Obrazy na stronie
PDF
ePub

In feito qdCisterciéfis familia pateret, spotè ***omiliaS. Iohannis Chrysostomi. discessit,&Ludouicú Gallia regé,eie imitatu.cóuenitvbi tádiufuit, quor Maymum quiddam,

diletili su ad Pótifice Maxi,&ipfo Rege agêti- liæ prælatio,&quxmulta indiget fabus,abexilio suma toti' regni gratu- pientia,&fortitudine,qualem Chrilàtione reuocatıq dūboni pastorisos ftus proposuit: vt animam pro ouis ficiú secur'exequit,ecce calúniatores bus ponamus, & nunquam illas deadregédeferút, eu multa cötra regnú feramus:vtlupo generose refiftam', &publicãgetế moliri: vt propterea Hæc enim inter paftorem, &mercefæpius cöquererec Rex,sei luo regno narium est differentia. Alter proprię cumvno facerdotepacem habere no contempris ouibus:alter: sua contem posse.ri. Desiderium, Lectio fexta. pta,ouium semper saluti inuigilat. Pa E

X qua regis vocenefarij satellites Itoris ergo exemplodemonstrato, de

fperātesgratū se Regi facturos, si ceptores duos meminit, furem ma Thomāèmedio tollerét

, clă cõuenię Stantem,&rapientemoues:&merce tes Cātuariā, Episcopúin téployelpnarium permittentenneque defen: tinis horisopam dāté aggrediūt.Qui dentem commisas.. clericis tépliaditus præcludereconā- R. Corona aurea. Lectio octaua. tibus accurrés,oftiú

aperuit, illis vsus VodsuperioritemporeEzechiel verbis ad suos:No estDei Ecclesia cum his verbisinfe&tatusest: Væpasto ftodiệda more caftrorum:& egopro ribuslsrael:nonnepascebantlemetip ecclesiaDeilibéter mortésubibo. Tú fos?nonnegreges pascuntur a pasto admilites: Vos Dei iuffu cauete: neribus? Sed illi contrarium faciebant, cuipia meorũ noceatis.Deindeflexis quod maximæ malitiægenus est, & genib"Deo,Beatæ Meriç, Sacto Dio- plurimorum causa malorum:idcirca nyfio,&reliqs sanctisei' ecclesiæ pa- inquit: Neque quod abie&tum erat, tronis

, ecclesia;&seipsūcõmēdās, la- reducebant : neque quod perierat, crúcaput eadé cóstátia, qua iniquif- quærebant:ncquc contractum alliga simi Regislegib' restiterat impiofer.. bant:nequeirfirmum consolidabāt ropræcidedữobtulitquartoCalédas quoniam se, non gregem pafcebant, Ianuarij,AnnoDñimillefimocente- Idem & Paulus significat, Omnes fimoseptuagesimoprimo:cuius cere quæsua sunt,quærunt, non quæ Iesu brorespersumefttotius tēpli pauimê Christi

. tum. Qué multispoftea illustrem mi px

. HiceftveręMartyr, Le&tionona. raculisidem Alexander Pont.retulit.

V

Erum ab vtroque dissidetChri in sanctorum numerum.B. Stola, stus,cum illisq in peccatiserat

, In tertio Nocturno.

diceret:pptereavenille, vt vitā hřent, * Leétio S.Euang.fm lohan. Lec.vije &abundantiushřenthisautem, qui

IN
Nillotpe.DixitlesusPharifeis:Ego ouesa lupis rapinegligebat, se ppter
sum paitor bonus bonuspaltorani eas animamponere, ne oues perirét

.
mam suam dat pouibusfuis
. Et rel. Nám.cùm Iudæi ipsum interimere

vellent,

[ocr errors]
[ocr errors]

vellét,nopgea deftitità doctrina,ne- Hisunt, qui cum mulieribus nó funt 9; credētes tradidit,sed pstitit,&ptu- coinquinati yirginesenim sunt, & se litmortē.ideofrequéteringo: Ego sứ quunt Agnum quocunq; ierit. y.He pastor bonus. Quæcú nullo niti testi rodesirat occiditmultos pueros. Er monio videret,(quod enim poneret InBethlehēludęciuitate Dauid. Om eft,quod auté vitáhaberent,&abun Dnium Innocentes

Maregreso dantius haberent,pofthuius vitæmi- loquendo, sedmoriēdo confessi sunt: grationem futurum erat)alterum ab omnia in nobis vitiorum mala mor, altero confirmat, TeDeum, tifica:vt fidem tuam,quam lingua no COMMEMORATIO ftraloquitur,etiam moribovita fateade Oétauis.

tur. Per dominum noftrum, Pro Natiuitate:Aña.Gloria in ex- Sifeftum S.Thomxnon venerit in celsis Deo, &in terra paxhoib? bonæ Dominica, OfficiumDnicęfit dieim voluntatis, halhal.y Notūfecitdñs, mediatè fequenti festuin Sanéti: The hal. Re. Salutarefuum,hal. Oratio. mæ,nififuerit Sabbathum, quia tunc

Oncede quæsumus, omnipotés de Dñica fittă commemor.in die

Deus, vt nos vnigeniti tui noua Sylueftri:&in Sabbathofit Ollicium per carnem natiuitas liberet:quossub de Oétaua Natiuit.vtinferius ponit peccatiiugo vetusta seruitus tenet

. DOMINICA INFRA Pro S. Stephano. Aña Stephan'autē Oatayam Natiuitatis, plenusgra,&fortitudine faciebat fi- f In secundis Vesp.S. Thomeqñne gna magna in populo. Sepelierunt veneriti Dñica.Añ. Tecú principiu. Stephanum viri timorati. Etfece- cũrel Añis&Pfal.deNati.81. Cap. rútplactum magnumlup eum.Oro. Ratres,quanto tépore hæres

Anobis,õsdñe,imitari qd coli paruul est, nihil differtà fer

mus,vt discamus & inimicos di uo,cum fit domin'omnium, ligere:quia eius natalitia celebramus sed sub tutoribus&actoribus est, vf q nouitēt,ppsecutorib'exoraredñm quead præfinitum tempusà patre, nïm lesum Christum, filium tuum. Hymnus. Christeredemptor.75. Pro S. Iohâne. Aña.lfte estlohānes,g . Verbum caro factum esthal.B.. Et fupra pectus dñi7cænarecubuit:bea habitauit in nobis, hal.Ad Mag. An: t'Apostol',cuireuelata lūt secreta cę Dum medium silentium tenerēt oia, lestia. V. Hiceft discipulus ille,q testi &noxin suo cursu mediumiter habe moniú phibet de his. B. Et scim' qa ret,omnipotenssermotuo dñea rega verú eft teftimonium eius. Oratio. libuşfedibus venit, haleluiah. Oro.

Cclesiam tuam dominebenigno Mnipotens fempiternæ Deus, illustra: vt beati Iohannis Apo-

noftrosin stoli & Euangeliftæ illuminata do- cito tuo:vt in nomine dilecti filij tui Etrinis;ad dona pueniat sempiterna. mereamur bonis operibus abunda-ProSanctis Innocétib'. Antiphona, re.Per eundem dominum.

[ocr errors]

Dominica Pers: Thönä: Ana tiPauli,&leghiurde eis vfq; ad lxx. :Qui vultvenire poft me, abneget se 1. In primo Nocturno. metipfum,& tollat crucēsuam,&fe INCIPIT quafme. Iuftvtpalma florebit. Bei Epiltolà beati Pauli Apostoliad Ro Sicut cedrusLibani multiplicabitur. manos.

Leétio prima. Orto Deuspro cuius eccle. 87.

Aulusferuus Iesu Christi;vo COMMEMORATIO

catus Apoftolus,

segregatus DeNatiuitate: Ana. Hodie Chriftus in Euangelium Dei (quod Date:Hodie

Saluator apparuithodie ante promiserat per prophetas suos í Iterra canūtAngeli, lætantArchāge fcripturis sanctis)defilio suo, qui fahishodie exultātiufti dicētes. Gloria i Etus estei ex semine Dauid fi carne: excelsis Deo, hal. y. Notü fecit dñs, qui prædestinatus est filius Deiin virhal

, B2. Salutaresuũ,hať. Oro.Cõce tute,fecüdum spiritum sanctificatio de s.88, Defanéto Stephano. Aña. nisex resurrectione mortuorum Iesu SepelierūtStephanű viri timorati, & Chrifti Domini noftri: per quem ac fecerütplactū magnü fupeã. V.Ste- cepimus gratiam, & apoftolatum ad phan’viditcælos aptos. F. Vidit & obediendum fidei in omnibusgentiintroiuit:beatus homo cui cæli pate buspronominccius, in quibus estis bunt. Oro Danobis quæsumus. 88. &vos vocati Iesu Christi, omnibus Defancto foháne. Ana Exijt fermo quifuntRomæ,dilectis Dei,& voca : inter fratres,quòd discipulusille non tissanctis. Gratia vobis&pax à Deo morit, &no dixit Iesus, no morit:fed, Patre, & Domino noftro Iesu Chri fic eu volo manere donec venia. y. fto.B Hodie nobis de coelo pax vera Valdehonorād'est beatus Iohannes. defcendit,.. Hodie per totum munR. Qui supra pectus dñiin cena reçu dum melliflui facti funt cæli. x. Hobuit. Oro Ecclesiam tuam.88. die illuxit nobis diesredéptionis no Desanctis Innocétibus. Aña. Innocé ftræ,reparationis antiquæ, felicitatis tespro Chrifto infantes occisi sunt,ab æternæ. Hodie. Lectiofécunda.

sunt:ip

meo per cuntfemper

, Gloria tibi dñé. N. Sub nibus vobis,quia fides vestra annunthrono Deiomnes fancti clamāt. Bi. ciaturin vniuerfo mudo. Teftis enim Vindica fanguinénoftrú Deonoster. mihi estDeus,cui feruioíspiritumeo Oratio. Deuscuius hodier. 88. inEuangeliofilij eius, quod fineinter CAD Matutinūoia dñr, ficut in die missione memoriam veftri facio sem Natiu.præter Aña.ad Benedictus,& perin orationibus meis, obsecrans fi Magnificat, Orationé, &Lectiones

, quomodo tandem aliquádo prospe& primú Responsorium, quodomit ruiter habeam in voluntate Dei,veŠtitur, fed incipiendo à secundo Rê niendi ad vos.Desidero enim videre fpon.dicunturperordinem,vtinfra. vos,vtaliquidimpertiar vobişgratiæ (Hac noéte porauntur Epiftolę Beam fpiritalis,ad confirmandos vos : id

eft,

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

eft,fimul consolari í vobisp cã, ğin- lio Dei nõsolú ad diuinâ effentiá, sed uicécit, fidem veftram atque mcam. etiã ad humană spectat natură, quod B. Quem vidiftis Paftores?dicite,an- dictüestpProphetā:Generationé cio nunciate nobisin terrisqs apparuit? qsenarrabit? Vtraq;enim fubftãtia in * Natum vidimus,&chorosAngelo- vnã conuenissepsonam,nififides cre rum collaudantes dominum.. Di- dat,fermo non explicat.Etideo num citequidnam vidiftis?&annunciate quam materia deficitlaudis, quia nú Christi natiuitatem. Natum. Lec.iij. quam sufficit copia laudatoris

. Oloaútvosignorare fratres,qa B2

. Beata Deigenitrix Maria, cuiusvi fæpe ppofui veniread vos(&p scera intacta permanenc Hodiege hibitus sum vsq; adhuc)vtaliquě fru nuit Saluatorem fæculi.). Bcata que Etūhabeã in vobis,ficut&īcęteris gé credidit:qñperfecta suntosa, dicta tibus Græcis,ac Barbaris, fapiêtibus, funtcià dño. Hodie. Lectio quinta

. &infipiétibus debitor fumita, quind G quendum tantæ mifericordia

ad clo in me,proptúeft&vobis,qui Romæ eftis, cuágelizare. Nó enim erubesco Sacramentum imparessumus:&cũ euágeliū, Virtus enim Dei eft in salu- falutis noftræ altitudinem promere tłomni credeti, Iudæo primú,&Græ non valeamus,sentiamus nobis bo-co.Iuftitia enim Deiíeoreuelatex fi- nū essequòd vincimur. Nemo enim deinfidēsicutfcriptü eft:Iustus autê ad cognitionem veritatis niagis proexfideviuit.Reuelatenim ira Deide pinquat, quàm qui intelligit, in recoelofupoēmimpietatē, & iniustitiâ bus diuinis

, etiam si multum profi-hoium eorú,qveritate Deisiniustitia ciat, semper fibi fupereffe quod quæ detinetqa qđ notú ?Dei, manifestú rat.Nam quiseаd id,quò tendit, pereftin illis:De'enim illis manifeftauit. ueniffepresumit,non quesita reperit, F2: O magnum myfteriú, &admira- fedin inquisitione deficit. Elefacramentum,vt animalia vide- B Sancta & immaculata virginitas: rent dominum natum , iacentem in quibus telaudibus efferam, nescio.* præsepio. "Beata virgo cuius viscera Quia quem cæli caperenon poterāt, meruerütportare dominum Chim. tuogremio contulifti. 7. Benedicta

. Aue Mariagratia plena: dominus tuin mulieribus,&benedictus fruct tecum.Beata virgo. Gloria.Beata. ventris tui.Quia.

Lectio sexta.
In fecundo Nocturno.
Sermosanéti Leonis Papæ.

N

Eautem infirmitatis noftræper

turbemur angustijs, euangelicę Homilia 9.deNatiuitate Domini,cir nos & propheticæ adiuuant voces: cainitium. Lectio quarta. quibusita accendimur,& docemur,

qua versupereminethumani eloquij fa- bum caro factum est,non tam prætecultatê diuini opis magnitudo:&in- ritam recolere, quàm præsentem videoritdifficultas fandi,vnde adestra deamurinspicere. Quod enim pasto tio nó tacēdi, Quia in Chrifto Ielu fi- ribus pro gregum suorum custodia B.R. N.

M vigi

Ga

Dominica
vigilátibusnūciauit Angelus, etiảno mysterij celestis ostendit. Viuú enim
Itrúimpleuitauditum:&ideo dñicis verbū Dei,&validū,& acuti'oī gla:
ouib°præsum',qaverba diuinit' edis dioacutissimo,penetrās vfq; ad diui-.
ta cordisaureseruam':tanğ& in ho- fionéaiæ,&lpūs,artuú quoq;,&me:
dierna festiuitate dicat:Ecce euágeli dullarú,cogitationes cordis, & fecret
zo vobisgaudiū magnū,quod erit oi ta scrutatanimorū:quia nuda mētiữ;
populo,qanat est vobishodie Salua &aperta funtomnia Deifilio, quem
tor,q éChfs Dñs,in ciuitate Dauid. confcientiæ secreta non fallunt.
ByBeata viscera Mariæ virginis, quæ BORegécęli,cui talia famulantob
portaueruntaterni Patris Filium:& sequia:stabulo ponit,qui cótinet mú
beata vbera,quæ lactauerút Christu du: "Jacetspræsepio,&īcēlis regnata
dñm: "Quia hodie psalute mundide V.Natus eft nobis hodie Saluator,
virgine nasci dignat eft. y.Dies fan- eft Chriftus dominus in ciuitate Da
Etificatusilluxit nobis: venite gentes, uid.Iacet. Gloria.Iacet. Lectio nona
Quia

uerat coniugioppheta
* Letó sancti euang.fm Luc..Le.vij. uerat virgo:debuit etiã vidua ppheta
Male

Nillotpe:Erant Joseph, & Maria re,nequa aut pfessiodeesset, aut sex!: mater lesu,mirantes super ijs, quæ Et ideo Anna &dispēdijs viduitatis, dicebantur deillo. Et reliqua. &moribus talisinducitvt digna pla Homilia Sancti Ambrosij episcopi. nè fuisse credat,q Redéptoré venifle

G

cap. I.

[ocr errors]

Li. z.i
Luc

ratione diffusã, & pphetiã

incre descripserimus,cum viduas hortare-
dulis negatã esse,nõiuftis

. Ecce&Si- mur,hoc loco,qmad alia pperamus,
meo pphetatinruinā&resurrectio- non putamusiteranda. Te Deum.7
nē plurimorum venisse dñm Iesum Adlaud.&phoras. Añ. Quévidistis
Christum,vtiuftorum,iniquorums; pastores?dicite,ãnú.cūrel. Nat.8%
merita discernat,&pnoftrorum qua Cap. Fratres,quanto tempore.88.:
litate factorú,iudex verus, &iust' aut Hymnus. A solisortus cardine.8o.
supplicia decernat,autpræmia. 7. Verbum caro factú est, haleluiah.
R. Verbũ caro factú eft,& habitauit D. Et habitauitin nobis, haleluiah.
înobis * Et vidimusgloriâ eius, glo- Adbñs.añ.Du mediúsílétiū teneréti
riáquasi vnigeniti à Patre,plenú giæ Oratio. Omnipotenssempiterne.
&veritatis.v. Oiapipsū facta sunt,& vtsui Vefp. fol.88. Et fit comem.de
sineiplo factum est nihil.Et.Lec.viija Olta. Natiu.&alijsočia.vt fup.pole

Ttuā,ingt, ipsius asam ptrāsıbit ix.Léto.S.Thomæ. 88. Adij.Aña:

gladi'.Neclitera, nec historia do Genuitpuerpera. Cap. Fratres quan cet,ex hac vita Maria corporalis necisto tempore.88.Bebre. Verbum caro passione migrasle, non enim aía, sed factü est

, * Haleluiah, haleluiah. Vercorpus materiali gladio trāluerberat. bum ca. V. Et habitauit in nobis. Ha Etideoprudétia Mariæ haud ignarā leluiah,haleluiah. G lia pa. Verbum.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »