Obrazy na stronie
PDF
ePub

40

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

viæ eiusiudicia.

minatiõib' ad iracüdiã cõcitauerút. Deusfidelis

, &absque vlla iniquita immolauerút dæmonijs, &no Deo: te,iuftus,&rectus:peccaueruntei

, & dijs,quosignorabant.
nonfilij eius in fordibus...

Noui recentesque venerüt:quosno
Għratio praua,atq;peruerfa:hęccine .colueruntpatres eorum.
Jeddis dñoppře stulte,& infipiens? Deum,qui tegenuit dereliquisti:&
Nunquid nonipfe eft pater tuus.qui oblitus es dominicreatoristui.
poffeditte,&fecit,&creauitte? Vidit dñs,&adiracūdiã cõcitaté:qa
Memento dierumantiquorum:co- prouocauerunteu filijsui,&filiæ.
gita generationessingulas. ! Etait,abfcondă faciem meam ab eis
Interroga patrem tuú, & annunciat &confiderabo nouiffima eorum.
? bittibi:maiores tuos,&dicent tibi. Generatio enim peruerfa eft:&infi
Quando diuidebat altissimus gētes: delesfilij

.
quando separabatfilios Adam. Ipsime puocauerūtī eo,q nó eratDe
Constituit terminos populorum:iux us:&irritauerūtin vanitatibus suis.
ta numerum filiorum Israel.

Etego puocabo cosí eo, q nõēpopu
Parsautem domini populus eius: Ia- lus:&ingentestulta irritabo illos. --
cob funiculus hæreditatis eius. Ignis succensus est in furore meo:&
I nuenit eum in terra deserta : in loco ardebit vsqueadinferni nouissima.
horroris,& vaftæ folitudinis. D euorabits; terramcũgerminesuo
Circumduxiteum,& docuit:&cu- &montium fundamenta comburet.
stodiuit,quasipupillamoculi sui. Congregabo super eos mala:& sagit
Sicutaquila prouocās ad volandum tas meas complebo in eis.
pullossuos:&fuper eos volitans. Consumentur fame:& deuorabunt
Expanditalas suas,&affumpfiteum: cosaues morsu amariffimo.
atque portauitin humeris suis. Détes bestiarūimmittā seos:cúfura,
Dominus solus dux eius fuit: & non retrahētiú fup terră,atque serpentiū.
eratcum eo Deus alienus.

Foris vaftabit eosgladius, &intuspa
Cóftituit eū super excelsam terram: uor:iuuenem simulac virgine,lacten
vtcomederet fructus agrorum.

tem cum hominesene.
Ytfugeret mel de petra : oleumque Etdixi,vbi nam sunt?ceflare faciam
defaxo durissimo.

ex hominibus memoriam eorum.
Butyrūde armēto,&lac deouib°:cũ Sed propter iram inimicorú distuli:
adipeagnorūzarietū filiorú Balan. ne fortè fuperbirenthostes eorum.
Ethircoscum medulla tritici:& fan- Etdicerent,manusnoftra excelsa:&
guinem vuæ biberet meracisfimum. non dominus fecit hxcomnia.

ncrassatusest dilect',&recalcitrauit Gens absque consilio eft.&smeprut incraffatus,impinguatus, dilatatus. dentia:vtinam saperent,&intelligeDereliquit Deum factorem fuum:& rent,acnouissima prouiderent. recessità Deofalutari suo.

[ocr errors][ocr errors]

1

Quomodo persequebaturvnus milI rouocauerúteúīdijsaliéis: &iaba le:& duo fugarent decem millia?

onne

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

N

[ocr errors]

D.
Amb.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nonneideo,quia Deus fuus vendi Laudate gentes populú eius:ga fanditeos:&dominus conclufitillos? guiné seruorum fuorum vlciscetur. Non enim eft Deus nofter, vtdij com Etvindicta retribuct in hoftes eoru: rum:&inimici noftri funtiudices.

&ppiti'eritterræpplifui. Aña. DaDevinea Sodomorum vinea corum: temagnitudinem Deonro. Aña. In &desuburbanis Comorrhæ. cymbalisbenelonātib'laudate Deūs Vua corum vua tellis:&botrusama- ps. Laudatedñm decelis. 8. Caplm. rillimus.

Ox pręceffit,dies aūtappropin Fel draconum vinum eorum:&ve

quauit:abijciam'ergoopatene nenum aspiduminsanabile. brarú, &induamurarmalucís: ficut Nonnehęcconditasuntapud me:& in die honestèambulemus. Hymn'. M ea tempore:vt labatur pes corum. Lucisresultatspiculum, Iuxta est diesperditionis:&adesse fe- Discedat omnelubricum. ftinant tempora.

Phantasma noctis decidat, I udicabit dominus populum suú:& Mentisreatus subruat, in scruis suis miserebitur.

Quicquid tenebris horridum Videbitgifirmata fit man',& claufi Noxattulitculpæ,cadat

. . quoq;dfecerütresiduiq; cosúptisūt. Et maneillud vltimum, Etdicēt, vbi sunt dij eorum:in quib? Quod præftolamurcernui, , habebant fiduciam?

In lucem nobis effluat, De quorūvictimiscomedebantadi

Dum hoc canoreconcrepat. pes:&bibebant vinum libaminum. Deopatri sitgloria,&c. Surgant,&opitulentur vobis: & in v Repleti sum'mane mía tua. Exnecessitate vos protegant.

ultauim',&delectati fum'AdB.Ani Videte,quòd egosim solus:&non sit Illuminare dñehis,qítenebrissedét, alius Deuspræter me.

&dirige peđsniosi via pacis DeoIfrk E gooccidam, & ego viuere faciam, Preces quando dicuntur, vtsu. f.23. percutiam,& ego fanabo:&non cst, DOMINICA quïde manumea possit eruere.

AdVcfperas. Leuaboadcęlum manum meam:& Přní. Aue Maria. y. De'iadiutorių dicam, viuo ego inæternum.

meüintêde. Dñeadadiuuādūmc S iacuero,vtfulgur, gladium meum: festina. Aña. Dixit dñs Tpe Pascha. &arripueritiudicium manusmea. Redaam vltionem hostibus meis:& eēs Pfalmi Vefperarum, táin domi

Aña. Halah. Sub qua fola Añadñr ijs,quioderunt me,retribuam.

nicis, quam in ferijs. Pfalmus 109. l.nebriabo sagittas meas sanguine: &

.

Ixit dominusdominomco: gladius meus deuorabit carnes.

fedeà dextris meis. Dccruoreoccisorum:&decaptiuita te nudati inimicorum capitis.

Donec ponā inimicos tuos. fcabellum pedum tuorum.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

D

tur. coru: Dar .. In Deü. I'm. pin ene

cut

2.

D. Ambi

Virgă virtutis tuęemittetdñs ex Sio: mandatis eius voletnimis.

dnarein medioinimicorum tuorū. Potensin terra eritsemen eius:gene-
Tecú principiumin.dievirtutis tuæ, ratio rectorum benedicetur.
in Splendoribus fanctorum:ex vtero G loria,& diuitiæin domo eius:& iu
ante luciferum genuite.

ftitia eius manetin fæculum fæculi.
I urauit dñs,&nó penitebiteú:tuessa Exortum eftin tenebris lumé rectis:
cerdosinęternum, secüdum ordinē misericors, &miserator,&iuftus.
Melchifedech.

Iucud'homo,q miseret,&cómodat, Dominusà dextris tuis: confregit in disponet sermones suosiiudicio:qa dieiræfuæreges.

inæternum noncommouebitur. I udicabitínatiõib', implebit ruinas: In memoriaæterna eritiuftus:abaucõquaffabit capita in terra multorũ. ditione mala non timebit. Detorrente in via bibit : propterea Paratum cor eius sperarein dño,con exaltauit caput

firmatum eftcor eius:non commoue Añ. Dixit dñs dñomeo, sede à dextris bitur donec despiciat inimicos suos. meis. Aña. Fidelia. Pfalmus 110. Dispersit,dedit pauperibus, iustitia

Onfitebor tibi dñei toto corde eius manet in fæculum fæculi:cornu

meo:in consilio iuftorū,&con- eius exaltabiturin gloria. gregatione.

Peccator videbit, & irascetur, dentiMagna opera domini : exquifita in bus fuisfremet,&tabescer

: desideriu omnes voluntates eius.

peccatorum peribit. Confessio,&magnificētia op'eius:& Aña. In mādatis eius cupit nimis. iuftitia eius manetin fæculum sæculi. Aña. Sit nomédñi. Pral's 112. Memoriã fecit mirabiliū suorú mise 17. Audate pueri dominum:laudaricors, & miferator dominus : efcam

and tenomen domini. dedittimentibus fe.

Sitnomen domini benediétum: ex Memor eriti sclm teftaméti fui:virtu hoc nunc, & vfquein fæculum. téoperú suorū annūciabit pppo suo. A folisortu vsque ad occafum:lauda

tdetillis hæreditatêgentiú: opera bilenomen domini.
manuum eius veritas,&iudicium. Excelsus super omnes gentes dom:-
Fidelia oia mandata ei”, cõfirmata in nus:&fuper cælos gloria eius.
scI'm scť:falta i veritate,& æquitate. Quissicut dominus De’nofter,
Redēptionē mifit dñspplofuo: man altis habitat:&humilia respicit in ce-
dauitinæternum teftamentū suum. lo,&in terra?
Sanétum,&terribile nomen eius:ini Suscitans à terrainopem:&desterco
tium sapientiæ timor domini. reerigens pauperem.
Intelleéte bon' oib" faciétib'eü:lau- :Vtcollocet eum cumprincipib°:cũ
datio eius manetin fæculum feculi. principibus populi fui.
An: Fidelia oía mādata ei':cõfirmata Qui habitarefacit sterilem in domo:

iscl'm scli.An. Inmádatis. Int. matrem filiorum lætantem.
Eatusvir,qui timetdominum:in Aña. Sitnomē dñibenedictú in scla.

ana

[ocr errors]

qin

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dixit nobis. Afa. Nos,qui viuimus.

II.
Nexitu Ibrael de Ægypto:domus Benedixit domui Israel: benedixit

domui Aaron.
lacob depopulo barbaro.
Falta est ludæa fanctificatio eius : Il Benedixit omnibus,qui timent do--
rael potestas eius.

minum:pusilliscum maioribus. I are vidit,&fugit: Iordanis conuer A dijciat dominus super vos : super susestretrorsum.

vos,& super filios veftros. Montes exultauerunt vt arietes:& B enedi&tivosà domino:qui fecit cęcollessicutagniouium.

lum, & terram. Q uideft tibi mare,quod fugisti:&tu Cælum cæli domino:terram autem Iordanis,qaconuersus es retrorsum? deditfilijs hominum. M ontes exultaftis ficut arietes:&col Non mortui laudabúttedñe:neque lesficutagniouium.

onines, qui descendunt in infernum. A facie domini nota estterra: à facie S ednos,q viuimus, bñdicimus dño: Dei Iacob.

ex hoc nunc,&vfquein fæculum.. ui conuertitpetrā in stagna aqua- for Nos,q viuimus, bñdicim'dño. rum:&rupem in fontes aquarum. The Paccha An. Halhal.hal. Non nobis domine,no nobis:fedno- Enedictus De',&pr dñi nri Iefu i.Cor. mini tuoda gloriam.

Chri:přmisericordiarū,&Deus S up misericordia tua,& veritate tua: toti.cófolationis:q confolatur nosin

nequādodicãtgētes,vbi estDe'eoru? omni tribulatione noftra. Hyrius. Deusautem nofter in cælo: omnia Vcis creator optime, quæcunque voluit,fecit

Lucem dierum proferens, Simulacra gentium,argentum,&au Primordijslucis noux, rum:opera manuum hominum.

Mundi paransoriginem. shabent,& non loquentur:ocu-- ui maneiunctum vefperi los habent,&non videbunt.

Diem vocari præcipis, A ures habent,&non audient: nares Tetrum chaosillabitur, habent,&non adorabunt

Audi preces cumfletibus. Manushabent,&non palpabunt,pe Nemensgrauata crimine, des habent,&non ambulabunt non Vitæfitexul munere, clamabuntingutture suo.

Dum nil perennecogitat, Similesillis fiant,qui faciūtea:& om Seseq; culpisilligat. nes,qui confidunt in eis.

Cælorum pulsetintimum, Domus Ifraelsperauit in dño:adiu-

Vitale tollat præmium: toreorum,&protector eorum eft.

Vitemusomne noxium, Domus Aaron sperauit in domino: Purgemusomnepessimi . adiutor eorum,&protector eorú eft. P ræsta pater pijssime.&c.

ui timent dñm,fperauerūtin dño: Dirigatur domineoratio mea. adiutor eorú,&protector eorum eft. Sicutincenfumin conspectu tuo. Dominus memor fuitnoftri:& bene Prædia Hym.cūsuo Verfic. dr à

D. Greg.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Lu. 1.

[ocr errors]

MB

[blocks in formation]

Dnica ij.post Epiph.vfq; ad Dñicam mihi:&in diebus meis inuocabo.
Quadrag.&à Dñicaiij

. post Pente- Circúdederüt me dolores mortis:&
coit vfqueadaduentū.Cap.verò pre pericula inferni inuenerunt me.
dietudiin eisdem dhicis poftPentec. . Tribulationem,& dolorem inueni;
&Epiph.vfq; ad Septuag.tãtum. Dř &nomen dominiinuocaui.
etiá in ferialiofo ab Oftaua Pentec. O dominelibera animam meam,mi
vfq; ad Aduentū,&ab oct.Epiphan. sericors dominus, &iuftus:& Deus
vsq;ad Dnicamj. Quadrag.Similiter noster miseretur.
& Verfic.Añæaut cu Psalisfemp di- Custodiens paruulos dominus:hu-
cunt, vt fupra,qñfitofficium de Do- miliatussum,&liberauitme.
minica,exceptis dominicisAduent, Conuertere anima mea in requiem
quæ habent Antiphonasproprias. tuam:quia dominus benefecit tibi.
Canticum B. Mariæ Virginis

. . Quia eripuitanimam meam demor
Agnificatanima mea dñm. te:oculos meosa lacrymis, pedes me-
Etexultauitspirit meus: in os à lapfu.
Deo falutari meo.

Placebo dño:in regione viuorum.
Quia respexit humilitatem ancillæ Aña. Inclinauit dominus aurem sua
sux:ecce enim ex hoc beatam me die mihi. Aña. Credidi. Píalmus II
centomnes generationes.

Redidi,propter quod locut'sú:
Quia fecit mihi magna, qui potens

ego autē humiliatus sum nimis.
eft:& sanctum nomen eius.

E go dixi in exceslumeo:omnis ho--
Etmisericordia ciusà progeniein p- momendax.
geniesstimentibus eum.

Quid retribuam domino:proomni
ecit potentiam in brachiosuo: disp_bus, quæ retribuit mihi?
fitfuperbos mente cordis fui. Calicem salutarisaccipiam:&nomē
D

eposuitpotentes defede:&exalta- dominiinuocabo.
uithumiles.

Vota mea dominoreddam corãom Efurientesimpleuit bonis:& diuites ni populo eius:pretiofain conspectu dimifitinanes.

domini morssanctorum eius..
Suscepit Israel puerumsuum:recor- domine,quia ego seruus tuus: ego
datus mifericordiæ suæ.

feruus tuus, &filius ancillæ tuæ.
Sicut locutus est ad patres noftros: Dirupisti vincula mea, tibi sacrifica-
Abraham,&femini eiusin fæcula. bohostiam laudis:&nomen domini
Gloria patri,&filio,&fpiritui. inuocabo.
Deinde dicit Aña, & Oro propria. Vota mea dominoreddam, in con--
FERIA SECVNDA.

spectuomnispopuli eius: in atrijsdo
Ad Vefperas. Antipho. Inclinauit.

mus domini in medio tui Ierufalem.
TpePasch.Ana Haleluiah.ps 114 Aña. Credidi, propterquod locutus

llexi,quoniam exaudiet do fum. Aña. Laudate. Pfalmus 1 16.
minus: vocemofonismex.
Quia inclinauit aurem sua Audate dominum omnes gen--

tes:laudate eum omnes populi

.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

D

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »