Obrazy na stronie
PDF
ePub

&omnis fapientia eorú deuorata est. Etclamauerunt ad dominum, cum tribularentur:& de neceffitatibus eo rum eduxit eos,

}

Ețeduxit eos de tenebris, & vmbra mortis:& vincula eorum dirupit, Confiteantur dño mifericordię eius: &mirabilia eius filijs hominum,

uia contriuit portas ęreas:&vectes ferreos confregit, Sufcepit eos de via iniqtatis eoru:pro pter iniuftitias eni fuas humiliati sūt. Omnem efcă abominata eft anima eorum:&appropinquaueruntvfque ad portas mortis. Etclamauerútad dñm cũ tribularet: &deneceffitatib' eorú liberauit eos. Mifit verbum fuum,&fanauit eos:& eripuit eos de interitionibus eorum. Confiteantur dño mifericordię eius: & mirabilia eius filijs hominum. Etfacrificent facrificiu laudis:&annuncient opera eiusin exultatione, Qui defcendütmareīnauib': facien tes operationem in aquis multis, Ipfividerunt opera domini:& mirabilia eius in profundo.. Dixit,&ftetit fpiritus procellæ: & ex altatifunt fluctus eius,

Et ftatuit procellam eius in auram:& filuerunt fluctus eius. Etlætati funt,qa filuerút:& deduxit eosin portum voluntatis eorum. Cofiteantur Dho mifericordiæ eius & mirabilia eiusfilijs hominum. Et exaltent eui ecclefia plebis: & in cathedrafeniorum laudent eum. Pofuitflumina in defertum:&exitus aquarum in fitim. Terram fructiferam in falfuginem:à malitiainhabitantium in ea. Pofuit desertũ in stagna aquarum:& terram fine aqua in exitus aquarum. Etcollocauitillic efurientes: & conftituerunt ciuitatem habitationis. Et feminauerútagros, & platauerút vineas:& fecerunt fructu natiuitatis. Et bñdixit eis,& multiplicati funt ni mis:&iumenta eorú non minorauit. Etpauci facti funt;& vexati funt à tri bulatione malorum,& dolore. Effufa eft cotétio fuper principes: & errare fecit eos in inuio,&non in via. Etadiuuit paupere de inopia: &pofuit ficutoues familias, Videbunt recti,&lætabuntur;&om nis iniquitas oppilabitos fuum, telliget mifericordias domini? Quis fapiens,& cuftodiet hæc? &inAña. Vifita nos,dñein falutari tuo. Aña. Confitebor domino.Pfal's 107. Aratum cor meum Deus, paratú

fcendunt vfque ad cœlos,&defce P cor meum.cantabo, &pfallam in

dunt vfque ad abyffos:anima eorum in malis tabefcebat,

Turbati sunt,&moti sunt ficut ebri;

eius:&mirabilia eius filijs hominu. Quia fatiauitanimam inanem:&ani mam efurientem fatiauit bonis, Sedétes in tenebris,&vmbra mortis: vinctos in mendicitate, & ferro. Quia exacerbauerunt eloquia dei;& confilium altiflimi irritauerunt. Ethumiliatú eftin laborib' cor eoru: &infirmati fut,nec fuit, q adiuuaret, Et clamauerunt ad dominum cum tribularentur:&deneceffitatibus ço rum liberauit eos,

gloria mea.

&cithara:exurgam diluculo. Exurge gloria mea,exurge pfalteriú,

Con

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Scrutetur fenerator oểm substãtiam
eius:&diripiant alieni labores eius.
Non fitilli adiutor:nec fit, qui mife--
reatur pupillis eius.
Fiant nati eius in interitum: in gene-
ratione vna deleatur nomen eius.
In memoriam redeat iniquitas patru
eius in confpectu domini: &peccatú
matris eius non deleatur.

Confitebor tibi in populis domine: Nutantes transferantur filij eius, &
&pfallam tibi in nationibus. mendicent:&eijciantur de habita--
.Quia magna eft fup cœlos mifericor tionibus fuis.
dia tua:& vfque ad nubes veritas tua.
Exaltare fup celos De',&fupoem ter
ram gloria tua:vt liberetur dilecti tui.
Saluu fac dextera tua, & exaudi me:
Deus locutus eft in fancto fuo.
Exultabo,& diuida Sichima:& con-
uallem tabernaculorum dimetiar.
Me eft Galaad,&me' eft Manaffes:
& Ephraim fufceptio capitismei.
I udarex meus:Moablebes fpeimer.
In Idumęã extédã calceamentu meũ:
mihi alienigena amici facti sunt.
Quis deducet mein ciuitate munita?
qs deducet me vfque in Idumæam?
Nōnetu De',qrdpuliftinos? & non
exibis Deus in virtutibus noftris?
Da nobis auxilium de tribulatione:
quia vana falus hominis.
In Deofaciem virtuté:&ipfe ad nihi
lu deducet inimicos noftros. ps 108:
Euslaudem meam ne tacueris;
quia os peccatoris, &os dolofi
fuper me apertum est.
Locuti funtaduerfum me lingua do
lofa,& fermonib' odij circudederut
me:& expugnauerunt megratis.
Pro eo,vt me diligerent,detrahebant
mihi:ego autem orabam.
Etpofuerútaduerfum me mala pro
bonis:&odium pro dilectione mea.
Conftitue fuper eum peccatorem:&
diabolusftet à dextris eius.
Cum iudicatur,exeat condemnatus:
&oratio eius fiatin peccatum.
Fiant dies eius pauci:&epifcopatum
eius accipiat alter.
Fiant filij eius orphani: & vxor eius
vidua.

Fiant contra dñm femp, & difpereat
de terra memoria eorú:pro eo o non
eftrecordatus facere mifericordiam.
Etperfecutus eft hominem inopem,
&mendicum:&conpunctum corde

mortificare.

Et dilexit maledictionem, & veniet
ei:& noluit benedictionem, & elon-
gabitur ab eo,

Et induit maledictionem ficut vefti-
mentu:&intrauitficut aqua in inte-
riora eius,&ficut oleum in offib' ei'.
Fiat ei ficut veftimentu, quo operit:
& ficut zona, qua femper præcingit.
Hoc opus eorum, qui detrahunt mi-
hiapud dominum:&,quiloquuntur
mala aduerfus animam meam.
Ettudñe,dñe fac mecũ propter no--
metuũ:qa fuauis eft mificordia tua.
Libera me,qa egen, & paup ego sũ:
&cor meum coturbatú eft intra me.
Sicut vmbra cum declinat, ablatus
fum:& excuffus fum,ficut locuftę.
Genua mea infirmata funtà ieiunio:
& caro mea immutata eft propter o-
leum.

Etego factus fum opprobrium illis:
videruntme, & mouerút capita fua.
A diuuamedñe De' me":faluumme
fac

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fac propter mifericordiam tuam, Eticiant,quia manus tua hæc: & tu domine fecifti eam. Maledicentilli,&tu benedices, qui infurguntin meconfundantur; seru' autem tuus lætabitur. Induant,q detrahut mihi pudore:& opiant ficut diploide cofufione fua. Confitebor dño nimis in ore meo:& in medio multorum laudabo eum. Qui aftitit à dextris pauperis: vt falua faceret à perfequentib'aïam meã. Aña Cofitebor domino nimis in ore meo.Perannu.. Dñe exaudi oratio nemea. R. Etclamor meus ad te veniat. In Aduétu. y. Egrediet dñs de loco fanctofuo. R. Veniet,vt faluet populú fuú. In Quadragefi.y. Scuto circúdabit te veritas eius. No time bisa timorenocturno,TpePaffionis. Neperdas cum impijsDeus anima meam. Etcum viris fanguinŭ vita mea, Tpe Pafchali. Aña. Haleluiah, halah,halah, y. Gauififunt difcipuli, haleluiah. R. Vifo dño,haleluiah.

Pro Beata Maria. Diffufa eftgratia in labijs tuis. R. Propterea bñdixitte deus in æternu.

[blocks in formation]

exultabo,

Qua magnificata fút opa tua dñe:nimis pfúdæ factæ sút cogitationes tuę. Virinfipiens non cognofcet:&ftultus non intelliget hæc. Cum exorti fuerint peccatores ficut fenum:& apparuerint omnes, qope ranturiniquitatem. Vtintereantin fæculú fæculi: tu auté altiffimus in æternum domine. Qmecceinimici tui dne,qm ecce ini mici tui peribunt:& difpergetur om nes,qui operanturiniquitatem. Etexaltabitur ficut vnicornis cornu meum:&fenectus mea in mifericordia vberi.

I

Et defpexit oculus meus inimicos meos:&infurgétibus in me malignã tibus,audiet auris mea. Iuftus vt palma florebit:ficut cedrus Libani multiplicabitur. Plantati in domo domini:in atrijs do mus Deinoftri florebunt. Adhuc multiplicabuti fenecta vberi &benepatiētes erut, vtannuncient. Quoniam rectus dominus Deus nofter:& non eft iniquitas in eo. Aña. Bonum eftconfiteri domino. Aña. Metuat dñm omnes fines terre. ps. Deus Deus meus:ad te de luce vigilo.f.7. Aña. Date magnitudinem. Canticum Moyfi.

Vdite cœli, quæ loquor: audiat Dent,

324

terra verba oris mei.

Concrefcat vt pluuia doctrina mea: fluatvtros eloquium meum, Quafiimber fuper herbam, &quafi ftilla fuper gramina:quia nomen do

miniinuocabo.

Date magnificentiam Deo noftro: Dei perfecta funt opera, & omnes

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

viæ eius iudicia.

Deusfidelis, &abfque vlla iniquita
te,iuftus,&rectus peccauerunt ei, &
non filij eius in fordibus..
Gñratio praua,atq;peruerfa:hęccine
reddis dñopple ftulte,& infipiens?
Nunquid non ipfe eft pater tuus:qui
poffedit te,& fecit,& creauitte?
Memento dierum antiquorum:co-
gitagenerationes fingulas.
Interroga patrem tuu, &annunciae
bittibi:maiores tuos,&dicent tibi.
Quando diuidebat altiffimus gétes:
quando feparabat filios Adam.
Conftituit terminos populorum:iux
tanumerum filiorum Ifrael.
Parsautem domini populus eius: la-
cob funiculus hæreditatis eius.
I nuenit eum in terra deferta: in loco
horroris,& vaftæ folitudinis.
Circumduxit eum,& docuit: & cu-
ftodiuit,quafi pupillam oculi fui.
Sicutaquila prouocãs ad volandum
pullos fuos:&fuper eos volitans.
Expanditalas fuas,&affumpfit eum:
atque portauitin humeris fuis.
Dominus folus dux eius fuit: & non
erat cum eo Deus alienus.

Cöftituiteũ fuper excelfam terram:
vtcomederet fructus agrorum.
Vtfugeret mel de petra: oleumque

defaxo duriffimo.
Butyrũ de arméto,&lac de ouib:cũ
adipeagnorú,&arietű filioru Bafan.
Ethircoscum medulla tritici:& fan-
guinem vuæ biberet meraciffimum.
ncraffatus eft dilect,&recalcitrauit
incraffatus,impinguatus, dilatatus.
Dereliquit Deum factorem fuum:&
receffit à Deo falutari fuo.
Prouocauerút eũīdijs aliéis: & íabo

[ocr errors]

46
-minatiõib ad iracudia cocitauerút.
Immolauerút dæmonijs, &nõ Deo:
dijs,quos ignorabant.

oui recentesque venerüt: quosné
coluerunt patres eorum.
Deum,qui tegenuit dereliquisti : &
oblitus es domini creatoris tui.
Vidit dñs,&adiracúdia cocitat'é:qa
prouocauerunt eu filij fui,& filiæ.
Etait,abfconda faciem meam ab eis
&confiderabo nouiffima eorum,
Generatio enim peruerfa eft: &infi
deles filij.

pfime puocaueruti eo,q no eratDe
us:&irritauerutin vanitatibus fuis.
Etego puocabo cosĩ eo, q nõ é popù
lus:&ingenteftulta irritabo illos.
Ignis fuccenfus eft in furore meo: &
ardebitvfque adinferni nouissima.
Deuorabitq; terram cũgermine fuo
&montium fundamenta comburet.
Congregabo fuper eos mala: &fagit
tas meas complebo in eis.
Confumentur fame: & deuorabunt
eos aues morsu amariffimo.
Détes beftiarú immitta í eos: cú furo
retrahétiú fup terra,atque ferpentiũ.
Foris vaftabit eos gladius, &intus pa
uor:iuuenem fimul ac virginé,lacten
tem cum homine sene.

Etdixi,vbi nam funt? ceffare faciam

exhominibus memoriam eorum.
Sed propter iram inimicorú diftuli:
ne fortè fuperbirenthoftes eorum.
Etdicerent,manus noftra excelfa:&
non dominus fecit hæc omnia.
Gens abfque confilio eft.&fmepru
dentia:vtinam faperent,&intellige-
rent,ac nouiffima prouiderent.
Quomodo perfequebatur vnus mil-
le:& duo fugarent decem millia?

Monne

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Laudate gentes populu eius: qa fan-
guiné feruorum fuorum vlcifcetur.
Etvindicta retribuet in hoftes eorú:
&ppiti' eritterræpplifui. Aña. Da-
temagnitudinem Deo não. Aña. In
cymbalis benefonátib'laudate Deu
ps.Laudate dñm decelis.8. Capim.

A

Ox pręceffit,dies aŭtappropin
quauit:abijciam'ergo opatene
braru,&induamur arma lucis: ficut
in die honeftè ambulemus. Hymn.
Vrora iam fpargit polum
Terris diesillabitur,
Lucis refultatfpiculum,
Difcedat omne lubricum.
Phantafma noctis decidat,
Mentis reatus fubruat,
Quicquid tenebris horridum
Nox attulit culpa,cadat.
Etmane illud vltimum,
Quod præftolamur cernui,
In lucem nobis effluat,
Dum hoc canore concrepat.
D eopatri fitgloria,&c.

Repleti fum'mane mia tua. Ex-
ultauim,&delectati fum.AdB.Añ
Illuminare dñe his,qi tenebris fedet,
&dirige peds nrosi via pacis,De' Ifrt.
Preces quando dicuntur,vtfu. f.23.

Nonneideo,quia Deus fuus vendi
diteos:& dominus conclufitillos?
Non enim eft Deus nofter, vt dij eo-
rum:&inimicinoftri funtiudices.
Devinea Sodomorum vinea corum:
&defuburbanis Comorrhæ.
Vua corum vua tellis:&botrusama-
riffimus.

Fel draconum vinum eorum:&ve-
nenum afpidum infanabile.
Nonne hec condita funt apud me:&
fignata in thefauris meis?
Mea
Mi ca eft vltio,&ego retribuam eis in
tempore:vt labatur pes eorum.
I uxta eft dies perditionis:& adeffe fe-
ftinant tempora.
Iudicabit dominus populum fuú:&
in feruis fuis miferebitur.
Videbito ifirmata fit man',& claufi
quoq;dfecerutrefiduiq; cõsuptisút.
Etdicet,vbifunt dij corum: in quib?
habebant fiduciam?
De quorúvictimis comedebantadi-
pes:&bibebant vinum libaminum.
Surgant,&opitulentur vobis: & in
neceffitate vos protegant.
Videte,quòd ego fim folus:&non fit
alius Deus præter me.
E gooccidam, & ego viuere faciam,
percutiam,& ego fanabo: &non cft,
qui de manu mea poffit eruere.

euabo ad cçlum manum meam:&
dicam,viuo ego in æternum.
Siacuero,vtfulgur, gladium meum:
&arripueritiudícium manus mea.
Reddam vltionem hoftibus meis:&
ijs,qui oderunt me,retribuam.
1. nebriabo fagittas meas fanguine: &
gladius meus deuorabit carnes.
Decruore occiforum:& de captiuita
tenudati inimicorum capitis.

[ocr errors]

D. Amb.

DOMINICA
AdVefperas.

Pfnf. Aue Maria.. De'iadiutoriu
meu intede. Dñeadadiuuādu me
feftina. Aña. Dixit dñs,Tpe Pafcha.
Aña. Halah. Sub qua fola Aña dir
dñr
oes Pfalmi Vefperarum, tã in domi-
nicis,quam in ferijs. Pfalmus 109.

Ixitdominus dominomco:
fede à dextris meis.

Donec ponáinimicos tuos:
fcabellum pedum tuorum.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »