quando felto duplici impe- In festo autem Circuncis.in Dominica in Aldiuntur. De aliis Dominicis à prædictis nulla bis,&in festo Trinit.in festis Purif

. Annuncia. fit cómemo.Dominicæ:occurrente festo dupli & Natiu.S.M.in natalitiis Apostolorum & Euá ci,quia feftum in illis occurrens transfertur:ni- gelift.S.Laurétij,& Dedic.S. Michaelis Archág. fi illud feltum fuerit principale patroni vel ti- de simplicibus occurrentibus fitcóın in Laud. tuli ipsius Eccle.non autem alicuio capellæ vel tantum; de Dominica verò, de die infra octa. altaris ciusdem ecclefiæ:& tuncde huiusmodi & de alijs feltis nouem Lec. in eisdem occurré. principali festo fit tñ in co loco vel ecclesia, tibus, non fit comme.co modo quo nec in tecuius elt Patronus vel titulus,cum comine. Do Ito lolenni alicuius loci,vr dictuin est supra;niminicæ , excepca prima Dominica Aduentus, si cadem festa occurrant infra octa. Nariui Dni, prima Dominica Quadrage.Dominica Pallio- & Corporis Chri,de quibus octauis semper fit nis, Dominica Palmarum, Dominica Paschę,& commem. quocunque duplici infra cas adue. Dominica in Albis,ac Dominica Pentecost. & Trinitatis:in quibus huiusinodi occurrens fe- Dedominicis,& de feriis Aduentus, & Quaftum transfertur in fequétem,sınili,vel dignio drag.comme.fic in verisque Velpe.& Laud. De sinon impedicam: duinmodo non fuerit infra ferijs Quatuor temporuin, Vigiliarum,& Rog. maiorem Hebdom.& per octa.Paschæ & Pent. (quando de illis commemo. fieri debet ) cómiquibus diebus non fic de aliquo festo duplici memo.fit in Laudibus tancum.Defestis autem

fiinplicibus (nisiídiebus supradictis occurrāt) De oct.ctiam quádo festo nouem lectionú, commemor. fitin j.tñ Velper.& Laud. eo die vel Dominica impeditur, fir cóme. nisi illud fe- quo in Kalend. assignantur. De aliis verò Do.

itum no:sein le&. fuerit solenne principale ali- ininicis per annum & C&a.commemora fit in i cuius loci,ve supra.

verisquc Vesper.& Laudi. nisi in illis adueniat Nam in primis & fecundis Vesper.& Laudi aliquod ex suprà enumeratis festis. bus huiusmodi festi, nulla fit commemo. fefti Commemora.fiunt hocmodo, Post Oratiofimplicis occurrentis,necalicuius Vigiliæ,nec nem dici,in primis Velpe.dicitur Aña,quç po alicuius dici infra octa.nec alicuius præcedétis sita est ad Mag.&in Laud.quçposita est ad Befelti ix.lcct.(nisi id festum fuerit eiuidem solé. nedictus, in Communi ( 11 propriam non hanitatis cum sequenti)nec Dominicæ, lifestum buerit)conueniens eius officio cuius fit comilludfolenne celebretur feria secunda;exceptis memoratio.Poft Antiphonam dicitury in le dominicis Aduentus, & dñicis à Septuag. vlq; fumendum, vnde sumpta est Antiphona, post ad o&t.Palchæ inclusi.de quibus dominicis, li hòmnum Vesperarum & Laudum ; deinde dicut etiam de feriis Aduent. & Quadra. lemper citur Oro.Si Antiphona & Versus felti de quo fit comn.einor. quocunque felto adueniente. fit come.lumenda essene ex codem coinmuni

, vnde

2

niente.

occurrenti.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

vndesumpta sunt in officio dici:in festo com- rius propria rubrica.
meino.variantur; ita vtin Vesper.sumanturex De Translatione Feftoruin.
Laud.& in Laud. ex Velp.ciufdem communis Shicis aduentus & in dominicis à Septuag

.

I aliquod fcitum duplex occurrat in dominisi aliter lignetur.Si de tempore fiant commi. de Dominica scilicet, vel feria, Antiphona & vsque ad Dominicam in Albis , in Vigilia NaVersus ante Orationem eodem modo. suman- tiait.Domini: intra octauá Epiphaniç, in feria tur ex Proprio de tépore, si habuerit propriú, quarta Cinerum , in tota maiori Hebdomada alioquin de Psalterio: Oratio verò ex Proprio & infra octa. Paschę,in Ascensione Domini; in de tempore.

diebus à vig.Pentecost. vsq; ad festum TrinitaQuando fit commemoratio de Dominica, tis inclusiuè, in festo Corporis Chrifti, & eius vel feria, quç habet propriam homiliam, no- dicocta.transfertur in primain diem festo duna lectio in officio diei nouem lectionum le plici,vel semiduplici non impeditam, exceptis gitur de homilia Dominicę vel feriæ quæ erit tainen festis Natiuit.S.loan. Bapt.& sanctorum vel prima de Homilia,vel tres sinulin vnalc- Apostolorum Petri & Pauli; quæ in die octaua {tione coniunctæ,

Corporis Christi celebrantur;excepto quoque Si fiat commemoratio de festo trium le&tio. festo solenni alicuius loci,quod in propria tan num,in die in quo fit officium nouem lectio- tùm Ecclesia,etiam in aliquibus ex supradictis num,nonalectio in officio noué lectionum lc diebus occurrens(vt in rubr.de commemoragitur de festo trium lectionum, fi propriam hà tio.dictum est) celebratur.Si autem feftum Nabuerit; quod festum trium lect. si duas lectio- tiuitat.S.Ioannis Bapt. venerit in die Corporis nes proprias habuerit, cx duabus fiat vnalect. Christi, transfertur í sequentein diein, cu come quæ fit nona in officio nouem lectio. Quele- moratio,octaux Corporis Christi; & fequenti ctio de Sancto non legitur,quando de co fit có bus diebus fit officium de eadem octaua Cormemoratio in dominicis

, quę habent nonun poris Christi cum commemoratio.octaux sanResponsorium; nec quádo nona lectio legen- cti Ioannis Bapt.Dies autem octa. sancti Ioanda eit de Homilia Doininicæ, vel feriæ , vt fu- nis tuncveniens in die octau.Corporis Christi, pra:necin feriis,& aliis diebus,quando in Of- non transfertur,sed de die octaua sancti loan. ficio diei leguntur tantum tres lectiones : nec nis Baptistę co anno fit tantum commemoractiam nona lectio legitur de die infra oct. quan tio in vtrifque Vesp.& Laud.diei octa. Corpodo de ea fit commemoratio.

ris Christi.Et id semp seruetur, quando festum Quando contingit fieri plures commemora- habens octauam transfertur, vt non ideo dies tio.feruetur hic ordo. De duplici fiat ante Do- octaua transferatur,sed ca die deca fiat comeminicam; de Dominica ante feltuin seinidupl. moratio quçalias erat octaua si festum non fuis de semiduplici ante diein infra octauá, de dic let translatum. infra octauam ante Feriam Aduent. Quadrag. Si in dic octaua alicuius festi habentis octaQuatuor teniporum, Vigiliaruin & Rogatio uam,occurrat aliquod fcstum duplex cx maionum,& de dictis ferijs ante festum simplex, nisi ribus luprain rubr.decommemoratio. enume aliter signetur. De Dominica, de festo senidu. raris , fiat de festo cum commemoratione diei de octaua,de S. Maria(quando de ea fit comme octaux:fi autem non fuerit ex prædictis festis, inoratio in Velper.prçcedentibus Sabbaçhunn. fiar de octaua & festum transferatur in primam propter

festum nouem let.in vj. Feria occur- diem similiter non impeditam. rens) fiat ante teltum fimplex, quod celebran- | Si aliquod festum duplex infra o&tauá occur dum erat dicbo predictis, nisi corum officio im rens,alio maiori festo duplici impediatur, trápediretur. Defesto limplici fiç commemora- sferatur in primam diem liinili non impeditá, tio ante luffragia seu communes cammeinora &in eo fiat cominemoratio de octaua, tio.de Cruce, S. Maria, Apoftolis,& Pace;ac eciá Si in aliis Dominicis per annum à supradiante commemoratio.consueram Tituli vel Pa- ctis occurrat festum dup.non transfertur, vt di troui Eccleliæ , qux etiain pro sui dignitate a- ctum elt in Rubrica dcCommemorationibus. liis suffragiis prædictis præponctur. De quib' Festum semiduplex occurrens diebus suprafuffragiis & communibus commemoratio.Sa. diccis,& aliis dominicis per annum transfertur Corum,quomodo agendum sit,habetur infe- in primam diem simili festo non impediçam;

|

occur

occurrens verò i dominicis infra illas o&auas, Dominica.cum die infra octauam,cum simpli in quibus fit de festis occurrentibus , (vt dictú ci & cum officio S. Mariæ in fabbatho, omnia est in rubr.de octauis) transfertur in sequétem in secundis velpe. de duplicicum cominemo. diem,cum commemoratio.octauæ, quæ si fue- illorum.In maioribus tamen seruetur rubrica rit simili festo impedica, predictum festum se. de commemoratio.Duplici etiam concurrenmidup.veniens in Dñica, transfertur post oct. te cum feria, vel potius lequente feria, omnia

Si duo festa nouem Lect.simul eodem die ve- de duplici,& nihil de feria iequenti.Sed fi feftú niant, fiat officium de digniori, seu de maiori; celebretur in Aduentu, Quadrage.& Quatuor & quod minus est,transferatur.

temporibus, fit femper commemoratio defeSi plura festa nouem lect transferenda essent, ria non ratione concurlus cum sequente feria, prius transferatur duplex,quàm semiduplex; & ve infra dicetur.Idem dicendum de festis simpli inter plura duplicia , quod est dignius , sem- cibus venientibus cum festo nouem Lecti. de per prius transferatur,& prius celebretur:alio- quibus etiam commemo. fit non ratione conquin si sunt æqualia, vnum ante aliud transfe- cursus, sed quia eodem die veniunt, vt dictum ratur luo ordinc.

est in rubric.de Commemorationibus. (Festum simplex nunquam transfertur: fed Semiduplici festo, Dominica,& die infra Oct. si de co officium fieri non poteft, fiat comme- concurrentibus cum sequenti duplici, omnia moratio,vt dictum estí rubric.de Commemo- de duplici cum commemoratio.illoruin: nisi ratio.Si autem venerit in diebus, in quibus de duplex fuerit ex numero maiorum, quæ supra fimplici nulla fit commemoratio.co anno nó in rubrica de Commemoratio.numerata lung fir de co amplius.

in quibus nulla fit conmemoratio præcedenSi aliquod festum nouem lect.in quo anno- tis. Seinidupliciconcurrente cum lequente atatum est fieri commemoratio.alicuius sancti

, lio semiduplici,cum Dominica, vel cum die in transferatur propter aduenientem Dominică, fra Octauá à capitulo fir de sequenti,&comme vel aliud festum maius, non tamen transfertur moratio precedentis nisi aliter lignetur. Semicum illo commemoratio illius lancti in co alli duplici autem festo concurrente cum sequen. gnata: sed dicta commemoratio fit die luo in te testo simplici,vel cum officio S. Mariæ in fab dominica, vel alio felto, in quo fieri poffit,cum batho,omnia de semiduplici cun commemosua nona Lectionc, fi propriam de vita sanctitio. sequentis. Semiduplici concurrente cum habuerit:festum verò nouem Lect. transfertur fequente feria, nihil de feria, vt dictum est sup. sine vlla amplius commemo. festi siinplicis Dominica concurrente cum lequente festo dicti.Quod etiam seruatur in commemoratio- feiniduplici,& cum die infra octauá vel cum fp nibus occurrétibus í vigilijs, cum de vigilia ve sto sunplici,omnia de Dominica cum comme niente in Dominica fit in fabbatho:tunc enim moratio.sequentis,nisi aliter fignetur: Domini commemoratio.festi simplicis non fit in Vigi- ca concurrente cum feria,nihilde feria, vt supr. lia,led in Dominica.

Die infra octaua concur. cuin sequente DoDc Concurrcntia Officij.

minica, vel lemnidupl.à capit. de sequente cum C

Oncurrenita officij attendenda est sempcominemo.octauç.Si duę oct. fimul concurrát,

in secundis Vespe.quomodo fit ordinan- vt oct. S. Ioannis Bapti.cum octaua Corporis dum officium cum fequenti die. Itaque cum Christi, vel contra : & octaua S. Lanrentijcum dicitur officium aliquod cum alio cócurrere, oct. Assump. S. Mar. totum officium fit de diintelligi de prçcedenti in secundis Velpe. cú gniori cum commemoratio.alterius, nisi dies fequenti in primis Velp.vt de hodierno í Vel. octauçminus digni veniat infra octauá alteri: eum fequenti in crastino.

tunc enim corum officium fit dupl.de die oct. Duplici ergo in secundis Velper.concurren- cum commcinoratio.diei infra octaua. Dies in te cum alio lcquenti duplici, regularirer à Ca- fra octauá cum simplici propriè non habet có pitfir de sequenti,cum commemoratio. præce cursum, quia in sequenti die

infra octa, non fit dentis:nisi aliter in proprijs locis annotetur: ac de fimplici,nisi commemoratio.quç & cadem nisi festum præcedens.Sic vnum ex maioribu ratione in precedenti die insra oct. fieri debet. fupra enumeratis in rubrica de commemora. Dies intra octauá cum feria nullum habet con Duplici vero concurrente cum semiduplici,cú curlum:quia de feria nihil fit, nisi infra octauá

veniat

« PoprzedniaDalej »