Obrazy na stronie
PDF
ePub

in qua ítamus,&gloriamurin speglo Agnidebētiinmolari, quia Agnus fu riæfiliorü Dei.Nõ solúaút, sed &glo tur eftcrucifigi, qui tollitpeccata mű riamurin tribulationib?,fciētesquòd di.Sedoues vlulātmatres, quia agnos tribulatio patiētiá opat, patiétia autê perduntsine voce balantes. Grande pbationé, pbatio verò spē: fpes auté martyrium,crudele spectaculü.Exinon cõfundit:quia charitas Dei diffu mit machära,&nulla interuenit cau fa eftin cordib' noftris per Spiritum fa:fola stridetinuidia, cum,quinatus fanctum,qui datus eft nobis. eft;nulli faciat violétiam:fed ouescer Centum quadraginta. 85. Lect.ij. nimus,quæsuper agnos lugent. Vox

Tad enim Christus, cū adhuc in Rhama audita est,ploratus&vlu

infirmieffemus,fm tępp im- latus magnus:pignora sunt, non cres pijsmortuo eft? Vix enim piusto quis dita,sed creata:non posita, sed exposi morit:nā pro bono forsitã qs audeat ta. R. Effuderunt fanguiné.85. Lev. mori.Cómédat auté charitatem sua yang Estis estipsa natura,quæ pugnaDeusin nobis:qñ,cú adhuc peccato

T

batin martyres, cum tyrannus res eslem', secundum tépus Christus iactaret infantes.Mater crines capitiş pro

nobis mortuus est. Multo igitur dislipabat,quæornamentum capitis magisnunciustificati in sanguineip- amittebat. Quantis modis infantem sius, falui erimus abira peripsum. volebatabscondere,&ipfe feinfantu De Sub altare.85. 'Lectio tertia. lo publicabat? Nesciebat tacere, quia

I enim cũ inimici effemus, recõci- necdum didicerat formidare. Pugna

liatisumus Deo p mortē filij cius. båtmater,&carnifex:ille trahebatur, multo magis recôciliati

, saluierimus illa tenebat.Adcarnificem mater cla in vita ipsius.Nó solūaútsed&gloria mabat:Quid separas à me, quem ge murin Deopdñmním Iesum Chri- nui ex me.Vterusgenuit, non manstú,p quem nuncreconciliationéac- fitille,cum vixit. Vbera mea frustra cepimus.Propterea , sicutpervnum lactecontorquent:cautè portaui,qué hoíem peccatum in húc mūdum in- à te video manu crudeli iactari. Motrauit,& perpeccatum mors:&itain dò enim effuderunt viscera mea,&tu oés hoies mors pertransijt,in quocés elidisad terram. peccauerunt, R. Adorauerunt. 85. By: Ifti sunt sancti.85. Lectio fexta.

Lia clamabat mater, cum exa-

. Serm.i.de Innocent.q est 8. de Sãćtis cidecum paruulomatrem: Vtquid poftinitium. Lectio quarta. medimittisinanem?siculpa est, mea

Ascente dño,luctus cæpit, non est:sinon eft,iungemortem, &libera

cælo,fed mundo:indicitur mři matrem.Alia dicebat:Quid queritis? bus lamétatio, Angelis exultatio, in- vnum quęritis,&multos occiditis,& fantibus transmigratio.Deus estgor- advnum, qui vnus eft, attingere non tus est:Innocétes illi debétur victima, potestis.Alia contra clamabat: Veni qui venit damnare mundi malitiam. iam , veni Saluator mundi , quan

diu

[ocr errors]
[ocr errors]

cap.2.

Hom.
8.in
math.

[ocr errors]

Idédo gppelanctus Ioseph gra diu quæreris?nullum times: videatte miles,&nostros nõoccidat infantes. vidā spólam, in conturbationé Miscebatur lamentatio matrum, & inciditmaximă:sed affuitrepéte Anad cælum transibatoblatio paruulo- gelus timoréprorsus extingués

. Dein rum. Iftisunt.86.

devidenspuerūsignonată, maxima In tertio Nocturno. exultatione replet’est:sed rursushuic TML co sancti euang.fm Matth. L.vij . etiãgaudio piculú grādesuccessit

, cũ IS Nillotpe:Angelus dñi apparuit in tota vtiq; ciuitas turbaret, ipfe Rextu somnis loseph,dicés:Surge,&acci- reret,&ad nec puerú quæreret

. Sed pe puerü&mréei”,&fugei Agyptú: &huncmerorē alia rursuslętitia sub&elto ibi vsq; dum dică tibi. Et ref. fecuta est, apparitio videlicet ftelle

, & *Homilia sancti Iohannis Chryfoft. adoratio Magorú.Pofthanc quoque

Væcũaudislet Ioseph,nequaquã iucunditatēiterūpericulū, iterumg;

paffus est scandaú, ncq; dixit: In- formido. Querit,inquit, Herodes ani certa ista res est,ac prsusambigua.Tu mã pueri,&fugere neceffeeft,&inló paulo antè dicebas,ga faluabit popu ginqua transire. Te Deum.7. lú fuú,&nuncseipsum quidéno po- (infecüdis vesp. Añęde Laudi

. 99. test depericulis liberare:autsi potest, Pfalmid cõi pluriū Marty.reliquave quid nobisopus estlabore,ac transmi idic.Poft Ofone SS.Innocétiú í Ves grationelonginqua?contraria omni sperisfitCómē.đ vig. Epiph.pAñam no sunt facta promissis.Sed horumni Dñicæpræcedétis, vt fequit Antiph. hil prorsus opponit. Vir enim erat fi- Puer lelus proficiebatætate&fapien delis,neque curiosè reuersionis tem- tia coram Deo &hominibus. pus inquirit,qđ vtiq; ab Angelo non . Notum fecit dominus, haleluiah. signatè fuerat expressum. Sed estoibi Bu. Salutaresuum, haleluiah. Oratio. inquit,vfquequo dicam tibi. Cantabantfanéti. 86. Lectio viij. Mössépiterne De", dirigeactus

nostrosin beneplacitotuo:vtí Erum ille necperista quidéfa- nominc dilecti filij tui mereamur bo

Etus est fegnior,sed obediuit li- nisoperibus abundare.Per eundem, benter,& credidit,omnes prorsus tri IN VIGILI A bulationes cum gaudio sustinendo. Enimuero misericors Deus moestisre (AdMatut.Laudes; &Horas, om

Epiphanix. busquædam etiam iucunda permi- nia dñrvtin O&aua Natiui. exceptis scuit.Quod certe in sanctis omnibus Lectionibus

, Cap. Añis ad Bńs, & fecit,quos neq; tribulationes, neq;iu Oratione,quædicûtur vtinfra.Etad cundítates finit habere côtinuas:fed Primamnon dicuntur Precesa tum deaduersis,tum ex psperis iusto rum vitam quafi admirabili varieta- Deepistola ad Romanos. Lectioj,

In primo Nocturno.

Nignoratis, fratres, (scientiQuædam pièmútata. Lectio nöna.

bus enim legem loquor) qa lexin hominedñatur,quan

V

tecontexuit, Quod hic quoque cum
feciflcconsidera. B.. Vidi sub.86.

cap.7.

to

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

pepalliones peccatorú,quæplegem miliona eupe iufa mutantur,

97 to tempore viuit? Nam quæ sub viro ctus est Deushomo, vt homo fieret eft mulier, viuente viro alligata est Deus:vtpanem Angelorum mandu legi: fi autem mortuus fuerit Vir caret homo, Dominus Angelorum cius,foluta està lege viri. Igitur viué hodiefactus est homo. Congratute viro vocabitur adultera , fi fuerit lamini mihi omnes.92. Lectio v. cum alio viro:siautem mortuus fue

H

TOdieimpleta est prophetiailla, ritvir ei",liberata eftàlege viri, vt no quæ dicit:Rorate cæli desup, & sitadultera,sifueritcum alioviro. nubespluatiustu:aperiat terra,&ger B.Ecce Agnus Dei.91. Lectioij. minet Saluatore.Factus estigiť fece Taq;fratres mei,&vos mortificati rat,vtinueniretg perierat. Sic enim

estis legi p corpus Christi: vtsitisal in Pfalmis homocõfitet:Priusquāhu teri', ex mortuis resurrexit:vt fructi miliarer,ego peccaui. Cófirmatū ficetis Deo.Cú enim essemus in car- eft cor virginis.92. Lectio sexta. ne

Miracula, o prodigiaPaulo crāt,operabantin mébris noftris, vt

riffimi.Naturæiura fructificarētmorti.Núcautésoluti su in homine Deus nascitur: virgo sine màlegemortis

, í qua detinebamur, virograuidatur: viri nesciam sermo ita vt feruiamus in nouitate fpiritus, Dei maritatfimul facta eft mater:& &non in vetustate literæ. Diessan virgo:mater facta,fed incorrupta; vir Stificatus illuxit.92. Lectio tertia. go habensfilium,nesciés virum;semO Vid ergodicem'?Lex peccatum per claufa,fed non infecunda . Solus

eft?Ablit. Sed peccatum noco- enim fine peccato eft natus, qué, line gnoui nisiplege. Nã cócupifcétiāne- virilicomplexu, non concupiscentia : Iciebā,nisilex diceret.Nó cócupisces carnis,led obedientia genuit mentis. Occasione autéaccepta, peccatumg Benedicta.92. mādatūoperatúeftin meomnem co Intertio Nocturno. cupiscētiâ.Sinc lege enim peccatum *Letőící euang.fm Matthęć. L.vij. Nillotpe:cap.2

.

[merged small][ocr errors]

mortuum erat. Ego autem viuebam I Angelus dñi apparuitin fomnislo

mandatum,

peccatum reuixit. feph in Ægypto. Bi. Benedictus qui venit.92.

* Homilia S. Hieronymi presbyteri.
In fecundo Nocturno.

Lib. 1. Comment.in Matthæi.
Sermo fancti Augustini epifcopi: Xbocloco decidigim non felú
3. de tempore. Lectio quarta. bas eodem tpeneceDñi fuisse medita
De

Ominus nofter Iesus Christus, tos. Qui consurgés accepit puerú, &

fratrescarissimi,qinęternúcun matré eius.Non dicit Accepitfilium
Etorú écrcator,hodienalcédo de ma fuú,& vxoréfuá:sed puerum, & ma-
tre, factus est nobis Saluator.Natus est trē eius quasi nutritius, non maritus.

.
Fa-
B. R. N.

N laus

160.

[ocr errors]

laus regnaret in Iudæa pHerodepře Ad tertiã. Antiph. Quando natus es.
fuo, timuitillòire.Multi, ppignoran Cap. Fratres,quanto tempore
tiam historiæ,labuntur errore, putan R.br. Verbum caro factumest: Ha-
tes eundem esse Herode , à quoin pas leluiah, haleluiah. Verbũca.7. Et ha
fionesua Dominusirridetur, & qui bitauitin nobis.Hal.hat

. Glor.patri

. nunc mortuus esserefertur. Ergo He Verbum. X. Ipseinuocabitmehale rodesille,quicum Pilato poftea ami- Ri Přmeus es tu,haťah. Advj.Aña. citias fecit,huius Herodis

filius est,fra Rubum quem videratMoyses.Cap: ter Archelai.1%. Nesciens mater vir Aris mifit Deusfilium suum, far

T vbi venit plenitudo tempogo virum peperit.93. Lectio nona.

Voni Nazarę vocabit.Sifixum tum ex muliere, factum sub lege:vt

deScripturis posuisset exéplú:nú eos qui lublege erant, redimeret: vt
quã diceret:Quod dictúép Prophe adoptionemfiliorum reciperemus.
tas:sed simpliciter: Quod dictú eft p Rebre. Notum fecit dominus, Hale
Prophetā:núcaut pluraliter Prophe luiah, haleluiah.Notum. 7. Salutare
tas vocás,oftédit se non verba de Scri fuum.Haleluiah, haleluiah. G loria.
pturissumpsiffe,led sensum.Nazarę Notum. V. Videruntoés fines terræ,
sanctus interpretatur. Sanctum autê haľah, R. Salutare Dei nostri , halah.
dominum futurumomnis Scriptura Adix. Aña. Ecce Maria. Capitulum.
commemorat.Te Deum.7.

Taqueiam non est seruus, fed fili,
Ad Laudes, &p Horas. Antiphona.

Q sifilius,&hæres per Deum.
Oadmirabilecómer.cūrel. 93.Ca. Be.bre. Viderunt omnes fines terra,
Gult. Die Ratres, quanto tépore hæres "Haleluiah,haleluiah, Viderúty.Sa

paruul eft,nihil differtaser- lutare Dei nostri:Haleluiah,halelu.

uo,cú sit dñsomnit: sedlub Cloria patri. Viderunt. . Verbum
tutoribus&actoribus est, vsq; ad præ caro fačtum est haleluiah. : Ethabi
finitum tépusà patre. Hym. A folis tauitin nobis,haleluiah,
ortus cardine.y. Verbum caro factú IN EPIPHANIA
eft93.Ad Bňs. Aña. Dum medium

Domini.
filentium tenerentomnia, &nox in Ad Vefperas. Antiphona,
suo cursu mediumiter perageret, om
nipotens sermo tuus domine à regali
busfedibus venit haleluiah. Oratio.
Mössépiterne De', dirigeactus

reľ.Lau. 101
noftrosin beneplacito tuo:vti

Psalmi. Dixit
nominc dilecti filij tui mereamur bo
nisoperibusabundare.Per eundem.
Ad Primā. Aña. Oadmirabilecom-

tebor tibi dne.
mercium. Cap. Regisæculorum.11.
Nondñr preces.Adabsoľoně. Cap.

timet dñm.47
Itaqueiam non eft feruus, vtinfra. Laudate dominumomnesgen.48.

Laudatep.47.

Nte luci

A ferú geni

tus,&ante.cũ

11

dñs.f.46.Cófi

47. Beat'virg

natust

re

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Capitulum.

Inuit. Chřsapparuit nobis: Venite Vrge,illuminare Ierusalem, ado.ps. Veni. I. Hy HostisHerodes

. gavenitlumétuú, & gloria In primo Nocturno. Antiphona. Domini super te orta eft

. Afferte domino filij Dei,adoratedoSeduli?in Hym.devita Chři. Hym. minum in aula fanćta eius.l salmo38

Fferte dominofilij Dei: afterte
Chriftum venirequid times?

A dominofiliosarietum.
Non eripit mortalia,

Afferte dñogloria &honorem, affer
Quiregna datcælestia.

te dominogloriam nomini eius:ado I bant magi,quam viderant, rate dominumin atrio sancto eius. Stellam lequentes præuiam, Vox domini super aquas, Deus maLumen requirunt lumine,

ieftatisintonuit:domino fuper aquas Deum fatentur munere.

multas. Lauacra purigurgitis

Vox domini in virtute: vox domini Cæleftis Agnus attigit:

in magnificentia. Peccata, quænon detulit, Vox dominiconfringentiscedros:& Nosabluendosustulit.

confringet dominus cedros Libani. Nouum genus potentiæ,

Etcomminuet eas tanquamvitulum Aquærubescunthydriæ, Libani:& dilectus quemadmodum Vinumquè iuffa fundere

filius vnicornium. Mutauit vnda originem.

Vox dominiintercidentis flammam Gloria tibi domine,

ignis, vox dominiconcutientis deser Quiapparuisti hodis,

tum:& commouebit dominus deferCum Patre,&fanctospiritu,

tum Cades. In sempiternasæcula. Amen. Vox domini præparantisceruos, &

Sic terminant Hym.p totă Olty. reuelabitcondenla:&in templo eius Reges Tharsis,&insulæ munera offe omnes dicentgloriam. rēt. R. RegesArabú,&Saba dona ad Dñs diluuium inhabitare facit:&seducét. Ad Mag.Aña. Magi videntes debit dominus Rex in æternum. Stellādixerútadinuice:hocsignūma Dñsvirtutem populosuodabit: dñs gni Regisē:eão,&igrā”,&offeramoci benedicet populosuoin pace. munera auru,t',&myrrhã, hal: Oro. Aña.Afferte domino filij Dei, adora

hodierna die vnigēitú tuũ te dominum in aula fancta eius. gêtibstella ducereuelafti:cõce Antiphona. Fluminis impetus lætide ppiti',vtqiã teex fide cognouim' ficat,haleluiah,ciuitatem Dei, hale, vsq; ad cötéplādā speciētuæ celsitudi luiah.

Pfalmus 45. nis perducamur.Per eundem dñm. Eus noster refugium, & virtus: AdMatut. Dicto Přní. Aue Maria,

DI

diutor in tribulationibus,quæ & Credo, OmissiDñelabia. Inuità. inueneruntnos nimis. &Hymno incipit ab AñaAfferte. Propterea non timebimusdum turInfra ofta.verodr.Dne labia mea. babitur terra:& transferentur monB.R.N.

Nii

[ocr errors]

D

tes

« PoprzedniaDalej »