Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors]

P

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Conuertitaquas eoruminsanguiné Memento nostridñe in beneplacito &occiditpisces eorum.

populitui:visita nosin salutari tuo. Etdedit terra eorum ranas; in pene ad videndumin bonitate electorú tralibus regumipforum.

tuorum,ad lætandumin lætitia gen- : Dixit,&venitcynomia:&ciniphes tis tuæ:vtlauderiscũ hereditate tua. in omnibus finibus eorum.

Peccauimuscum přibus nostris:iniu Posuitpluuias eorūgrandiņē.ignem ftè egimus,iniquitatem fecimus. comburentem in terra ipforum. atresnoftrií Ægypto nõintellexeEt percussitvineas eorú,& ficulneas runt mirabilia tua:nõfuerút memo: eorú:&contriuitlignú finiú eorum. res multitudinis mifericordiæ tuæ. Dixit, & venit loculta,&bruchus:cu Etirritauerunt ascendentesin mare: jusnon erat numerus.

marerubrum. Etcomeditoőfænū in terra eorú:& Et saluauit eos propter nomen su

suü:
comeditomnē fructú terræcorum. vt notam faceret potentiam suam.
E tpcussitomne primogenitū i terra Etincrepuit marerubrum,&exicca
eorú:primitias omnislaboris eorum. tum eft:& deduxit eosin abyslissicut
Iteduxit eos củargento,&auro:& in deserto.
non erat in tribubus eorum infirm'. Et saluauit eos de manu odientium:
Lętata est Ægypt í pfectione eorú: &redemit eos de manu inimici.
quiaincubuit timor eorú fuper eos. Etoperuitaqua tribulantes eos:vnus
Expanditnubéin ptectionē eorum: ex eis non remansit.

&ignem,vtluceret eis pernoctem. » Etcredideruntverbis eius:&lauda.
Petierunt,&venit coturnix:& pane ueruntlaudem eius.
cocli faturauit eos.

Citofecerunt,oblitisuntoperum ei': Dirupitpetram, & Auxerunt aquæ: &non sustinuerunt consilium eius. abieruntinficco flumina.

Etcöcupierūtcõcupilcetiã in deserQmmemor fuit verbi lácti sui: quod to:&tentauerüt Deum in inaquoso. habuit ad Abraham puerum fuum. Etdedit eis petitionem ipforum:& Eteduxit populum suum in exulta- misitsaturitatem inanimas eorum. tione:&electos fuos in lætitia. E tirritauerüt Moysenicastris:Aarā Etdeditillisregionesgentium:&la- fanctum domini. bores populorum poflederunt. V tcustodiátiustificatiões ei': & legé &opuitsup cögregationem Abyrõ.

Aperta eft terra,& deglutiuit Dathā: ei' reqrát,Aña. Benedicasa mea Do- E texarsitignisin synagoga eorú:fãs mino. Aña. Visita nos. Psalm' 105. ma combussit peccatores.

Onfitemini dño,qñ bonus:qñ Et fecerunt vitulum in Horeb : &

in fæculum misericordia eius. adorauerunt sculptile. Quis loquetur potentias domini:au- Etmutaueruntgloria suam: in fimiditas facietomnes laudes eius? litudinem vituli comedentis fenum. Bcati,qui custodiuntiudicium: &fa O bliti sunt Deum, qui faluauit cos:

qui fecit magnalia in Ægypto , mi

A

ciunt iuftitiamin omni tempore...)

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

44 rabilia in terra Chã, terribilia in mari abominatus est hæreditatem fuam. rubro.

Et tradidit eosin manusgétiú:& doEtdixitvt disperderet eos:sinoMoy minati sunt eorum, qui oderunt eos. seselectus eius ftetiffet in confractio. Et tribulauerunt eos inimici corum, nein conspectu eius.

&humiliati funt sub manibus eorá: Vtauerteretiram eius,ne disperde-- fæpeliberauit eos. ret eos:&pronihilo habuerunt terrâ ipsi autem exacerbauerunt eü in codesiderabilem.

filio fuo:&humiliati sunt in iniqui-Non crediderunt verbo eius,&mur tatibussuis. muraueruntin tabernaculissuis:non Et vidit cum tribularentur:&audi-cxaudierunt vocern domini.

uitorationem eorum. Et eleuauit manum suam super eos: Etmemorfuit testamenti sui:&peni vtprosterneret eos in deferto. tuiteum fecundum multitudinēmiEtvt deijceret semen eorüinnationi fericordiæ fuæ. bus:& disperderet eosin regionibus. Etdedit cosin misericordias.in conEtinitiati sunt Beelphegor:&come fpectu omnium,qui ceperant eos. ; derunt sacrificia mortuorum.

Saluos nos fac domine Deus nofter: Etirritauerúteúin adinuentionibus &congreganos de nationibus. fuis&multiplicata eftin eis ruina. Vtcöfiteamur nomini sanctotuo:& Et ftetit Phinees,& placauit:&cefla- gloricmurin laude tua. uitquaffatio.

Benedictus dominus Deus Israel à lę Etreputatūé eis iustitiā:ígñratione, culo,&vfquein feculum:&dicetom &generationé vfque in sempiternū. nis populus,fiat,fiat. Pfalmus 106. Etirritauerunt eu ad aquas cótradi- Onfitemini dño, qñbono:qm Etionis:&vexatus est Moyfes propter

C

in fæculum misericordia eius. cos,qa exacerbauerút fpiritum eius. Dicant,qui redempti funtà domino, Etdistinxitin labijssuis:nö disperdi- quos redemit demanuinimici:&de deruntgentes,quas dixit domin illis regionibuscongregauit eos. EtcõmiANi funtintergentes,& didi Alolisortu, &occafu:ab aquilone,& cerütopa eorú,&feruierút fculptili- mari. b'eorú:&factú eft illis in fcãdalum. Erraueruntin solitudinein inaquo Etimmolauerunt filiosfuos: &filias so:viam ciuitatis habitaculi non inue Et effuderunt sanguinem innocen- Efurientes,&fitientes:anima eorum tem, fanguinem filiorum fuorum,& in ipfis defecit. filiarum fuarum:quas sacrificauerüt Et clamàuerunt ad dominum,cum sculptilibusChanaan.

tribularentur:& de necessitatibus eo Etinfecta est terrain fanguinibus, & rum eripuit eos. cõtaminata eft in opibus eorú:& for- Etdeduxit eosin viam rectam:vtirét nicati suntin adinuentionibus fuis. in ciuitatem habitationis. Ltirat est furoredñsīpopulū suú:& Confiteantur domino mifericordiæ B. R. N.

suas demonijs.

nerunt.

eius:

F iiij

[ocr errors]

eius:& mirabilia eiusfilijs hominú, &omnis sapientia eorûdeuorata est. Ouia fatiauitanimam inanem:&ani Etclamauerunt ad dominum, cum

tribularentur:&denecelfitatibus co mam efurientem fatiauit bonis. Sedétes in tenebris,& vmbra mortis: rum eduxit dos, yinctosin mendicitate,&ferro. Et ftatuit proellam eiusin auram:& Quia exacerbauerunt eloquia dei;& siluerunt Aluctus eius. consilium altislimi irritauerunt. Et lætati sunt,ga siluerüt:&deduxit Ethumiliatū estin laborib'cor eorũ: eosin portum voluntatis eorum. &infirmati sút,nec fuit, q adiuuaret. Cõfiteantur Dho misericordiæ eius Et clamauerunt ad dominum cum & mirabilia eiusfilijs hominum. tribularentur:&denecessitatibus eo Etexaltenteúñecclesia plebis: &in rum liberauitcos,

cathedra fenioruin laudenteum. Eţeduxit eos de tenebris, & vmbra Posuitfumina in defertum:&exitus mortis:&vincula eorum dirupit

,

aquarum in sitim. Confiteantur dño misericordię eius: Terram fructiferam in falsuginem:à &mirabilia eiusfilijs hominum, malitia inhabitantiumin ea.

uia contriuit portasereas:&vectes Posuit desertú instagna aquarum:& ferreos confregit .

terramsineaquain exitus aquarum. Suscepit eos devia iniqtatis eorú:pro E tcollocauitillicelurientes:&con pter iniuftitiasenifuas humiliati sút. ftitueruntciuitatem habitatioris O mnem escã abominata eft anima Et seminauerútagros, & plátauerüt eorum:&appropinquaụeruntvsque vineas:&fecerunt fructū natiuitatis. ad portas mortis.

Etbñdixit eis, &multiplicati sunt ni Etclamauerütad dñm cũ tribularét: mis:&iumenta eorūnon minorauit. &denecessitatib' eorü liberauit eos. Etpauci facti sunt:& vexati sunt à tri Misitverbum fuum,&fanauit eos:& bulatione malorum,& dolore. eripuit eos de interitionibus eorum. Effufa eft cótētio super principes : & Confiteantur dñomisericordię eius: errarefecit eos ininuio,&noninvia. & mirabilia eius filijshominum, E tadiuuitpauperēde inopia:&poEtsacrificent sacrificiūlaudis:&an- fuit ficutoues familias, nuncientopera eiusin exultatione, Videbunțrecti,&lætabuntur;&om Quidescendútmareinauib°: facien nis iniquitas oppilabitossuum, tesoperationem in aquis multis

, Quis sapiens, & cuftodiet hæc?&inIpsivideruntopera domini:&mira- telliget misericordias domini? bilia eiusin profundo.

Ana. Visita nos, dñein falutari tuo. Dixit,&ftetit fpiritus procellæ:&ex Aña. Confitebor domino.Plal's 107 altati eius. Ascendunt duntvsque ad abyslos:anima eorum gloria mea.

cor meum:cantabo,&pfallamin in malis tabefcebat, Turbati sunt,&moti suntsicutebri': &cithara:exurgam diluculo.

Exurgegloria mea,exurge psalteriú,

Con

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Confitebor tibi in populis domine: Nutantes transferantur filij eius, &

&psallam tibi in nationibus. mendicent:&eijciantur de habita-Quia magna estsup cælos misericor tionibussuis. dia tua:&vsquead nubes veritas tua. Scrutetur fenerator oém substãtiam Exaltaresup celos De', &supoēm ter eius:&diripiant alieni labores eius. ram gloria tua:vtliberéturdilecti tui. Non sitilli adiutor:nec fit, qui mife-Saluú fac dextera tua, & exaudi me: reatur pupilliseius. Deus locutus eftin sancto fuo. Fiant nati eiusin interitum: in geneExultabo,& diuidá Sichimā:&con- ratione vna deleatur nomen eius. uallem tabernaculorum dimetiar, In memoriam redeatiniquitaspatrű Me'estGalaad,&meest Manaffes: eiusin conspectu domini:&peccatū & Ephraim susceptio capitismei.

matris eius non deleatur. I udarex meus:Moablebesspeimex. Fiant contra dñm semp,& dispereat InIdumęã extědá calceamentú meu: de terra memoria eorú:pro eognon mihi alienigenæamici facti sunt. estrecordatus facere inilericordiam. Quis deducet mein ciuitatémunita? Etpersecutus eft hominem inopem, asdeducetme vfquein Idumxam? &mendicum:&conpunétum corde Nõnetu De',qrdpulisti nos? & non mortificare. exibis Deusin virtutibus noftris? Et dilexit maleditionem, & veniet Da nobis auxilium de tribulatione: ei:& noluit benedictionem, & elonquia vanafalus hominis.

gabitur ab eo. n Deo faciem'virtutē:&ipseadnihi Etinduitmaledictionem sicut vestilūdeducetinimicos nostros. ps 108. mentū:&intrauitficut aqua in inteD

Euslaudem meam ne tacueris; riora eius,&ficutoleuin in ossib° ei'.

quia os peccatoris, &os dolosi Fiat ei sicut vestimentū, quo operit: supermeapertum est

.

&ficut zona, qua semper præcingit. Locuti sunt aduersum me lingua do Hocopus eorum,qui detrahunt milola;& sermonib' odij circúdederüt hiapud dominum:&, quiloquuntur me:&expugnauerunt megratis. mala aduersusanimam meam. Proco,vt mediligerent,detrahebant Etrudne,dñefacmecū propter no-mihi:ego autemorabam.

métuü:qa fuauis eft mificordia tua. Etpofuerüt aduersum me mala pro Libera me,qa egen',& paup ego sú: bonis:dodium pro dilectione mea. &cor meum cõturbatú eft intra me. Constitue super eum peccatorem:& Sicut vmbra cum declinat, ablatus diabolusítetà dextris eius.

fum:&excuffusfum,ficutlocuste. Cum iudicatur,exeat condemnatus: Genua mea infirmata suntà ieiunio: &oratio eiusfiatin peccatum.

& caro mea immutata est propter oFiant dies eius pauci:&episcopatum leum. eius accipiatalter.

Etego factus sum opprobrium illis: Fiant filij eius orphani : &vxor eius videruntme, & mouerút capita sua. vidua.

A diuua medñe Deme':faluumme

fac

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

exultabo, facpropter mifericordiam tuam, Eticiant,quia manus tua hæc:&tų Quá magnificata sūtopa tua dñe:nidominefecifti eam.

mis plūdæfactæ sut cogitationestuę. Maledicentilli,&tu benedices, qui Virinsipiens non cognoscet:&ftudinsurguntin meconfundantur;feruo tus non intelliget hæc. autem tuus lætabitur.

Cum exorti fuerint peccatores ficut induant,q detrahút mihi pudore:& fęnum:&apparuerintomnes, qope opiantsicutdiploidecõfusione sua. ranturiniquitatem. Confitebor dño nimis inore meo:& vtintereantin fæculú fæculi: tu auté in medio multorum laudabo eum. altiffimus in æternum domine. Qui astitit à dextrispauperis

: vt sal- Oñecceinimici tui dñe,qñecceini vă faceretà persequentib?asam me. mici tuiperibunt:& dispergétur om Aña Cõfitebor dominonimis inore nes,quioperanturiniquitatem. meo. Per annu.y. Dñe exaudioratio Etexaltabitur ficut vnicorniscornu némeã. R. Et clamor meus ad te ve- meum:&fenectus mea in mifericorniat. In Aduētu. ¥. Egrediet dñs de dia vberi. locofan£tosuo. R. Veniet,vt faluet Et despexit oculus meus inimicos populūsuũ. In Quadragesi.y. Scuto meos:&insurgétibusin me maligna circúdabit te veritas eius. No time tibus,audietauris mca. þisa timorenocturno, TpePaffionis. Iustus vt palma florebit:ficut cedrus

NeperdascumimpijsDeus animā Libani multiplicabitur. meam.x. Etcum viris sanguinū vită Plantati in domo domini:in atrijs do meā, TpePaschali. Aña. Haleluiah; mus Deinostriflorebunt. hafah,haľah, v. Gauifisunt discipuli, Adhuc multiplicabūtīsenecta vberi haleluiah. R. Visodño, haleluiah. &benepatiétes erűt, vtannuncient Pro Beata Maria

uoniam rectus dominus Deus noi Diffusa estgratia in labijs tuis. R. fter:&non est iniquitas in eo. Propterea bñdixittedeus inæternú. Aña. Bonum est confiteri domino.

AD LAV DE S. Aña. Metuatdñm omnesfines terrę.
Aña. Benigne fac in bona voluntate ps. Deus Deus meus:ad te de luce vi-
tua domine, ps. Miserere meiDe',22 gilo.f.7. Aña. Date magnitudinem.
Antiphona Bonum. Pfalmus 01. Canticum Moyfi.
Onum eft confiteri domi--

Vdite cæli, quæ loquor: audiat Deure

A no:& pfallere nomini tuo

terra verba oris mei. altiffime.

Concrescat vt pluuia doctrina mea: dannúciandūmane misericordia fuatvtros eloquium meum, tuam:&veritatem tuam pernoctem, Quasiimber super herbam, & quasi In decachordo psalterio:cum canti- ftillæ super gramina:quia nomen do coin cithara.

miniinuocabo. Quia delectafti me domine in factu- Date magnificentiam Deo noftro: ra tua:&inoperibus manuum tuarâ Dei perfecta sunt opera, & omnes

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

326

B

« PoprzedniaDalej »