Obrazy na stronie
PDF
ePub

cuitqueres, que deuoret: cui refiftite ftina.Antiphona. Miferere.

fortes infide. Tu autem dñe miferere
nobis, R. Deo gratias.
V. Adiutoriú noftrumi nomine dni.
R. Qui fecit cœlum,& terram,
Paternofter, dicitur totum fecreto.
Deindefit confeffio cõis alternatim.
Onfiteor Deo omnipotéti, bea+
tæ Marię femp virgini,beato Mi
chaeli Archagelo,beato IohaniBapti
ftæ,fanctis Apoftolis Petro,& Paulo,
beato N. oibusfactis, & vobis fratres,
quia peccaui nimis cogitatione, ver-
bo,&ope:mea culpa,mea culpa,mea
maxima culpa:ideo precor beata Ma
ria femp virgine,beatú Michaele ar-
chagelu,beatu lohané Baptifta, fan-
ctos Apoftolos Petrú,&Paulú,beatú
Noes factos, & vos fres, orare p me
addñm Deũ năm. Chorusrefpödet
Ifereat tui omps De',& dimif-
fis oibus peccatis tuis, pducat
tead vita æterna. Am. Deindere
petit cofeffione, &vbi dr, Vobisfres,
& vos fratres, dicitur,tibipf,& tepr.
Facta confeffione à Choro, Hebdo
madarius dicit.

M

Ifereatur veftri omnipotens Deus,& dimiffis omnibus pec catis veftris, perducat vos ad vitam æternam.. Amen.

Ndulgentiam,abfolutionem,&re miffionem omnium peccatorum noftrorum tribuat nobis omnipotés, & mifericors dominus.. Amen. Etfacta Abfolutione dicitury. Onuerte nos Deus falutaris nofter.

Etauerteira tua à nobis. V. Deusin adiutorium meu intende. B Domine ad adiuuandum me fe

Tempore Pafchali. Antiphona.
Haleluiah.
Pfalmus 4.
Vminuocarem, exaudiuit
me Deusiuftitiæ meę:in tri-
bulatione dilatafti mihi.
Miferere mei:& exaudi oronē mea.
Filij hominum vfquequo graui cor
de?vtquid diligitis vanitatem,&quæ
ritis mendacium?
Etfcitote,quoniam mirificauit domi
nus fanctum fuum: domin' exaudiet
me,cum clamauero ad eum.
Irafcimini,&nolitepeccare,quæ di
citis in cordibus veftris: &in cubilib
veftris compungimini.
Sacrificate facrificium iuftitiæ,& fpe
rate in domino:multi dicunt, quiso-
ftendit nobis bona?
Signatum eftfuper nos lumen vultus
tui domine:dediftilætitiam in corde
meo.

Afructu frumenti, vini, & olei fui:
multiplicati funt.
In pace in idipfum:dormiam, & re-
quiescam.

Quoniam tu domine singulariter in
fpe:conftituifti me, Pfalmuszo

Ntedñesperaui, no confundar in
æternum: in iuftitia tua libera me.
nclina ad me aurem tuam: accelera
vteruas me.

Efto mihi in Deu protectorem, & in
domum refugij vt faluum me facias.
Quoniam fortitudo mea, &refugiú
meum es tu:& propter nomen tuum
deduces me,& enutries me.
E duces me de laqueo hoc,quem ab-
fconderunt mihi:quoniam tu espro-
tector meus.

Inman' tuas comedo fpúm meum:
rede-

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

redemifti me dñeDe'veritatis. ps go. infancta:&benedicite dominum.
Vihabitati adiutorio altiffimi:in Benedicat tibi dñs exSiõ:q fecit celũ,
ptectione Dei coli comorabiť. & terra. Aña. Mifereremihi dne, &
Dicet dño,fufceptor me'estu.&refu exaudiofonemeã. TpePafcha, A.
giumeum, Deus me', fperabo in eu. Haleluiah,haleluiah,hafah, Hyma
Buoniä ipfe liberauit me de laqueo
venantium:&àverbo afpero.

Elucis ante terminum

Rerum creator pofcimus,

Vtfolita clementia

Scapulis fuis obumbrabit tibi: & fub
pennis eiusfperabis.

Sis præful ad cuftodiam,

cuto circundabit te veritas eius: no Procul recedant somnia,
timebisa.timore nocturno.

A sagitta volante in die,à negocio p-
ambulante in tenebris:abincurfu, &
dæmonio meridiano.
Cadetàlateretuo mille,& decé mil-
lia à dextris tuis:ad te autem non ap-
propinquauit.

eruntamen oculis tuis cofiderabis:
&retributionem peccatoru videbis.
uoniam tu es dñe fpes mea: altiffi
mum pofuifti refugium tuum.
Noaccedetad te malú:& flagellú no
appropinquabit tabernaculo tuo.
Qmangelis fuis mandauit de te: vt
cuftodiant tein omnibus vijs tuis.
In manibus portabutte:ne forte offe-
das ad lapidem pedem tuum.
Super afpidem, & basiliscũ ambula-
bis&conculcabis leone, & dracone.

mimefperauit,liberabo cũ:ptega Nmine: fm verbú tuum in pace

Vne dimittis feruum tuum do Luc. 2.

Quia viderunt oculi mei ; falutare
tuum,

eu, quoniã cognouit nomen meum.
Clamauitad me, & ego exaudiã cũ:
cumipfo fumin tribulatione, eripia
eum,& glorificabo eum.
Longitudine dierum replebo eum:
&oftenda illi falutare meum ps133.
Cce nunc benedicite dominum:
omnes ferui Domini.
Qui ftatis in domo domini: in atrijs
domus Deinoftri.
In noctibus extollite manus veftras

Qd parasti:ante facié omniuppľorũ.
Lumen ad reuelationem gentium;
&gloriam plebis tuæ Ifrael,
Gloria patri. An. Salua nos dne vigi-
lates, cuftodi nos dormietes, vt vigile
m'cũ Chrifto,& requiefcam'i pace.
tur, præterquam in Oficio dupli
Sequentes preces femper dicun-

Ch

L

[ocr errors]

Q ID.

Am

Etnoctiumphantafmata, Hoftemq; noftrum comprime, Nepolluantur corpora, Præfta pater omnipotens Perlefum Chriftum dominum, Qui tecum in perpetuum, Regnatcũ fanctofpũ.Am. Capla Vautem in nobis es domine, & nomen fanctum tuum inuocatū eft fuper nos:ne derelinquas nos,domine Deus nofter.

T

B.breue. In manus tuas dominę, *
Commendofpiritum meum.In ma-
nus tuas. Redemiftinos domine

Deus veritatis. Comendo. Glo-
ria. R. In manus tuas.. Cuftodi nos
domine vt pupillam oculi. . Sub
vinbra alarum tuarum protege nos.
Aña. Saluanos. Canticu Simeonis.

Ler. 14

ci,&infra Oct. queiferialfoffi.tpead A Dominica prima Aduentus, vf uết,Quad&Quatuortom,qn dietę quead Purificationem, Antiphona. Lma redemptoris mater, quæ funtpcesivefois, dürfenisgenibus.

Yricet hre el.Kyrie el. fnř

peruia cœli

cadenti,

nuifti,

fec. Etnenosinducasītētatio Porta manes,&ftella maris,fuccurre
nem. Sed libera nos a malo.
Credoin Deum.fecreto..Carnisre Surgere,qui curat,populo: tu quæge
furrectionem. Vita æterna. Amé.
Bñdictus es dñe De' patrũ nřorũ.
2.Etlaudabilis,&gloriofusi fæcula.
Benedicamus patrem, & filium,
cum fancto fpiritu.. Laudemus,&
fuperexaltemuseum in fæcula.

Natura mirante, tuum sanctum ge-
nitorem,

Virgo prius ac pofterius,Gabrielisab

Bñdictus es dñein firmaméto cœli. Etlaudabilis,& gloriofus,& fuperexaltatusin fæcula.. Benedicat, &cuftodiat nos omnipotens,& mife ricors dominus.. Amen.

Dignare domine nocte ifta. 12. Sine peccato nos cuftodire.

Mifererenfidñe. Miferere nfi. V Fiat mifericordia tua dne fup nos. Quemadmodú fperauimus in te. Domine exaudi oratione meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobifcü.. Et cũ fpiritu tuo.Oremus.

Ifita, quefumus domine, habita tionemistam,&omnes infidias inimici ab ea longe repelle:angeli tui fancti habitent in ea, qui nos in pace cuftodiant:&benedictio tua fitfuper nosfemper.Per dominum noftrum,

Dñs vobifcü. Etcumfpu tuo,
Benedicam' dño. Deogratias,
Bio. Benedicat,& cuftodiat nosom
nipotens,& mifericors dñs, Pater, &
Filius, & Spiritus fanctus. Amen.
Filius,&Spiritus .
Etnon dicitur: Fidelium animæ,
Sedimmediate dicitur vna ex infra-
fcriptis Antiphonis,pro tempore.

ore

Sumens illud Aue,pcorũ miferere.
In Aduétu. y. Angel' dni nunciauit
Mariæ. Et concepit defpiritu fan
&to. Oremus. Oratio.

Ratiã tua,qs dñe,métib' noftris
infunde:vt,q Angelo núciante,
Chrifti filij tui incarnatione cogno-
uimus,per paffionem eius,&crucem
ad refurrectionis gloriam perduca--
mur. Per eundem Chriftum domi-
num noftrum. Amen.
PoftNatiuitatem.y. Poft partú vir-
goinuiolata permanfifti. R. Deigeni
trix itercede p nobis. O rem'. Oro.

Eus,qui falutis æternebeate Ma virginitate humano generi præmia præftitifti: tribue quæfumus,vtipfam pro nobis intercedere fentiam, per quam meruim' auctorem vitę fufcipere dominú no ftrú Iefum Chriftü filiú tuũ. B. Am. Afecundis Vefp.Purifica. inclufiue, vfque a Feriam quintam inCena domini,exclufiue. Antiphona.. VeRegina

J

A Aue domina Angelorum,

Salueradix,&porta,
Ex qua mundo lux eft orta.
Gaude gloriofa

Super

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Superomnes fpeciofa, Vale valde decora, Etpro nobis femper Chriftü exora. Dignare me laudarete virgo facra ta. Da mihi virtutem contra hoftestuos. Oremus. Oratio.

Oncede mifericors Deus fragilitati noftræ præfidium: vt qui fancte Dei genitricis memoriam agimus:interceffionis eius auxilio à noftris iniquitatibus refurgamus. Per eundem Chriftum Dominum no-noftrum. B. Amen. Tempore Pafchali.Antiphona.

Regina coli letare,ha

leluiah, Quia quem meruifti portare,haleluiah. Refurrexitficut dixit,hal. Orapro nobis Deum haleluiah. Gaude,& lætare virgo Maria, haleluiah, R.Quia furrexit dominus ve re,haleluiah. Oremus. Oratio. Eusquiper refurrectionem filij tui domini noftri Iefu Chrifti fa miliam tuam lætificare dignatus es: præsta quæfumus,vt per eius genitricem virginem Mariam, perpetuæ ca piamusgaudia vitæ.Per eundé Chri ftum dominum noftrum. Amen. Be Ab Octaua Pentecoftes vfque ad Aduentum.Antiphona. SA Alue regina, mater mi fericordię, vita dulce do, &fpes noftra falue. Ad te clamamus exules fi lij Euę, Ad te fufpiramus gementes, & flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo aduocata noftra, illos tuos mifericordes oculos ad nos

[ocr errors]

conuerte, Et Iefum benedictum fruЄtum ventris tui: nobis poft hoc exilium oftende. Oclemens,opia, o dul cis virgo Maria. Ora pro nobis fancta Dei genitrix. Vtdigni efficiamur promiffionibus Chrifti. Oremus. Oratio.

riæ

Mnipotens fempiterne Deus, corpus &animam, vt dignum fiqgloriofæ virginis matris Malij tui habitaculum effici mereretur, fpiritu fancto cooperante præparafti:da,vt cuius commemoratione lætamur,eius pia interceffione abinfta

tibus malis, & à morte perpetua libe remur.Per eundem num noftrum. Amen.

B&

Diuinum auxilium maneat fempernobifcum. Amen.

Deinde dicitur fecreto Pater nofter. Aue Maria, & Credo.

Sicterminatur Completorium per. totumannum, præterqua in triduo Maioris Hebdomada, & per octauiá Pafcha,vt fuo loco dicetur

Si poft copletoriu fequat matu.túc: bis dicať Přní, Aue Maria.&Credo quia Cópletoriu fic debet terminari cufitvltima diet hora,&in matutite rúrepetat pro principio nocturnalis officij. Añæ prædiétæ dicunt etia in fine Matutini, quando difcedendumfità Choro: tunc enim dicto Ridelium animæ. & Pater nofter. fe creto dry Deus det nobis suã pacế. Etvitam æternam.Amen. Deinde dicitur vna ex prædictis Antiphonis, & in fin Diuinum au xilium maneat semper nobiscum. Amen.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »