Obrazy na stronie
PDF
ePub

Rom,

13.

N

FERIA SECVNDA Ad Matut.Inuitat. Regem venturu. Hym. Verbüfupernum prod. fo.57. Aña. Dñs defenfor. p. Dñsillumina tio.curel. Pfalt. 18. Poft y.& Přní. Abfofones & Dñones i hac &fequeu b'ferijs, dar ordine fuperi'defcripto. Delfaia Propheta. Lectio prima.

1.

L

*. Et ego ad te dne clamaui.curelivt Pfalt. Ad Abfolone Cap. Lect. bre. Dñemiferere. qdriDnicis,&fe rijs vfq; ad vigilia Nat. Dñi exclufiue. Adiij. Hyra. Nuc fancte. Aña. Iu cudare.ps. Legem pone. cũ ref. 15. Cap. Fratres,hora eft.R.br. Veniad liberādu nos, Die Deus virtutum. repe.Veniad liberadũ nos,dñe Deus virtutu. Oftende facie tua, & falui erim?.. DñeDe' virtutű.. Gliapa tri,&filio,&fpiritui sancto. . Veni ad liberadu nos, Dñe De' virtutum. Timebuntgetes nomé tuum dne. B. Etoes reges terræ gloriam tuam. Sicrepetuty Toib B.breuib horarú. · Advj.Aña. Ecce dominus. Caplm. Ox præceffit, dies auté appropinquauit,abijciamus ergoope ratenebraru,&iduamur arma lucis. R.br. Oftéde nobis dñe, Mifericordiátuá. Oftéde. V. Etfalutare tuŭ da nobis.Mifericordia. G lia p. Oftéde. *. Memēto nři dñeibeneplacito populi tui.. Vifita nos in falutari tuo. Adix. Aña. Ecceveniet.Capitulum. Icut in die honestè ambulemus, SI no in commeflationibus,&ebrietatibus,non in cubilibus, &impudicitijs,non in cotentione,&æmulatio nefedinduimini dñm Iefum Chrm. te Ierufalem Orietur

Auamini, mundi eftote auferte a aboculis meis. Quiefcite agere per-malum cogitationumveftrarum uerfe,difcite benefacere,quæriteiudi cium, fubuenite oppreffo, iudicate pupillo,& defendite viduam.Etveni te,&arguite me,dicit dominus.Sifue rintpeccata veftra vt coccinu, quafi nix dealbabunt &fifuerint rubra fi cut vermiculus,velut lana alba erút. . Sufcipe verbŭ virgo Maria, quod tibià dño per angelum tranfmiffum eft:concipies,& paries Deum pariter &hominem Vtbenedicta dicarisin ter omnes mulieres. Paries quidem filium,& virginitatis non patieris detrimentum:efficieris grauida, &eris mater femper intacta. Vt bene. Leij I volueritis, & audieritis me, bo

dns.Super. Et gloria ciusin te vide Snaterra concedetis: quodfinolue

Et

bitur.Orietur.Gloria.Super..Dñe Deus virtutum conuertenos. oftende faciem tuam, &falui erimus. Ad Vefper. Aña Inilla die. curer.de Laud.ps, Dixit dñs. rel. de Dominica.folio 46. Cap Fratres, hora eft. Hym.Conditor. .Rorate celi defu. Inj.vef. Ad Mag Ana.Ne timeas

Maria,inuenifti enim gratiam apud dñm:ecce cócipies,&paries filiú,hal. Oro. Excita quæfumus domine. Hym. Verfic.& Ria bre.huius Dnice dicuntin alijs Daicis,& Ferijs Adue

ritis,& me ad iracundiam prouocaueritis, gladius deuorabit vos: quia os domini locutum eft. Quomodo facta eft meretrix ciuitas fidelis: plena iudicij? iuftitia habitauit in ea, nunc autem homicida. Argentum tuum verfum eft in fcoriam: vinum tuum miftum eft aqua. Principes tui

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

La. 2.

¶Ofo Dnicæ præteritæ femp dipe. Hebdomadaïferiali Offo, qñppria no affignat.Etfimiliterad horas Añç de Laudib' Dnicę, qñ proprie nõ assi gnantur.Etad Abfolutionem Capituli, Dñe miferere.vtin Pfalte. 14. Hodie dicitur officium Defunctori Adiij.Aña. Iucundare. Capitulum.

Cce dies veniunt,dicit dominus, Ie.23.

infideles,focij furum.Omnes diligút
munera:fequuturretributiones. Pu-
pillonon iudicant,&caufa viduæ no
ingredituradillos.
BLætentur coeli,&exultet terra:iu-
bilate montes laudem:qadñsnofter
veniet. Et pauperú fuorü miferebit.
Oriet in diebus ei' iuftitia,&abun
Lect.iij.

7

dantia pacis.Etpauperum. Lect.

E

tuum fortisIfrael:Heu cófolabor
super hoftibus meis,&vindicaborde
inimicis meis,& conuertam manum
meãad te, excoquam ad purum fco-
riam tuam,&aufera omne ftannum
tuum,& reftituă iudices tuos, vt fue-
runt prius,&cófiliarios tuos ficutan-
tiquitus.Poft hæc vocaberis ciuitasiu
fti, vrbs fidelis.Sio in iudicio redime
tur,&reducent eam in iuftitia:& co.
teret fceleftos, & peccatoresfimul.
B. Alieni non tranfibuntper Ierufa-
leamplius, Nam in illa die ftillabut
montes dulcedinem, & colles fluent
lac&mel,dicit dñs. V. De' à Libano
veniet,&fanctus de monte vmbrofo
& condenfo. Nam in.Gloria. Nam.
Ad Laud.Añ.&Pfalmus. Miferere.
cumret.de Pfalte. 22. Capitulum.
7 Enite,afcendamusad montem
Domini,&ad domum Dei la-
cob,& docebit nós vias fuas,&ambu
labimusin femitis eius: quia de Sion
exibit lex,& verbum dñi de lerufalé.

& fufcitaboDauidgermen iuftú: &regnabitrex,& fapiens erit, & fa→ ciet iudicium,&iuftitiam in terra. .breue Veni ad liberandum nos, Domine Deus virtutum, Veni adli berandum.. Oftéde faciem tuam, &falui erimus. Die Deus. Gloria pa tri. Veniad liberandu.. Timebunt gentes nomen tuum domine.. Et omnes reges terræ gloriam tuam. Poft.bre.dr Kyrie eleifon. Chrifte eleifon.Kyrie eleif.P ater nofter. y. Domine Deus virtutú.vtin Pfalt. 16 Advj.Aña. Ecce dominus. Caplm:

Ndieb'illis faluabit Iuda,& Ifrael le. 13. habitabit cofidéter: & hocẽnomé qd vocabunteum, dñs, iuftus nofter. Bbre. Oftende nobis Dñe, Mifericordiam tuam Oftende. y. Et falutare tuum da nobis. Mifericordiam. Gloria pa. Oftende.. Memento no ftri Domnine in bnplacito populi tui. R. Vifita nos in falutari tuo. Deinde Kyrie eleifonstfupra. 15. Adix.Aña. Ecceveniet. Capitulu Hymnus. Vox clara.. Voxclamanies ciusnon elongabuntmifere tis.vtfup. 59. AdBenedictus. Aña. Angelus domini nunciauitMarię,&

Ropeeft vt veniat tempus eius:& f. 14.

bitenim dñs lacob,& Ifrael faluabit.

*

concepit despiritu fancto,haleluiah, P.bre. Super te Ierufalem, Orietur

Deinde dar Preces,vtfup.in Platte.
Pater nofter. Ego dixi domine.26.
Oro. Excita quæfumus,vdupra. 59.

dominus.Super. y. Etgloria eius in
te videbitur.Orietur, Gloria patri.
Super te.. Veni dne, & noli tarda-
H inj re.

B.R. N.

[ocr errors]

Gé.49

cap.2.

re, R. Relaxa facinora plebi tuæ. Deinde Kyrie eleifon. vtfupra. 15. Ad Vefperas. Aña. Inclinauit. ps.Di lexi,cum rer. de Pfalte. 48. Capitulu. On auferet fceptru de Iuda, & dux d femore ei', donec veniat,

q mittéd é:&ipfe erit expectatio ge tu. Hym. Conditor. y. Rorate. 57. AdMag. Aña. Leua Ierufalem oculos tuos, & vide potentiam Regis: ecce Saluatorvenit foluere teà vinculo. Deinde dnrpces,vtfup.in Pfalt. 23. Capitula prædicta dirin Feriali of ficio,vfque ad vigiliam Natiuit. Dni.

R. Erumpant montes iucunditatem
& colles iuftitiam: Quia lux mundi
Dominus cum potentia venit.. De
Sio exibitlex,&verbum Domini de
Ierufalem.Quia lux. Lectio tertia.

Trepleta eft terra eius argento &

auro, &non eftfinis thefauroru eius.Et repleta eft terra eius equis:& innumerabiles quadriga ei'. Etreple ta eft terra eius idòlis: opus manuum fuarumadorauerunt, quod fecerunt digiti eorú.Etincuruauit fe homo,& humiliat' eft vir:ne ergo dimittas eis. R. Ecce ab Auftro venio ego Dominus Deus vefter. Vifitare vos i pace. y. Afpicia vos & crefcere facia:multiplicabimini,& firmabo pactú meũ vobifcum. Vifitare. Gloria. Vifitare. Ad Bñs. Aña. Antequam conuenirent,inuenta eftMaria habens in vterodeSpiritu fancto,haleluiah. Deinde Kyrie eleifon.23. Ad Magnificat. Aña. Quærite Dominum, dum inueniri poteft, inuoca te eum,dum prope eft,haleluiah. Deinde Kyrie eleifon.folio 2 3.

VErbú

E

FERIA TERTIA. De Ifaia Propheta. Lectio prima. Erbu quod vidit Ifaias filius Amos fup Iuda & Ierufalé.Et erit in nouiffimis dieb'pparatus mõs domus dñiīvertice motium,&eleuabit fup colles:& fluetad eũ oes gentes,& ibutpopuli multi,& dicet: Venite & afcēdam' ad montē Dñi,& ad domu Dei Iacob:& docebitnos vias fuas, & ambulabimusīsemitis eius,qa de Sio exibitlex,&verbúDñi de lerufalem. B.Mõtes Ifrael ramos veftros expadi te,&florete,& fructus facite: Prope eftvtveniat dies Dni. y. Rorate coeli defup,&nubes pluãtiuftú:apiat terra,& germinetSaluatore.Prope.L.ij. E Tiudicabitgetes,&arguet popu los multos, & coflabunt gladios fuosin vomeres&lanceas fuas in fal

*

ces:nō leuabitges cotra gente gladiũ, nec exercebunt vltra ad pliú.Domus Iacob venite,&ambulemusi lumine Dei noftri. Proiecifti enim populum tuú domu lacob:qa repleti funt vtolim, & augures habuerunt vt Phili-fthijm, & pueris alienis adhæferunt,

FERIA QVARTA. Egrediet Dominus. Pater nofter. A vinculis.58.Bño. Ille nos bñdicat. & aliæ Bñonesī fequétib' ferijs,repetuntper ordine,vt fuis locis dictú eft. De llaia Propheta. Lectio prima.

Ecc

Cce enim dñator Dñs exercituú cap.j. lidum,& fortem,oe robur panis &oe auferet à Ierufalem,&a luda varoburaquæ:forté,& virum bellatore, iudice,&propheta,&ariolum,&fe nem, principem fuper quinquaginta,&honorabilem vultu, & confiliarium,& fapientem de architectis, & prudentem eloquij myftici. Et dabo

pue

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

pueros principes corú:& effæminati Dñs. Ad Bñs. Aña. DeSio exibitlex,
&verbú dñide Ierlm. Deide Kyrie
eleif.23.Ad Magn.Aña. Venietfor-
tior me poft me,cuius non fum dign
foluere corrigiam calciamentorum.
Deinde Kyrie eleifon.23.

E

dnabunt ers. Rex nofter adueniet
Chrift Que lohanes pdicauitagnú
effe veturü.y.Sup ipfum continebut
Reges os fuum, ipfum gentes depre-
cabuntur.Quem Iohan.Lco fecuda,
Tirruet populus virad virum,&
vnufquifq; ad pximú fuú: tumul
tuabit puer cotra fené,& ignobilis co
tranobile.Apprehédet enim vir fra-
tréfuú,domesticũ patris fui, & dicet:
Vestimētũ tibi est, Princeps efto no-
fter:ruina auté hæc fub manu tua. Re
fpõdebitq; in die illa,dicés: Non fum
medicus,& in domo mea nõ e panis,
neq; veftimétű: nolite coftituere me
principe populi. Ante multú tep?
pphetauit Ezechiel. Vidi porta clau-
fam,Ecce Deus ante fæcula ex ea pro-
cedebat pro falute mudi. Eteratite-
rum clausa, demonftrans virginem,
quia poft partum permanfit virgo.
* Porta quam vidifti, dominusfolus
tranfibit perillam.Et erat. Lectio iij.

*

[ocr errors]

Vit enim Ierufalé, & Iudasco-
R
cidit:qa lingua eorú &adinué
tiones eorú cótra dñm, vt puocarent
oculos maieftatis ei. Agnitio vultus
corú refpõdet eis&peccatú fuú quafi
Sodomapdicauerút,nec abfcõderút.
Væ aïæ eorú,qm reddita funt eis ma-
la.Dicite iufto,qm bene,qmfructum
adinuétionú fuarú comedet. Væim-
pio in malu: retributio enim manuũ
eius fiet ei. . Ecce dies veniút, dicit
dñs,& fufcitabo Dauid germé iuftú,
&regnabitrex,& fapiés erit, & faciet
iudiciú,&iuftitiam in terra. Et hoc
eft nome qd vocabut eu: Dñs,iuftus
nr.y. In diebus illis, faluabit luda,&
Ifrthabitabit cöfidéter.Ethoc. Glia.

ET

FERIA QVINTA
Delfaia Propheta. Lectio prima.
Tapprehendent feptem mulie-
res virum vnú in die illa, dicetes:
Panenoftrum comedemus, & vefti-
métis noftris operiemur:tantummo-
doinuocetur nomen tuú fup nos,au
fer opprobriu noftrú. In die illa erit
germen dñiin magnificentia,&glo-
ria,&fructus terræ fublimis, & exul-
tatio his qui faluati fuerint de Ifrael.
Eterit,omnis qui relictus fuerit ī Siõ,
& refiduusin lerufalem,Sanctus vo-
cabitur,omnis qui fcriptus eft in vita
in Ierufalem. B. Sufcipe.
vtlup.inij.feria. 59. Lectio fecunda.

Antabo dilecto meo canticum cap. 5.
patruelis mei vineæ fuæ. Vinea
facta eft dilecto meoi cornu filio olei.
Et fepiuit eam,& lapides elegit ex il-
la,&plantauit eam electam, & ædifi
cauitturrim in medio ei', & torcular
extruxit in ea:&expectauit vt faceret
vuas,& fecit labrufcas.Nunc ergo ha
bitatores Ierufalem,& viri Iuda, iudi
cate interme,& vineam meã. Quid
é quod debui vltra facere vineę meę,
&non feci ei? an quòd expectaui vt
faceret vuas,& fecit labrufcas?

[merged small][ocr errors]

cap.4.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cap. 6.

ego facia vineæ meæ. Auferă fepe ei, &eriti direptione:dirua maceria ei, & eriti coculcationé.Et ponă ea deferta:no putabit,&no fodiet; &afcedet fup ea vepres,& fpina:&nubib' madabonepluat fup ea imbrem. Vi nea aut dni exercituu,dom' Ifrael eft: &virludagermé ei'delectabile:&ex pectauivt faceretiudiciu,& ecce iniqtas:&iuftitiam,&ecce clamor. R. Miffus eft. 58. AdBñs. Aña Bñdicta tui mulierib',&bñdict, fruct' vētris tui. Deinde Kyrie eleif.23. Ad Mag. Añ. Expectabo dñm Saluatore meũ, &pftolabor eũ dum prope eft,halah. Deinde Kyrie eleifon.23.

Saluatorem.58. Lectio tertia. Taudiaivoce dni dicétis: Quem mitta?&qsibitnobis.Et dixi: Ec ce ego,mitte me. Et dixit: Vade,&dices populo huic Audite audiétes, & nolite intelliere,& videte vifioné,& nolite cognofcere.Excęca cor populi huius,&aures eius aggraua,&oculos eius claude,ne fortevideat oculis fuis, &auribus fuis audiat,&corde fuo intelligat,& conuertatur, & fané eum. . Obfecro. 58. Ad Bñdictus. Aña. Ecce veniet Deus,& homo de domo Dauid federe in throno,haleluiah. Deinde dicitur Kyrie eleifon. fol.23 Ad Mag.Aña. Ex Ægypto vocaui fi Deinde dicitur Kyrie eleifon. fol.23 liú meũ:veniet vt faluet ppm fuum.

FERIA SEXTA.
Delfaia Propheta. Lectio prima.

F

EL

vidi dñm fedété fup foliú excelsú,
& eleuatu:& plena erat dom'à maie-
ftate fub
ei, ea quæ ipfo erat,reple-
bat teplu.Seraphim ftabat fup illud,
fexalæ vni,& fex alæ alteri: duab' ve-
labat facié ei',& duab' velabát pedes
ei',&duab'volabat:&clamabat alter
adalterũ,& dicebát:sêtūs, fetūs, fêtus
dns De' exercituú plena eft ois terra
gloria eius. B. Aue Maria.58.Lect.ij.

SABBATH O.
Delfaia Propheta. Lectio prima.
TT factum eft in dieb' Achaz filij ap
Regis Iuda,
dit Rafin Rex Syriæ,& Phacee filius
loatha,filij Ozia
Romelie,Rex Ifrael, in Ierufalem,ad
præliandum contra eam, &nonpo-
tuerunt debellare eã. Et nunciauerút
domui Dauid dicétes:Requieuit Sy-
ria fup Ephraim,& cómotum eft cor
eius,&cor populi eius, ficut mouent
Tcomota sút fuperliminaria car ligna filuarú a facie veti. Et dixit Dós
dinu à voce clamatis:& dom' re- ad Ifaiam:Egredere in occurfum A-
pleta est fumo.Et dixi, Væ mihiqa ta- chaztu,&qui derelictus eft lafub fi-
cui,qa vir pollut' labijs egosu,&ime lius tuus, ad extremum aquæductus
dio populi polluta labia habentis ego pifcinæ fuperioris in via agri fullonis,
habito:& regé dñm exercituum vidi. Eccevirgo. vt in tertio Nocturno
oculis meis.Et volauitad me vnus de de Dominica. 58. Lectio fecunda.
Seraphim, & in manu eius calculus,

gitos meum,& dixit: Ecce tetigi hoc midet a duabus caudis titionum fuquem forcipe tulerat de altari. Etteti-dices ad eum: Vide, vtfileast noli timere,& cor tuum ne forTabia tua, & auferetur iniquitas tua, migantium iftorum, in ira furoris &peccatum tuum mundabitur. Razinregis Syriæ, & filij Romeliæ;

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »