Obrazy na stronie
PDF
ePub

Apoc :
21:

Deus cum eis erit eorum Deus,

est;téplálên Dei.Quid eft, Lapides Pa bre. Locus ifte fanctus est, In viuicoedificamini?Viuis, fi credis, f quo orat Sacerdos

. Locus. V. Prode aūtcredis,efficieristēplūDei:quia di lietis & peccatis populi. In quo orat. cit Apoftolus Paulus, Templum eni Gloria.Locus. Hæcest domus Do Dei fanctum eft quod estis vos: ri. mini firmiterædificata.Bu. Bene fun- Orantibus in loco isto.511.Lect.v. Adagonu Lapides pretiofi.Cap: 1 peidunide mõtib" lapidesp mu

Tabsterget Deus omnem lacry- pdicatiū veritaté:cõquadrant vtstret

mam ab oculis eorü; & mors vl. instructură sempiternā;adhuc multi tra nõerit

, neq; lueto, nequeclamor: lapidesīmanib'artificis sūt,nőcadứt neq;

dolor erit vltrazõ prima abierút: demanibo artificis,vt possint perfecti &dixitg ledebațī throno,ecce noua coædificari in structurā tēpli. Efterfacio omnia. Febr. Hęcest domoDñi, goista Ierusalē,quęædificat vt ciuitas Firmiter ædificata. Hięc. Bộ funda Fundamentum ipsius Christus eft,di ta est fupra firmam petram.Firmiter. cit Apostolus Paulus: Fundamentu Gloria. Hæc.y. Bene fundata eft do- aliud nemo poteft ponere, præter id mus Dñi. B. Supra firmam petrarn. quod pofitúeft,quod est Chis Iesus.

Infecundis Velperis. Antiphona. B. O quàm metuendus.šit Lec. vj. Domum tuam Dñe.cũrel. de Laud Vndamentum quando ponitur ps. Dixit Dñs.47. Confitebor. 47

F

in terra, defuper edificantur paBeatus vir. Laudate pueri dñm. 47. rietes,& pondus parietú ad ima tenLauda Hierusalem. 50. Capitulum. dit,quia in imo pofitũ eft fundamen Vidi ciuitatem. Hy Vrbs btã. 510 tum:fi autem fundamentum noftrữ

Domũ tuãDñe decet sanctitudo. in cælo eft,ad ccélú edificemar.CorBl. Inlögitudine dierű. Ad Mag. An. pora ædificauerunt iftam structură

; Oquãmetuédoéloc°iste

: verè no eft quam videtis amplam furrexifle huhic aliud nisi dom Dei,& porta cæli. ius Basilicæ, & quia corpora ædifP R I M A DIE

cauerunt, fundamentum in imo poInfra O&tauam.

suerunt:quia verò spiritaliter ædifica Lec.j.Noct.& Scrip.occur. Inij. Noc. mur,fundamentum noftruminsum Extractatu Sati Augustini Epi fuper mo pofitum eft. Illuc ergo curramus

Plalinos. Lectio quarta. pra Erusalem, quæ ædificatùr vt ciui- dictum est:Stantes erant pedes noftri

ibiædificemur:quia de ipsa Jerusalé I tas. Fratres, quando dicebat ista in atrijs tuis Ierusalem. Dauid, perfecta erat illa ciuitas, non B. Mancsurgens. 511. ædificabatur. Nescio quã ergo ciui

In tertio Nocturno. tatem dicit, quæmodo ædificatur:ad Leto S.Euang.fm Lucă. Lectio vij. quá currütin fide lapides viui:de qui

N illo tépore: Ingreflus leluspér-**

[ocr errors]

mum
121.

baby bus Petrus:Et vos tang lapides viuifi ábulabat Hiericho,& ecce vir nocoedificamini in domúspiritalem,id mine Zachæus,&hic erat princeps

publi

publicanorú,&ipfe diues. Et reliq. columbam super Christum manentē
Homilia S. Ambrosij Episcopi,

sicutipfeait:Vidi spiritum descendê-
Consequenter ex lib's. in Lucam. ter ficut columbam, & manentem
Eb

Tcõfestim,inquit,vidit,&seque super eum, Te Deum. 5.

batur eū, magnificās Dñm, &p- SECVNDA DIE
ambulabat Hiericho. Aliter enim no

Infra Otauam.
videret, nisi fequeretur Christū, nisi Lectionesj. Noct. de Scrip.occur
Dñm prçdicaret,&nisisçculū præte.

In fecundo Nocturno.
riret.Cúdiuitibus quoque in gratia Sermo S. Augustini Episcopi.
reuertamur.Nolum’enim offendere Ser.s.de Anniuersario Dedicationis,
diuites,q volum',fi fieri potest,sanare qui est 256. de Tempore. Lectioillj.
oés:ne in cameli comparatione pstri-

dicatio est domus orationis: dorelicti,iuftæ habeãt cómotionisoffen mus ergo noftrarum orationum ista, fam. B. Domus. 512; Lectio viij

.

Lectioviij. domus autem Dei nosipfi. Si domus
D
Ilcant noin

Dei ædifi-
herere,fedī ijsqvti nesciāt facul cemur, vt in fine fæculi dedicemur.
tatib'. Ñā diuitiæ vt impediméta im- Ædificium,imoædificatio habet la-
probis,ita bonis sunt adiumēta virtu borem,dedicatio exultationē. Quod
tis.Diues certè Zachæoelect à Chri- hic fiebat,quádoista surgebát, hoc fit
to,led dimidu bonorüfuorm paupe modo,cú cógregat credệtesi Chăm.
ribolargiędo,reddédo etiã i quadru- Credédo enim quasi desiluis&mõti
plú, quę fraude fuftulerat, (alterum boligna &lapides pcidút:cúverò ca-
enim no latest,nec habet gratiâ libe- techizant, baptizantur , formantur,
ralitas,fiiniuria perseueret: quia non tanquam inter manus fabrorum, &
spolia, sedbona quęruntur) vberioré opificum dolantur,colliniantur,co-
mercedem,quam conferebat,accepit planantur:veruntamen domum Do
12. Lapides pretiofi. 5 12. Léctio ix. mini non faciunt;nisi quando chari-
F

Tbeneprínceps inducitur publi tate compaginantur.

canorum. Quis enim de se despe BOrantibus511. : ret,quando&iste peruenit,cuicen

sibi
Igna ista, &

L
sus ex fraude?&ipfe,inquit,diues. Vt certo ordine cohererent, fi non
scias non omnes diuites auaros. Quid se pacificeinnecterent, fi non seinui-
fibi vult,quod nulliialterio staturam cem, cohærendo fibi, quodammo-
Scriptura, nisi hui expreffit, quia fta- do amarent,nemo huc intraret. De-
tura pusillus erat? Vide ne forte mali- nique quando vides in aliqua fa-
tia pusillus, aut adhuc pufillus fide. brica lapides, & ligoa bene sibi co-
Nódú enim promiserat,cū ascêderet

: harere,fecurusintras, ruinam non ti-
nódū viderat Christu:merito adhuc mes. Volens ergo Dominus Christus
pufillus.Deinq; loannes magnus qa intrare, & in nobis habitare,tanquã
& Christum vidit, & fpiritum sicut ædificando dicebat: Mandatum no-

B.R.N.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Tttij

uum

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

A

uum

do vobis,vt vos inuicêdiligatis. per Iudæos tranfiretadgentes. Mandatü,inqt,nouum do vobis: ve- R. Domus mea.5 12. Lectio oflaua. teres enim eratis:domum mihi non

V

Idititaque Zachæūsursum. Tá dum faciebatis, in veftra ruina iace- enim sublimitate fidei inter fru batis.Ergo vt eruamini à veftræ'rui- ctus nouorum operum,velut fæcunnævetustate,vos,inuicem amate. dæ altitudine arboris eminebat. Et B O quàm.5.11.

Lectiovi

quoniam de typoad moralia deflexi
Onfideret ergo charitas vestra, mnus, inter tot credentium volunta-

ædificariadhuciftam domū to- tes dominica die relaxare a simū, fe-
to,ficutprædictúeft,& pmissum,or- stiuitaté admiscere delectat. Zachęus
be terrarū.Cú enīędificat dom post in sycomoro,nouũ videlicet noui te-
captiuitaté,ficut habet alio Pfalmo, di poris pomú,vtin hoc quoq; cöpleret
cit:Cãtate Dñocãticũ nouũ, cantate illud:Arbor fici ,pduxit groflos suos.
Dño oís terra. Quod ibi dixit,cāticũ B. Lapides pretiofi.512. Lectioix.
nouũ, hoc Dñs dixit, mandatú nouú. Dhoc enim Chriftus aduenit, vt
Quid enim habetcanticü nouũ, nifi ex lignis non poma,fed homines
amoré nouūłcãtare amātisé. Vox hu nascerentur.Legimus alibi: Cú esses
i'catoris feruor eft fêtiamoris.Ame- sub arborefici, vidite. Ergo Nathana
m':gratisamemo,Dñm enim amamo el sub arbore,hoc eft fupra radicē, ga
quo nihil meli' inuenim':ipsum ame iuftus. Radix enim fanèta. Subarbo-
mus ppter ipsū&nos in ipso, tamen retamé Nathanael,quia fublege:Za-
ppter ipsum. R. Mane surgés.5 11. chęussupra arborem,quia supra lege.

In tertio Nocturno. Ille domini occultus defensor,hic pu
* I. etio S. Éuang.fm Lucam.L. vij. blicus prædicator. Ille adhuc Chri-
Іь

Nillo tépore:Ingressus Iesus peră- stum ex lege quærebat:iste iam supra
bulabat Hiericho,& ecce vir nomi legem relinquebatsua,& dominuse.
ne Zachæus,& hic eratprinceps Pu: quebatur.Te Deum laudamus

. 7.
blicanorum,&ipsediues. Et reliqua. TERTIA DIE
*Homilia S. Ambrosij Episcopi.

Infra octauam.
Consequenter exlıb 8. in Lucam. Lêtõnesj.Noctur.de Scrip.occur.
Væaất turba,nifi imperitæ co- In fecundo Nocturno.

fusio multitudinis, ğ verticē De SermoS. Augustini Episcopi.

negt videre fapientiæ? Ergo ExSerm.s.de Dedicat.qui elf 256. Zachæ quádiu in turba est, nõ videt

de tempore.

Lectio quarta.

in hot et plebeiá

trálgreffus, in citiä A nis, quem modo cantauimus meruit,quã desiderabat aspicere.Pul exruina ædificiorú. Conscidisti sacchrè aút addidit:qa illa parte erattrā cum meum:hocpertinet ad ruinam. situr'dñs:vel vbifycomorus, vel vbi Quid ergoadædificium?Et accinxicreditur:vt & myfteriú feruaret, & iti melætitia. Vox dedicationis, Vt gratiã seminaret.Sic enim venerat, vt câtet tibi gloria mea,& non compu

gar.

[ocr errors][merged small]

сар. 1.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

gar. Quis est qui loquitur? In verbis Dei sapientiam contemplari appe-
ei' agnoscite:si expono, obscurú est, timus:ftultos nos humiliter cogno-
ergo verba eius dică: cötinuo agno- fcamus,relinquamus noxiam sapien
fcetis loquentem,vt ametis alloquens tiā, discamus laudabilem fatuitatem.
tem.Quis estq dicerepotuit:Eruisti Hinc quippe scriptū est:Si quis vide-
domine ab inferis animam meam? tur inter vos sapiens essein hoc fæcu-
I Orantibus.511. Lectio v. lo,stultus fiat,vt sit sapiens. Hinc Euā
Viusaia ia abīferis eruta eft, nifi gelicæ historiæ verba teftantur, quia
di
: Zachæus

prę

turba nil relinques aiam mea in inferno? Pro- posset, fycomorum arborem ascenponitur dedicatio, &cātaf liberatio, dit, vt traseuntem Dominum cernecanticũ dedicationis dom', &dicit: ret. Sycomorus quippe ficus fatua Exaltabo te dñe,qñ suscepisti me,& dicitur. R. Domus.512. Leétio viij. nõiucúdasti inimicos meos lup me. Vsillus itaque

rum fubiit, & tabant occidiffe Chriftum,vicifletā- qui mundi ftultitiam humiliter eliquaminimicum perdidisse quasi ho gunt, ipfi Dei sapiêtiam subtiliter cominem cęterissimilem,atque morta- templātur.Pusillitatem namque nolem. R. Oquàm.511. Lectio sexta. ftram ad vidēdum dominum turba

Esurrexit tertia die, & eius vox prępedit:quia infirmitatem humanę

eft:Exaltabo te dñe,qñ suscepi mentisne sti me. Attēdite Apłum dicētē, ppp curarum sæcularium tumultus preeu exaltauit.Et non iucúdafti inimi- mit.Sed prudenter fycomorum alcē cos meos lup me. Ipsiqdéi Chřimor dimus,fi prouidèeam, quæ diuinitus te iucûdabātur,sed in ei' resurrectio præcipitur,ftultitiam mente tenem', ne ascensione, prædicatione,aliq co- Quid enim in hoc mundo ftultius, pungebātur.In eius ergoprædicátio- quàm amissa non querere, possessa ra ne & per Apostolorum conftantiæ pientibus relaxare, nullam proaccediffamationem aliqui compungebā- ptisiniuriis iniuriam reddere, immo tur,&conuertebantur:aliquiobdura adiunctis alijs patientiam prebere? bantur,&confundebantur, nulli ta- By Lapides.512. Lectio nona. men iucundabantur. Re. Mane sur- Vasi enim lycomorum nos agens. 511. In tertio Nocturno.

scendere dominus precipit, Lető S.Euange. Im Lucam. L. vij. cum dicit: Qui autert, quæ

N illo tempore: Ingreflus Iesus tua funt, nerepetas. Et rurfum: Sigs

perambulabat Hiericho: & ecce tepercuslerit in dexteram maxillam; vir noie Zachæo, & hic erat princeps præbe illi & alterā. Perfycomorum publicanorū,&ipse diues. Et reliq. tranfiens dominus cernitur,quia per H omilia Sancti Gregorij Papæ. hanc sapientem ftultitiam, etsi necLib. 27. Moral.cap.26.in fine. dum,vt eft,folide, iam tamen per coIveraciter esse fapientes, & ipsam templationis lumē, quasi in transitu, B.R.N.

Dei

R

[ocr errors][merged small]

I

Tttiij

me

lætitia:

[ocr errors]

Dei sapištia videt,quă videre neque- &fudit pretium nostrum redéptor

. unt,g libi sapiétes vidétur:qa ad có- O quàm.511.

Lectio vi. fpiciédú domáclata cogitationúlua Antet Chriftusredemptor, ge.

mat ludas venditor borem non inuenerunt. Te Deū. 7. Iudæus emptor. Ecce Iudas vendiQVARTA DIE

dit, Iudæus emit, malum negocium Infra Oatauam.

egerunt,ambo damnati funt, feiplos Letónesj. Noct.de Scrip. occurrēti. perdideruntvenditor&emptor.DiIn fecundo Nocturno.

Cat ergo caput nostrum, dicat pro
De fermo. S. Augustini Epifcopi. corpore occifo,& pro corpore dedi-
Ex Sermonė 256.de Tépore.Lcõij. cato. Dicat:audiamus. Cõlcidistilac-

&accinxisti
Odo,qñimplent Ecctiæ, pu- cum meum,
M

tam'iucundari ludęos? Eccliæ id est,conscidisti mortalitatem meâ, çdificătur, dedicāt,īplent: quomodo &accinxistiine immortalitate, &in illi iucúdātur, Nó lolú nó iucûdant: corruptione. Vt cantet tibi gloria sed etiã cõfundunt, &īplet vox exul mea, & non compungar. Quid elt

, tõtis: Exaltabo te Dñe, qñ suscepisti non compungar? Iam contrame nő me:& nõiucundafti inimicos meos ferat lanceam persecutor, vt noncosuper me. Non iucûdasti super me, si pungar.Christus enim surgensamor mihicredāt,iucúdabisin me.Nemul tuis,iam non moritur,& mors illi vl ta dicam'adilla,quæ cantauim', ali- tra non dominabitur. R. Mane surquando veniamus. Quo modo dicit gens. 511.

Intertio Nocturno, Chỉs: Conscidifti faccum meum,& Lcos. Euág.fm Lucam. Lectio vi accinxisti meletitia? Saccus eius erat N illo tempore : Ingreflus lesus fimilitudo carnis peccati.

perambulabat Hiericho, & ecce B Qrantibus.511. Lectio v.

vir nomine Zachæus , & hic erat On tibi vilescat, quod ait faccũ princeps publicanorum, &ipfe de

meū. Ibi erat incluíumptiú tuú ues. Et reliqua. Cócidisti faccũ meú.Euafim ad fac Homilia venerab. Bedæ presbyt cúistū.Coscidifti faccú meū. In pal- Lib.5. čap. 77. in Luc. 19. in initio. fione consciflus eft.Quo modo ergo

Væimpossibilia funt apud ho Deopřidicit:Cõscidisti saccũ meu?

mines, poflibilia funt apud Quo modo patri dicat,visaudire,Cô

Deum. Ecce enim camelus fcidifti faccú meu? Quia pprio filio deposita gibbisarcina,per foraméa nõ pepcit:sed p nobis oibus tradidit tráfit:hoc eft,diues & Publicanusra illü.Fecit enim pludços nesciētes,vn litto onere diuitiarum, côtépto na negãtes. Nesciūtenim,qd boni nobis etamớ; viam,

[ocr errors]

I

quæ
ad vitam ducit

,

deredimerēt sciętes, & cõfunderent su fraudium, anguftam portam, ale operati funt malo fuo: suspensus est ascendit. Qui mira deuotione fidi faccus, & quafi lætatus est impius. ad videndum Saluatorem, quod na Conscidit faccum lácea persecutor, tura minus habuerat,alcenlufupplt

ar:

« PoprzedniaDalej »